Máriás papi mozgalom, magyar vonatkozású üzenete

2013.09.09 16:05

   Magyar vonatkozású üzenet (a Függelékből)

 

     „Láthattad fiam, hogy gyermekeim mily hatalmas serege ünnepelte (II. János Pál) pápa felgyógyulását. Fatimai jelenésem emléknapján tört ellenfele szeretett fiam életére, s vette célba ezzel Szívemet. (1981. 05. 13.) Ám terve meghiúsult. Ezt az egész világnak jelként adta az Úr, hogy végül is Szeplőtelen Szívem diadalt arat majd általatok: Szeplőtelen Szívemnek magatokat átadott, s Velem szüntelen együtt imádkozó, együtt munkálkodó, együtt küzdő, együtt szenvedő papjaim: és az általatok Szívemhez vezetett, Szívemben élő többi hű gyermekem által…

    Jézusom Eucharisztikus Szívének békéjét fogja élvezni és kiárasztani az Egyház. Jézusom földi helytartója többet tud Isten e nagy művéről, mint sokan mások. Ő tudja, hogy az Úr e tervébe különlegesen fontos helyet foglal el egy nép, amelyet első királyuk, a mai nap szentje, István, majdnem ezer éve már, hogy nekem felajánlva, tulajdonomba adott. Ezért hazáját századok óta már Regnum Marianumnak , az Én Országomnak nevezik. A pápa szeme előtt ismeretes a nép isteni küldetése, melyért évezredes történetének vértanúi sorával fizetett.

    Ezért intézett e néphez rövid időn belül több üzenetet - és Magyarország védőszentje, István király mellett - ezért fordult ma Hozzám Szívemet megindító szavával, hogy a nép fontos örökségét Nekem, Krisztus Anyjának, a szeretett magyar nemzet minden fia és leánya Nagyasszonyának gondjaiba ajánlja. (2000. augusztus 15-től, Királynőnk, a Budavári Mátyás Templom Főoltárán fején a Magyar Szent Korona másával, amelyet II. János Pál áldott meg, e szavakkal - „amit e Korona Tanít azt váltsátok tettekre, életre” – bocsátotta utjára a küldöttséget!!  G. Lajos érsek úr végezte a szertartást). Meghallgatom szeretett fiam kérését, s ezért intézem most üzenetemet általad e népem minden fiához és lányához. Ez a nép évszázadokon át öntestével védte a keresztény Európát a különböző pusztító, nem keresztény hadaktól. Önfeláldozó harcának egyik nagy diadalára emlékezteti ma is a keresztény világot a déli harangszó !!! (Nándorfehérvár – 1456. 07. 22 ).

    A nyugat nemzetei Magyarországnak „a kereszténység védőbástyája” kitüntető címet adták, de nem voltak hálásak e nép mérhetetlen véráldozatáért és emberfeletti szenvedéséért. Ám Isten annál inkább kitüntette e népet azzal, hogy különleges tulajdonomba adta (1038 08. 15. Szent István király Ország és Korona felajánlása, melyet politikai vezetőként, nem püspökként végzett el) már állama megalapításánál. (a Szent Koronát a Magyar küldöttség kapja meg, kapja vissza…)

    E korban pedig Szeplőtelen Szívem világraszóló békediadala kiváltságos eszközéül adta. !!! A háború pusztítása után ezen Ország Egyháza kapta ellenfelemtől a legérzékenyebb csapásokat. …Az isteni irgalom viszont rendkívüli kegyelemforrást is fakasztott az országban, mely már sok éve egyre növekvő mértékben kiárad a Föld minden népére. Emlékszel, a Sátán e népből választotta eszközét, hogy a Szent Péter Bazilikában összetörje fájdalmas-anyai arcomat. Altemplomában viszont a pápa Tiszteletemre felszentelte a Magyarok Nagyasszonya kápolnáját, mely itt a Világegyház szívében hirdeti Mária Népe fontos keresztény örökségét, s emlékezteti Isten tervének ismerőit e Nép Nagy Küldetésére !!!

    Az Én Népemnek lelkileg át kell alakulnia, hogy e küldetést betölthesse Isten dicsőségére, az emberiség javára és saját     boldogságára…Népemnek minden egyes fiát és leányát aggódó szeretettel hívom anyai Szívemre:

    A katolikus keresztények ajánlják fel önmagukat Szeplőtelen Szívemnek. Naponta imádkozzák el szentolvasómat egyenként, vagy családjukkal közösen, - a titkain elmélkedve ! Törekedjenek Isten mindent átható, szerető jelenlétének és az Én anyai segítő jelenlétemnek állandó tudatában élni. Ezzel, és ha Jézusom megváltó áldozatából misehallgatás, áldozás és imádás révén kegyelmi erőt és szent örömet merítenek, le fogják győzni bűnös szenvedélyeiket, nem teszik szeretetlenséggel pokollá egymás életét, nem hagyják magukra a szenvedőket és öregeket, nem emelnek gyilkos kezet születendő gyermekeikre, nem hagyják Isten nélkül felnőni őket, s nem gátolják, hanem segítik őket a legszentebb hívatásuk felé.

    Anyai szeretettel hívom nem katolikus keresztyén gyermekeimet is, hogy Jézusom első követői példájára Velem, Jézus Anyjával együtt, egy szívvel, lélekkel állhatatosan imádkozzanak, hogy a Krisztus-hívők mindnyájan egyek legyenek a hitben, Isten és egymás szeretetében, egyetlen, szent egyetemes apostoli Egyházának közösségében. (így fog majd ismét Egy Akol-és Egy Pásztor lenni, de előbb a Hamis Egység és Egyház Antikrisztusi borzalma végigsöpör a Földön)

    Nem keresztény és magukat ateistának valló gyermekeimet is szeretettel hívom az Élet Forrásához, Isteni Megváltójukhoz, aki értük is meghalt, s feléjük is kiáltja: Aki szomjazik, jöjjön Hozzám..., hogy életük legyen, és bőségben legyen, hogy a sírgödör borzongató sötétsége helyett a boldog örök élet tündöklő fénye ragyogja be sokszor oly nemes törekvésekkel teli életútjukat.

    Meg kell újulni Én Népem a(z Igaz) Hitben, Reményben, Bűnbánatban és engesztelő Szeretetben Isten iránt, Szentségi (Oltáriszentségben jelen levő) Jézusom Szeplőtelen Szívem tiszteletében, hogy a megújító Szentlélek alkalmas  eszközeként betölthesd nagy, szent, boldogító hívatásodat a Teremtő Örök Atya dicsőségére, a Megváltás örök művének kiteljesedésére, a szerencsétlen, önmagát pusztító emberiség megmentésére és üdvözítésére. (Szűzanya üzenete Gobbi atyán keresztül, 1981. augusztus 16., Szent István király ünnepe a Világegyházban, különálló, válogatott üzenetekből)