ÜZENETEK, PRÓFÉCIÁK, befejező rész.

2013.12.24 11:39

    

ÜZENETEK, PRÓFÉCIÁK, befejező rész.

 

Összefoglaló statisztika

VI. Pál „Signum magnum” kezdetű körlevelében (1967.V. 24. 22-23. sz.) ezt írja: „Szilárdan és világosan áll előttünk, amit a napjainkban újra meg újra ismételt megállapítás jelent: korunkat joggal Mária korszaknak lehet nevezni, mert Urunk kegyelme révén ma a keresztény nép széles rétegeiben mélyebben megértik Szűz Mária gondviselésszerű hivatását üdvösségünk történetében. Korunk Máriás korszak, napról napra világosabb, hogy az embereknek Istenhez való visszatérésének útja Márián keresztül vezet, hogy Mária bizodalmunk támasza, biztonságunk záloga és reményünk szilárd alapja”. (A. M. Weigel: Vertrau auf die Mutter. Verlag St Gregoriushaus, Altöting. 1975. 235.o.)

A német nyelvterületen ezt a kort „Marianische Endzeit”, a franciáknál „Apokalypse Mariale”, az olaszoknál „Epoca Mariana” névvel illetik.

Nehéz a Szűzanya megjelenése számának és megjelenése helyeinek pontos adatait megadni, különösen akkor, ha az elmúlt századok jelenéseit is figyelembe vesszük. Pontosabb adataink vannak az utóbbi időkről. Így pl. 1831-tól (Párizs, Labouré Katalin) a Medjugorje-i jelenésekig, 1981-ig, Szűz Mária több helyen, összesen kb. 1000 (ezer) alkalommal jelent meg a Földön, egy vagy több személynek. A Medjugorje-i jelenések napjainkban is szinte naponta ismétlődnek.

Elérhető adatok alapján (vö. Robert Ernst: Lexikon der Marienerscheinigungen. Markus Verlag. Belgium. 1985.) Szűz Mária az első keresztény évezredben összesen kb. 25 helyen jelent meg. Nyssiusi Szt. Gergely már a IV. Században Mária jelenésről beszél. A második évezredben összesen kb. 600 különböző helyen jelent meg a Szűzanya. Ebből 1500-ig kb. 100 helyen, 1500-tól napjainkig kb. 500 helyen. Ebből a XIX. században 90 helyen, a XX. században 300 helyen, a legtöbbször 1945 után. Szűz Mária sokszor sírt, többször véres könnyeket hullatott. Az összes Mária-jelenések (kereken 600) fele a XX. századra esik.

A Mária jelenések helyéről, de nem számáról szóltunk. Számuk meghaladja a 10 000 (tízezret).    

 

Mik ezeknek az üzeneteknek tartalma?

Itt nem teszünk különbséget jóváhagyott és még nem jóváhagyott, de elfogadható üzenetek között. Az első évezredbe: segítség, gyógyítás, kápolna-, templomépítés. A második évezredben eleinte szintén ezek szerepelnek, de hozzájön: imára, vezeklésre, rendbe való belépésre, rendalapításra való felszólítás. A XIX. században, de főképpen a XX. században, ott is a második világháború utáni időben, gyakori a büntetéssel való fenyegetés, ha az emberek nem térnek meg! Mi e két utolsó század üzenetei tartalmának közös nevezője? A világ bűnbe merült: vasárnapok és ünnepnapok, szentségek elmulasztása, káromkodás, hitetlenség, erőszak, anyagiasság, erkölcstelenség, abortusz, ... Isten ezért – a megtérés érdekében – különböző csapásokkal akarja észhez téríteni, megtéríteni az embereket.

Tehát ajánljuk fel magunkat Szűz Mária Szeplőtelen Szívének, imádkozzuk a rózsafüzért, engeszteljünk. Ezzel a csapásokat biztosan megrövidíthetjük, és sok ember megmentését, üdvét szolgálhatjuk.

Bűnbánó, alázatos lélekkel bízzunk Isten irgalmában és Szűz Mária Szeplőtelen Szívének győzelmében!

 

Fatima időszerűsége

II. János Pál pápa a két Fatimai pásztorgyermek, Francisco és Hyacinta boldoggá avatásakor (2000. V. 13.) elhatározta a 3. Fatimai titok nyilvánosságra hozatalát. Ezt ugyanazon év június 26-án Sodano bíboros-államtitkár meg is tette. (megcsonkított formában!). A még élő harmadik Fatimai látnok, Lucia nővér (akiről mostanra kiderült, hogy „hasonmás”, az igazit eltüntették, szabadkőművességre jellemző módszerekkel),  ezt látta a harmadik titokban: „Miasszonyunk balján, egy kicsit magasabban, angyalt láttunk, bal kezében tüzes kard, amely szikrázva lángra lobbant, és úgy tűnt, fel akarná gyújtani a világot. De kialudt azzal a ragyogással érintkezve, amely Miasszonyunk feléje nyújtott jobb kezéből áradt. Az angyal jobb kezével a Földre mutatott, és erős hangon mondta: „Bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat!”

Ratzinger bíboros szerint az események, amelyekre a harmadik titok utal, amennyiben egyes történésekről van szó, ma már a múlthoz tartoznak. (ami a jelenre, azt a bőrén tapasztalja most XVI. Benedek emeritus pápánk, - és mi is -  valószínű, ismerték a teljes titkot, de olyan erős volt a szabadkőműves nyomás, hogy nem volt más választásuk, erre utal az Úr MDM üzeneteiben). De a bíboros egyben kijelenti, hogy az Egyház nem rendel el semmiféle magyarázatot, szabadon hagyja, ki hogyan értelmezi a harmadik titkot! (ennél világosabban nem lehet kifejteni, ha az igazságot nem lehetett feltárni, a féligazság nem hitelesíthető).

Don Gobbi, a Máriás Papi Mozgalom alapítója és prof.. Ivan Pojavnik, Szlovénia országos felelőse (és még sokunk) szerint tévedés azt állítani, hogy a harmadik titok már beteljesedett, s hogy Fatima lezárt esemény, a múlthoz tartozik.

A (hiteles) pápa, a püspökök, a papok, a szerzetesek és a hívek vértanúsága még előttünk van! A Szűzanya már a nyilvánosságra került második titokban beszél a jók szenvedéséről, több nemzet elpusztulásáról. A harmadik, nyilvánosságra hozott titok nem fenyeget, nem beszél katasztrófákról, büntetésekről, de nem is zárja ki ezeket. Egyszerűen nem tárja fel a jövőt. (de igen, ezt most már tudjuk, sőt a „Kék könyv”-ben is erre utalt a Szűzanya, amikor a 3. titokra tért ki, hogy most már az események által, amelyek kibontakoznak előttünk, az Egyházban és a világban, fel fogjuk ismerni, elsősorban mi a MPM lelkisége.) Kérdezzük: bekövetkeznek?

      A Szűzanya több más jelenésnél is üzenetet hagyott számunkra: kéri, hogy imádkozzunk, engeszteljünk korunk bűnei miatt. A végtelenül szent és igazságos Isten különféle csapásokkal észhez akarja téríteni, megtéríteni, megmenteni az embereket.

A megjövendölt megpróbáltatások mindig feltételesek: ha meg nem javultok! A buzgó hívek imái, engesztelése meghozhatja a megpróbáltatások enyhítését, megrövidítését, elmaradását.. Megjavul az emberiség?  Megszűntek a csapások?  Nagyon is aktuális még a Fatimai angyal erőteljes felszólítása a bűnbánatra.

De nézzük a dolgot Isten oldaláról. Ő nemcsak igazságos, hanem végtelenül irgalmas is. (Pl. Ninive esete, mert hit Jónás szavának, megtért, nem pusztult el.)

A pápa szentté avatta Fausztina nővért, és Fehérvasárnapra elrendelte az Isteni Irgalmasság ünnepét. Fausztina nővér az isteni irgalmasságról üzenetet kapott az Úr Jézustól: „Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, inkább meg akarom gyógyítani! Ismerjük a képet: Jézus megmutatta övéinek kezét és oldalát, mindenek előtt Szívének sebhelyét, ahonnan az irgalom fakad és az emberiségre árad. Ebből a Szívből Fausztina nővér két fénysugarat lát, amely megvilágítja az egész világot, a harmadik évezred útját.

A pápa Krakkó mellett felszentelte az Irgalmasság templomát. Ebben magyar kápolna is van, a lengyel-magyar közös szentek képeivel.

A penitencia és az irgalom hozza meg Szűz Mária Szeplőtelen Szívének a győzelmét!

2002.augusztus. Dr. Erdős Mátyás a Máriás Papi Mozgalom magyarországi felelőse.

 

Ezzel a magán-kinyilatkoztatásokkal kapcsolatos alapelveket, ismereteket, egyházi álláspontot felfrissítettük, hogy ne legyünk minden széltől ide-oda hajtogatott  nádszállak. A végkövetkeztetést, állásfoglalást, döntést mindenkinek meg kell hoznia, minél hamarabb, annál jobb, mert a zűrzavar, az ellentmondások még inkább erősödni fognak, egészen a szétválasztás pillanatáig, a konkoly és búza sorsa az aratáskor pecsételődik meg. Kit követek?  Krisztust, az utolsó igaz pápát és Egyházat, Tanítást, vagy az  Antikrisztust, a Hamis Prófétát, és Hamis Egyházat. Mit hiszek?  Azt, ami a kétezer éves Katolikus Egyház hite, a Szentírás tartalmaz és a Szent Hagyomány igazol, megerősít, hogy egyetlen Út, Igazság, és Élet létezik! Ezt nem lehet és nem szabad megváltoztatni! Még Bergoglió bíborosnak „Ferenc ellen-pápának sem”! Ne feledjük, az ellen-pápákat mindig egy hatalmi elit jutatta trónra, saját érdekei, céljai elérésére. Hogy modern korunkban ez világméretekben bontakozott ki, normális. Az Egyházunk volt az utolsó bástya, akadálya, globalista terveiknek, és ehhez belső eszközöket – egyházi szabadkőműveseket – is fel használtak, ez meg volt jövendölve, be kell teljesednie, nem kell kiakadni, ellenkezőleg, fel kell készülni. „Végül Szeplőtelen Szívem győzni fog”!  Ez az esemény világosan jelzi az idők végét!   Minden más állítás, tanítás a Hazugság atyjától származik, bármennyire szépen van csomagolva és felkínálva, az ál-szeretet és ál-alázat, humanista jólét leple alatt. Hova tartozok? A Szentháromság családjához,  vagy Lucifer társaságához.

Boldog, aki felismeri, és elfogadja, hogy a magán-kinyilatkoztatásoknak nagyon fontos, és döntő szerepük van a jelen korunk eseményeinek felismerésében, megértésében. A lelkiségi mozgalmak közül a Máriás Papi Mozgalom papjainak, tagjainak kellene irányt mutatniuk a keresők, a bizonytalanok, tájékozatlanok számára. Reméljük, hamarosan kilépnek rejtettségükből, hiszen negyven éve már, hogy  elkezdte Őket felkészíteni a Szűzanya épen ezekre az időkre, azaz az utolsó nagy ütközetre, amely a végső időkben, most már elkezdődött, az Egyházzal. Imádkozzunk minden nap XVI. Benedek emeritus pápánkért, mert a pápaság történelmében a legnehezebb keresztet hordozza, hogy minél hamarabb kiszabaduljon fogvatartóinak karmai közül, a „Roma” börtönéből. Elkezdődik a „nagy kalamajka”. Csak utána jön a Nagyfigyelmeztetés.

Csak úgy mellékesen jegyzem meg, hogy mi laikusok, a Máriás Mozgalom tagjai, Mozgalmunk második kötelezettségéhez hűségesek vagyunk, egységben a Szentatyával, aki az igaz Tanítást és Egyházat szolgálja, félreállítva, elnémítva, börtönében is. Minket a Sátán füstje nem vakított meg, sem Bergoglió  bíboros porhintése, megóvott Szűzanyánk Szeplőtelen Szívének szeretete, üzeneteinek fénye, palástja. Akiknek megvan a „Kék könyv”, vegyék elő és kezdjék végezni a heti Cönákulumot”, ketten-hárman, de kitartással, rendszeresen, hamarosan szembesülni fognak saját előítéleteik korlátaival, amelyeket a Szűzanya segítségével, vezetésével sikerül átlépniük. Utána már könnyebben el tudnak igazodni, mert megváltozik a szemléletmód az üzenetek átelmélkedésének következtében. Felismerhetővé válik az Igazság, igen, mi vagyunk a második eljövetel nemzedéke és erre nagyon jól fel kell készülni, akkor nem érhet meglepetésként a beteljesedése. Ne feledjük, van egy nagyon fontos párhuzam az első és második eljövetel között: a Mindenható Isten a saját eszközei által és közreműködésükkel valósította meg Tervét. Nem a hivatalos vallási vagy politikai vezetők által. Miért? Mert Ők el voltak telve önmagukkal, ismereteikkel, elvárásaikkal, terveikkel, elképzeléseikkel stb. Ez az elit csapdája! Emiatt vakultak meg akkor, és ma is, sokan közülük, nem tudnak nyitottak lenni az isteni jelekre, eseményekre, beavatkozásokra. Ennek a legtragikusabb következménye pedig a tév-hit és –út  követése, szolgálata amely a Kárhozatba vezeti a rajta járókat. 

A Szőkefalvi üzenetek tömör kijelentései szintén a jelenlegi és előttünk álló eseményekre akartak felkészíteni mindannyiunkat,  csak sajnos úgy tűnik, nagyon kevesen ismerték fel a lényeget. (Dr. Molnár) Gyula bácsi helyét ne volt aki átvegye. Ő beszélt az üzenetekről, az összefüggésekről, más jelenési helyek, üzenetek összhangjáról. A 17-i engesztelések előadói, elmélkedői az üzenetek lényegét, tartalmát, mondanivalóját úgy kerülték azóta is, mint az ördög a tömjént, kevés kivétellel. Miért???

A továbbiakban a papoknak szóló Mária üzenetekből idézek:

„Drága pap fiaim, ébredjetek! A nyáj rossz úton halad”! (8. jelenés, 2001. 02. 11.)

„Drága pap fiaim! Éljétek meg az Evangéliumot”! (12. jelenés  2002. 03. 15.)

Készüljetek fel, nehéz idők jönnek... Ne féljetek”! (13. jelenés 2002. 06. 17.)

„ A Sátán el akar csábítani a világi dolgokkal. Fegyverkezzetek fel az ima fegyverével”! (15. jelenés 2003. 02. 22.)

Legyetek égő fáklyák a nagy viharban, amely hamarosan rátok zúdul”! (18. jelenés 2004. 02. 26.)

„Ne legyetek olyan csónakok, amelyek úsznak a vízen, de ha jön egy hullám, elviszi. Legyetek kemény sziklák”! (21. jelenés 2004. 12. 11.)

„Ne essetek kétségbe, mert közeledik a megpróbáltatás órája”! (22. jelenés 2005. 03. 10.)

Én, a ti égi Édesanyátok, kérem, hogy tartsátok meg üzeneteimet”! (23. utolsó jelenés, magyar nyelven 2005. 07. 17.)

Ha a fenti üzenetek mondanivalóját elemezzük: a nyáj akkor jár félre, tévúton, ha a pásztor hanyag, figyelmetlen, de ezt az Evangéliumi élettel korrigálni lehet. Az üzenetek lényege a jövőre, eseményeire akarta elsősorban felkészíteni papjainkat, hogy minket is megfelelően tudjanak  előkészíteni. Úgy tűnik egy lényeges alkalmat, lehetőséget elszalasztottak, a „Kék könyv” polcaikon porosodik, a Cönákulumok nem terjedtek el Erdélyben. A szlogen: „A kinyilatkoztatás az utolsó apostol halálával lezárult” jó érv a mentegetőzésre, a lelkiismeret elhallgattatására, a kényelmes úton járásra, még papok esetében is.  A Szőkefalvi jelenések és üzenetek az oda zarándokolók életében sem valószínű, hogy a Szűzanya által felkínált kegyelmekkel arányosan ki tudtak bontakozni. Ki-ki személyesen, lehetőségei szerint próbálta a hézagokat betölteni, különösen miután az ötödik titok nyilvánosságra került, 2008. 04. 04-én.   

 Az ötödik titok az Egyházra és a papokra utal, tehát indirekt ránk hívekre is, idézem szóról szóra: „Eljön az idő, amikor az Egyház mérlegre kerül. Eljön az idő, amikor a papok tévelyegni fognak. Megölelik azt az utat, amelyik vesztükbe vezet. Amikor úgy látszik, hogy minden összeomlik, akkor fog győzni az Egyház, mert jönni fog egy Péter nevű pápa, aki a győzelem útjára vezeti az Egyházat”!

Mi a Kék könyv, a Szentírás és egyes magán-kinyilatkoztatásokból, valamint a világban kibontakozó eseményekből felismertük, tudjuk, ez az idő elkezdődött a második Vatikáni Zsinattal, a fokozatos hígításokkal, tévtanításokkal, Hans Küng, Karl Rahner, J. M. Bergoglió,  a Szentatya fondorlatos félreállításával utat nyitottak a Szentmise eltörlésére, átkozmetikázásának befejezése lesz az utolsó szív-seb az Úr Misztikus Testében. A Hamis Próféta fellépése után kebelbarátjának, az Antikrisztusnak, azaz Hamis Messiásnak a megjelenése már csak hónapok kérdése és színre lép.

De mindezek tudatában, nincs mitől, és miért félni! Egyházunk dicső vértanúinak nyomdokain, példájukból mi is meríthetünk, nem önmagukban bíztak. Isten ígéretében, erejében helyezték minden reményüket, bizalmukat és nem csalatkoztak.

Végezzük minél gyakrabban az Úr Jézus Szent Szívének litániáját hozzá toldva az alábbiakat, úgy ahogy a Világ Győzelmes Királynője Engesztelő Leányai kiadványában – Többlet engesztelő imaóra -  szerepel, az Engesztelő Kápolna mielőbbi felépülésének szándékára is, hisz ez magyar jövőnk szempontjából kulcsfontosságú, de törekedjünk is úgy élni.

 

„Úr Jézus, az élő Isten Fia! Irgalmas Megváltója az elesett emberiségnek, bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk! A bántalmakat, amelyekkel az emberek illetnek téged, az Isten iránti szeretetben és hűségben való növekedés által igyekszünk jóvátenni.

P. Minél inkább káromolják szent titkaidat.

H. Mi annál erősebben hiszünk bennük!

P. Minél inkább törekszik a hitetlenség, hogy halhatatlan reményeinket elrabolja tőlünk.

H. Mi annál inkább remélünk benned, ó, Jézus Szíve, emberek reménye!

P. Minél inkább ellenszegülnek a szívek a kegyelem hívásának.

H. Mi annál inkább szeretünk téged!

P. Minél inkább támadja istenségedet a hitetlenség.

H. Mi annál inkább imádunk téged!

P. Minél inkább elfelejtik és megszegik szent parancsaidat.

H. Mi annál inkább meg akarjuk tartani azokat!.

P. Minél inkább nem tisztelik és elhanyagolják szentségeidet.

H. Mi annál inkább akarunk azokkal szeretettel és tisztelettel élni!

P. Minél inkább félreismerik a te imádásra méltó erényeidet.

H. Mi annál inkább fogunk törekedni gyakorlásukra!

P. Minél inkább fárad a pokol a lelkek romlásán.

H. Annál erősebb legyen a mi buzgalmunk az ő megmentésükre!

P. Minél inkább törekszik az élvezetvágy és a kevélység, hogy az önmegtagadás és a kötelességteljesítést kiirtsa.

H. Mi annál inkább hozzászegődünk az áldozat és az önmegtagadás szelleméhez!

P. Minél hevesebben zúdul a pokol hatalma Anyaszentegyházad ellen.

H. Mi annál inkább ragaszkodunk hozzá!

P. Minél jobban föllázad a világ a tévmentes pápa ellen.

H. Mi annál inkább hallgatunk rá, gyermeki hittel, és annál alázatosabban követjük végzéseit!

P. Minél inkább elkülöníti egymástól az embereket az önzés bűne.

H. Annál bensőbben akarjuk mi, mint Isten családjának tagjai, egymást benned szeretetni, Megváltó Istenünk!  Ámen.

 

Szent Ignác fohászait többes számba végezzük, szentáldozás, kelkiáldozás után!

Krisztus lelke, szentelj meg minket!

Krisztus teste, üdvözíts minket!

Krisztus vére, ihless meg minket!

Krisztus oldalából kifolyó víz, tisztíts meg minket!

Krisztus kínszenvedése, erősíts meg minket!

Ó, jóságos Jézus, hallgass meg minket!

A te szent sebeidbe rejts el minket!

Ne engedd, hogy tőled elszakadjunk!

A gonosz ellenségtől oltalmazz meg minket!

Halálunk óráján hívj magadhoz minket!

Add, hogy eljussunk hozzád, és szentjeiddel dicsérjünk téged, mindörökkön örökké. Ámen.

 Befejezésül:

Hozzád kiáltunk, Úristen,

Jézus szent nevében

Jézus szentséges vére által,

Jézus szentséges Szíve által,

Szűz Mária Szeplőtelen Szíve által,

Amíg meg nem könyörülsz rajtunk!

Hisz csodálatos módon tudsz rajtunk segíteni!

Szent Isten! Szent, erős Isten! Szent és halhatatlan Isten!

Könyörülj rajtunk, és az egész világon!

Istenem, hiszek benned, és imádlak téged,

Remélek benned, és szeretlek téged!

Bocsáss meg azoknak, akik nem hisznek,

Nem remélnek, és nem szeretnek téged!

Gyászoló Szűzanya, Világ Királynője, imádkozzál velünk!

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben,

A Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!

Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten.

Te pedig mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet,

Akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,

Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Ámen.

 

Ne feledjük, káromkodó nemzet vagyunk, engeszteljünk!!!

Áldott legyen az Isten!

Áldott legyen szent Neve!

Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember!

Áldott legyen Jézus neve!

Áldott legyen Szentséges Szíve!

Áldott legyen drága Szent Vére!

Áldott legyen Jézus, a legméltóságosabb Oltáriszentségben!

Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek!

Áldott legyen Isten fölséges Anyja, Mária!

Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása!

Áldott legyen dicsőséges mennybe vétele!

Áldott legyen Szűz Mária szent neve!

Áldott legyen Szent József, Mária tisztaságos Jegyese!

Áldott legyen Isten az Ő angyalaiban és szentjeiben! Ámen.

 

Az első Advent jeleiből, eseményeiből, történéseiből vonjuk le a következtetéseket és a tanulságot, amint írva van, minden a mi okulásunkra, eligazításunkra szolgál, ha tiszta szívvel, hittel, lélekkel figyelünk égi Édesanyánkra, követjük és életünkben igyekszünk megvalósítani mindazt amit kér, akinek feladata fel- és előkészíteni  hűséges gyermekeit a Második Adventre.

Testvéri szeretettel Imre. Áve Mária!