ÜZENETEK, PRÓFÉCIÁK Amelyek tartalma hasonló, vagy kiegészítik egymást

2013.09.22 09:47

ÜZENETEK, PRÓFÉCIÁK

    Amelyek tartalma hasonló, vagy kiegészítik egymást

 

    Először is kiemeljük, hogy a viszonyítási alap a Szentírás, és az Egyház Tanítása, hittételei, amelyek megfogalmazása már megtörtént, és érvényesek!!!  Ne feledjük, vannak amelyek még nem kerültek nyilvános kihirdetésre,  pl. a „Társmegváltás” dogmája. Mondjuk ki nyíltan, ismerjük el, éppen az egyházi szabadkőművesség nagyon hatékony „lobbi”-jának gáncsoskodása miatt, az „ökumenikus” oltáron egyelőre feláldozták, reméljük, nem végleg. És van, amelyben nincs hivatalos állásfoglalás, nyitottan mindkét irányzatot lehet képviselni, Gobbi atya előadásában kifejtette a MI állásfoglalásunkat !!!  (utalás az előbbi oldalakra).

    A továbbiakban, pár részben, ismertetem  a magán-kinyilatkoztatásokkal kapcsolatos hivatalos egyházi tanítást, állásfoglalást, Dr. Erdős Mátyás atya, a Máriás Papi Mozgalom (első) magyarországi felelősének összeállítása nyomán, egy könyv első tizenegy oldaláról. Az nyilvánvaló, hogy aki a „Nihil obstat.” felelősségét vállalja, az anyagot és tartalmát ismeri, sőt jártasnak kell lennie benne, nem kontár munkára szegődik, mert kihat az utókorra, tehát beláthatatlan következmények kockázatát is tudatosan felvállalja, a lelkek üdvét, vagy kárhozatát segítve elő.

     Nyomdokain haladva mi is felismertük, nem szükséges „ablakos kötőfékkel” , járnunk, sőt ajánlatos a lehető legjobban tájékozódni a mai kor kihívásai közt, már csak azért is, hogy minél több  őszintén kereső, eligazodni akaró-vágyó testvérünknek segítségére lehessünk, anélkül, hogy a mi lelkiségünkbe bekebelezzük őket. Pontosítva: - Cönákulumainkon  csak kimondottan a Kék könyv üzeneteivel, tartalmával, mondanivalójával foglalkozunk, a szabályok szerint. Máskor, kinek-kinek saját egyéni lehetősége, érdeklődési területe szerint fejleszti, kamatoztatja talentumait, Isten nagyobb dicsőségére, testvérei javára és implicite saját lelki üdvösségére.

     Én két alkalommal voltam zarándoklatra Medjugorjé-ban, 1991-ben, Újvidékről, vonattal, - Dr. Harmath Károly OFM atyánál egy hónapos „nyomdász” tanfolyamon voltam, kérésemre elengedett egyedül, hálásan köszönöm. A látnokok közül Vickával volt alkalmam személyesen megismerkedni, kb. tizenketten lehettünk, fiatalok. Egy megjegyzését nagyon szívembe véstem, „a mi életünkbe bekövetkezik az Úr Jézus II. eljövetele”. Aki normális öregkort megér, nagyon boldog korszak következik, de tudomány és technika nélkül. Én a Szentírásból tudtam, az eljövetelt nagyon kemény megpróbáltatások előzik meg. Kő kövön nem marad abból, amit az emberi gőg és kevélység alkotott, de fejszével és harcsa-fűrésszel lehet házat építeni.  A városi életet csak szükség megoldásig  folytattuk, hazaköltöztünk falura, gazdálkodunk, minimálisan, gépesítés nélkül. Másodszor 1997 októberében, Csíkszeredából autóbusszal, Sükösdöt is érintve. Oda is még egyszer  visszamentem, de többé nem foglalkoztam üzeneteivel, a Golgotával. A Szőkefalvi jelenések nagy részén ott voltam, az autóbuszon, imák, elmélkedések vezetőjének társ-segédje voltam legtöbbször.

    A Mária Rádióban Selymes atya „szaki” műsorait hallgattuk, nagy lelki haszonnal, örömmel, amíg Dr. Sávai János  nyugalmazott professzor úr bele nem kontárkodott, és elérte célját, beszüntették, megbízói örömére. (erre még visszatérek). Lelkük rajta, az Ő elszámolnivalójuk lesz, a Nagyfigyelmeztetéskor! Hogy tájékozatlan, bizonytalankodó lelkek vallják kárát?

A netten követem a:

    www.masodikeljovetel.hu honlapot, Jézus második eljövetele linkre kattintva, a mi csapatunk munkáját, hála és köszönet mindannyiuknak, Isten Áldja és a Szűzanya oltalmazza Őket.

    www.nagyfigyelmeztetes.hu  honlapot Az Igazság könyve linkre kattintva, Ők az anyaországi csapat, idem – számukra is, (csak apró fordítási eltérések vannak, a lényeg ugyanaz)

    www.uzenetek.eu honlapot, Mennyei Üzenetek link – idem – számukra is. (megjegyzem, nem ajánlatos sok üzenetbe belegabalyodni, - ki sokat markol – keveset fog, tehát vigyázat)

    Ez utóbbinál, sajnos Pedro Régis-t úgy tűnik, lekapcsolták az egyházi szabadkőművesek, Ők mindenkit szeretnének kispadra ültetni, hogy a főszerep Övék lehessen, mindenhol, eljött az Ő órájuk, de le is jár – végleg!

3818. Üzenetét 2013. 04. 09-én kapta, 22,45 órakor, a honlapon fordításban megjelent május 13-án, ebből idézek: „Hajtsátok imára térdeteket. Még sokat fogtok szenvedni. Hosszú a Kálváriához vezető út az emberiség számára. Azok, akik az Igazság védelmére lettek kiválasztva, meghátrálnak félelmükben. A hit nagy váltságba kerül. Gyorsan forduljatok meg .” Azaz térjetek meg, amíg nem késő. Nyakunkon a III. Világháború, az Antikrisztus fellépése, a Hamis Próféta, rémuralmuk lavinaként zúdul a világra, és nagyon megrázó lesz mindannyiunknak. A felkészülésre adatott idő végéhez érkeztünk, jó, hogy nem tart sokáig, és imával enyhíthető a hatása.

    Ajánlom az első honlap linkjén található: - XVI. Benedek pápa lemondását előrevetítő üzenetek időrendi sorrendbe, - szedett, jobb oldalon található részeket figyelmesen átelmélkedésre.

    Milyen alapon van bátorságom ajánlgatni, üzeneteket, próféciákat, honlapokat?

    Először - mert érdekelt a téma és vállaltam a kockázatot, még református koromban, 89 előtt is, csupán a Szentírásból kiindulva, alapján. Most felismerve, bevallom az isteni kegyelem megadta a bátorságot is, hogy változtassak nézeteimen, beállítottságomon. Amikor Igazságának egy-egy szeletével, morzsájával találkoztam, átsegített előítéleteim korlátain. Megadta az erőt a kellemetlen következmények türelmes és hűséges elviselésére, kiváltképpen akkor, amikor szüleim, testvéreim, rokonaim, barátaim részéről ért támadás, vád, döntésem, választásom miatt. Hogy néha nagyon nehéz volt, roskadoztam, ez tény, de ott volt az Úr, csak én akkor ezt még nem tudtam. Az idő, a pénz, a karrier, nem érdekelt, ez lényegtelen.

    Másodszor – eljutva Esztelnekre, ottan a Ferenceseknél, Balázs Antal IVÓ tv. Személyében egy kiváló lelkivezetővel ajándékozott meg a Szűzanya (persze ezt is utóbb ismertem fel). Szeplőtelen Szent Szívének kedves fiára bízta, a „kis unokát”, nevelés, útbaigazítás céljából. Ő vezetett rá, mit, miért és hogyan kell mérlegelni, megkülönböztetni, melyek az alapok. Meg kell jól hallgatni, nézni, nemcsak azt, hogy mit mondanak, hanem azt is hogy ki mondja, és miért?! Csak így lehet, még mögé is látni a dolgoknak, személyeknek, hátsó szándékok, okok mozgató rugóit felismerni, de ez ajándék fölülről, kevesen kapják meg. Ezáltal döbbentem rá, fokozatosan, hogy egy teljesen ateista, istennélküli társadalomba élünk. A világ „csillogó”, tudománya, oktatása, társadalmi rendszere, ateista szemléletmódja, szocialista vagy kapitalista oldala – arca közt - lényegi különbség nincs, minden az anyagiasság, a hatalom, és érzékek kielégítése körül forog. Ez az ördög ködösítése, beleértve az okkultizmus minden formáját. Az Élet igazi értelme, célja,  Krisztusban tárul fel, és követésének szűk ösvényén vezet el az Atya Házába, hogy mégis hazajöttem Esztergomból, Isten tervének titka. 

    Ottan olvastam először Fatimáról, Garabandalról, Medjugorje-ról, stb., Pió atyáról, Neumán Terézről, a Szeretetláng kis könyvecskét, és még jó párat. Ottan hallottam a bebörtönzött, halálra kínzott mártírokról, meghurcolt hűségesekről, élükön Márton Áron püspök úrral, de a „béke-papokról”, az államhatalom által kinevezett püspökökről is. Egy más világ és valóság, amelyről sejtelmem sem volt, nekem, addig. Pedig     Esztelnek egy ideig a „szerzetesek gyűjtő-tábora” volt, ott a megyénkben, de a református környezetem számára – fehér folt – inexistent.

    Harmadszor – mert amire Ivó tv. időnként felhívta a figyelmemet, hogy próbáljam felismerni, elfogadni Isten velem kapcsolatos akaratát, tervét. A Szentlélek indítatásait, sugallatait, és ne álljak ellen, ne nyomjam el, vegyem észre a kísérő jeleit, óvatosan, de határozottan kövessem,  az lassan lépésről-lépésre kibontakozott előttem. Különösen azután, hogy a Kék könyvön keresztül, meghívott a Szűzanya a Szeplőtelen Szívének való önfelajánlásra. A Cönákulumok alkalmával, üzenetei által kezdett nevelgetni, alakítgatni és ez a folyamat tart még ma is. Egy szakasz lezárult, elkezdődött a következő, a konyha, a teríték, a benne lévők az ízek, illatok nem változtak, de a feladat igen, elérkezett a nyilvános tanúságtétel ideje. Az Úr Jézus világosan kifejti az Evangéliumban Tanítását. Summája: Én ismerem enyéimet, enyéim is ismernek Engem, - A jó Pásztor hangját, felismeri nyájának minden egyes juha, báránykája, és követik Őt. Ő, Tegnap, Ma és Mindörökké Ugyanaz! Ez, érvényes a     Szűzanyára is, (persze teremtményi minőségében), sőt segít, hogy felismerjük a tiszta kapcsolatot, hangot megrontani, torzítani akaró forrást, okot.     A Szűzanya és Szent Fia tökéletes szinkronban vannak egymással, mi Velük csak szinkronban, de ez is nagy kegyelem! Sajnos, ha az Alter-Pásztor nem vigyáz hangjára, és olyasmit fogyaszt, ami hangjának eltorzulását idézi elő, normális, hogy a báránykák nem hallgatnak rá,  lecsúszik a béres szintjére, a nyáj szétszóródik, elkóborol. . Ellenben, ha a juhocskák nem ápolják, tartják karban füljárataikat, lassan nem tudnak különbséget tenni a hangok közt, magukra vessenek a következményekért, ha farkasok prédájául esnek.  A Ti szavatok legyen az igen – Igen, a nem – Nem,  minél egyszerűbben, világosan, egyértelműen próbáljuk kifejteni mondanivalónkat. Akkor nehezebben tud csapdába csalni a Gonoszlélek, zavarosban szeret halászni, féligazságok hirdetésével, keverésével. Legyünk éberek!!!

 

JÉZUS ÉS MÁRIA SIR

A „Mária korszak” üzenetei

Istennek az ún. Mária-korszakra vonatkozó magán-kinyilatkoztatásai, vagyis a napi, eligazító, személyes üzenetei.

Válogatta és szerkesztette: Kőbán Ferenc

Stella Maris Alapítvány, Budapest, 2004

 

Nihil obstat. Dr. Erdős Mátyás – censor dioecesanus

Imprimatur 1975/ 2002. Dr. Paskai László bíboros, prímás 2002. november 11.

 

    A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható „lelki beszélgetések”, lelki naplók és följegyzések kiadására és olvasására a következő alapelvek érvényesek:

    1. Az Acta Apostolicae Sedis 1966. december 29-i számába a Hittani Kongregáció közölt egy dekrétumot, amelyet VI. Pál pápa 1966. október 14-én jóváhagyott, s mely értelmében az Egyházi Törvénykönyv 1399. és 2318. paragrafusait eltörölték!

    2. Ezóta az Egyház részéről megengedett, tehát szabad az új megjelenésekről, kinyilatkoztatásokról, - jövendölésekről - , csodákról, stb. minden kifejezett egyházi engedély nélkül könyveket kiadni, azokat a hívek között terjeszteni, és azokat olvasni, föltéve, ha az ilyen természetű írások nem tartalmaznak szent hitünkkel és a krisztusi erkölccsel ellentétes tanításokat!

    3. 1975. márc. 19-én az Egyház ismételten megerősítette a fentebbi két kánon érvénytelenítését azzal, hogy lehetővé tette az ilyen könyvek egyházi jóváhagyás („Imprimatur”) nélküli kiadását és olvasását. Az „Imprimatur”-ra csak akkor van továbbra is szükség, ha az ilyen kiadványokat a templomok előcsarnokában árusítják!.

    4. Ha az ilyen kiadványok tartalma, tanítása megegyezik hitünk tanításával – a Szentszék és/vagy a püspök ítéletét tiszteletben tartva - , hihet, vagy kételkedhetik bárki azok természetfeletti eredetében aszerint, hogy kellő tanulmányozás után mi látszik számára valószínűbbnek!

    5. A jelen egyházi jóváhagyás nem jelenti azt, hogy az e könyvben említett tények természetfeletti eredetéről történne nyilatkozat, - egyedül az üzenet és a beszélgetések tartalmára vonatkozik. Csak azt garantálja, hogy nincsen bennük semmi olyan, ami a hittel és az Egyház gyakorlatával ellenkezik, teljesen elvonatkoztatva attól, hogy azok, akik a Nihil obstat-ot és az Imprimatur-t megadták, egyetértenek-e tartalmával és a benne foglalt véleményekkel és megállapításokkal vagy sem.

    6. A kiadó kijelenti, hogy az ebben a könyvben leírt rendkívüli jelenségek közlésével nem óhajtja megelőzni az Egyház hivatalos döntését, melyet a Kánonjog idevonatkozó előírásai, s különösen a 220. és 221. paragrafus szerint hoztak meg, és annak mindenkor készségesen alárendeli magát.

(Tehát a föntiek tükrében, ismeretében, miért ez a nagy hisztéria, támadás elsősorban a „Nagyfigyelmeztetés” üzenetei, de leginkább az Igazság könyve ellen???, azok részéről akik elutasítják. Ez világosan kitűnik  megnyilatkozásaikból! Az elutasítás számukra a valószínűbb út, kövessék, járjanak rajta békességben. Milyen alapon támadnak minket, akik elfogadjuk, feltételekkel, vállalva a kockázatot, majd ha beteljesednek, igazolást nyernek, jó, ha nem a mi bukásunk lesz. Ninive lakói, királyukkal az élen meg kellett volna várják a 40. nap végét, hogy megbizonyosodjanak Jónás prófétai küldetéséről? Akkor Szodoma és Gomora sorsában osztoztak volna. Mi felismertük az Írásokból, üzenetekből, az idők jeleiből, hogy a II. eljövetel nemzedéke vagyunk, ez az út számunkra valószínűbb, ezen megyünk. Hogy miért vagyunk peremre szorítva, félre állítva a hivatalos sodrásból, áramlatból? - tudjuk. Köszönjük, hogy egyesek nyilvánosan is vállalták állásfoglalásukat. Az ellentábornak tisztelettel a tudomására hozzuk, nagy fába vágták fejszéjük, támadván az Igazságot – bicskájuk bele fog törni! Végül Szeplőtelen Szívem Győzni fog !!!. Időt, erőt, figyelmet tovább Önökre nem pazarolunk!!!

    A lényeg, küldetésünket, a lehető legjobban telesíteni, Isten dicsőségére, és Testvéreink üdvére)

 

    Magán-kinyilatkoztatások

    „Azelőtt Isten a próféták útján több alkalommal és több féle módön szólt. Ebben a végső korszakban  Fia által beszélt hozzánk” (Zsid 1,1-2). Krisztus, Isten Fia,  aki emberré lett, az Atya egyetlen tökéletes és felülmúlhatatlan Igéje. Benne Isten mindent kimond és Istennek Őrajta kívül nem is lesz másik szava. (A Katolikus Egyház Katekizmusa. 65.) Ez az isteni üzenet a nyilvános kinyilatkoztatás, amely minden embernek szól és minden ember számára kötelező, ez az utolsó apostol halálával lezárult. Ennek a nyilvános kinyilatkoztatásnak a továbbadása az Úr rendelkezése szerint kettős módon történt:

    „SZÓBAN” – az apostolok a szóbeli igehirdetés, a példaadás és az intézmények révén örökítették tovább mindazt, amit Jézustól, szavaiból, tetteiből tanultak, még együttlétük idején, vagy amit a Szentlélek megvilágosító kegyelméből nyertek. (Szenthagyomány).                                              

    „IRÁSBAN” – maguk az apostolok vagy a környezetükhöz tartozó férfiak, ugyanazon Szentlélek sugalmazására , írásba foglalták az üdvösség üzenetét” (KEK 76.).

    A Szenthagyományon és a Szentíráson kívül „A keresztény századok folyamán léteztek olyan kinyilatkoztatások, melyeket „magán-kinyilatkoztatásnak” nevezünk. Némelyiküket az Egyház tekintélye is elismerte, mégsem tartoznak a hitletéteményhez. Ezek szerepe ugyanis nem az, hogy „javítsák” vagy akár „kiegészítsék” Krisztus végérvényes kinyilatkoztatását. Inkább abban segítenek, hogy ezt mélyebben éljük egy adott történelmi korszakban.

(Álljunk meg egy pillanatra, - meg van írva, az Úr Jézus vissza fog jönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőségben, de előtte nagy-nagy szorongattatás, üldöztetés, nyomorúság lesz, amilyen soha nem volt, de utána se lesz, elvétetik a mindennapi áldozat, feltétetik a pusztító utálatosság, sőt nemzet-nemzet ellen támad, éhínség, járványok, földrengések, csapások lesznek, és természetesen előjelek. Legyünk őszinték, még így, a magán-kinyilatkoztatások segítségével is nagyon nehéz elfogadni azt, hogy a második eljövetel nemzedéke vagyunk, és az események a megvalósulás fázisában vannak. Nagyon sokan hallani sem akarnak róla. Kevesen vagyunk akik ezt felismertük, elfogadtuk, hisszük és igyekszünk felkészülni, másokat is tájékoztatni, segíteni.)

    A hivő érzék az egyházi Tanítóhivatal vezetésével képes megkülönböztetni és elfogadni azt, ami ezekben a kinyilatkoztatásokban Krisztus vagy szentjei hiteles jelzésének bizonyul az Egyház számára. (KEK 67.)

    A nyilvános kinyilatkoztatás befejezése tehát nem jelenti azt, hogy Isten ezentúl már nem közölheti üzeneteit, kívánságait bizonyos személyeken keresztül az egyének vagy a közösség javára. Senki sem kötheti meg Isten szavát. De ezek az utóbbi kinyilatkoztatások már nem gazdagítják az         Egyház hitét, inkább csak hitélési módot, magatartást közölnek. (Érthető? Élénkíteni, felszítani a hit lángját, hogy lobogjon, ne csak pislákoljon, imával, böjttel, szentgyónás, szentmise, szentáldozás, lelki-olvasmány, szentségimádás, cselekedetekkel. Tudok róla, de majd máskor, most nem érek rá, hogy ilyesmivel bíbelődjek, ez az általános viszonyulás. Ezt a fajta magatartást tudatosan lehet csak, és kell megváltoztatni, ha meg akarsz menekülni a Pokoltól, és bejutni az Új Paradicsomba, fel kell készülni az érkező Úr fogadására!  A váltókat át kell állítani, irányt változtatni, hogy csalódás ne érjen a Célnál.).

    Ezt mondta XXIII. János pápa 1959. február 18-án a Lourdes-i jelenések százéves jubileumán a rádióban. „..non ad novam fidem deponendam, sed ad humanorum actuum directiones”, nem új hit létesítésére, hanem az emberi cselekedetek irányítására. A magán-kinyilatkoztatás tehát sem a hitletétemény kiegészítése, sem illetékes, hivatalos magyarázata, hanem inkább valamire emlékezteti az embereket, ami már bent van a nyilvános kinyilatkoztatásban, csak nem vették eléggé figyelembe, mint ahogy egy kivilágítás sem ad semmit egy szobor vagy épület állagához, de kidomborítja annak vonásait. A Mária jelenések is felhívják figyelmünket egy kinyilatkoztatott igazságra, pl. Szűz Mária Szeplőtelen fogantatására (Lourdes), vagy valamely isteni parancs teljesítését sürgetik, pl. bűnbánatot, imádságot, engesztelést.

    Azoknak, akik arra hivatkoznak, hogy az utolsó apostol halálával a kinyilatkoztatás lezárult, ezt üzeni Jézus Valtorta Máriának a neki adott magán-kinyilatkoztatásra vonatkozóan;

„Ez a mű semmit sem tesz hozzá a kinyilatkoztatáshoz, csak hézagokat tölt be, amelyek természetes okokból és természetfeletti akaratból keletkeztek. És ha Nekem úgy tetszett, hogy isteni szeretetem képét rekonstruáljam, ahogy a mozaik restaurátora a hiányzó vagy elhalványult kövecskéket pótolja és a mozaiknak teljes szépségét vissza adja, és ha Én fenntartottam Magamnak, hogy ezt ebben a században, amelyben az emberiség a sötétség és a borzalom szakadékába rohan, tegyem, akkor ti ezt Nekem megtilthatjátok? (Valtorta Mária 1961, Jézus életéről és szenvedéséről kapott magén-kinyilatkoztatások; Der Gottmensch, XII. k. 291.o. Parvis V, Ch, Hautvill).

 

    Kivel közli Isten vagy Szűz Mária üzeneteit?

Bárkivel közölhetik. Ez a közlés gratia gratis, ingyen adott kegyelem, charisma, mely nem feltételezi a médium életszentségét, rátermettségét, kegyelmi állapotát. Hányszor olvassuk: Éppen téged választottalak ki, mert te vagy a legalkalmatlanabb rá. Pl. Don Stefano Gobbinak, a Máriás Papi Mozgalom alapítójának Szűz Mária ezeket mondta: „Téged választottalak Fiam, mert te vagy a legkevésbé alkalmas eszköz erre, így senki sem mondja majd, hogy ez a te Műved. Hogy a MPM egyedül az Én Művem legyen, gyengeséged által nyilvánítom ki erőmet, semmiséged által hatalmamat”. (A Papokhoz, Szűzanyánk  szeretet fiaihoz I. k. 59. o. 1973. júl. 16.).

    Az életszentség lehet kedvező kritérium a magán-kinyilatkoztatás valódiságának megállapításánál, de nem feltétele annak.  La Salette-ben a látnokok nem jutottak a kinyilatkoztatás után magasabb életszentségre, bár nagy hatással volt az egész életükre az, amit gyermekkorukban láttak és hallottak a szűzanya megjelenésekor. Voltak látnokok, akik később szerzetbe léptek (Bernadett, Lucia), papok lettek, mások viszont a világban maradtak, megházasodtak (Medjugorje).

    Mivel a magán-kinyilatkoztatás charisma, - az ősegyház példájára – az Egyház hitelesíti, első fokon a püspök, felsőbb fokon a pápa.

 

    Hogyan történik a magán-kinyilatkoztatás?

    1. Történhet külsőleg, látható módon, jelenés, aparitio formájába. (S. Th. 76.a8. a8.).

    Jézus és Mária megdicsőült teste az égben van, tehát lehetséges, hogy látható, testi alakban megjelenjen a Földön. Amikor pl. Szűz Mária jár-kel, érinteti magát (Labouré Sz. Katalin), kezet fog, játszik a gyerekekkel, több személy látja Őt a térben mozogni, ilyenkor lehet reális megjelenést feltételezni. Elhagyja-e ilyemkor Szűz Mária a Mennyországot? Nem szükségképpen. Tudunk szentéletű emberek bilokációjáról is. Miért ne történhetne ez Szűz Mária megdicsőült testével is? A megdicsőült testnek számunkra ismeretlen lehetőségei vannak. Az sem szükséges, ha Szűz Mária megjelenik, hogy minden jelenlévő számára egyformán látható legyen.

    Lehet valóságos, külsőleg látható fényvetületben, jelképekben mutatkozó, személyes jelenés is. Pl. Isten az égő csipkebokorban, a csendes szellő susogásában, Szűz Mária jelenléte szobrokban, képekben, valóságos emberi, sőt véres könnyekben (zsidó nőkre jellemző vércsoporttal). Ezek mind valóságos, külsőleg látható, természetfeletti jelenlétre utalnak. A megdicsőült test jóllehet szellemi módon áthatol fizikai testeken, maga háromdimenziós emberi test marad. Medjugorjéban Maria megérinthette Szűz Máriát. „Ha ránézek – mondta – könnyűnek, lengének látszik, puhának, mint a legfinomabb kelme, de ha hozzáérek, hirtelen szilárd lesz, és ellenállást mutat, mintha fém volna”. (P. Henri Boulard S. J. Medjugorjei napló. Bp. Szegletkő 38-39. o.).

    2. Történhet belső módon.

  1. A fantáziában, a képzelőtehetségbe helyezett képek, szavak által, akár éber állapotban, akár álomban. (Nagy Szent Teréz: A tökéletesség útja. XXVIII. f.) Ezeket a látomásokat Isten, Szűz Mária a látnokok képzeletében idézi elő. Tehát nem maga Mária száll le az Égből. A megdicsőült, végtelen boldog Mária a látomásokban nem egyszer szomorúnak mutatja magát, sír, más-más öltözéket visel. Maga Jézus sem jön ilyenkor le „személyesen” az Égből, - a „gyermek Jézus” látomásoknál pedig éppenséggel nem felejtendő, hogy a „gyermek Jézus”, mint gyermek, ma már nem is létezik.

    Mindezek a látomások a látnokok képzeleti világában mennek végbe. Ez nem jelenti (ha valódi látomásról van szó), hogy egyszerű „beképzelések volnának. Inkább úgy kell elgondolnunk, hogy ezeket a belső fantáziaképeket a látnokok úgy értékelik, mintha azok a valóságos életben mennének végbe. Természetesen nem ott mennek végbe, de azért az adott képek vagy hallott szavak származhatnak isteni beavatkozásra”. (Karl Rahner cikke. M. Kurír. 1982. júl. 1. k.)

    A képzelőtehetségbe az ördög is behatolhat szavaival, képeivel. Ebből nem következik, hogy a magán-kinyilatkoztatások általában megbízhatatlanok. Csak az, hogy igen gondosan meg kell őket vizsgálni. Ha az Istennek egy magán-kinyilatkoztatással tervei vannak, akkor gondoskodik is arról, hogy az ne elferdülve kerüljön az emberekhez.  

    b. A belső jelenés történhet képek nélkül is, tisztán szellemi módon, a fantázia, az érzékszervek formái nélkül is. Bai M. Cecília (+1766) a Montefiascone-i Sz. Péter zárda apátnője belső hang formájában kapta a kinyilatkoztatásait az Úr Jézustól. „Állítom, hogy testi szemeimmel semmit sem látok és semmit sem fogok fel halló és szagló érzékemmel. Minden egészen különös módon, a lelkem bensejében játszódik le. (Jézus benső élete. I. k. 10. o. Kiadta: Testvéri Szolgálat K. Alapítvány. Esztergom. 2501. Pf. 252.)

    Don Stefano Gobbi, a MPM alapítója üzeneteit Szűz Máriától szintén nem az emberi érzékek révén, hanem „belső szó”-tól kapja. „A belső szavaknál nem látunk a szemünkkel, nem hallunk a fülünkkel, nem érintünk semmit… A belső szavak tisztán érthető szavak, amelyeket az elfogadó személy úgy fogad, mintha saját szívéből fakadnának és egymással összefűzve üzeneteket adnának… Vannak eléggé precíz szabályok a hiteles és hamis szavak megkülönböztetésére. A hamis belső szavak szándékos csalásra, beteges képzelődésre, sőt az ördög beavatkozására vezethetők vissza.

    A gyermekek, az egyszerű emberek nem tudják magukat mindig szabatosan kifejezni, a látnok már nem emlékezik rá pontosan. Belejátszhatnak olvasmányai, általa ismert szent képek ábrázolásai, legendás elemek. Tehát a tévedés nincs kizárva, ezért kell a gondos kivizsgálás.

 

    Milyen hittel kell fogadni az ilyen üzeneteket?

    A látnoknak magának – ha meg van róla győződve, hogy Isten szólt hozzá - ,isteni hittel kell elfogadnia! Akinek viszont elmondja, aki tehát nem közvetlenül értesül az üzenetről, az csak emberi, természetes hittel fogadja el a látnok szavahihetősége miatt. (Én az írországi – MDM -  látnoknő szavahihetőségében azért nem kételkedem, mert többször meghallgattam a Selymes atya által vele készített interjút. Levontam a magam következtetését: a nő őszinte, azaz szavahihető, az interjú eredeti, csalásról szó sincs, - a magyarság nevében - köszönjük atya – hála az Úrnak és a Szűzanyának. Azért követelték az egyházi szabadkőművesek, hogy vegyék le a nettről, mert tudják, aki értelmét – eszét – használja is, azt nem tudják becsapni, a hazugságot, eretnekséget Ők terjesztik. A hazug embert könnyebb megfogni, mint a sánta kutyát! Elfeledkeztek erről az  „URAK”???)

    Itt ugyanis nincs meg a garancia a tévedhetetlenség mellett, mint a nyilvános kinyilatkoztatásnál, ahol az Egyház tévedés mentesen adja tovább. Aki közvetve, vagyis a látnoktól kapja az üzenetet és meg van győződve a tényről, hogy valóban Isten, Szűz Mária szólt, az lelkiismeretében nem tagadhatja az üzenetet, de nem is kell úgy elfogadnia, mint nyilvános isteni kinyilatkoztatást.

(Tehát, ha az üzenet felhívásának próbálunk eleget tenni, tapintatosan, lehetőségeink szerint, semmi egyházi törvénysértést nem követünk el. Sőt, együtt működünk a kegyelemmel, testvéreink javára, -  helyénvaló elöljáróink magatartása Velünk szemben? Meggyőződésünk, hogy nagyon de nagyon részrehajló, elhamarkodott, egyoldalú döntést hoztak, olyan hátsó szándékú, alattomosan kisarkított, és eléjük tálalt „Dr.-i diagnózis” alapján, amely erősen bűzlik – van egy példányom – gondolkodom, közzé tegyem-e?  Tájékozatlan lelkeket sodorhat a kárhozat felé ha túl későre ébrednek fel! Önökön fogja számon kérni az Úr!

Testvéri szeretettel Imre Áve Mária!