KRISZTUS DICSŐSÉGES ELJÖVETELÉRŐL !!!

2013.09.12 09:31

KRISZTUS DICSŐSÉGES ELJÖVETELÉRŐL !!!

 

    Stefano Gobbi atya beszéde San Marinóban 1996. június 24-én.

Ez a fordítás a német eredetiből készül: „Über die Wiederkunft Christi in Herlichkeit”, magyar nyelvű kiadás: Pax Kiadó 2500 Esztergom, Berényi utca 7. sz. Telefon/Fax (21h-ig): 06-33-314-376

 

    Az ez évi Nemzetközi Papi lelkigyakorlatokon kb. 300 pap és 25 püspök (!!!), vett részt. Eljött a „Máriás Papi Mozgalom bíborosa” is, ahogy az ecuadori Echevveria bíboros magát humorosan nevezi. (!!!). – De hagyjuk Gobbi atyát szóhoz jutni.

 

    Kedves Testvéreim, Mi Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Diadalára vagyunk kiválasztva!!! Ezért hívta életre a Szűzanya az Egyházban a MÁRIÁS PAPI MOZGALMAT, és minket papokat hívott meg arra, hogy részt vegyünk ebben a Mozgalomban, hogy Mi legyünk Szeplőtelen Szíve diadalának eszközei a világban.

 

    Miképpen lehetünk e Diadal eszközei?

    Szűz  Máriának a mi életünkben kell diadalt aratnia. Ennek megvalósítására azt kéri ajánljuk fel magunkat Szeplőtelen Szívének, hogy egyre inkább Jézus Szentséges Szíve szerinti papokká tegyen bennünket. Szeplőtelen Szíve akkor arat diadalt bennünk, ha majd hasonlónak lát minket Fiának, Jézusnak Szívéhez.

    A Szent Szűz a Cönákulumot kéri tőlünk annak érdekében, hogy támogatni tudjon ezen az úton, a Szentlélek pedig átalakíthasson minket. Üzenetein keresztül alakít át minket. Az üzenetek segítséget jelentenek, amit az Istenanya azért ad, hogy Szeplőtelen Szívének tett felajánlásunk szerint tudjunk élni, és hogy ez a Szív diadalt arathasson életünkben.

    Ha már a Mi életünkben diadalt aratott, akkor válhatunk majd mi is az Ő Szeplőtelen Szíve diadalának eszközévé a világban.  

E gondolatok vezetnek minket JÉZUS DICSŐSÉGES ELJÖVETELÉNEK fő témájához:

 

    Hol arat diadalt Szűz Mária Szeplőtelen Szíve?

    Az Ő Szeplőtelen Szíve egyedül Krisztus dicsőséges diadalában arat diadalt. Ez olyan téma, olyan elmélkedés, melyről csak aggodalommal szólhatok. Mert új ez a téma, amit én magam is meglepetéssel fedeztem fel az üzenetekben, melyeket az Istenanya nekem kinyilatkoztatott. Érthető, hogy nem voltam erre a szempontra felkészülve. Teológiai képzésem során nem ragyogott fel előttem ez a szempont, hogy Szűz Mária Szeplőtelen Szívének diadala Jézus Dicsőséges eljövetele által valósul meg !!!!!

    Kedves Testvérek, pedig ez világos, és ezt a Szűzanya szembetűnően kifejezte üzeneteiben. Utána néztem az első üzenetektől kezdve, hogy mikor jelezte először az Istenanya ezt a témát, és megállapítottam, hogy már az első üzenetekben is érintette.

Már 1975. december 24-én, tehát 21 évvel ezelőtt  (38 év !!!) mondta a következőket:

„Ne féljetek: miként egykor nektek ajándékozta Szívem az Üdvözítőt, úgy fogja ezekben az időkben nektek ajándékozni Szeplőtelen Szívem az Ő üdvösségének örömét.

    A szent éj gyümölcsének hamarosan örülni fog az egész világ, amelyet átjár a sötétség és amelyet elszakítottak Fiamtól. Szeplőtelen Szívem diadala akkor valósul meg, amikor szegény eltévelyedett Fiaim Szívében és lelkében újra megszületik Jézus

Csak legyen bizalmatok és ne kerítsen hatalmába sem az aggódás, sem a csüggedés! A reátok váró jövő fényes hajnalhasadás lesz az akkorra már megtisztult világ számára”.

Jézusnak az emberi szívekben való újjászületését különösen az 1978. december 24-i üzenet tárgyalja és világosítja meg. És ez a téma mindig újra felbukkan. Az utolsó üzenetek is ezt a tényt ismétlik kitartóan. Ezért nem tagadhatjuk, hanem el kell gondolkodnunk rajta, vagyis meg kell keresnünk indító okait és feltárnunk azok előtt, akik ezt tőlünk várják – tekintettel arra a reménységre, ami bennünket eltölt - , ahogy a Szentatya mondja.

Térjünk vissza az 1978. december 24-i üzenetre, amelynek címe éppen:

    Az Ő második eljövetele”.

    Az elsőhöz lesz hasonló második eljövetele is, szeretett fiaim. Ahogy ezen az éjszakán megszületett, úgy fog visszatérni Jézus dicsőségben, mielőtt végül eljön az utolsó ítéletre, amelynek órája még rejtve van az Atya titkai között.

    A világ teljesen be fog burkolózni az istentagadás sötétségébe, az Ő makacs visszautasításába, a szeretet törvénye elleni lázadásba. A gyűlölet fagyossága ismét elhagyottá teszi a világ utcáit. Így szinte senki sem lesz képes az Ő fogadására. A nagyok alig fognak emlékezni Rá, a gazdagok bezárják előtte az ajtót, és övéi is igen el lesznek foglalva önmaguk keresésével, önmaguk érvényre juttatásával…

    Amikor az Emberfia eljön, talál-e még hitet a Földön? Váratlanul fog eljönni és a világ nem lesz kész eljövetelére. Ítélkezni jön, amelyre az ember nem készül föl. Miután legyőzte és megsemmisítette ellenségeit, el fog jönni, hogy megkezdje uralmát a világban.

    A Fiú második eljövetele is Édesanyja által valósul meg számotokra. Ahogy az Én Szűz-i méhem szolgált arra, hogy az Atya Igéje eljusson hozzátok, úgy szolgál majd Szeplőtelen Szívem Jézusnak arra, hogy eljöjjön és uralkodjék köztetek”.

 

    Mit jelent a diadal?

    Ehhez a ponthoz érve a következőket kell megfontolnom, kedves Testvéreim:

    Az Istenanya Szeplőtelen Szíve diadaláról beszélt. Kifejezetten a „DIADAL” szót  használta abban az évszázadban, amelyben mindent elkövetnek az Egyház triumfalizmusa ellen. Az Istenanya a DIADAL szót használja és nem az „öröm” vagy „vigasz” szót. A diadal nemcsak az öröm teljessége. A diadal olyan öröm, ami valamely nagy győzelem lehetőségét veti fel.  

Felteszem tehát a kérdést:

    Hol juthat diadalra a Szeplőtelen Szív, az anyai Szív? – Egyedül Fia diadalában!!!

 

    Ha a Fiú nem arat diadalt, az Édesanya Szíve sem jut diadalra. És mit jelent a diadal? A nagy győzelem tetőfokát. Csak ha a Fiú kivívja nagy győzelmét, akkor fog Szűz Mária Szeplőtelen Szíve is diadalt aratni. És Krisztus akkor fogja végső győzelmét kivívni, amikor eljön dicsőségben.

    Ebből megértem, mit jelentenek Szűz Mária szavai az üzenetekben, hogy Szeplőtelen Szívének diadala egybeesik Jézus dicsőséges eljövetelével.

 

    Miképpen értsük Jézus dicsőséges eljövetelét?

    Ehhez felolvasok könyvünk Bevezetőjéből egy részt, és ráhagyatkozhatunk az itt jelenlevő Szentírás-szakértőre, Cabrejos Vidarte Miguel püspökre, aki az exegesis doktora és Lima segédpüspöke, és aki ezt a bevezetőt hitelesíti. E bevezetőben olvassuk:

    További példát jelentenek erre a gyakran megismételt, első tekintetre talán meghökkentő mondatok, melyek azt állítják, hogy Szűz Mária Szeplőtelen Szívének diadala egybeesik Krisztus királyságának dicsőséges eljövetelével. E mondatokat természetesen a Szentírás fényénél (Jel 20, 1-7) és az Egyház Tanítóhivatalával való egyetértésben magyarázzuk. Erre vonatkozóan figyelembe kell venni II. János Pál pápa ismételt kijelentéseit a „Redemptor hominis” kezdetű első enciklikájában és más fontos dokumentumokban, amelyekben a Jézus Második eljövetelét váró Egyház második adventjéről beszél”.

    Krisztus eljövetelét megszokott gondolatmenetünk szerint a parúziával azonosítjuk, amikor majd mint bíró jön el, mert ezt a témát eddig még nem fejtették ki teológiailag, hasonlóan más igazságokhoz, amelyekben annak ellenére hiszünk, hogy még nem fejtették ki teológiailag.

    Egyes olyan üzenetek után azonban, amelyek arról beszélnek, hogy Jézus dicsőségben fog visszatérni erre a világra, az utóbbi időben készítettek teológiai kifejtést e témáról.

 

    Mit mond a Szentírás Jézus Második eljöveteléről?

Néhány évvel ezelőtt Spanyolországban kaptam egy könyvet egy teológustól, hogy fordítassam le olasz nyelvre, de sajnos útközben elvesztettem a könyvet. Ebben a könyvben azt fejtegeti az író, hogy a Szentírásból és a korai egyházatyák írásaiból világosan látható, hogy Krisztus előbb dicsőségben fog eljönni e világba, hogy végül mint bíró fog eljönni.

    A Szentírás egyes részei kifejezetten eszkatológikus jellegűek – azok a részek, amelyek az utolsó ítéletről beszélnek. Mint például amikor az Úr így szól a jobbján állókhoz: „Mert éheztem és ennem adtatok…amit…eggyel is tettetek, Velem tettétek” (Mt 25, 35, 40). És Ti, akik a balomon álltok, Ti nem tettétek ezt Velem, ezért – „távozzatok Tőlem, átkozottak, az örök tűzre” (Mt, 25, 41)!. Mert nincs többé idő, nincs többé világ.

    A Szentírás más részei viszont kifejezetten arról beszélnek, hogy Jézus ebbe a világba fog eljönni. Csak röviden utalok egyesekre. Először arra a részre, amelyet már fentebb említettem az 1978. december 24-i üzenetből:

    Amikor az Emberfia eljön, talál-e még hitet a Földön? (v. ö. Lk 18, 8).

    Mert kedves Testvéreim, ha hitet akar találni ezen a Földön, akkor el kell jönnie erre a Földre !!! Mert az utolsó ítéletkor megszűnik a Föld, és ítélet következik, a Paradicsom vagy a Pokol, de a Föld eltűnik. Ha az Isten Fia azért jön el, hogy hitet találjon a Földön, akkor a Földre kell eljönnie.

    És egy másik részre is utalok, amikor Jézus a főpap előtt áll: „…látni fogjátok egykor, hogy az Emberfia ott ül a Mindenható jobbján és eljön az ég felhőin” (Mt 26, 64), valamint arra a részre, amelyben Jézus mennybemeneteléről van szó:

Galileai férfiak,…mit álltok itt égre emelt szemekkel? Ez a Jézus, aki közületek felment a Mennybe, úgy jön el ismét, ahogy a szemetek láttára a Mennybe szállt” (Apcsel 1, 11). Látták azonban, „amint egy felhőn felemelkedett és az eltakarta Őt szemük elől” (v. ö. Apcsel 1, 9).

    Hasonlóképpen fog visszatérni is az ég felhőiben. Amíg vannak felhők, addig nem következik be az utolsó ítélet – Krisztus tehát a felhőkben jön el erre a Földre…

    És azután, kedves Testvéreim, igen nagy jelentősége van annak, hogy a Jelenések könyvének fent említett része (Jel 20), nagy üldözésről beszél. Ez üldözés alatt sokakat megölnek. (Fatimai harmadik Titok, az Antikrisztus és Hamis Próféta uralma idejében – saját megjgyz.) A végén azonban meg lesz törve a Sátán hatalma, mert meg lesz láncolva és a mélységbe lesz taszítva. A Szentírásban olvashatjuk: az angyal „bezárta (a poklot)…, hogy a (Sárkány) félre ne vezesse többé a nemzeteket” (v. ö. Jel 20, 3). Ennélfogva meg lesz törve a Sátán hatalma. Életre kelnek mindazok, akiket azért öltek meg, mert nem imádták a Vadállatot  és a bálványképét, hogy Krisztussal uralkodjanak.

    Ez nem kiagyalt teológia, hanem a Szentírás !!! – És ez lesz az első feltámadás. Hogy miért az első? Mert a második feltámadás minden emberre vonatkozik !!! Az első feltámadás csak egyeseket érint, azokat, akik vértanúként haltak meg, Ők feltámadnak, hogy uralkodjanak. A második feltámadás mindenkire vonatkozik, egyesekre, hogy uralkodjanak, másokra pedig, hogy a kárhozatra jussanak – az utolsó ítélet után.

    Az ezer évet (az ezre számot) természetesen csak jelképes kifejezésként értelmezhetjük. De emellett az időmeghatározás mellett megmarad a tény, ami világosan le van írva: Krisztus fog uralkodni, miután megtörik a Sátán hatalma és ártalmatlanná lett téve.

    Ezt a Szentírás mondja !!!

 

    P. Hermann Netter megjegyzése: a Szentírás német kiadásában („Die Bíbel, Einheitsübersetzung” – „A Biblia, egységes fordítás”)  az 1402. oldalon a Jel 13,11-17 rész lábjegyzetében ez ál: - A Jelenések könyvében a szárazföldi vadállat a tengeri vadállat megbízottja. „Hamis Prófétának” nevezik (16,13; 19,20; 20,10 v. ö. Mk 13,22, 2Tesz 2,9).

    Ebből a megjegyzésből szinte biztosnak látszik, hogy a „Hamis Próféta” „a bűn emberével” (2Tesz 2,3 és 2,8), az Antikrisztussal azonosnak tekinthető. Hasonlítsuk össze a Jel 19, 20 részt. („De ezek elfogták a Vadállatot és vele együtt a Hamis Prófétát:… Mindkettőt elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vetették”) a Jel  20,10 résszel (Az ördögöt, aki félrevezette Őket, kénkővel égő tüzes tóba vetik, ahol a Vadállattal és a Hamis Prófétával gyötrődni fog”). Ebből következik, hogy a „Hamis Prófétanem majd csak a világ végén lesz a kénkővel égő tüzes tóba vetve. A hatalmat nem a világ végén – az Úr megjelenésekor, hanem már a világ vége előtt elveszik Tőle, mert ezt olvassuk a 2Tesz 2,8 versében: „Akkor majd megjelenik a Gonosz, akit az Úr elsöpör szája leheletével és megsemmisít jövetelének és (megjelenésének) tündöklésével”.

(Tehát az Úr a világ vége előtt megjelenik és eljön). (Az Igazság könyve jól kifejti s.  mgj.)

 

    Mit mond erről az Egyház Tanítóhivatala?

    Kedves Testvéreim, felolvasok néhány részt abból, amit jelenlegi pápánk mond. Ebből láthatjuk, hogy állításunk nemcsak a Szentírással egyezik, hanem az Egyház Tanítóhivatalának véleményével is. A Szentatya beszédéből, melyet Kanadában, Edmontonban 1984. szeptember 17-én mondott:

    Isten békéje legyen velünk itt, Kanadában és mindenhol! Bárcsak ismét csókot váltana az Igazságosság és a Béke (v. ő. Zs 84 (85) a második évezred végén, ami bennünket JÉZUS DICSŐSÉGES ELJÖVETELÉRE készít fel”.

    A nagy Világifjúsági Találkozón 1993-ban az AEÁ-ban Denverben mondta a Szentatya Szűz Mária mennyben felvétele ünnepének vigíliáján:

     „Urunk, Jézus Krisztus, hálát adunk Neked ígéretedért: - Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen – (Ján 10,10). A nyolcadik Világifjúsági Találkozó fiataljai szívből hálát adnak Neked, Maranatha! A világ minden tájáról való fiatalok találkozóján itt, a denveri Cherry Creek State Parkból kiáltunk Hozzád: - Maranatha – Jöjj el, Uram Jézus!!!” (Jel 22,20). 

    Másnap így szólt a pápa 500 000 fiatal előtt:

    „Ennek a zarándoklatnak folytatódnia kell!…Folytatódnia kell az Egyházban, miközben a harmadik keresztény évezredre tekint. Ezért ennek az ÚJ ÁDVENTnek a reménység és várakozás pillanatának kell lennie egészen az ÚR JÉZUS DICSŐSÉGES ELJÖVETELÉIG…!!!!!”

    Ha az Úr eljövetelére még tízezer évet kellene várnunk nem lenne olyan jelentős, hogy már most erre az eljövetelre készüljünk. A pápa kijelentésének csak akkor van értelme, ha az Úr hamarosan eljön.

    És végül az utolsó rész. 1995-ben Manilában az utolsó Világifjúsági Találkozón azt mondta a pápa: (1995. január 15-én)

    „Isten, aki benneteket, a Fülöp szigetek népében négyszáz évvel ezelőtt e művet megkezdte – más népeknél több vagy kevesebb évszázada - , teljesítse is be azt a mi Urunk, Jézus Krisztus napján!!! (v. ö. Fil 1,6)  Ámen. E szavakkal és nektek szóló szívből jövő kívánságommal fejezem be a mai Urunk Jézus Krisztus napjának végén. JÉZUS KRISZTUS!!! JÉZUS KRISZTUS!!! Ámen!”

      Kedves Testvéreim, Ti értitek, miképpen kell érteni „az Úr napján”.

    Tehát összhangban vagyunk a Szentírással és az Egyház Tanítóhivatalával, ha azt hisszük, hogy az Úr eljön dicsőségben erre a Földre. Meg kell azonban nyílnunk erre az új perspektívára !!!  Nemrég kérdést intéztek a Hittani Kongregációhoz: Miképpen kell érteni Jézus dicsőséges eljövetelét? Mint az utolsó ítéletre való eljövetelt vagy még e Földre való eljövetelt? A válasz így hangzott: Ezzel a témával kapcsolatban még sohasem nyilatkozott hivatalosan az Egyház.. Ezért lehet akár az egyik, akár a másik felfogást képviselni…

     Fölvázoltam előttetek az okokat, hogy a Szentírással és az Egyház Tanítóhivatalával egyezően miért képviseljük Mi (MPM és MM), a második felfogást: Mert Krisztus dicsőséges eljövetele még ezen a Földön fog megtörténni. E ponthoz érve jó, ha megkérdezzük, milyen kísérőjelenségei lesznek Krisztus eljövetelének. Közülük sok igen szép. Felsorolom ezeket. Előbb azonban még van egy fontos észrevételem:

 

    Milyen lesz Krisztus Második eljövetele?

    Krisztus a Paradicsom dicsőségében él. Ha újból eljön, az az Ő létének dicsőséges megnyilvánulása lesz – tehát DICSŐSÉGBEN  jön el!!!

  1. Itt most tekintsünk el egyes gyermekes, exaltált látnokok magyarázataitól, akik azt állítják, hogy ha Jézus eljön a dicsőségben, akkor itt vagy ott (egy bizonyos helyen), fog megjelenni, ebben vagy abban a személyben fog élni…vessük el ezeket!!!

    Ha Krisztus megjelenik dicsőségben, az Krisztus dicsőséges megnyilvánulása lesz – Testvérek, próbáljuk ezt megérteni!!!

    Tehát mit fog Krisztus eljövetele kinyilvánítani? Krisztust a Paradicsomban!!! Eljön újból, ahogy egyszer már eljött emberi természetében. Relatív módon jön el újból, mert Jézus Istenségében – és természetesen emberségében is – már jelen van az Oltáriszentségben!!! Újból eljön, dicsőségesen ki fogja magát ennek a világnak nyilatkoztatni és elhozza Országát erre a világra.

 

    KRISZTUS A KÖVETKEZŐ REMÉNYTELJES ESEMÉNYEKET HOZZA MAGÁVAL ELJÖVETELEKOR

    És Krisztus második eljövetele a következő eseményekkel fog egybe esni:

  1. Végre beteljesedik az imádság, amit Jézus nekünk a Miatyánkban tanított: „Legyen meg a Te akaratod, amint a Mennyben, úgy a Földön is!!!” Valamennyi teremtmény tökéletes módon fogja teljesíteni Isten akaratát.
  2. A második pünkösddel fog egybeesni.
  3. Ez lesz az Isten-i Irgalmasság legnagyobb csodája, vagy más kifejezéssel Jézus Irgalmas szeretetének diadala, ami új korszakot nyit a világ számára, új civilizációt, hogy végre megismerjük a szeretet civilizációját.
  4. Szűz Mária Szeplőtelen Szívének diadala különösképpen egybe fog esni Jézus dicsőséges eljövetele által Jézus Eucharisztikus Országának eljövetelével!!!

 

    Ad 1: Az örök Atya akaratának tökéletes teljesítése

    Jézus a következőket tanította nekünk a Miatyánkban – drága Jézus, már 2000 éve ismételjük! – Jézus, Te tanítottál rá, de imánk még túl gyenge volt és nem hozott valóban gyümölcsöt – mire is tanítottál tulajdonképpen, mit kell kérnünk? – „Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te Neved – szenteltessék meg – jöjjön el a Te   Országod, legyen meg a Te akaratod!!!

    Kedves Testvérek, az Atya megdicsőült, amikor megalkotta a világmindenséget. A Gonosz Lélek a bűnnel sötétségbe borította a teremtést. Krisztus megvált minket megváltó cselekedetével a szenvedés útja által – ez a történelmi Krisztus.

    A misztikus Krisztusnak is végig kell járnia a szenvedések ugyanazt az útját, hogy személyesen együtt munkálkodjon a nagy ajándékon, amit Ő a Megváltás által kapott.

    Ehhez azonban még valamit hozzá kell tennem:

Jézus végleges győzelmét feltámadása által aratta a Sátán felett, Jézus végleges győzelmét a Sátán felett dicsőséges eljövetelekor azt fogja jelenteni, hogy teljesen meg fog törni a Sátánnak e világ fölött levő hatalma, úgy, hogy e világ el tudja majd fogadni Krisztus Országát és újból tökéletes módon tudja dicsőíteni az Atyát, miként a teremtés kezdetén.

    Ezért fog Krisztus eljövetele az Atya tökéletes megdicsőülésével egybeesni.

    Vajon nem kellene Krisztus országának eljönnie, amiért már kétezer éve imádkozunk? El fog jönni az Atya tökéletes megdicsőítésére. Ha eljön Krisztus országa, az minden teremtményt arra késztet, hogy tökéletes módon megtegyék Isten akaratát…

Mert a Sátán volt az első, aki megakadályozta, hogy az isteni akarat tökéletesen beteljesedjék. Miből állt győzelme a földi paradicsomban? Rábírta az ősszülőket, hogy azt válasszák, ami ellenkezett az Atya akaratával.

    „A kert fáinak gyümölcséből ehettek, csak a kert közepén álló fa gyümölcséből nem” (v. ö. Ter 3,2-3). De tudjátok, hogy az átkozott kígyó elcsábította ősszüleinket. De nyugodjatok meg, mert feje össze lesz tiporva – a Szentatya mondta, hogy az Asszony ivadéka által fog megtörténni, vagyis Krisztus Szűz Máriában, Szűz Mária Krisztusban, az Anya a Fiával egyesülve, a Fiú az Anyával, ezért az is az Anya lesz, aki a kígyó fejét eltiporja.

    Drága Anyám (Gobbi atya a Szűzanya szobra felé fordult, amely mellette állt), bocsáss meg, de nekem nem tetszik, hogy itt a kígyó, az viszont tetszik, ha a kígyó fejére taposol – taposs rá!

    Végül azonban meg lesz törve a Sátán hatalma. Tehetetlenné válik, nem tudja többé arra csábítani a teremtményeket, hogy mondjanak nemet az Atya akaratára.

    Az isteni akarat tökéletes teljesítésében a teremtés mintegy visszakerül eredeti állapotába, az új földi Paradicsom állapotába, amelyben minden teremtmény IGENT mond a mennyei Atya isteni akaratára.

 

    Itt történt Olaszországban – ezt csak mellékesen említem meg, mert továbbra is a MPM üzenetét képviselem anélkül, hogy más misztikusoktól függenék, - de hála Istennek vannak más misztikusok – mint Luisa Picaretta, akinek folyamatban van szenté avatása, és aki nagy  művet írt le az isteni akaratról. Amikor egyszer Mexikóban voltam, megmutatták nekem azokat a részeket, amelyekben sok az azonosság a mi könyvünkkel.

    Most idézek egy részt, ami nem tőlem, hanem Luisa Picarettától való: „A teremtés után (Az Ószövetség időszámítása szerint  - a kiadó megjegyzése), kétezer évvel következett be a vízözön az emberiség megtisztítására, a következő kétezer év után következett a vérözön: a Megváltás. És újabb kétezer év után következik a tűzözön – a lelki tűz özöne, gondolom én – (A szeretet tüzének az elterjedése, amely legyőzi, a mai napig a világban uralkodó gyűlölet tüzét. – a kiadó megjegyzése), s végül eljön erre a világra az isteni akarat Országa: mert minden teremtmény meg fogja tenni az isteni akaratot!

    (Don Gobbi aki nem szokott misztikusokra hivatkozni, ebben az előadásában említi Luisa Picarettát. Az Olasz származású Picaretta misztikus, több mint hatvan évig bénán feküdt és ötven évig az Oltáriszentségen kívül semmi más ételt nem vett magához. Picaretta sokat beszélt Krisztus eljövendő földi országáról, ezért Róma indexre tette írásait. Azóta már rehabilitálták és elindult a boldoggá avatási pere. A papot pedig aki az írásait kiadta, a mostani Szentatya boldoggá avatta. – a kiadó megjegyzése).

Ezért úgy vélem, hogy Krisztus dicsőséges eljövetele elhozhatja az isteni akaratnak ezt az Országát.

    Valamennyi teremtmény tökéletesen fogja teljesíteni az Atya akaratát, és azok a gyermekei, akik igent mondanak isteni akaratára, meg fogják dicsőíteni a mennyei Atyát, Krisztus elhozza országát, a szentség és a mennyei Atya akarata iránti odaadó engedelmesség országát.

    A Sátán hatalma meg lesz törve, még ha meg is marad az elbukott emberi természet gyengesége.   

    Világos, hogy meggyengült természetünk Krisztus dicsőséges eljövetele után is megmarad. Nem az emberi természet gyengesége lesz megsemmisítve, hanem a Sátán hatalma. Annak eddig erős befolyása volt esendő természetünkre. Csak természetünk szerint fogunk hajlani a bűnre.

    Ma azonban minden bűnre késztet: az ateista és pogány környezet, amelyben élünk, a tömegkommunikációs eszközök, melyek szinte mind a Gonosznak központjai. A világ ma a gonoszság helye. A gonoszság a rossz befolyás igen erős akcióját fejti ki, azért vesznek körül benneteket a kísértések, a csábítások, a rossz példák, minden a rosszra akar csábítani titeket.  

    Ma a gonosz ellenség kifejti hatalmát. De holnap, ha hatalma megtörik, minden a jóra fog vezetni titeket. Tehát megmarad az emberi természet gyengesége, de nagy támogatást kap ahhoz, hogy a jót tegye. Ez ellentéte lesz annak, ami ma történik, ellentéte minden rosszra való csábításnak.

 

Ad. 2. A második pünkösd

    Meg fognak tisztulni a szívek és a lelkek. De ez nem lehetséges csak a Szentlélek egészen különös kiáradása által: és az a második pünkösd. Erről beszélt ma a mi püspökünk (San Marino püspöke), - Ő mondta: Szűz Mária a második Ádvent előfutára. Tapsoljuk meg püspökünket! És még nagyobb örömömre szolgál, hogy tudom, ez a mi püspökünk a katolikus egyetemek szövetségének elnöke az egész világon.

Tüzet, tűznyelveket, lelki nyelveket kap az egész világ – ez nem Gobbi atya gondolata, hanem XXIII.  János, VI. Pál és II. János Pál, jelenlegi Szentatyánk is profetikus módon beszélt róla.

    A második pünkösdről beszéltek.  Miért a másodikról? Mert az első, a jeruzsálemi Cönákulum már bekövetkezett, ami annyira átalakította a tanítványokat, hogy a járókelők megkérdezték: Ezek már reggel kilenckor , ilyen korán megrészegedtek?

    A  második pünkösd világszinten fog végbemenni!!! Az egész világra leszáll, nemcsak a jeruzsálemi cönákulumra, át fogja alakítani minden ember szívét és lelkét. Mindenki az Urat fogja dicsérni, úgy hogy talán még az ég angyalai is megkérdezik: Ezek már reggel kilenckor, ilyen korán megrészegedtek?

Kedves Testvéreim, Krisztus dicsőséges eljövetele tehát egybe fog esni a második pünkösd csodájával!!!

Felolvasok az 1995. június 4-i üzenetből:

    „Az isteni tüzes nyelvek melegséget és életet hoznak az önzés és gyűlölet, az erőszak és a háború miatt megfagyott emberiség számára. Így a kiszáradt Föld megnyílik az Isten Lelkének leheletére, aki új és csodálatos kertté alakítja a Földet, ahol állandó lakóhelyet vesz közöttetek a Szentháromság.

    Tüzes nyelvek szállnak le, hogy megvilágítsák és megszenteljék az Egyházat, amely a Kálvária sötét óráját éli és amelyet megvernek pásztoraiban, megsebesítenek a nyájban, elhagynak és megtagadnak övéi, amely ki van téve a tévedések viharának, amelyet áthat a hit elvesztése és a hitehagyás.

    A Szentlélek isteni tüze meggyógyítja az Egyházat minden betegségből, megtisztítja minden folttól és hűtlenségtől, új szépségbe öltözteti és beragyogja fényével, hogy újból megtalálja teljes egységét és szentségét. A Szentlélek akkor majd teljes, mindent átfogó és tökéletes tanúbizonyságot fog tenni Jézus mellett.

    Tüzes nyelvek szállnak majd le rátok, szegény gyermekeim, akiket annyira megcsal és elcsábít a Sátán és minden Gonosz Lélek, akik ezekben az években nagy győzelmet arattak. Ennek az isteni világosságnak fényénél meglátjátok magatokat az Igazságnak és Isten szentségének tükrében. Ítélet lesz az kicsiben, mely felnyitja szívetek ajtaját, hogy befogadjátok az isteni Irgalmasság nagy ajándékát” !!!.

 

Ad. 3. Az isteni Irgalmasság legnagyobb csodája

    A második pünkösd, ami eljön közénk, ezért egybe fog esni Jézus isteni Irgalmasságának, az isteni irgalmasságnak diadalával.

    „Akkor a Szentlélek véghezviszi az általános átalakulás csodáját minden ember szívében és életében: a bűnösök megtérnek, a gyengék támaszt, a betegek gyógyulást nyernek, a távollévők visszatérnek az Atya házába, a megosztottak teljes egységre jutnak.

Ily módon megy végbe a második pünkösd csodája Szeplőtelen Szívemnek a világban aratott diadalával együtt. Akkor majd meglátjátok, miként újítják meg a szeretet Lelkének tüzes nyelvei az egész világot, amely teljesen átalakul az isteni irgalmasság legnagyobb megnyilvánulása által” !!!

    És most meg fogjátok érteni, hogy ha mindenki befogadja a megváltást, akkor Isten országának levegőjét fogjuk belélegezni. Az a szentség, az igazságosság, a tisztaság, a szeretet, az öröm és béke országa lesz. És ha már nem lesz közöttünk az, aki kezdettől fogva gyilkos, aki szembehelyezkedik Istennel, aki a világba gyűlöletet, önzést, megosztást, erőszakot és háborút visz, - és Isten ismét közöttünk lesz, akkor végre kialakul majd az új civilizáció, Isten gyermekeinek a civilizációja, akik a szeretet  új civilizációját élik az Ő országában.

 

Ad. 4. Jézus Eucharisztikus Országa

    És mit gondoltok, hol lesz Isten munkálkodásának középpontja ebben a megújult világban, amelyben megdicsőítik az Atyát és Krisztus kinyilvánítja országát, ahol a teremtmény akarata az Atya akaratát tükrözi, ahol a Szentlélek megújítja az embereket, ahol Isten könyörülete beteljesedik ebben a világban? Az Oltáriszentségben lévő Krisztusban !!!

    Akkor majd egész isteni hatalmát kiáraszthatja.

    Kedves Testvéreim, Mi hisszük, hogy Krisztus az Oltáriszentségben jelen van megdicsőült Testével és Istenségével.  Miként a Paradicsomban, úgy a Földön is. Csak itt vagyunk megakadályozva abban, hogy lássuk Őt – itt csak a színek leple alatt látjuk. De jelenléte ugyanaz.

    De miképpen van jelen Jézus a Paradicsomban? Ő a szentek boldogsága és öröme. És itt a Földön miképpen van jelen az Eucharisztiában? Miért nem tud kiáradni hatalmával, hogy Ő legyen a mi örömünk és legnagyobb boldogságunk? Miért nem?

    Krisztus azért nem nyilváníthatja ki teljes hatalmát, mert mi akadályokat állítunk útjába. Gondoljunk az atomenergiára! Nagy erő rejlik benne, de addig nem fejtheti ki hatását, amíg meg nem teremtjük azokat a feltételeket, melyek közt teljes erejét kifejtheti. Csak bizonyos feltételek mellett szabadul fel robbanásszerűen az atomenergia.

    Ehhez azt fűzöm hozzá, hogy Krisztus ereje az Oltáriszentségben sem árad ki addig, amíg akadályt állítunk elébe. És ez az akadály a bűn, a személyes bűn, a szociális bűn, amit a cselekedetek mércéjévé tettek meg. E bűnök visszautasítást, korlátot jelentenek, melyeket mi állítunk fel, és Jézus ezek miatt nem tudja teljes hatalmát megmutatni az  Oltáriszentségben.

    Amikor azonban a Sátán le lesz taszítva a Pokolba, amikor a mélység kapuja be lesz zárva és a Sátán hatalma meg lesz törve, akkor elgördülnek az akadályok az útról és Jézus teljes hatalmát kinyilváníthatja az Oltáriszentségben. A színek leple alatt fogjuk Őt látni, érezni fogjuk, mert Ő, az Isten erősen fog bennünk munkálkodni, hiszen az Oltáriszentségben Jézus istensége teljességével van jelen közöttünk. És így fogja a mi szívünket – lelkünket, családjainkat, nemzeteinket egyetemes békeművé alakítani.

    Végül majd a széthúzás oly sok éve után megérhetjük a keresztények teljes egységét. A kevés gyümölcsöt hozó, sok-sok ökumenikus próbálkozás után bekövetkezik majd az egység és bennünk lesz Krisztus eucharisztikus egysége. Szinte azt mondanám, hogy Jézus, aki eljön és dicsőségben megnyilvánul, mintegy egyesül „azzal a Jézussal”, aki jelen van az Oltáriszentségben, és mintegy feltöri azoknak a színeknek az ajtaját, amelyek Őt még leleplezik, hogy teljes hatalmával megmutatkozhasson, mindent megújítson és végül új eget és új Földet hozzon. Ezért fog Krisztus eljövetele Jézus eucharisztikus országának legnagyobb diadalával egybeesni.

 

Összefoglalás

    Kedves Testvéreim, alázatosan rátok bíztam megfontolásaimat. Valóban hiszem, hogy igaz, amit a Szűzanya ezekben az üzeneteiben mondott, és hogy Szeplőtelen Szíve csak Krisztus diadalában juthat diadalra. És Krisztus akkor érheti el legnagyobb diadalát, amikor elhozza országát e világba és meg lesz semmisítve ellenfele.

    Mily örömmel nyílik majd meg Jézus Szíve e szavakra: „Atyám, végre meg lesz dicsőítve”. Mily örömmel hajol majd le hozzánk Jézus: Végre ez a Ti eledeletek, hogy teljesítsétek mennyei Atyám akaratát – amilyen az Én számomra volt, olyan most a Ti számotokra is. Mindegyikőtökbe kiárad országom abban az örömben, hogy benneteket Testvéreim, akiket Én váltottam meg, tökéletesen megvalósul atyai akarata.

    A Szentlélek ki fog áradni, mindenkinek elhozza a kegyelem új pünkösdjét, hogy mindenkin segítsen. A bűnösök, a távolállók visszatérnek a megmenekülés útjára és rátalálnak a megváltásra, amit Jézus irgalmas szeretete hordoz. Végül megismerjük a szeretet új evangelizációját, mert aki az Oltáriszentségben jelen van, gondoskodik arról, hogy egyek legyünk. „Amint Te, Atyám, Bennem vagy, és Én Tebenned, úgy legyenek Ők is Mibennünk” !!!

    Végre ki fog bontakozni a szent Eucharisztia teljes isteni erejében, megismerjük annak örömét, hogy megízlelhetjük és megtapasztalhatjuk a Paradicsom minden hatását, ami Jézus eucharisztikus országában a miénk lesz. Ezen a Földön leszünk és mégis kívüle leszünk. Még nem a Paradicsom, amit a Szűzanya készít elő Szeplőtelen Szívének diadala által a világban.

    Laudetur Jesus Christus !!! Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus !!!  Áve Mária !!!

    (Köszönjük a „Pax Kiadó”-nak, Testvéri szeretettel Imre, a Háromszék-i Máriás Mozgalom laikus felelőse).