NYILVÁNOS KÜLDETÉSETEK!

2015.01.08 09:46

NYILVÁNOS KÜLDETÉSETEK!

 

Folytatásként szintén a Kék könyv január 1-én, Szűz Mária istenanyaságának ünnepén található üzeneteket teszek közé, az 1979-es után a hozzátartozókat is, a téma mélyebb kibontása, megértése végett.

 

1. Fényemben járjatok!

„Kezdjétek velem ezt az új évet, szeretett fiaim. Ezen a napon felszólít benneteket az Egyház, hogy szemléljétek istenanyaságomat! Ahogy Fiam, Jézus teljesen rám bízta magát, hogy Anyjánál védelmet és oltalmat találjon, úgy hagyjátok ti is, hogy égi Édesanyátok biztosan vezessen.

Milyen lesz ez az év? Vajon milyen események várnak rátok? Szeretett fiaim, nem kell, hogy megzavarjon benneteket az, ami reátok vár, hogyha megszokjátok, hogy minden pillanatban anyai Szívemben éljetek. Az emberiség napról napra jobban eltávolodik Istentől, és az emberek mind nagyobb számban hagynak fel törvényének követésével. Emiatt az új évben sűrűbb lesz a sötétség, és nagyobbak lesznek a rátok váró bajok és a szenvedések.

Egyházamban is nagyobb lesz a válság, mivel egyre kevésbé hallgatnak utolsó felhívásomra, hogy imádkozzanak, térjenek meg és tartsanak bűnbánatot! Sajnos sok pap is lesz azok között, akik nem hallgatnak rám. Ezek a pásztorok így kevesebb fényt kapnak, és a nyáj szétszóródik a bizonytalanság és a megosztottság, a tévedés és a hittagadás útján. (ehelyett inkább a „szegényeket, jótékonykodókat” állítják a figyelem középpontjába a Vatikán „illetékesei” példáját követve, ami nem más, mint az Igazság elferdítése!).

Térjetek vissza, ti, az Egyház pásztorai, hogy olyanná váljatok, amilyennek Fiam, Jézus akar benneteket! Térjetek vissza, legyetek ismét buzgók, éljetek egyedül a lelkek üdvösségéért, legyetek ismét az Evangélium igazságának szigorú őrei! (és ne elárulói!!). Térjetek vissza, kövessétek Jézust a Kálváriára, és ne engedjétek, hogy elcsábítson és elvonjon titeket a világ, amelyhez gyakran igazodtok. (a nyáj rossz úton halad  - figyelmeztette őket Szőkefalván a Fény királynője - ha a „pásztor” eltéveszti a helyes irányt, enged a kényelem, a világ  kísértésének  és idejében észre nem veszi. Úgy tűnik, a mi pásztoraink sem ismerték fel azt a lehetőséget, amit a –89-es fordulat lehetővé tett, sajnos még a Szőkefalvi üzenetek tükrében sem  az idők jeleit! Eltelt a 25-év, a negyedszázad, békésen, csendben,  most leszüretelhetjük azt, amit elvetettünk, legalább emésszük majd meg  zúgolódás nélkül!).

Szeretett fiaim, minél nagyobb sötétség borul a világra és az Egyházra, annál fényesebb lesz az a fény, amely Szeplőtelen Szívemből árad, hogy utat mutasson nektek. (szerintem ez a Kék könyv üzeneteinek fényét jelenti, ellenőrizzék azok a papok, akiknek megvan, de mostanáig porosodni hagyták polcaikon, talán még nem késő – lovat hegy alatt abrakolni!). Járjatok ebben a fényben! Akkor mindig  világosság lesz körülöttetek.

Szeplőtelen Szívem diadala már megkezdődött bennetek, akik engem követtek! Az Édesanya Szívének diadala hűséges fiainak lelkében és életében megy végbe! Bennük van az a jó, amely diadalt arat ugyanakkor, amikor a rossz mindenhova beférkőzik. Mialatt a bűn mindent igyekszik elárasztani, bennük Isten kegyelme és szeretete diadalmaskodik! (de ne feledjük, a Hamis Próféta és az Antikrisztus diadala is megkezdődött azok szívében, életében, akik szolgálatukba álltak, beleértve az egyházi szabadkőművességet is!).

Amikor a tévedésnek mindinkább sikerül félrevezetnie az emberi értelmet, ők az Igazságról tesznek tanúságot. Hogyha megoszlás szakítja szét az Egyházat, ők szeretik, és egységéért élnek. Ahogy Fiam helytartója mindinkább magára marad és mindinkább elhagyják őt, ők még nagyobb szeretettel gyűlnek köréje, hogy megvigasztalják és megvédjék. (vajon jelenleg a „két pápa” közül, kire illik jobban a fönti állítás? Ferencre biztos nem, Ő az elmúlt év embere, „szupersztár”, sajnos XVI. Benedek körül nem lehet megtapasztalni, hogy olyan sokan vagyunk mellette, imáinkkal, szeretet koszorúnkkal).

Igen, amikor Ellenfelem ma mindenütt diadalt arat, ugyanakkor Szeplőtelen Szívem diadala  is végbemegy szeretett fiaim életében. (bárcsak érvényes lenne ez máma is, de ahhoz nagyon komolyan rendszeresen imádkozzunk papjainkért, legalább egy koszorú rózsafüzért, böjtöljünk hétfőn kenyéren és vízen havonta legalább egyszer,  ez a mi feladatunk, kötelességünk, ha 4- négy ember felvállalja, le lesz födve a hónap, plébánia szinten!). Ne féljetek tehát, hogyha olyan évet kezdtek meg amely nehezebb és fájdalmasabb: minél inkább látjátok, hogy mindent beborít a sötétség, annál élénkebb lesz köztetek jelenlétem fénye. Ezért hívlak, kezdjétek velem az új évet bizalommal és félelem nélkül! Fiam, Jézus mindig veletek lesz Édesanyátokkal együtt, aki a ti Édesanyátok is”. (K. k. 1977. 01. 01.)

 

2. Az Egyházzal fog megkezdődni!

„Ma az egész Egyház nagy reménységgel tekint égi Édesanyjára. Gyermeki gyengédséggel és határtalan bizalommal kér engem Jézus helytartója (VI. Pál, akkor, máma a hiteles  XVI. Benedek!) pápa, ez az áldozat, aki mindinkább feláldozza magát a kereszten a világ megmentéséért. Ő ma az egész emberiség békéjéért könyörög hozzám. Szüntelen imában hozzám fordulva, a békét főleg az Egyház számára kéri, mivel Ő maga ünnepélyesen az Egyház Anyjának nevezett engem.

Ma hozzám könyörög a világ minden táján szétszóródott összes gyermekem: az ártatlan gyermekek, a fiatalok, akik úgy szenvednek, mint még soha a bizonytalanság és a sötétség miatt, a szegények, a bűnösök, a betegek, az idősek, a száműzöttek, az eltévedtek. Különös megindultsággal könyörögtök hozzám ti, szeretett fiaim, Szeplőtelen Szívemnek szentelt papjaim. Ma azt szeretném nektek elmondani, hogy elfogadom imádságotokat és Isten igazságosságának oltárára helyezem. Ebben az új esztendőben még erősebbé válik anyai közbenjárásom hatása Fiamnál, Jézusnál értetek. (...)”. (K. k. 1978. 01. 01.)

(ismételten arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy általában az üzenetek címe utal az adott üzenet mondatának lényegére, amely ez esetben nem került nyilvánosságra. A pontos zárójel erre utal, valóban az Egyházzal kezdődött el, vagyis a Hamis Próféta színrelépésével, „székfoglalásával”).

 

3. Az irgalmas szeretet terve!

„Szeretett fiaim, mellettetek vagyok ez új esztendő kezdetén. Bízzatok Szeplőtelen Szívemben! Fiam, Jézus irgalmas szeretetének terve az Én Szívembe van zárva !!! Ő az Atyához akarja visszavezetni a világot Isten tökéletes megdicsőítésére. Nincs elveszve a világ, még akkor sem, ha most a romlás és saját maga elpusztításának útját járja is. Ahogy már többször megjövendöltem nektek, végül egy megpróbáltatás által megmenekül a világ, amely Jézus irgalmas szeretetének cselekedete lesz. Ő bízott benneteket égi Édesanyátok gondjaira.

(ez utóbbi  kijelentések nagy horderejűek, de egyúttal igazolhatja, hogy mi – magyarok - az eddig  felkínált lehetőségeket sorozatosan elszalasztottuk, ismerjük de  nem valósítottuk meg, és én ide sorolom a „Kápolna” felépítésének elmulasztását, a Szeretetlángot,  a Gobbi atya által közvetített – nemzetünkkel kapcsolatos, függelékként szereplő magyar vonatkozású üzenet, 1981. 08. 16. Tartalma nem lett széles körben terjesztve, ismertetve, népszerűsítve, elsősorban általunk, MPM-MM,  hogy teljesüljenek a feltételek – „az Én népemnek lelkileg át kell alakulnia, hogy küldetését betölthesse... egy szívvel, lélekkel állhatatosan imádkozzanak, hogy mihamarabb megvalósuljon országomban Jézusom végakarata, hogy a Krisztus-hívők mindnyájan egyek legyenek a hitben, ... egyetlen, szent egyetemes apostoli Egyházának közösségében! Meg kell újulni Én népem a hitben, reményben, bűnbánatban és engesztelő SZERETETBEN Isten iránt, Szentségi Jézusom – OLTÁRISZENTSÉG – és Szeplőtelen Szívem tiszteletében”. Tudjuk, ismerjük, a Szőkefalvi Fény Királynője üzenetek gyakorlati megvalósítása, kifejtése „pólyás baba” maradt, „mi nem vagyunk illetékesek a kifejtésükre”! Még akkor sem ha elkezdtük tetté, életté váltani?  Egyelőre ezek  délibábnak tűnnek. Vajon azok is maradnak? Ha tovább szunyókálunk, megtörténhet, hogy  nagy árat fogunk fizetni sorozatos mulasztásainkért, Mohács eltörpül mellette! De mit tehetnénk? Pár mondatot idézek a Medjugorjéban elhangzott üzenetekből: „Drága gyermekeim! Felszólítalak benneteket, hogy mindegyikőtök tudatosan döntsön Isten mellett és a Sátán ellen!” 1987. 03. 20. „Drága gyermekeim! Kezdjetek dolgozni szíveteken, ahogy szántóföldjeiteken dolgoztok. Munkáljátok és formáljátok át szíveteket, hogy az Istentől való új lélek költözzék belé!” 1984. 04. 25. „Drága gyermekek! Azt kívánom, hogy ti, tehetetlenek, kezdjetek bizalommal segíteni és akkor az Úr is bizalommal ad nektek”! 1985. 07. 04.

 Kinek kell bizalommal segítsünk mi, a „tehetetlenek”, az „egyszerű” szürke, hétköznapi emberkék? A Szűzanyának, KIRÁLYNŐNKNEK!!!,  hogy végre – kicsinyei imái, áldozatai, szenvedései által - megfékezze a Sátán seregének további előre törését a Kárpát medencében – a Regnum Marianumban!. Kieszközölhesse, hogy végre Urunk Jézus Szíve szerinti  igazi vezetőink legyenek, úgy  Egyházi  mint Politikai téren. Azon vezetőinket, akik nem felelnek meg ezen követelményeknek, távolítsa el végleg, hogy ki-ki a saját feladatát  a „saját helyén” jól végezze el, Isten dicsőségére, mindannyiunk lelki  javára elsősorban. Ennek elősegítése érdekében legyünk „kovászok”, „só” „égő gyertyák a gyertyatartón” mindenki a saját környezetében! Ha ezt tudatosan hittel, élettel felvállaljuk, hűségesen kitartunk,  akkor valóban elérkezett nyilvános küldetésünk ideje! És így a sátáni sodrás időszak határa, uralma  is hamarosan véget érhet! Rajtunk múlik!)

Most még bűn borítja a földet, gyűlölet és erőszak robban ki mindenütt, a legnagyobb bűnök kiáltanak bosszúért mindennap Istenhez. Megkezdtek egy évet, amikor majd különösen felfigyel mindenki Isten hatalmas kezére. Ő a világ fölé hajol, hogy irgalmas szeretetének ellenállhatatlan erejével segítségére siessen. Ezáltal olyan események várnak rátok fiaim, amilyeneket el sem tudtok képzelni. De a jók imája, az ártatlanok szenvedése, sok ember rejtett fájdalma, a világ minden táján szétszóródott, áldozatot vállaló ember könnye  és könyörgése segít nektek. Miattuk előbbre hoztam rendkívüli közbelépésem idejét.

Szeretett leányom, az Egyház most jutott túl egyik nagy megpróbáltatásán, mivel köztem és Ellenfelem között is tetőfokára hágott a küzdelem. A Sátán igyekezett eljutni odáig, hogy megfenyegesse azt a sziklát, amelyre az Egyházat alapították, de Én feltartóztattam! Éppen akkor, amikor a Sátán azt képzelte, hogy győzött, miután Isten elfogadta VI. Pál pápa és I. János Pál pápa áldozatát, elnyertem Istentől az Egyház számára azt a pápát, akit Én készítettem fel, és Én nevelte! Ő felajánlotta magát Szeplőtelen Szívemnek és ünnepélyesen rámbízta az Egyházat, amelynek Anyja és Királynője vagyok! A Szentatyában, II. János Pál személyében és munkásságában Én tükrözöm vissza nagy fényemet. Ez a fény annál erősebbé válik, minél jobban elborít mindent a sötétség. (milyen hatalmas tévedést terjeszt a katolikus-honlap szerkesztő nője, amikor teljesen elmarasztalja a  hiteles pápákat, beleértve az utolsót, XVI. Benedeket is. Vakbuzgóságában átesett a ló túlsó oldalára! Imádkozzunk értük is, hogy mindannyian „egyek lehessünk”).

Szeplőtelen Szívemnek szentelt papok és hívők, gyermekeim, akiket a világ minden tájáról gyűjtöttem össze seregembe a rátok váró nagy küzdelemre: Gyűljetek a pápa köré! (jól kell „distingválni”, XVI. Benedek a hiteles pápa!) és Én majd saját erőmmel és csodálatos fényemmel ruházlak fel benneteket! Szeressétek őt, imádkozzatok érte, hallgassatok rá! Mindenben engedelmeskedjetek neki, a papi öltözet viselésében is! Szívem kívánsága és az ő akarata szerint, amit már nektek kinyilvánított. Ajánljátok nekem minden elszenvedett fájdalmatokat, ha emiatt saját testvéreitek nevetnek is ki benneteket! Szeretetem terve szerint a tisztulás ideje megrövidül az Egyház, s annak biztos vezetője, a pápa számára is!

(ez az üzenet most érte el igazi és teljes jelentését, XVI. Benedek emeritus pápánk idejében. Az Ő némasága hatalmas kiáltásként immár majdnem két éve körbeöleli a Földet, csak a süketek és a vakok nem veszik észre. Ferenc ellenpápa „kabaréja” humanista  rabszíjra fűzte őket,  semmiképpen nem talál Bergogliora a föntebbi leírás, - nem véletlenül húzódozott a tisztséggel járó öltözék és kellékek viselésétől -    sőt, teljesen az ellentétje,  az eretnekség megtestesítője vagyis a Hamis Próféta, ahogyan az Igazság könyvében le van írva! Csak a naivak és tájékozatlanok, akik még mindig képtelenek elfogadni a valóságot az egyházi szabadkőművesekkel kapcsolatosan dugják homokba fejüket. Nagyon megviseli majd, amíg sikerül kiprüszköljék a felszívott homokot! De mi lesz addig a rájuk bízott  nyájjal? Üdvösségüket kényelemből, tudatlanságból, tájékozatlanságból kockáztatják? Aki teheti, imádkozza a Keresztes Imahadjárat Imáit rendszeresen!).

Ezért tehát ez a ti órátok, Szeplőtelen Szívem apostolainak órája! Terjesszétek bátran Jézus Evangéliumát, védjétek meg az Igazságot,  szeressétek az Egyházat, segítsetek mindenkinek a bűnből menekülni és Isten kegyelmébe és szeretetében élni. Imádkozzatok, szenvedjetek, engeszteljetek(...)” (K. k. 1979. 01. 01.)

 

4. A tisztulás első jele a zűrzavar!

„Szeretett fiaim, meneküljetek Szeplőtelen Szívembe. Krisztus dicsőséges uralmát nagy szenvedés előzi meg, amely az Egyházat és a világot hivatott megtisztítani, és teljes megújulásra vezetni! Jézus már megkezdte irgalmas művét, jegyese, az Egyház megújítására! Különböző jelekből láthatjátok, hogy az Egyház számára elérkezett a tisztulás ideje: ezek közül az első a zűrzavar, amely benne uralkodik. Ez valóban a legnagyobb zűrzavar ideje.

A zűrzavar behatolt az Egyház belsejébe, ahol mindent felforgatnak a dogmatika, a liturgia és a fegyelem területén. (elkezdődött, II. Vatikáni Zsinat irányelveinek kétértelmű irányzata, értelmezése gerjesztette és gerjeszti  azóta is az ellentéteket, csak sajnos kevesen tudnak eligazodni a valódi okokat illetően. Kevés hozzá az emberi bölcsesség, intelligencia, beleértve a teológiai képzettséget is! Ha XXIII. János pápa előbb kihirdette volna a Fatimai titkot és  utána következett volna a II. Vatikáni Zsinat, egészen biztos sokkminden másként alakult volna. Akkor a „Szenté” avatása valóban illő lett volna.  Őt is megtévesztette emberi „okoskodása”-  a tévedhetetlenség csak hit és erkölcsi téren érvényes – és sajnos pár főpap „okoskodása” is hatalmas kegyelmi veszteséggel járt, aminek a hívek fizették és fizessük meg a mai napig az árát. Az egyházi szabadkőművesség meg lett volna zabolázva, leleplezésük egy ideig megbénította volna őket, Ő-szentségének  még meg volt a lehetősége, lett volna „embere”, csak akarnia kellett volna! Aminek akkor és azóta sikerült szabadkőműves alapot lerakni, arra most Bergoglio könnyűszerrel építeni tudja Hamis Egyházát! A következmény pár ezer jóhiszemű naiv  lélek elkárhozása lesz, akárcsak a Kajafásék vastagnyakúsága miatt elkárhozott zsidó nemzedékek esetében. MDM 2014. 12. XY. ).

Fiam igazságokat nyilatkoztatott ki számotokra, melyeket az Egyház mindörökre kifejtett és meghatározott isteni és tévedhetetlen tekintélyével. Ezek az igazságok megváltoztathatatlanok, mikként megváltoztathatatlan magának Istennek az Igazsága! Közülük sok képezi valóságos és sajátságos hittitkok részét, ezért az emberi értelem soha meg nem érti és meg nem értheti azokat Az embernek alázattal kell ezeket elfogadnia a tiszta hit felindításával és Istenbe vetett erős bizalommal, mivel Ő nyilatkoztatta ki és Ő tárja minden idők embere elé az Egyház Tanítóhivatala által! (ezt kikezdte a Sátán a reformáció tévtanával már majdnem 500-  ötszáz éve, napjainkban beérik és leszüretelik a démonok!).

De ma elterjedt az az igen veszélyes irányzat, hogy be akarnak hatolni mindenbe és meg akarnak érteni mindent – még a misztériumot is. (Isten elrejtet titka). Így jutnak el odáig, hogy az igazságnak csak azt a részét fogadják el, amelyik emberi értelemmel felfogható. Magának Istennek a misztériumát akarják felderíteni. (ez lehetetlen) Visszautasítják azokat az igazságokat, amelyek értelemmel fel nem foghatók. Az egész kinyilatkoztatott igazságot igyekeznek ésszerűen újra kifejteni, abban a reményben, hogy mindenki számára elfogadhatóvá teszik. Így tévedéssel rontják meg az igazságot! A tévedést a legveszélyesebb formába terjesztik, úgy, mint az igazság új és időszerű értelmezését. Azzal végzik, hogy még azokat az igazságokat is elferdítik, amelyek a katolikus hit alapját képezik.

Nem tagadják nyilvánosan az igazságot, hanem kétértelműen fejtik ki azokat. (a nagy és híres „teológusok”!). A hit tanításában megalkusznak az igazság és a tévedés legsúlyosabb összeegyeztetésével, miként az még soha nem fordult elő! (emlékezzünk vissza, ezt fejtette ki Marosvásárhelyen az Igazság Könyve Szeminárium alkalmával J. G. úr az  ezzel kapcsolatos pontjában, időnként frissítsük fel az ott elhangzottakat, mert hamarosan szükségünk lesz rá. Azokért a tévedést képviselő papokért, akik nyilvánosan a szószékekről hőbörögtek ellenünk, - ismerjük őket személyesen is - hogy kiközösítést érdemlünk, ha részt veszünk a Szemináriumon, imádkozzunk és engeszteljünk, hogy megszabaduljanak az egyházi szabadkőműves hálóból, amíg még lehetséges). Ennek befejeztével még beszélnek és vitatkoznak ugyan, de már többé nem hisznek, és így terjed a tévedés sötétsége! Az Egyház belsejében uralkodó és igazságait elferdítő zűrzavar az első jel, amely biztonsággal mutatja, hogy tisztulásának ideje elérkezett!

Az Egyház valóban Krisztus, aki titokzatos módon él köztetek! Krisztus az Igazság! Az Egyháznak mindenkor Krisztus fényét kell tükröznie, ami az Igazság! (és nem változik). De ellenfelének most sikerült ravasz és megtévesztő munkájával nagy sötétséget terjesztenie belsejében. És ma az Egyházat sötétségbe borítja a Sátán Füstje! (amely nem más mint az egyházi szabadkőművesség titkos szektája! Hamarosan lelepleződnek mint az áruló Júdás!) A Sátán főleg sok gyermekem értelmét és gondolatait homályosította el, elcsábítva őket a gőggel és a kevélyéggel, és általuk borította sötétségbe az Egyházat.

Titeket, az égi Édesanya szeretett fiait, titeket, Szeplőtelen Szívem apostolait, ma arra hívlak meg: harcoljatok szóval és példátokkal, hogy mindinkább elfogadja mindenki az Igazságot! Így a fény által győztök a zűrzavar sötétségén! Emiatt kell Fiam, Jézus Evangéliumát szó szerint megélnetek! Váljatok élő Evangéliummá! Aztán hirdetnetek kell mindenkinek erővel és bátran a megélt Evangéliumot! Szavatokban a Szentlélek ereje lesz, aki betölt titeket és a bölcsesség fénye, melyet égi Édesanyátok ad nektek(...)” ( K. k. 1979. 01. 28.)

 

5. A tisztulás második jele: a fegyelmezetlenség!

„Szemléljétek égi Édesanyátokat, miközben a templomba megy, hogy kis Gyermekét felajánlja. Az Atya Igéje Ő, aki  emberré lett: az ISTEN FIA Ő! Érte történt a világ teremtése: a várva várt Messiás Ő, akihez a jövendölések és a törvény igazodtak. És Ő mégis mindenben engedelmeskedik az Atya akaratának, fogantatása pillanatától kezdve: „Íme Istenem, jövök, hogy teljesítsem akaratodat!” És születésétől kezdve aláveti magát a törvény minden előírásának: nyolc nap múlva körülmetélik és ma, negyven nap után bemutatom a templomban.

Mint minden más elsőszülött, az enyém is az Istenné, és Én kiváltom Őt az előírt áldozattal. A paptól visszatér karomba, hogy újból felajánlhassam Őt Szeplőtelen Szívem sebe által, mert már átjárta a tőr, és így együtt mondhatjuk igenünket az Atya akaratára. Szeretett fiaim, amikor felszólítalak, legyetek karomban a legkisebbek, ez azért történik, hogy hasonlóvá tegyelek benneteket a gyermek Jézushoz a készséges és teljes engedelmességben Isten akarata iránt.

Ma ismét megsebzi Szívemet a látvány, hogy hányan vannak szeretett fiaim között, akik nem engedelmeskednek Isten akaratának, nem veszik figyelembe, sőt olykor nyíltan megvetik a papi rend sajátos törvényeit. Így terjed az Egyházban a fegyelmezetlenség, és saját pásztorai között is learatja áldozatait. Ez a második jel, ami megmutatja, hogy az Egyház számára elérkezett a tisztulás végső ideje: a fegyelmezetlenség terjed minden szinten, különösen a papság között!

A fegyelmezetlenség a belső készség hiánya Isten akarata iránt, amely állapototok sajátos kötelezettségeinek áthágásában mutatkozik meg: az ima kötelezettségeinek, a jó példaadás kötelezettségének, a szent és apostoli élet kötelezettségének áthágásában! (ez nagyvonalakban érvényes ránk, laikus hívekre is, ezért ritka a hiteles tanúságtevő hiteles keresztény!). Hányan vannak papok között, akik engedik, hogy rendezetlen tennivalók kössék le őket, és többé nem imádkoznak! Szokásszerűen hanyagolják el a PAPI ZSOLOZSMÁT, az ELMÉLKEDÉST, a SZENT RÓZSAFÜZÉRT! (ezek nélkül a lelkiéletet csak homokra épül!). Az imát a szentmise sietős bemutatásának idejére korlátozzák.

Így ezek a szegény fiaim belsőleg kiürülnek, és nem marad fényük és erejük arra, hogy ellenálljanak környezetük kísértéseinek! Emiatt fertőzi meg őket a világ szelleme és elfogadják életmódját, igazodnak értékeihez, részt vesznek világias megnyilvánulásaiban, engedik, hogy a propaganda eszközei befolyásolják őket, és végül átveszik annak gondolkodásmódját! Azzal végzik, hogy a világ szolgáiként élnek, a világ szelleme szerint, amelyet helyeselnek és terjesztenek botrányt keltve oly sok hívő között!!! (túlzás nélkül állíthatjuk, Bergoglio bíboros ennek mintapéldánya, prototípusa, miként az egész egyházi szabadkőművesség, le egészen az egyszerű lelkészekig, fr.-ig, mert már a szerzetesközösségek sem kivételek.). Innen ered a papok életét szabályozó kánoni normák elleni széleskörű lázadás, és az ismételt tiltakozás a szent cölibátus ellen. (ennél világosabban nem lehet feltárni a valódi okokat, összefüggéseket, a következményeit viseljük, benne vagyunk nyakig. Tehát merre tart ma a „hivatalos” Egyház? A „reformok” utján az „Egy-világvallás” idillikus képét előrevetítve, majd sugározva, Hamis Egyház!).

Ezeket a normákat Jézus kívánja Egyházától, és a pápa is határozottan megerősítette ezekben a napokban. (II. János Pál pápáról van szó, a jelenlegi el van hallgatatva). Ma mindenki igyekszik magát saját ízlése és elgondolása szerint rendszabályozni. Mily botrányos könnyedséggel sértik meg azokat az egyházi szabályokat, melyeket a Szentatya ismételten megerősített, mint a papi öltözet viselésének kötelezettségét. (az utcán reverendát? Habitust? A XXI. Században vagyunk!  Már a „papi civil” viselése is idejétmúlt, nemde? Milyen remek „inkognitóban” elvegyülni a „tömegben”, különösen akkor, ha „kedveséhez, ágyasához, gyerekéhez” megy a katolikus pap! Szívtelen vagyok? Van megoldás? Igen! Aki nem képes szakítani, belebetegedik, tegye le a „reverendát” végleg, ha játszott a tűzzel és megégette magát, viselje következményét. Az a „lány vagy nő” aki arra vetemedett, hogy papot csábított – de  a „pap” végül is PAP akar maradni, éljen tovább paphoz méltóan -  a nő pedig gyerekével éljen „özvegyasszonyként” a szó legigazibb értelmében, jobb ezen a Földön így vezekelni, mint a Pokolba vezető úton járni. Eljött az ideje a „botrányos esetek felszámolásának!” Nekünk igazi papokra van szükségünk, nem színészekre,  bohócokra! Az ortodoxok nem szégyellik, viselik a reverendát!).

Sajnos olykor maguk a papok azok, akik elsősorban nem engedelmeskednek az előírásoknak és rossz példájuk nyomán terjed  a fegyelmezetlenség az Egyház minden rétegében. Ez az Egyházban terjedő rendetlenség világosan megmutatja nektek, hogy számára elérkezett a megtisztulás döntő pillanata!

Mit kell tennetek nektek, akik az égi Édesanya szeretett fiai, Szeplőtelen Szívem fényének apostolai vagytok? Engedjétek, hogy karomba hordozzalak, mint legkisebb gyermekeimet, és teljesen engedelmessé tegyelek az Atya akarata iránt! (nem a kényelmes életet, jólétet, kedvtelést, hanem „aki Énutánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye fel keresztjét mindennap és úgy kövessen Engem!” Ez a Mester felszólítása!) Így majd mindenkinek jó példát adtok az Egyház törvénye iránti teljes engedelmességre. Így az égi Édesanya igénybe veheti  szolgálatotokat arra, hogy rendet teremtsen Házában, és hogy a szenvedés után felragyogjon az Egyházban Szeplőtelen Szívem diadala!” (K. k. 1979. 02. 02.)   (Tehát így válik érthetővé az Igaz Egyház és a Hamis Egyház napjainkban kibontakozó kettős léte, valósága!)

 

6. A tisztulás harmadik jele: a megosztottság!

„Szeplőtelen Anyátok vagyok! Megjelentem a Földön, Missabielle szegény barlangjában, hogy megmutassam nektek az utat, ahol e nehéz pillanatokban járnotok kell. Ez az Én utam: a tisztaságé, a kegyelemé, az imádságé, a bűnbánaté! (minden más út, tévút, ezt jól meg kell jegyezni, függetlenül, hogy kik hirdetik!) Ez az út, amelyet Fiam, Jézus már megmutatott nektek, hogy elvezessen mindnyájatokat az Atyához az Ő Szeretetének Lelke által. Saját Lelke van bennetek, aki titeket arra indít, hogy Istent, mint Atyát szólítsátok meg, mivel Ő részesített benneteket isteni természetében. (kik és hogyan kapjuk meg az isteni természetet? Csak azok aki eljutnak az igaz hitre, Krisztus-hivőkké, követőkké  válnak és újjá születtek „vízből és Lélek által”. Ne feledjük, a HIT nem mindenkié, sajnos vannak papok is aki el se jutottak a Hitre, mások elveszítették a világ kísértéseinek hatására. „Akarod-e tudni, balga ember, hogy a hit tettek nélkül mennyire meddő? – Jak 2, 20. Más szóval, tetteink, életünk, megnyilatkozásaink nagyon világosan tükrözik hitünket. Ebből ismerjük fel egymást, testvéreinket, de a képmutatókat, a hazugság fiait is. Éppen ezért a világ tele van a hőbörgők okoskodásaival, lármájával, ontja magából a média, az iskolák minden szinten de még közvetlen környezetünk is, lelki téren nagy sivatagban élünk, legyünk éberek, vigyázzunk oázisainkra.)

Járjatok a szeretet útján. Készítsetek helyet magatokban a Szeretet Lelkének, Ő késztet benneteket az életben arra, hogy mindinkább egyek legyetek. Kölcsönösen szeressétek egymást, ahogyan Jézus is szeretett benneteket. És valóban egyek lesztek. Az egység a szeretet tökéletessége. Azért akarta Jézus, hogy Egyháza egységes legyen, hogy benne Isten szeretetének a szentsége nyilvánuljon meg az emberek számára.  Ma remeg és aggódik Szeplőtelen Szívem, látva, hogy az Egyház belsőleg megoszlott. Ez az Egyház belsejéig hatoló megoszlás a harmadik jel, mely biztosan mutatja, hogy számára elérkezett fájdalmas tisztulásának pillanata!

Ámbár a századok folyamán többször szétszaggatta az Egyházat a megoszlás, és sok fiamat késztette arra, hogy elhagyja, Én mégis elnyertem Jézustól belső egységének rendkívüli kiváltságát. De ezekben az időkben Ellenfelemnek sikerült füstjével elhomályosítani az  Egyház isteni kiváltságának fényét. (az egyházi szabadkőművesség tevékenysége, működése jelenti a Sátán füstjét, amely már két éve a Vatikán csúcsán működik, ezt illik tudatosítani, hogy a csapdát el tudjuk kerülni). A belső megoszlás megnyilvánul abban, hogy gyakran saját hívei szállnak szembe egymással azzal a szándékkal, hogy jobban megvédjék és jobban hirdessék az igazságot. Így ők maguk árulják el az igazságot, mivel Fiam Evangéliumát nem lehet megosztani. (Ennek van immár ötszáz éves múltja, a nagy „reformátorok” nyomdokain haladók között. Köztünk most már Ferenc ellenpápa miatt vannak véleménykülönbségek, sajnos sokan a nyilatkozók közül nincsenek tisztába  a jelenlegi idők kihívásaival, aki figyelmen kívül hagyja a magán kinyilatkoztatásokat, majd szembesül a durva valósággal, meg fog rendüli az Istenbe és az Egyházba vetett hite és bizalma.)

Ez a belső megoszlás olykor papokat állít szembe papokkal, püspököket püspökökkel, bíborosokat bíborosokkal, mert a Sátánnak még sohasem sikerült ennyire behatolnia közéjük, széttépve kölcsönös szeretetük értékes kötelékét, mint ma. (ez már csak idő kérdése, és megtörténik az Egyházszakadás, a ketté válás). A belső megoszlás megnyilvánul abban az igyekezetben is,  hogy egyedül hagyják, szinte magára hagyják Jézus helytartóját, a pápát is, aki az Én különösen szeretett és megvilágosított fiam. Anyai Szívemet megsebzi, amikor látom, milyen gyakran veszi körül a Szentatya szavát és tetteit fiaim hallgatása és távolléte, míg ellenfelei mindinkább sújtják és gátolják Őt!

E belső megoszlás az oka, hogy a pápa szolgálatát nem támogatják kielégítően, és nem hirdeti az egész Egyház, pedig Jézus azt akarta, hogy egység vegye körül Péter utódját. Anyai  Szívem fáj, mert látom, hogy ma van olyan pásztor, aki visszautasítja megvilágosító és biztos szavainak vezetését. A pápától való elszakadás egyik módja a nyílt lázadás. De van egy másik, ennél alattomosabb és veszélyesebb módja is ennek: az, hogy a nyilvánosság előtt kijelentik, hogy egyetértenek vele, de belsőleg mégis eltávolodnak tőle. Tanítását nem veszik figyelembe és a gyakorlatban annak ellenkezőjét teszik, mint amit Ő kíván! Ó Egyház, Jézusom Titokzatos Teste, a Kálváriára vezető fájdalmas utadon elérkeztél a XI- tizenegyedik állomáshoz, széthasadva és meggyötörve látod magadat ismét megfeszített tagjaidban! (a föntiek tükrében most már világos miért kényszerült lemondásra Szentatyánk, és kik  a hóhérai – az egyházi szabadkőművesség!)

Mit kell nektek tennetek fiaim, Szeplőtelen és Fájdalmas Szívem apostolai? Rejtett búzaszemmé kell válnotok, készen a halálra is, az Egyház belső egységéért!  Ezért vezetlek benneteket mindennap a pápa (XVI. Benedek!)  és a vele egységben élő Egyház iránti igen nagy szeretetre és hűségre.  Ezért részesítelek ma anyai Szívem aggodalmaiban, ezért nevellek benneteket a szentség hősiességére, és viszlek magammal a Kálváriára! Így segíthetem ki az Egyházat rajtatok keresztül a fájdalmas tisztulásából, hogy megnyilvánulhasson benne a világ előtt megújult egységének egész fényessége!!!”  (K. k. 1979. 02. 11.) (itten van a világos és tiszta kifejtése annak, ami még ránk vár, a meccs és az eredmény megmutatja, hogyan készültünk fel az „edzések” alkalmával).

 

7. A tisztulás negyedik jele: az ÜLDÖZTETÉS!

„Maradjatok mindnyájan Szeplőtelen Szívemben és megtaláljátok a békét és a belső derűt! Szeretett fiaim, most már elszabadult az a vihar az Egyház és a világ megtisztítására, amit FATIMÁBAN előre megjövendöltem nektek!!! Ez az Atya irgalmasságának órája, amely a Fiú isteni Szívének szeretete által abban a pillanatban nyilvánul meg, amikor mindenki számára nagyobb szenvedés következik. A negyedik jel, amelyik megmutatja, hogy az Egyház elérkezett fájdalmas megtisztulásának tetőfokára, az üldöztetés! Az Egyházat valóban sokféleképpen üldözik.

Üldözi a világ, ahol él, és amelyben előttünk halad, megmutatva mindenkinek az üdvösség útját. (sajnos sokaknak nincs szüksége az üdvösség örömhírére,  az Igazságra, helyette behódoltak Lucifernek és divatos eszméinek, minket is rá akarnak kényszeríteni a szolgálatára, de bele fog törni a „bicskájuk”).  Azok az Isten igazi ellenségei, akik tudatosan szembehelyezkednek Istennel, hogy rávegyék az egész emberiséget arra, hogy nélküle éljen, és azok, akik egyre inkább üldözik az Egyházat. Néha nyílt és erőszakos módon üldözik az Egyházat, megfosztják mindenétől és megakadályozzák, hogy Jézus Evangéliumát hirdesse! (ilyen volt a levitézlett kommunista rendszer a sok talpnyalójával, ivadékaik vannak máma is a porondon, még rafináltabb módszerekkel,  de már nem sokáig).

De ezekben az időkben az Egyházat gyakran nagyobb megpróbáltatásnak teszik ki. Alattomos és alig észrevehető módon üldözik, lassanként megvonják tőle az élethez nélkülözhetetlen oxigént. MEGKISÉRLIK, HOGY A VILÁG SZELLEMÉVEL VALÓ MEGALKUVÁSRA BÍRJÁK !!! Ez bejutva belsejébe, befolyásával megbénítja életerejét. Az együttműködés gyakran az üldözés legalattomosabb formájává változik, a képmutató tiszteletnyilvánítás iránta a legbiztosabb módszer ahhoz, hogy kárt tegyenek benne. SIKERÜLT OLYAN ÚJ MÓDSZERT FELFEDEZNI, HOGY ZAJ ÉS VÉRONTÁS NÉLKÜL ÖLJÉK MEG!  (Politikusaink hogyan feszítenek ünnepnapok alkalmával, az első székeken, a köpönyegforgatást a „multik kiszolgálását”  összetévesztik a Pál fordulással. Mérlegre kerülünk mi is, de Önök is – Urak! De ezt a „mérleget” nem lehet megbuherálni, nincs parlamenti mentelmi jog!)

Az Egyházat belsőleg is üldözik, különösen azok a gyermekei, akik megalkudtak Ellenfelével, akinek sikerült még néhány pásztort is félrevezetnie. Közöttük is van olyan, aki tudatosan együttműködik Egyházam belső és titkos üldözésének tervével. (ők az egyházi szabadkőművesek) Szeretett fiaimat próbára teszik. Megtapasztalják, hogy saját testvéreik gördítenek elébük olykor akadályt, félretolják és üldözik őket, míg azokat, akik hűtlenek hozzá, széles és tág működési terük van. (megtapasztaltuk, jött a „veterán”, Dr. Sávai beavatkozott, Selymes atyát elüldözték, a tények, események  önmagukat igazolják). A szenvedés ugyanazon óráit készítik elő számotokra is szeretett fiaim, mint amilyeneket Fiam, Jézus átélt: a Getszemáné óráit, amikor azt érezte benső haláltusájában, hogy elhagyták, elárulták és megtagadták övéi...

Hogyha ez az az út, amelyet a Mesternek be kellett járnia, akkor az Ő hűséges tanítványainak, nektek is ezt kell most végigjárnotok, mialatt sokkal fájdalmasabbá válik a tisztulás az egész Egyház számára. Bízzatok szeretett fiaim, Szeplőtelen Szívem apostolai! Semmilyen megpróbáltatás sem szolgálja inkább az Egyház teljes megújulását, mint belső üldöztetése. Ebből a szenvedésből tisztábban, alázatosabban, megvilágosultabban, erősebben kerül ki! (ennek most már meg kell történnie, hogy a konkoly a búzából kerüljön eltávolításra, minél hamarabb, annál jobb). Annál inkább készen kell állnotok a szenvedésre, minél inkább közeledik a tisztulás döntő pillanata. Ehhez kívántam számotokra biztos menedékhelyet készíteni!

Szeplőtelen Szívemben vigasztalást nyertek, és az erősség erényére tanítalak, miközben égi Édesanyátok jelenlétét egyre közelebb érzitek magatokhoz. Minden fájdalmatokat magáévá teszi, ahogy Jézus fájdalmát is magáévá tette a kereszt alatt, mert most is be kell töltenie az Egyházban TÁRSMEGVÁLTÓI ANYAI SZEREPÉT, és minden eltévedt gyermeket vissza kell vezetnie az Atyához!” (K. k. 1979. 03. 03.) (a tisztulással kapcsolatos üzeneteket a téma jobb megértése, áttekintése végett közöltem le, a párhuzam az Igazság könyvével és más próféciákkal  tagadhatatlan, belőlük összeáll a hiteles képünk a jelenről és közeljövőnkről, a többi kinek-kinek személyes döntésén, álláspontján  múlik).

 

8. Győzelmes Anyátok!

„Ti papok, akiket a világ minden tájáról hívok, hogy térjetek be szeplőtelen Szívem menedékébe, fiaim, akiket annyira szeretek és akiket annyi veszedelem fenyeget, kezdjétek ez új évet égi Édesanyátokba vetett nagy bizalommal. Ma arra szólít fel benneteket az Egyház, hogy tekintsetek reám és tiszteljetek anyaként. Én vagyok Jézus igazi Anyja és a Ti igazi Anyátok. Édesanya vagyok, mert nektek ajándékoztam Fiamat, Jézust. Így válik a karácsony valóban egész életetek ünnepévé. Mivel Jézus Édesanyja vagyok, azért válhattam a Ti Édesanyátokká is. És ahogy isteni Fiammal, Jézussal szemben jól teljesítettem anyai feladatomat, ugyanúgy kell most veletek szemben is jól teljesítenem anyai feladatomat, fiaim!

Ez új esztendő kezdetén anyaságom örvendetes titkában kell megtalálnotok bizalmatok és reménységetek forrását. Arra vagytok hivatva, hogy belépjetek abba az időbe, amelyben nagy szenvedések várnak rátok!  Főleg Egyházamnak kell majd szenvednie, arra hivatott, hogy erősebb és fájdalmasabb tisztulás érje. Minden pillanatban az Egyház közelében vagyok, hogy segítsem és megvigasztaljam. Minél magasabbra kell mennie a Kálvárián, annál inkább fogja érezni segítségemet és rendkívüli jelenlétemet. Saját szép újjászületése érdekében most már be kell lépnie megváltó szenvedésének értékes pillanatába. E pillanatra biztos segítséget készítettem számotokra Szeplőtelen Szívembe: Jézus helytartóját, a PÁPÁT, akit nektek ajándékoztam, hogy szeressétek, hallgassatok rá és kövessétek!

Most már az Ő számára is közeledik a getszemáni éj és a Kálvária órája, és nektek kell lennetek szeretett fiaim, az Ő vigasztalóinak és védelmezőinek! A világ is megkezdi legdrámaibb és legfájdalmasabb óráit. Ez új esztendőben sok minden beteljesül abból, amit Fatimában megjövendöltem nektek! Ne féljetek: bízzatok! A vihar legfélelmetesebb órájában meglátjátok nagy fényemet, amint megerősödik és kinyilvánítja a napba öltözött Asszonyt, a holddal lábai alatt és feje körül tizenkét csillagból koszorúval! Ez az Én diadalom jele, és a tiétek is. Győzelmes Anyátok az, aki ma a PÁPÁVAL, első szeretett fiával együtt mindannyitokat Szeplőtelen Szívébe zár, és megáld”. (K. k. 1980. 01. 01.)

 

9. Az üdvösség egyetlen lehetősége!

„Kezdjétek ezt az új évet istenanyaságom fényében. Én vagyok az az út, amelyen a béke hozzátok érkezik!  A mai ember képtelen a béke megteremtésére, és ez makacs istentagadásával függ össze. Addig nem lesz  béke, amíg az emberiség továbbra is az Isten visszautasításának és a törvénye elleni lázadásnak útját járja. Hanem megnövekszik az önzés és az erőszakosság, egyre kegyetlenebb és véresebb háborúk törnek ki. Bekövetkezhet a harmadik világháború sokszor előrelátott lehetősége,  mely rettenetes erejével képes az emberiség nagy részét elpusztítani, ha az emberek komolyan el nem határozzák, hogy visszatérnek Istenhez! (világosan fel van tárva, pardon nélkül, ideje, hogy komolyan megfontoljuk és döntsünk még ma, nehogy holnap már késő legyen).

Az Úr kész a Ti eltévedt és annyira fenyegetett nemzedéketekre is kiárasztani irgalmasságának áradatát, de csak azzal a feltétellel, hogyha e nemzedék bűnbánóan visszatér Mennyei Atyja karjába! Én magam magasztaltam az Ő irgalmasságát, amely kiterjed az emberek minden nemzedékére, akik félik az Urat. Számotokra a megmenekülés egyetlen lehetősége, hogyha visszatértek az Isten iránti szeretethez és az Ő félelméhez. Az új év első napján, amikor istenanyaságom örvendetes titkát tisztelitek, felétek fordítom szegény gyermekeim, irgalmas tekintetem. Bánatos lélekkel és aggódó hangon KÉRLEK BENNETEKET,  térjetek vissza Istenhez, aki ugyanazzal a szeretettel vár, amellyel az apa várta mindennap tékozló fia visszatérését(...).

Az engesztelő ima szeretetteljes keresztes hadjáratára és a bűnbánat cselekedeteire szólítalak fel benneteket! Velem együtt esdjétek ki Istentől sok távollévő gyermekem számára a visszatérés kegyelmét!  Szaporítsátok mindenütt az ima-cenákulumokat, késztessétek arra Isten irgalmasságát, hogy harmatként leszálljon e világ végtelen pusztaságára. És készüljetek fel arra, hogy olyat láttok, amilyet emberi szem eddig még nem látott. Én a béke útja vagyok. Általam kap az egész emberiség felhívást arra, hogy térjen vissza Istenhez, mert anyai Szívem csak az emberiség teljes visszatérésében képes diadalmaskodni (...)”. (k. k. 1981. 01. 01.).

 

Tehát e kilenc üzenet lényegi mondanivalóját megfontolva, olyan lesz ez új évünk, ahogyan döntünk és készülünk. Magatartásunk nagyban képes irányt szabni az eseményeknek, megyünk a sodrással, vagy szembe a bűn, a gonoszság áradatával. Hagyjuk az elkoptatott újévi  kívánságokat, idézeteket, versikéket, idejük lejárt. Végre kezdjünk felébredni és másokat is ébresztgetni, fogjuk meg egymás kezét, hogy mire elszabadul a vihar ne érjen meglepetésként, felkészületlenül.

Testvéri szeretettel Imre. Áve Mária!