HAMIS PRÓFÉTÁK hamis Krisztus, hamis Egyház

2013.10.02 09:33

HAMIS PRÓFÉTÁK hamis Krisztus, hamis Egyház

Harmadik rész.

 

Papi hűségetek

 

    „Szeretett fiaim, ujjongjatok az egész földi és égi Egyházzal! Nézzetek ma a ti kisded Édesanyátokra és a papi hűségetek értékes koronáját helyezzétek bölcsőm köré. Legyetek hűséges papok! Legyetek hűségesek hivatástokhoz, amely arra kötelez, hogy Krisztusnak és az Ő Evangéliumának közvetítői legyetek.

    Miképpen Én hűséges maradtam kicsi koromtól az Isten meghívásához, megfelelve az Ő tervének, így kell nektek is hűségesnek maradni papi hívatásotokhoz. Ha kicsinyek maradtok, hűségesek lesztek! Ha szegények lesztek, hűek maradtok! Ha tanulékonyak lesztek, hűek maradtok!”

    (Kicsinység, szegénység és tanulékonyság, ez a három fokozat megélése, gyakorlata nélkül nincs hűség, sem Krisztus sem Egyháza iránt. Ezek hiányában keresik sokan az elismerést, a népszerűséget, a ranglétrán felkapaszkodást, hogy onnan hitelesebbeknek tűnjenek fel.)

    „Az a ti Édesanyátok feladata, hogy mindannyiatokat a papi hűség útján vezessen. Legyetek hűséges közvetítői az Igének! Hány pap esik manapság a tévedések áldozatául, amelyeket tanítanak, terjesztenek és hirdetnek, mint az  igazság új kulturális értelmezését. A ti időtök az, amit az Isten-sugallta írásokban megjövendöltek. Sok hamis tanító támad manapság, akik meséket tanítanak és így eltávolítják a hivőket az Evangélium igazságától.”

    (Kiko, Karmen és a Redemptoris Mater szemináriumaikban kiképzett papjaik, valamint egyes, az Egyház tanítását mellőző   karizmatikus ágak vezetői,  mert állításuk szerint,  Őket a Lélek vezeti, de milyen irányba ?, hamarosan kiderül. Jól illenek rájuk  XVI. Benedek emeritus  pápánk megjegyzései: - Önmagukat ünneplők és élvezők! –  ide sorolva a pályatévesztett Pál Feri kabaré-főnököt is. Hogy kik hívják meg előadást tartani az ifjúságnak Erdélybe, és miért?)

    Ti hirdessétek mindig bátran, betű szerint Jézus Evangéliumát!!! Így megmaradtok az igaz hitben és segítitek a kis maradékot, hogy szilárdan álljon a biztos hitben az általános hitehagyás idejében. Legyetek hűek a Kegyelem közvetítésében. Jézus bensőségesen társított benneteket az Ő örök Főpapságához, hogy a kegyelem isteni ajándékát beárassza minden megváltott lélekbe. Ti ezt a szentségek kiszolgáltatásával teljesítitek, különösen a bűnbánat szentségével, aminek az a feladata, hogy a lelkeknek visszaadja a kegyelmet, amelyet elveszítettek elkövetett halálos bűneik által.

    Az Egyházban ma kiveszőben van ez az annyira értékes és szükséges szentség. Az Egyház pásztorai, püspökök, akiket Krisztus állított nyája élére, nyissátok meg szemeteket a rossz előtt, ami rákos daganatként terjed az Egyházban mindenfelé. Buzgalommal és bátorsággal lépjetek közbe, hogy a bűnbánat szentsége ismét elérje teljes virágkorát, és így a lelkek megkapják a segítséget a kegyelmi élethez.”

(Az ellenpápa, Bergoglio bíboros, ott az Egyház csúcsán, mellébeszél, a Világnak imponál, nem vesszük észre hogyan kezeli a kényes kérdéseket?).

    „Legyetek az Imádság hűséges közvetítői! Jézus folytonosan föláldozza magát és általatok jár közben az Atyánál. Ezekben az időkben hány papfiam hanyagolja el az imádságot! Nem imádkoznak többé. A tevékenység emészti őket. Az aktivitásról és a programok szervezésétől várják a lelkipásztorkodás minden hatását. Elfelejtitek, hogy ti egyedül semmit sem tehettek és hogy egyedül Jézus az, aki általatok működik és üdvözít. Elfelejtitek, hogy haszontalan, szegény és bűnös szolgák vagytok.”

(Már a naponkénti szentmiséket is hány helyen csak egyes napokon mutatják be. Mert nincsenek hívek? Jó kifogás!  A mindennapi áldozat bemutatásának folytonossága már megszakadt sok helyiségben. Elfeledkeztünk arról, hogy a Gonosz sose megy szabadságra, szabadnapra, éjjel-nappal keresi áldozatait?)

    „Térjetek vissza az imádsághoz! A szentségi Jézus legyen imádságtok középpontja, az életetek titka, apostoli munkátok éltetője. Ma azt kérem tőletek, ajánljátok föl papi hűségetek hódolatát, amit koronaként helyeztek bölcsőm köré, legyetek mindig olyan picinyek, mint amilyen most a ti kisded-Anyátok.

    Ha megmaradtok gyermekeknek, csak akkor lesztek képesek arra, hogy ezekben az utolsó időkben hűséges papok maradjatok!” (K. Kv. 1992. 09. 08.)

(Köszönjük a sok névtelen hűséges szolgálatát, helytállását, kereszthordozását. Kedves Atyák, mi is szíveinkben, imáinkban, lélekben egyesülünk, tudva, hogy zarándokok, jövevények vagyunk itt a Földön, de odaát a Nagy Találkozáskor, minden reményünkön, elvárásunkon  fölül teljesül, hisz hű és Igaz az aki Megváltott, és Hazavár mindannyiunkat. De ezt az ajándékot Önök által, közreműködésükkel tudjuk csak megtalálni és élni. Reméljük, a mai kor kihívásai közt is elődeik nyomdokain haladva, helytállnak hűségben, felkészülve az üldöztetésekre. „Tegnap” – a Helytartó, „Ma” – a pásztorok, „Holnap” – a nyáj, ez a Golgota ösvénye, ha felismerjük, elfogadjuk, akkor   nem fogunk csalódni papjainkban! A bizonytalanokért, a tévútra sodródottakért is imádkozunk.)

 

Az Én Művem

 

    „Mozgalmam papjainak és híveinek a nagy Cenákulumával ma ünneplitek Szeplőtelen Szívem emléknapját. Ellenfelem a nagy hatalmát az élvezetek hajszolásával, az erkölcsi szabadossággal, a tisztátalansággal gyakorolja, és az Egyház tündöklését a megosztottsággal, sokakat az igaz hittől való eltávolítás terjesztésével, a Pápa iránti engedetlenséggel és bíráló ellenszegüléssel elhomályosítja. Én erőteljesen működöm, hogy mindenhol a szeretetem és az üdvösségem nagy művét terjessze.

    Ez az Én Művem, amelyet a világ minden részén véghez viszek, ezekben az utolsó időkben. Ez az Én Művem, amelyet Én mindenhol létrehozok Szeplőtelen Szívem diadaláért. Ez az Én Művem, amelyet Én magam csinálok, hogy összegyűjtsem a világ minden részéből a kis maradékot, amely hűséges marad Jézushoz és az Ő Evangéliumához, a pápához és a vele egyesült Egyházhoz. Ez az Én Művem, mert Én magam viszem végbe, és rejtve, csendben terjesztem.

    Ellene a Sátán és az összes gonosz szellemek semmit sem bírnak tenni! Nekik az Úr megtiltotta, hogy ártsanak Művemnek. A rossz hatalmai, a sötét és ördögi erők, a szabadkőművesség titkos hatalmasságai semmit sem tehetnek ellene, mert Én védem, fenntartom és óvom.

    Ez az Én Művem, melyet Én viszek végbe, hogy az igazságot elterjesszem e nagy hittagadás idején, hogy a Pápával való legnagyobb egységre vezesselek benneteket, a megosztottság és a széleskörű lázadás e napjaiban, hogy a kegyelem és az életszentség útjára vezesselek benneteket, a bűn és a tisztátalanság általános elterjedésekor.”

(Világosan kirajzolódik a tiszta kép, - a világ az élvezetek hajszolásával, erkölcsi szabadossággal, tisztátalansággal, hatalomvággyal stb., a sötét és ördögi erőket szolgálja, követi, a Pokol felé, a széles úton, - vakon!  - az Egyházban a megosztottság, az elpártolás, széleskörű lázadás tapasztalható, az egyházi szabadkőművesség alattomos tevékenysége következtében, Új Egyházképükkel, hatalom-átvételükkel! – csak a „kis maradék” hűséges, ismeri és terjeszti az Igazságot, - XVI. Benedek emeritus pápa, az utolsó,  hiteles pápa! )

    „Ez az Én Művem, amit Én a Máriás Papi Mozgalom által csinálok! Ezért választottam ki ezt a kis gyermekemet, és a legnagyobb csodáim eszközévé tettem a világ minden részén. A Sátán oly sokféleképpen kereste Művem lerombolását, ellene állítva ellenkezéseket és kritikákat, üldözéseket és akadályokat, alattomos cselvetéseket a hamis látnokok és üzenetek által, s ezekkel nagyszámú szegény fiamat sikerült félrevezetnie.

    Én vele valósítom meg Szeplőtelen Szívem diadalát a világban!!! Ezért most a nagy megpróbáltatás elérkezésekor, Művemnek erősebb fényt kell sugároznia, mert elérkezett az idő, amikor Szeplőtelen Szívemet az egész Egyháznak és az egész emberiségnek meg kell dicsőítenie”.

(K. kv. 1993. 06. 19.)   

 

A rátok bízott misszió

 

    „Ezekben a napokban, szeretett fiaim, Mozgalmam püspökei és papjai, akik összegyűltetek egy állandó Cenákulumra, mekkora örömet adtok Szeplőtelen Szívemnek, és mennyire enyhítitek az Én fájdalmamat. Az égi Édesanyátok rendkívüli módon jelen van, hogy elnyerje számotokra a Szentlélek ajándékát, aki megerősít titeket a hivatásotokban, aki bátorságot ad az apostoli munkátokhoz, aki örömet és békét hoz a szívetekbe.

    Bennetek mennyei Édesanyátok megdicsőül. Általatok teljesedik be Szeplőtelen Szívem diadala! Ezért erőteljesen gyakoroltam anyai tevékenységemet a szívetekben és a lelketekben, mert most már készen kell lennetek a küldetésre, amit rátok bízok! A misszió, amit rátok bízok az, hogy menjetek és vigyétek el mindenhová az Igazság fényét ezekben az időkben, amikor a tévedés sötétsége mindenütt elterjedt! Ti legyetek az éjszakában meggyújtott fény, legyetek hűséges apostolai az Evangéliumnak, amelyet élnetek, és betű szerint hirdetnetek kell!

    Ne engedjétek magatokat elcsábítani a hamis mesterektől” (híres teológusok, professzorok, Dr.-ok, papok, stb.), „akik ma igen sokan vannak, ne engedjétek becsapni magatokat az új tanoktól, akkor sem, ha azokat gyakran követik! Krisztus ugyanis, miként az Igazsága is, ugyanaz TEGNAP, MA, és MINDÖRÖKKÉ !!!

Most ezekben a napokban a ti fényetek ragyogni fog az emberek előtt, megmutatjátok nekik az utat, amelyen járniuk kell, ebben az új evangelizációban, és így ezeknek az utolsó időknek az apostolaivá váltok”.

(Nem azonos a Neokatekumenális út pünkösdi gitáros kirajzásával, sem a karizmatikus lecsóval, szemináriumokkal, ahol mindent összemosnak, a Hamis Egyház szolgálatában).

     „A misszió, amit rátok bízok, az, hogy menjetek mindenhová, vigyétek el Krisztus üdvösségét az emberiséghez, amely visszatért a pogányságba majdnem kétezer évvel az Evangélium első hirdetése után! Ajándékozzátok a mai világnak Jézust, az egyetlen Megváltót, az egyetlen Üdvözítőt!”

 (Nincs senki más, sem Buddha, Mohamed, Allah. – Egy az Úr, egy a Hit, egy a Keresztség, aki ettől eltér, tévutat követ, akinek felkínálják az Igazságot, de elutasítja, a Nagyfigyelmeztetéskor, viselni fogja a következményeit).

    „Ajándékozzátok meg a világot a papságotok hűséges gyakorlásával, mely a lelkek szolgálatába állít titeket a rátok bízott Szentségek kiszolgáltatása által! Mindenekelőtt legyetek buzgók az imában, szolgálatkészek az apostolkodásban, szeretettől lángolók az Eukarisztia bemutatásában, szorgalmasak és rendelkezésre állók a kiengesztelődés szentségében, melyet ma annyira elhanyagol a pap fiaim nagy része! Segítsétek a gondozástokra bízott híveket, hogy az életszentség, az isteni kegyelem, a szeretet, a tisztaság útján járjanak, és gyakorolják az erényeket!

    A misszió, amit rátok bízok, az, hogy menjetek el mindenhová, vigyétek el a szeretet tűzét az önzéstől sivárrá vált, a gyűlölettől eltompult, az erőszaktól megsebzett, a háborútól veszélyeztetett emberiséghez! Most, hogy a nagy megpróbáltatás már elérkezett, menjetek el a világ minden részébe, keressétek az elveszett fiaimat, vegyétek fel őket papi karjaitokba, és hozzátok be mindannyiukat Szeplőtelen Szívem biztos menedékébe! Támogassátok a gyöngéket, bátorítsátok a félénkeket, térítsétek meg a bűnösöket, hozzátok az Atya házába a távolevőket, gyógyítsátok a betegeket, vigasztaljátok a haldoklókat, ajándékozzátok mindenkinek az Én anyai és irgalmas szeretetem égi harmatát! Már az események súlyosbodnak az Egyházban és a világban, mert beléptek abban az időszakban, amit Én már előre megmondtam nektek abban az Üzenetben, amelyet Fatimában adtam nektek, és amit idáig még nem fedtek fel előttetek. Ez azonban már nyilvánvalóvá válik azon események által, amelyeket ezekben az időkben átéltetek.”

(A MDM Üzeneteiben részletesen fel vannak tárva, aki elzárkózik, vessen magára, várja a sült galambot, érkezik hamarosan, de nagyon rágós lesz, és sokaknak bele fog törni a foga).

    „Ezért a misszió, amit rátok bízok az, hogy menjetek el mindenhová, vigyétek el az Igazság fényét, Jézus üdvösségét, így Ti az Én Szeplőtelen Szívem diadalának az eszközeivé váltok a világban. Örömmel menjetek, a szív békéje legyen a mindennapi jelenlétem jele köztetek! Éljetek nagy bizalomban és nagy reményben, s így a vigasztalás jelévé váltok mindazok számára, akikkel az utatokon találkoztok!

Szeretettel és mindazokkal együtt, akiket rátok bíztak, megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében”.

(K. kv. 1993. 07. 01.)

 

Én megvigasztalódom általatok

 

    „Az Én fájdalmas Szívem megvigasztalódik általatok, Mozgalmam szeretett fiai. Ti balzsamot öntötök a sebeimre, és becsukjátok mély fájdalmam sebeit. Én megvigasztalódom általatok az állandó imátok által, amit összeszedetten és szeretettel végeztek, és amit ti Velem együtt és Általam ajánlotok fel az Úrnak.

    Ti a közbenjárás és a jóvátétel nagy erejét adjátok Égi Édesanyátoknak és így közbeléphetek, hogy a ti időtök eseményeit a Szeplőtelen Szívem irgalmának és megmentésének terve szerint rendezzem el. Milyen nagy az Én fájdalmam, amint látom, hogy oly sok szeretett fiam hanyagolja el egyre jobban az imát. Nem imádkoznak többé! Oly sok pap napjait rendetlen és szétszórt tevékenységek foglalják le, s elmerülnek a világ szellemében és ízetlen sóvá, eloltott fénnyé válnak.  

    Ti megvigasztaltok Engem azon kötelességetek teljesítése által, hogy az életszentség útján jártok. Ma igen nagy szükség van a papok életszentségére a világ megmeneküléséért! A Gonosztól bitorolt világban, az elvilágiasodás és az erkölcsi lazaság által elhomályosított Egyházban szükséges, hogy a papok szentek legyenek, hogy megmutassák mindenkinek a biztos utat, mely az üdvösséghez és a békéhez vezet. Küzdjetek a bűn mint a legnagyobb rossz ellen, legyetek készségesek a kiengesztelődés Szentségében, örömmel járjatok az úton, amelyen sokféle erény nyílik, és így eljuttok az életszentséghez.

    Ezért kérlek titeket, hogy ajánljátok magatokat Szeplőtelen Szívemnek, mert nektek is át akarom adni, kis fiaim, az Égi Édesanyátok ugyanazon életszentségét. Ti megvigasztaltok Engem a hűségetek és az egységetek különleges kötelessége által. Ebben a ti országotokban mennyire széleskörű és veszélyes a Pápa ellenes nyílt tiltakozás és a Tanítóhivatala elleni ellenszegülés. Ennélfogva vitatják és megtagadják a katolikus hit alapvető igazságait, tanítják és követik a tévedéseket, terjed a hit elvesztése, és mindenütt szétárad Jézus és az Ő Evangéliumának megtagadása.”

(A madridi barakkokból – a perifériákról – indult el Kiko, Karmen és Mario atya az új irányzattal, világot, Egyházat átformáló eszméik terjesztésével. Bergoglio bíborosnak, még Argentínában  bemutatták terveiket, tehát akik ismerték, csak a megfelelő időt várták, eljött, -  pár nap és terítékre kerül az újabb részlete, szeletkéje).

„Legyetek ti a Pápa iránti egység és az Evangélium iránti hűség erős tanúi! Ne nézzétek a rossz példát, amit az elöljáróitok és a rendtestvéreitek adhatnak nektek, hanem csak a mély fájdalomra és a véres sebre tekintsetek, amit az Égi Édesanyátok Szívének szerez ez a fokozódó hittagadás, amely mindinkább terjed az Egyházban! Hűségetek és az egységetek balzsamát öntsétek Szeplőtelen Szívem nyílt és vérző sebeire.

    Megvigasztalódom általatok, mert követitek az utat, amelyet nektek ezekben az években jelöltem ki azokkal az Üzenetekkel, melyeket ennek a kis gyermekemnek a szívében adtam, fogadjátok el az igét, amit nektek általa adok! Ne engedjétek elvonni a figyelmeteket, és azt se engedjétek, hogy más utakra csábítsanak, mert ma sokan vannak azok, akik téves üzeneteket és nem igaz látomásokat terjesztenek!

    Ilyen módon közreműködtök Máriás Papi Mozgalmam Művének egész hazátokban történő mind szélesebb terjesztésében. Az üdvösség és az irgalom anyai működésének az értékes  eszközeivé váltok minden szegény, eltévedt fiam számára, és ebben ti nagyon megvigasztaltok Engem.

Szeretteitekkel és azokkal, akiket a ti papi szolgálatotokra bíztak, megáldalak titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében”.

(A Kék könyv Tárgymutatójában feltüntetett Hamis Próféták Üzeneteinek felsorolását, ismertetését a 2. kiadás – 1996 – I. Kötetének 1105 o. vettem.)

 

A tökéletes Mária tisztelet M. Sz. G. Lajos

  1. k. 3. f. 4. Az utolsó idők apostolai

  

    56. „De kik lesznek Szűz Máriának e szolgái, gyermekei és rabszolgái?

    Az Úr papjai lesznek, akik mint valami láng, mindenütt felgyújtják az isteni szeretet tüzét. Olyanok lesznek a hatalmas Szent Szűz kezeiben, mint éles nyíl, hogy ellenségeiket átszegezik.

Lévi gyermekei lesznek, kiket nagy szenvedések tüze megtisztított és Istennel bensőségesen egyesített, amiért szívükben hordják a szeretet aranyát, lelkükben az imádság tömjénét, testükön az önmegtagadás mirháját. A szegények és kicsinyek számára mindenütt Jézus Krisztus jó illata lesznek, a nagyoknak, gazdagoknak és büszkéknek ellenben a halál lehelete.

    57. Zivataros felhők lesznek, akik a Szentlélek legcsekélyebb fuvallatára leereszkednek a levegőégből, s ontják Isten Igéjének s az örök életnek esőjét a nélkül, hogy maguk valamihez is hozzátapadnának, a nélkül, hogy valamin elcsodálkoznának vagy elszomorodnának. Mennydörögnek a bűn és a világ ellen, leverik a Sátánt és követőit, mindazokat pedig, akikhez a Magasságbeli küldötte, átszegezik Isten igéjének kétélű fegyverével, életre vagy  halálra.

    58. Az utolsó időknek igazi apostolai lesznek, és a seregek Ura megadja nekik a szót, és az erőt, hogy csodákat művelhessenek és dicsőséges győzelmeket arassanak ellenségein. Arany és ezüst nélkül, s ami ennél is sokkal több, gond nélkül fognak élni a többi pap és egyházi személy között, és mégis megadatik nekik a galamb ezüstszárnya, hogy az Isten dicsősége és a lelkek üdve tiszta szándékával mindenhova eljuthassanak, ahova a Szentlélek szólítja őket. És ahol prédikálnak, ott nem hagynak majd vissza mást, mint a szeretet aranyát, mely a törvény teljesítése. (és nem kimagyarázása, elferdítése, a kor igényéhez, elvárásához szabni)

    59. Végre tudjuk, hogy Jézus Krisztusnak igazi tanítványai lesznek, mert a szegénység, alázatosság, világmegvetés és szeretet nyomdokain haladnak majd. Az Istenhez vezető keskeny utat, a tiszta igazság útját fogják tanítani, de az Evangélium és nem a világ elvei szerint, mégpedig kímélet nélkül, az emberekre való tekintet nélkül, a nélkül, hogy valaki halandóra is hallgatnának, vagy valakitől is félnének, bármily hatalmas legyen is különben. Szájukban lesz az Isten igéjének kétélű fegyvere, vállukon a kereszt véres zászlaja, jobbjukban a feszület, balkezükben a rózsafüzér, szívükön Jézus és Mária neve, s egész valójukon Jézus Krisztus szerénységét és önmegtagadottságát viselik.

    Ezek azok a nagy férfiak, akik eljövendők, de akiket Szűz Máriának a Magasságbelinek parancsára ki kell képeznie és felfegyvereznie, hogy Isten országát a bálványimádók, mohamedánok és istentelenek között terjeszthessék. Mikor és hogyan történik ez?... Egyedül Isten tudja. Mi csak hallgassunk, sóhajtsunk és várjuk.” (37. és 38. o.)

(Tisztelettel, alázattal de határozottan kijelentjük:  elkezdődött a meghívás 1973-tól az Üzeneteken keresztül. 1997. december 31-ével lezárult az üzenetek sorozata. A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz könyv, a  Kék könyv a kiképzés alapja, a Szentírás, az egyházi Tanítóhivatal, és Szenthagyománnyal összhangban,  de a Cönákulumok mint a bölcsők szolgáltatták a növekedéshez, kiképzéshez nélkülözhetetlen közeget, meghittséget, melegséget. Ezért sokan nem érthették meg, foghatták fel a lényeget, akiknek megvan a Kék könyv. Be kell fogadni, élni és haladni az úton, úgy ahogy  kérte a Szűzanya. A Máriás Papi Mozgalom a Szűzanya MŰVE!!! Hogy hol, és hogyan válaszoltak a papok? Hamarosan megmutatkozik! Mi a Máriás Mozgalom tagjai, szintén hitünk és életünk bizonyságtételével igazoljuk, mire, hogyan készültünk a rendelkezésünkre adatott időben!)

Testvéri szeretettel Zakariás Imre. Áve Mária!