Záró akkord!

2016.10.21 20:01

Záró akkord!

 

Igen, aminek van egy kezdete, van vége, vagyis befejezése. Ez vonatkozik a MPM Máriás Mozgalom fiókunkra is, mivel maga a Kék könyvünk üzeneteinek tartalma is önmagában véve egy teljes és lényeges egységet képez, egy adott időszakot igyekezett megvilágítani, korunk eseményeiből de a Jelenések könyvében megjövendölt események valamint azon Evangéliumi részek megértésének feltárásában amelyek megelőzik Urunk Jézus Krisztus Második eljövetelét, dicsőségben!

Hogy ezt a „kincset” amelyet a Kék könyv üzenetei rejtettek magukban a papjaink és a hívek közül kik ismerték fel, fogadtuk el és igyekeztünk „megemészteni” most már nincs értelme firtatni, az fontos, hogy mennyire lettünk lényeglátóak, milyen mértékben sikerült teljesen Szűzanyánk Szeplőtelen Szent Szíve szerinti gyermekeivé válnunk. Tény marad, hogy küldetésünk folytatódik egészen a DIADALIG, amely a Mi Urunk, Jézus Krisztus Második eljövetelével teljesedik be. Máskép fogalmazva, az a hatalmas emberi történelmi korszak amely Ádám és Éva elbukásával vette kezdetét, amióta a Kígyó ármánykodása, uralma az emberiség életét, sorsát megkeserítette, gyötörte nemzedékről-nemzedékre, végéhez közeledik, már csak pár év és VÉGE uralmának, meg lesz kötözve és vissza dobják a Pokolba csatlósaival együtt, az igazak, hűségesek számára elérkezik az Új Ég és Új Föld ezeréves Eucharisztikus Krisztus királyság, Második Paradicsom ideje, állapota! Ez volt a „lényege” a Kék könyvünk üzeneteinek, és ezen írások témájának, amelyeket személyes nézőpontom, Krisztus hívőként  igyekeztem kifejteni, megvilágítani, feltárni. Azon írások is amelyeket átvettem és fiókunkban leközlésre kerültek ezzel összecsengtek. Ami engem is meglepett. most, a végén, hogy tulajdonképpen 72, igen hetvenkét „darab”-ból áll, érdekes véletlen.

Röviden megpróbálom kifejteni miért „fejezem be”, nem folytatom tovább. Először is azért mert maguk az események és jelek igazolják, hogy elérkeztünk az „utolsó időkbe”, sőt már jó három éve átléptük az utolsó szakasz a-küszöbét, amikor az egyházi szabadkőművesség lemondásra kényszeríttette Szentatyánkat, hogy helyét  saját jelöltjük a Hamis Próféta vegye át. Tehát Ferenc tulajdonképpen ellenpápa, és számunkra meghasonlást jelent az, hogy benső bizonyosságot hordozunk szívünkben, az Igazságot illetően, és külsőleg mást tegyünk. Mozgalmunk második kötelezettsége, egységben maradni a pápával és a Vele egyesült Egyházzal azóta nagyon kényes és egyben rejtélyes valósággá vált, de már nem sokáig, mert hamarosan elérkezik a nyilvános színvallás ideje, amikor átlépünk az utolsó szakasz b-küszöbén is, az Antikrisztus felléptetésével.

Másodsorban nálunk Erdélyben a MPM iránt elkötelezett papokat nem ismerek, valószínű nincsenek is, mert ha igen, akkor valamilyen formában mostanáig meg kellett volna jelennie a gyümölcsöknek, vagyis Cönákulumok alakuljanak plébániákon, családokban stb. Hogy mára kik és hol maradtunk még azt tudja Szűzanyánk, egy a fontos, hűségesen kitartani a megismert és elfogatott igazság mellett, és váljunk azon papjaink számára „oázisokká” akik ismerik az Utat és szolgálják az Igazságot és természetesen Életet is képesek közvetíteni a szentségek kiszolgáltatása által, valamint a Szentmise bemutatását hűségesen elvégzik majd, a „rejtekben is”.

Harmadsorban, Istennek hála Az Igazság könyve rendszeres olvasása és Jézus az Emberiséghez imacsoportok megjelenése, terjedése komoly háttér erőnek bizonyult számunkra is, bekapcsolódtunk az Imahadjárat imáinak rendszeres végzésébe sajátságos helyzetünknek megfelelően.

Személyes tevékenységem rövid vázolásával zárom. Amikor lehetőségem engedi nyilvánosan hirdetem utcán, üzletben, autóbuszon, vonaton, és még zarándok helyeken is (egy szt. Benedek kereszttel a nyakamban, jelezvén, hogy katolikus vagyok és nem Jehova tanúja)  „készüljünk Urunk fogadására, mert a Második eljövetelének nemzedéke vagyunk, amely pár éven belül megvalósul”. Az események elkezdődtek, konkrét és felismerhető tényét majd a Nagyfigyelmeztetés fogja feltárni mindenki számára, ez utóbbival kapcsolatos szórólapot valamint az Élő Isten pecsétjét is felkínálom bizonyítékként.

Ne feledjük, az emberi történelem legkiváltságosabb nemzedéke vagyunk, szemünk előtt fognak beteljesülni az „ígéretek”, vonjuk le a tanulságot elődeink hibáiból, tévedéseiből, és mi ne legyünk vakok, süketek mint azok, akik engedték magukat akkor félrevezetni megtéveszteni az „elit” által, sőt átkot vettek magukra: „a vére rajtunk és gyermekeinken”. A „hivatalos” egyházi és világi-politikai „elit” máma is Annás, Kaifás, Heródes és Pilátus nyomdokain jár, számukra a hatalom és kiváltságaik félése, megőrzése fontosabb az Igazság melletti kiállásnál, felvállalásánál.

Nem véletlen, hogy Az Igazság könyvének első üzenetében Urunk Jézus Krisztus egyértelműen, világosan kijelenti: „a második eljövetelemről szóló Igazságot az egyszerű embereknek kell terjeszteniük. Ezért az egyszerű, az igazi hívőknek kell ezt a feladatot magukra vállalniuk!”

Ez ilyen egyszerű, értelmetlen az okoskodás mindennemű formájával bíbelődni. Ehhez kívánok minden kedves testvéremnek Krisztusban erőt, bátorságot és hűséges kitartást!

Testvéri szeretettel Imre. Áve Mária!