Még mire vártok?

2013.09.15 21:29

Még mire vártok?

Egyetlen menedéktek Anyám, a ti Királynőtök Szeplőtelen Szíve !

 

Tájékozódj – Mérlegelj – Dönts – Váltsd tetté, éljed !

Kedves Testvéreink! A zűrzavar, a bizonytalanság, az ellentmondásos nyilatkozatok, kijelentések, állásfoglalások napról napra fokozódnak minden téren, és mindannyiunkat érintenek. Sajnos, sokkal kevesebb azoknak a száma, akik ha homályosan is de el tudnak igazodni, megtalálták a „keskeny ösvényt”, és azon járnak, járunk, az Üdvösség útján.

A keresők, az eligazodni vágyók számára felkínáljuk a mi módszerünket, segítségünket: a „négy kategória – csoport”, elvét. I. A hithű keresztények. II. A sántikáló, bicegő keresztények. III. A névleges keresztényektől a hitetlenek, más felekezetek, stb. , vallások követőiig. IV. A Sátán hű követői, szolgái. Természetesen, csak nagyvonalúan tárgyalva, a részleteket ki-ki maga gondolja át.

 

I.A hithű keresztények csoportja

Tulajdonképpen azokból áll, aki ismerik és megélik az Evangéliumot, szó szerint, (és nem kiforgatva), saját szintjén, állapotának megfelelően. Szentírás, Szent hagyomány, egyházi Tanítóhivatal. (különös hangsúllyal a 1. Tessz 5,19-21-re, beleértve a magán-kinyilatkoztatásokat is)

Ebben az első helyen mint lelkiségi mozgalom, a Máriás Papi Mozgalom vezet, negyven éves múlttal, képzett tagsággal, papok, püspökök, és még bíboros is van. Bővebben, a „Kék könyv”, és M. G. Szt. Lajos „A tökéletes Mária-tisztelet”-ben. Ők képezik a „kisded nyáj” színe-javát.

Ebből a „forrásból” táplálkozik a Máriás Mozgalom is, mint laikus lelkiségi mozgalom.

Ide tartoznak mindazok az imacsoportok, amelyek valamely jelenési hely (esetleg látnok) hatására jöttek létre, a Szentlélek indítására, tértek meg és élnek mint gyertyatartóra tett mécsek.

Fontos, hogy ki-ki saját lelki ajándékainak mércéje, határai, és korlátain belül cselekedjék, nyilatkozzék, mert a Gonosz igyekszik köztünk is ellenségeskedést, konkolyt hinteni. (lásd. V. R. állásfoglalását a MDM, üzeneteivel kapcsolatosan, ha igaz, és nem egy szándékosan felnagyított elszólás).

Ezt a csoportot a MDM, Üzenetei által megtértek zárják. „AZ IGAZSÁG KÖNYVE” részletesen feltárja a második eljövetellel kapcsolatos eseményeket, történéseket, mostanáig sikeresen elhallgatott, eltusolt igazságokat, titkokat. (a nagy elutasítást, ellenzést kiváltó „okok”).

A Filippieknek írt levél soraival zárom:

Ha ér valamit a Krisztusban adott buzdítás, a szeretetből fakadó intelem, a lelki közösség, a bensőség és együttérzés, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy egyetértetek, ugyanúgy szerettek és közös lelkesedéssel ugyanarra törekeztek. (minél többen, és jobban felkészülni a küszöbön álló eseményekre, megpróbáltatásokra, az érkező Úr fogadására, és az Új Paradicsom kapuin a Célba érni). „Semmit se tegyetek vetélkedésből vagy hiú dicsőségvágyból. Inkább mindenki alázatosan a másikat tartsa magánál kiválóbbnak. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt”. (2,1-3, 5).

 

II.        A sántikáló, bicegő keresztények csoportja        

Akik ismerik és megélik az Evangéliumot, de jelszavuk „a kinyilatkoztatás az utolsó apostol halálával lezárult”, tehát ritka kivétellel, nem foglalkoznak a magán-kinyilatkoztatásokkal, a próféciákkal, kivált ha nagyon meredekek, se a jelenésekkel, érdemben! Néha bosszúsak is, miért ad Isten ilyeneket, ha egyáltalán Tőle jönnek. A vasárnapi, langyos keresztények, a meghúzódók, széles skálája itt található, az alsó határ már összemosódik a harmadik kategóriával.

Amit figyelmen kívül hagynak az, hogy emiatt az idők jeleinek felismerését, értelmezését is tévesen fogják fel, és ennek nincsenek tudatában. Minden ajándék felülről adatik, de fel kell ismerni, el kell fogadni, akkor, és nem később. Jó példa erre a Medjugorje-i eset, két beijedt fiatal nem ment el a második jelenésre, helyettük másik kettő vállalkozott, sikerrel, utóbb hiába könyörögtek a kegyelemért, nem részesültek belőle.

Az Úr Pétert, Jakabot és Jánost vitte magával a „Tábor hegyére”, majd a „Getszemáni kertbe” is, a többieknek kénytelen-kelletlen ezzel kellett szembesülniük.

A Kék könyv-be a Szűzanya szintén világosan kijelenti, ha leragadsz, és tovább nem akarsz válaszolni, követni, mást választok, hívok meg az Önfelajánlásra. Egyesek szerint ez zsarolás, lelkiismereti erőszak, fenyegetés. (Dr. S. János). Ne feledjük, az Urat követő tanítványok csoportja is egy adott ponton szembesült az Ajkát elhagyó „kemény beszéd”-del, és sokan visszahúzódtak közülük. Ő nem vonta vissza kijelentését, tanítását, majdnem provokálóan szegezte még a tizenkettőnek is  a kérdést: „Ti is el akartok menni?” A galibát ebből a csoportból azok idézik elő, akik megfontolás, meggondolás nélkül nyilatkoznak, sőt a szent hit és Egyház védelmében, valósággal hadakoznak ellenünk. (I. kategória). A negyedik csoport malmára hajtják a vizet. (jól tennék, ha Gamáliel farizeus magatartásán, álláspontján elgondolkodnának, Apcsel 5,34-42)

 

III.A névleges keresztények stb. csoportja

Ide tartoznak a „papirfoma keresztények”, ünnepnapi, esküvői, keresztelői, temetési stb. alkalmakkor megjelenő, egyházi illetéket, adót, kepét fizetők tömegei. Gyerekes hit és Egyház ismeretekkel. Lelkileg halottak, de a világi dolgokban nagyon ügyesen lavírozók, minden körülményben, helyzetben talpra esnek, mint a macska, de belül nagyon üresek, és ezt mesterien igyekeznek álcázni, elrejteni. Amit nem sejtenek, hogy az Ördög a keblén ringatgatja Őket, alig várja, hogy besétáljon velük Birodalmába a Pokolba!

A számtalan szekta, vallás és irányzatok, mind távol járnak, állanak az Egyetlen Igazságtól, amely Kinyilatkoztatásra került, Isten Egyszülött Fiában. Bizonyos „részigazságokat” , morzsákat tartalmaznak, de az esélyt a „Nagyfigyelmeztetéskor” kapják meg. Ez a „tábor” a legnépesebb, megmentésükért dúl a harc, a küzdelem az „I” és „IV” csoport tagjai között, A Szeplőtelen Szűz és Lucifer, Krisztus és az Antikrisztus között.

 

IV.A Sátán hű követői, szolgáinak csoportja

Élen azok járnak, akik tudatosan Neki szentelték magukat, kapcsolatban vannak Vele, kultusz által is hódolnak. Sátán imádókként emlegeti a köznyelv, de kevésbé ismertek. Becsapta őket, elhitetvén velük, hogy Ő és Jézus Krisztus egyenrangúak, mint plusz-mínusz, jobb-ball, yin-yang, reinkarnáció stb. Ezek a legnagyobb hazugságai, és hogy Birodalmába fő helyeken lesznek, eljött az Ők idejük, hogy Világ-uralomra jussanak, Új Világ Rend, Világ-kormány, (vezetője az Antikrisztus), és egy Világvallás, (vezetője a Hamis Próféta).

Fő jellemvonásuk, hogy leutánozzák a Szentháromságot: - Sárkány, - Antikrisztus, - Hamis Próféta. Sárkány, - Ős kígyó, - Ördög. A nagy Vörös Sárkány, (Jel 12, 3), - a tengeri vadállat, megkapja a Sárkány erejét, trónját, hatalmát, (Jel 13,1, 2d,...), és figyeljünk a 7. vs. tartalmára: „Hatalmat kapott, hogy megtámadja a szenteket és győzelmet arasson!!!”, a szárazföldi vadállat, (Jel 13, 11-14,a,b), hasonlít a bárányhoz, de az előbbit szolgálja teljes erejével, mivel egyazon forrásból töltekeznek, és célt követnek.

A Kék könyv-be, a Szűzanya üzeneteiben kifejtette, a tengeri vadállat – a „szabadkőművesség”, okult hatalmával, rejtve, alattomosan működik, a  szárazföldi vadállat – az „egyházi szabadkőművesség”, szintén. A MDM üzeneteiben van részletesebb kifejtés is, ott fönt a csúcson, választójogú bíborosok, húszan vannak, de lefele is bőven van belőlük, egészen az alsó papságot is beleértve. És persze, ezáltal a híveket, imacsoportokat, közösségeket is elérte a fertőzés.

„Nagy az Én aggodalmam, mert az én Egyházam a gonosz erők hatalmában van, amelyek veszélyeztetik, és megkísérlik belülről lerombolni. A Szabadkőművesség magába az Egyház belsejébe helyezte – ahol Fiam, Jézus Helytartója székel – saját  központját, ördögi hatalmával együtt, és innen terjeszti ki gonosz befolyását a világ minden részére. Most is övéi árulják majd el az Egyházat, kegyetlenül fogják üldözni és vérpadra ítélni. A véres üldözés már az ajtók előtt van, és mennyien szóródnak szét közületek e szörnyű orkán heves viharától”. (K kv 1993. 12. 31).

Akkor mi a megoldás, hogyan tovább? „Mit tegyünk hát, emberek, testvérek?” (Apcsel,2, 37c). Tájékozódj, mérlegelj és dönts ! Személyes a számadásunk is, a döntést, a választást, kinek-kinek egyénileg kell meghoznia, a Te talentumodról Te számolsz el, Én az enyémről adok számot.

Gyümölcseiről ismeritek meg a fát, jó fa – jó gyümölcsöt terem. Madarat tolláról – embert barátjáról. Ne feledjük, az Igazság mellbe – húsba vágó mindig, de utána édes Élet-erőt áraszt szét az egész testben, elindul a beteg részek gyógyulása is.

Fejtegetésemet egy idézettel zárom: „Engedjétek, hogy kimentsünk benneteket ebből a romlott nemzedékből !”,(Apcsel 2, 40b)  azaz a Sátán karmai közül.

A továbbiakban három szórólap tartalmát közöljük.

 

Imádkozzunk a Pápáért

Az imádkozás elengedhetetlenül fontos velejárója hitünk gyakorlásának. Most egy kis közös gondolkodásra és az arra épülő elhatározásra szeretném meghívni az Olvasót. Fel szeretném hívni a figyelmet, hogy a jogi értelembe vett aktív Ferenc és az emeritus Benedek pápáért imádkoznunk kell.

Mint köztudomású, XVI. Benedek pápa február 11-én jelentette be lemondását, melyben azt közölte, hogy a mai kor kihívásainak már véleménye szerint nem tud eleget tenni, ezért „nyugdíjba vonul”. Amikor ezt követően, február 14-én délelőtt sor került a római egyházmegye papjaival történő utolsó találkozására, akkor a találkozóra egybegyűlt papoknak Benedek pápa leírt szöveg nélkül szólt közel egyórás beszédében. Ebben a beszédében a II. Vatikáni Zsinattal kapcsolatos emlékeit idézte fel, annak aktualitásáról beszélt, melyben kifejtette, hogy az Egyház megújulása a zsinat szellemének megvalósításában áll. (Vatikáni Rádió, 2013.02.14).

Érdekes elgondolkodni azon a tényen, hogy Benedek pápa, aki fáradtságára hivatkozva mondott le, lemondásának bejelentése után három nappal leírt szöveg nélkül egy órás beszédet tartott a papoknak. Ez az információ ellentmondásban ál a szellemi gyengeség információjával. Ez azt mutatja, hogy Benedek pápa érdemben teljes szellemi frissességben van, hiszen előre leírt szöveg nélkül máshogy nem lehet egy órás beszédet tartani, különösen nem egy ilyen témáról, mint a II. Vatikáni Zsinat mai értelmezése. Valamiért mégis Isten kegyelmére hagyatkozva megtörtént a lemondás, Isten tudja, hogy miért volt illetve lesz ez így jó…Mindenesetre egy ilyen szellemi aktivitás mellett egy tanárember részére az, hogy most már hónapok óta nem szólhat senkihez (legalábbis tömegek szintjén), az egy nagyon nagy kereszt számára, melyet viselnie kell, és tudomásom szerint szeretetben viseli is. De mindenesetre imádkoznunk kell érte, hogy 86 évével ezt a keresztjét szépen és jól viselje!

A másik érdekes hír, mely a napokban jutott el hozzám, a szlovákiai Máriás Papi Mozgalom hivatalos, magyar nyelvű lapjában olvasható (Mária kora, 2013. évi 2. szám, 9. oldal). A cím így hangzik: „Ferenc pápa a Fatimai Szűzanyának ajánlja fel a pápaságát”. A hozzá tartozó cikk pedig arról szól, hogy Ferenc pápa kétszer is telefonált a lisszaboni érseknek, hogy ajánlja fel Péteri szolgálatát a Fatimai Szűzanyának. Egyébként ez a felajánlás ünnepélyes keretek között lezajlott május 12-13-án. Tehát a püspökök ünnepélyes keretek között felajánlották a jelenlegi pápa szolgálatát a Szűzanyának. Ez egy fontos és szép hír. Azonban az egész történet elgondolkodtató.

Ferenc pápa telefonált (kétszer is, tehát igen fontos volt számára az ügy), hogy az ő pápaságát ajánlják fel a püspökök. Ez azért gondolkodtat el, mert számomra természetes, hogy legkésőbb hetente felajánlom magamat és családomat is a Szűzanya oltalmába, ezt nem kérem mástól, hogy tegye meg helyettem, hiszen úgy gondolom, úgy érzem, hogy természetes dolog, hogy én boruljak le a Boldogságos Szűzanya előtt, és tegyem meg magam felajánlását.

Az idősebb generáció még emlékszik rá, hogy annak idején a sorok mögött kellett mindig olvasnunk. Most újból ez a helyzet a mai médiával, hogy az igazság sajnos a sorok mögé szorult. A mai médiára már (újból) nem lehet vakon támaszkodni. Tehát ha a sorok mögött akarok olvasni, ez számomra azt jelenti, hogy Ferenc pápa bajban van, ezért komolyan megesett rajta a szívem. Ez az, amiért hívő társaimhoz fordulok, hiszen úgy látszik, komolyan kell imádkoznunk a pápáért (aki egyébként mindig csak Róma püspökének nevezi magát, mely titulus a pápasággal együtt jár).

Imádkoznunk kell mind a kettő pápáért, az emeritusért és a jogilag aktívért egyaránt, csak más dolgok miatt. És ilyen kiemelt személyeknél ma már az ima önmagában kevés, hiszen különösen a kiemelt személyek ellen az a fajta támad, melyre Jézus azt mondta, hogy „ez a fajta csak ima és böjt együttesével tartható távol” (v.ö. Mt 17,21 és Mk 9,29). Ezért akinek amilyen lehetősége van, böjti felajánlással is támogassa meg az aktív és az emeritus pápáért végzett imafelajánlását! Ennek időbeli kiterjedését nem kívánom megszabni. Aki amikortól és ameddig érzi szívében, imádkozzon értük és tegyen mellé böjti felajánlást a saját életvitele szerint.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2013. június   Jánossy Gábor

Imalánc – együtt, Isten dicsőségére

2013. 09. 15-én vasárnap este 9-10 óráig

 

Kedves Testvéreim!

Ha körülnézünk nyitott szemmel a világban, láthatjuk, hogy a Sátán igen ügyesen tartja kézben a gazdasági vezetők és politikusok nagy részét. A médián keresztül nagyon kifinomult módszerekkel igyekszik befolyásolni, irányítani az embereket. A sátáni világ szorításával szemben kizárólag Istenbe  kapaszkodva tudunk talpon maradni. Ezért – bízva a Szűzanya megígért végső győzelmében – kérnünk kell Isten hathatós kegyelmét az emberek és azon keresztül a világ megjavulásához, Isten felé fordulásához.

Most az imádságban való összefogásra kérem minden erre nyitott szívű keresztény testvéremet, hogy felekezeti hovatartozástól függetlenül a lelkek megmentésére, Istennek a sok-sok istenkáromlás miatti engesztelésére szánjuk rá időnket, itt, a Kárpát-medence területén, egyszerre, egy időpontban, egy imaláncot alkotva !!!           

Ki-ki saját anyanyelvén imádkozzon, engeszteljen, egyben tudva azt, hogy a Kárpát-medencében ugyanebben az időpontban a többi népcsoport tagjai is vele együtt imádkoznak, a több száz éves közös hazánkért, a lelkek felemelkedéséért, a világért.

Ez a nap a Katolikus Egyházban a Fájdalmas Szűzanya ünnepe, melyen a Szűzanya hét fájdalmára és együtt érző szeretetére emlékezünk. Bízom benne, hogy ez a kezdeményezés a Kárpát-medence népeinek összefogását és további engesztelést erősíti szívűnkben. A gyűlölködés a Sátántól való, a szeretetben való összefogás pedig Istentől. Tartozzunk inkább Istenhez, akkor csodálatos jövő vár ránk, még akkor is, ha ez időnként kilátástalannak, értelmetlennek látszik!

Az imaórában a rózsafüzér imádkozására hívunk mindenkit, mert ebben az imádságban a Biblia szavainak ismételgetése mellett Jézus életéről tudunk elmélkedni. Hangsúlyozottan kérünk mindenkit, hogy ebből az alkalomból külön figyeljünk oda, hogy minden Üdvözlégybe mondjuk bele a titkot és igyekezzünk odafigyelve elmélkedni az adott titok minket megérintő gondolatain. (Ehhez külön kívánatos, hogy olvassunk fel egy-egy rövid gondolat-ébresztő anyagot minden tized előtt).

Aki nem szeretne rózsafüzért imádkozni, annak javasoljuk, hogy ugyanebben az időben a Bibliából olvasson részleteket Jézus Krisztus keresztútjáról, Krisztus hét szaváról, illetve keresztről történő levételéről, és elmélkedjen az olvasottak fellett. Fontos, hogy pontosan ebben az órában egyesüljünk közösségi vagy egyéni imádságban minél többen a Kárpát-medencében: 2013. 09. 15-én 21- kor (Romániában és Ukrajnában 22-kor) kezdve, legalább fél órán át. Figyeljünk az időpontra, hiszen a közös imának mindig nagyobb az ereje, mint a magányosnak! (Fatimában Lucia nővér évtizedeken át minden este 9-kor imádkozott Magyarországért, Pannónia népeiért, ezért választottuk a 9 órát).

Nem az a lényeg ebben a közös imádságban, hogy melyikünk melyik keresztény közösséghez tartozik. Az a legfontosabb, hogy nyitott szívvel forduljunk Istenhez a Sátán elleni küzdelem égi segítségét kérve, közösségbe könyörögve sok száz éves hazánk és a világ megmentéséért.

A Szűzanya azt kérte Szőkefalván és Medjugorje-ban, hogy szívből, szívvel imádkozzunk! Igyekezzünk ennek eleget tenni, és ne csak ésszel legyünk keresztények, hanem nyissuk meg szívünket is. Hiszen „csak szívével lát tisztán az ember” – olvashatjuk a „Kis herceg”-ben. Ezt erősíti meg a Szűzanya is üzeneteiben. Nyissuk meg szívünket és vágyódjunk az isteni kegyelem látogatására! Az Isten alkalmas időben és alkalmas módon, de biztos, hogy meg fog látogatni minket, ha erre szívből kérjük Őt, vagy segítőit, a Szűzanyát, a szent angyalokat, a szenteket.

Cselekedjünk, fogjunk össze, engeszteljünk, és ne adjuk fel, tartsunk ki minden nehézség ellenére is!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! – Jánossy Gábor

 

IMAFELHIVÁS

Hálaadó és kérő kilencedre

 

Újabb ima és böjti kilencedet fogok végezni szeptember 16 és 25 között Bíborosunkért, püspökeinkért és a szerzetes rendek (hazai) vezetőiért. (A Fájdalmas Szűzanya ünnepnapját követő naptól Szent Gellért püspök ünnepnapjáig – hétfőtől keddig).

Ezúton szeretném felhívni minden hívő társam figyelmét, hogy aki úgy gondolja, csatlakozzon hozzám. Ezen kilenced alatt több pap is a napi szentmiséjét erre a szándékra fogja felajánlani. Ha ketten vagy többen kérik ugyanazt, akkor Jézus ígérete szerint biztosabb meghallgatásunk lesz. Társuljunk minél többen ima és böjti kilenceddel, hogy Bíborosunk, püspökeink és a szerzetesi közösségek vezetői minél inkább az igaz úton vezethessék hazánk Egyházát ezekben az egyre nehezebb időkben.

Mindenki a maga életviteléhez mérten vállaljon a kilenced alatt imát és böjti felajánlást. A cél legyen ugyanaz: Bíborosunkért, püspökeinkért és a szerzetes vezetőkért.

A decemberben, márciusban és júniusban megtartott kilencedek után ezt a kilencedet a kegyelem látogatásáért mondott hálának kell, hogy övezze – mely egyértelműen meglátogatta bíborosunkat. Egyben további kegyelmet kell, hogy kérjünk vezető papjaink számára. Meggyőződésem, hogy az ő kezükben van jövőnk sorsa! A politikusok ilyen szempontból csak második sorban jöhetnek számításba. Természetesen imánkban kell, hogy foglaljuk őket is, de elsősorban Egyházunk vezetőiért kell folyamatosan imádságban és alkalmankénti böjtölésben élnünk.

Most kérjük Isten különleges áldását Egyházunkra, az Egyház vezetőin keresztül! Mert Egyházunk vezetőiért ki fog imádkozni rajtunk kívül? Az ateisták, a liberálisok biztos, hogy nem!

2013. augusztus 15. , Nagyboldogasszony ünnepe. Jánossy Gábor

 

(Mi is csatlakozzunk minél többen Erdélyből, az Imafelhíváshoz, - Erdélyért - a szándék ugyanaz, az Érsekünkért és az egyházmegyék püspökeiért, szerzetes rendek vezetőiért, papjainkért, szerzetesekért, a Mária Rádió vezetőiért, és munkatársaiért, most, és pár nap múlva ráduplázunk, pontosabban, szeptember 29-től, Szentírás vasárnapjával kezdve, egybe esik Szent Mihály, Gábor és Rafael Főangyalok ünnepével, segítségüket is kérve, és befejezzük október 7-én, Hétfőn, Rózsafüzér Királynőjének napján. Ez legyen virág csokrunk-koszorúnk, melyet felajánlunk Kedden, Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Királynőnk tiszteletére!)

Befejezésül a Szűzanya 2013 augusztus 25-én, Medjugorjé-ban elhangzott Üzenetének záró mondatait idézem: „Drága gyermekeim, nem szeretném, ha amiatt bánkódnátok, amit megtehettetek volna, de nem tettétek. Ezért gyermekeim új lelkesedéssel mondjátok: - „Jel szeretnék lenni mások számára!”. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra”.

 

2013 szeptember 15. Fájdalmas Szűzanya napja  Áve MáriaZakariás Imre