HAMIS PRÓFÉTÁK, hamis Krisztus, hamis Egyház

2013.09.18 21:32

HAMIS PRÓFÉTÁK, hamis Krisztus, hamis Egyház

II. Rész

 

„A vadállat száma: 666

 

    Kedves fiaim, értsétek most meg égi Édesanyátok, a napba öltözött Asszony (Jel 12, 1) tervét, aki a nagy küzdelemben seregével a gonoszság minden ereje ellen harcol, hogy győzelmet arasson a Szentháromság tökéletes dicsőítésében.

    Harcoljatok Velem, kicsi fiaim, a Sárkány ellen, amely az egész emberiséget Isten ellen lázítja.

    Harcoljatok Velem, kicsi fiaim, a Fekete Vadállat, a szabadkőművesség ellen, amely a lelkeket vesztükbe akarja vinni.

    Harcoljatok Velem, kicsi fiaim, a Bárányhoz hasonló Vadállat, az egyházi élet belsejébe beszivárgott szabadkőművesség ellen, amely Krisztust és Egyházát akarja tönkretenni.

    Hogy ezt a célt elérje, új bálványt akar állítani, vagyis hamis Krisztust és hamis Egyházat.

    - Az egyházi szabadkőművesség parancsokat és hatalmat kap a különböző szabadkőműves páholyoktól és azon dolgozik, hogy titokban mindenkit rávegyen ezekkel a titkos szektákkal való együttműködésre.

     Ezért kecsegteti a nagyra törőket a gyors karrier kilátásával, elhalmozza javakkal a pénzéheseket, segíti tagjait, hogy  elsőként foglalják el a legfontosabb állásokat, miközben alattomosan, de határozottan kirekeszti mindazokat, akik nem hajlandók tervét támogatni.”

(Így érthetővé válik sok visszásság, az Egyházba, amire nem volt logikus magyarázat, hogy egyesek miért voltak félre állítva, peremre szorítva, míg mások feltitulálva, ezért homályosodott el az Egyház fénye, gyengült ereje, hitele, hatékonysága).

    „A bárányhoz hasonló vadállat az első vadállat színe előtt annak minden hatalmát valóban gyakorolja, a Földet és lakóit az első vadállat imádására kényszeríti. Az egyházi szabadkőművesség egyenesen azt szorgalmazza, hogy a vadállat tiszteletére szobrot állítsanak és mindenkit kényszerít, hogy e szobrot imádja.

    De az Úr szent törvényének első parancsa szerint egyedül az Istent kell imádni, és egyedül Őneki kell megadni az istentisztelet jeleit. Tehát Istent fölcseréli egy hatalmas, erős, uralkodó Bálvánnyal. Olyan hatalmas bálvánnyal, amely halálba juttatja mindazokat, akik nem imádják a vadállat szobrát. Olyan hatalmas és uralkodó bálvánnyal, amely elrendeli, hogy mindenkinek, kicsinek és nagynak, szabadnak és szolgának jelöljék meg jobb karját vagy homlokát, és senki se adhasson vagy vehessen, ha nem viseli a vadállat jelét, vagyis nevét, vagy nevének számát.

    Ez a hatalmas bálvány, amelyet azért alkottak, hogy mindenki imádja és szolgálja, ahogy nektek előbbi üzeneteimbe már megmondtam, a hamis Krisztus és a hamis Egyház.   

    De mi a neve? A Jelenések könyvének 13. fejezetében ez van leírva: „Ez a bölcsesség. Akinek van értelme, számítsa ki a vadállat számát, mert embernek neve. A száma: 666. (Hatszázhatvanhat).

    Az isteni Bölcsesség fényében megvilágosított emberi értelemmel a 666-os számból sikerül megfejteni egy ember nevét. Ez az ember, akit a szám jelez, az ANTIKRISZTUS.

    Már János apostol is állítja, aki tagadja, hogy Krisztus Isten, az Antikrisztus.

 

    A 333 az a szám, amely Isten szent titkát jelöli. Aki Isten fölé akar kerülni, az a 666-os jelet viseli. Tehát a 333-as szám kifejezi a katolikus hit főbb igazságait:

    Isten egysége és Háromsága.

    Urunk Jézus Krisztus megtestesülése, szenvedése, halála és feltámadása

 

    A 666-os szám egyszer megadva, a 666. évet jelenti.

    Ebben a történelmi időszakban az Antikrisztus az Iszlám jelenségén keresztül mutatkozik, amely egyenesen tagadja a Szentháromság titkát és Krisztus Urunk istenségét.”

(Tehát érdemes röviden az „alapítóra” is pár sorban kitérni. – Muhammad – Mohamed, kb. 570-632 között élt. A kinyilatkoztatás és a megbízatás, hogy Allah prófétája legyen – így kezdődött: 605-ben, harmincöt évesen, egyre gyakrabban elvonul néhány napra elmélkedni a magányos, kopár hegyek közé. Egy éjszaka „a sors éjszakája” kint alszik a Hira-hegy egyik barlangjába, amikor megjelenik álmában egy lenyűgöző „szellem”, aki írásjelekkel teleírt szövettekercset tart a markába és felszólítja őt: „Olvasd, olvasd”. Amikor felébred, az olvasott szavak mintha a szívébe volnának belevésve. Elhagyja a barlangot – de még a hegyen tartózkodik – megüti a fülét egy égi hang, amely Allah küldötteként köszönti őt: „Muhammad, te Allah kiválasztottja vagy, és én vagyok Gábriel”….egy nagy angyalt vesz észre, amint kiegyenesedve áll a látóhatáron.199old. – G. J. Bellinger – Nagy Valláskalauz, Akadémiai Kiadó Bp. Első kiadás: 1993.

    A következtetést ki-ki maga vonja le az iszlámmal kapcsolatosan, nem minden arany ami fénylik!)

 

    „A 666-os szám kétszer megadva, az 1332. évet jelenti.

    Ebben a történelmi időszakban az Antikrisztus gyökeres támadással jelentkezik az Isten Igéjében vetett hit ellen. Filozófusok jelennek meg, akik a tudománynak kizárólagos értéket kezdenek tulajdonítani, és később az értelemnek is, ami lassanként oda vezet, hogy az Igazság egyetlen ismertető jele csak az emberi értelem lesz. Megszületnek a nagy filozófiai tévedések, amelyek századokon át mind a mai napig fennállnak!!!

    Az értelemnek, mint az igazság kizárólagos ismertető jelének tulajdonított túlzott jelentőség szükségképpen az Isten Igéjében való hit lerombolásához vezet. A protestáns reformáció nem fogadja el a hagyományt az isteni kinyilatkoztatás forrásaként, csak a Szentírást ismeri el annak. De ezt is csak értelemmel magyarázza, és makacsul elveti a katolikus Egyház Tanítóhivatalának tanítását, bár Krisztus bízta arra a hitletétemény őrzését.  A protestánsok szabadon olvashatják és értelmezhetik a Szentírást saját, egyéni elgondolásuk szerint.

    Így teszik tönkre az Isten Igéjébe vetett hitet.

    Az Antikrisztus munkája ebben a történelmi korszakban az Egyház megosztása, számos új keresztény felekezet sorozatos alapítása volt, amelyeket fokozatosan az Isten Igéjében vetett igaz hit széleskörű elvetésére vezetett.”   

(Akkor a fentiek tükrében, Luther Márton – 1483-1546, Ulrich Zwingli – 1484-1531, Kálvin János – 1509-1564, kiemelkedő „reformátorok”, kinek a malmára hajtották a vizet, és azóta is az újabb és újabb vallás alapítók? Mai követőik hogyan is állnak az Isten Igéjében vetett igaz hittel? A Heidelbergi Káté 21. Kérdésére adott – Felelet-be a válasz. Az eredmény a 80. Kérdésben csúcsosodok ki, még máma, a XXI. század elején is. „Mi különbség van az úrvacsora és a - pápista mise -  között?” A félreértés elkerülése végett, a katolikus „szentmiséről”, van szó, és természetesen az „Oltáriszentségről” is. Tehát az Antikrisztusnak sikerült náluk már évszázadok óta eltöröltetnie eszközei által a „mindennapi áldozatot”, a szentségek nagy részével együtt. Mi őrizzük meg higgadtságunkat,  józanságunkat, türelmesen várjuk ki az időt, amikor a Mindenható bölcs terve szerint le fog hullani a hályog sokaknak a szemeikről, imádkozzunk értük is kitartóan).

 

    „A 666 háromszor véve, az 1998-as évet fejezi ki !!!

    Ebben a történelmi korszakban a Szabadkőművesség az egyházi szabadkőművesség segítségével valóra akarja váltani feltett szándékát: - bálvány akar alkotni és odaállítani Krisztus és az Egyház helyére. Hamis Krisztust és Hamis Egyházat !!!

    Így érkeztek majd el a megtisztulás, a nagy megpróbáltatás és a hitehagyás csúcsára. A hitehagyás akkor már általános lesz, mert majdnem mindenki követi a hamis Krisztust és a hamis Egyházat. Akkor tárul ki a kapu, hogy megjelenjék az ember, illetve maga az Antikrisztus !

    Ezért kívántam megvilágosítani a Jelenések könyvének azokat a lapjait, amelyek a Ti időtökre vonatkoznak Hogy felkészüljetek Velem a nagy harc legfájdalmasabb és legdöntőbb szakaszára, ami égi Édesanyátok és a Gonoszság  felszabadult erői közt dúl. Bátorság ! Legyetek erősek, kicsi gyermekeim! A Ti dolgotok ezekben a nehéz esztendőkben az, hogy hűségesek maradjatok Krisztushoz és az Egyházhoz. Viseljétek el az ellenségeskedést, a küzdelmet és az üldöztetést !!! Legyetek értékes tagjai a kisded nyájnak, amelynek feladata, hogy harcoljon és végül győzzön az Antikrisztus hatalmas ereje fölött !

    Nevellek, megvédelek és megáldalak mindnyájatokat !” (K kv 1989. 06. 17)

(A szabadkőművesség kiképezte, előkészítette a hamis Krisztust – az Antikrisztust - , az egyházi szabadkőművesség a hamis Egyház fejét – A Hamis Prófétát. Az utóbbi már színre lépett, átvette a vezetést, a tömegek semmit nem sejtenek, el vannak bűvölve,  csak egyesek érzékelik, valami nincs rendjén. E II. részt követő dokumentum, - véleményem szerint Isten ajándéka volt a látni, eligazodni vágyók számára - , már évek óta a netten megtalálható. Szabadkőműves Terv a Katolikus Egyház tönkretételére)

 

     Itt kell megmutatkoznia a szentek állhatatosságának

 

    „Tekintsetek ma Reám, égi Édesanyátokra. A napba öltözött Asszony vagyok !!! Égi Vezéretek vagyok !!!

Elérkezett az az idő, amikor a Sárkány, a földből jövő Vadállat és a tengerből kiemelkedő Vadállat harcba száll Velem és legnagyobb hódításait teszi. Ez az az idő, amikor Isten nélküli társadalmat alakítanak ki, és az egész emberiséget arra vezetik, hogy Isten nélkül éljen.

    Ez az az idő, amikor olyan bálványt alkotnak, amely az igaz Isten és az igaz Egyház helyére tör. És ez a bálvány a hamis Krisztus és a hamis Egyház. Ez az az idő, amikor mindazokat, akik ezt a bálványt követik, megjelölik homlokukon és karjukon. Ez az az idő, amikor a Bárány hűséges követőit félre állítják, üldözik, bebörtönzik, megölik!

    Itt kell megmutatkoznia azok állhatatosságának, akik az Úrhoz tartoznak, megtartják parancsait és hűségesek maradnak Krisztushoz, akiket üldöznek, vértanúságra visznek, akik nem imádják a vadállatot és nem engedik, hogy megjelöljék őket ördögi nevével. 

    Azok viszont, akik imádják a vadállatot és szobrát, megkapják jelét homlokukra és karjukra, kiisszák Isten haragjának borát, amelyet a rettenetes büntetés kelyhébe öntenek.

    Itt kell megmutatkoznia minden gyermekem állhatatosságának, akiket arra hívok, hogy Szeplőtelen Szívemnek szenteljék magukat, hogy Velem legyenek a harcnak és Babilon bukásának döntő pillanatában, amikor leszüretelik a Föld szőlőjét, amikor a fürtöket bedobják a szőlőprés kádjába, ami Isten nagy büntetését jelképezi.

    Ezért szólítalak fel ma benneteket, tekintsetek Rám, égi Édesanyátokra, hogy fényem megvilágítson, Szeplőtelen Szívem magába zárjon, anyai szeretetem megtartson benneteket ezekben az időkben, hogy az állhatatosság bátor tanúi legyetek az Egyház és az egész emberiség számára”.

(K kv 1989. 08. 15)

 

    A homlokra és karra nyomott jel

 

    „Ti kisded Édesanyátok kicsi gyermekei vagytok. Enyéim, győzelmes tervem támpontjai vagytok! Engedjétek, hogy tápláljalak, neveljelek, engedjétek engedelmesen, hogy vezesselek benneteket. Engedjétek, hogy anyai pecsétemmel megjelöljelek.

    Ez az az idő, amikor a Krisztussal szembenállók követőit karjukon és homlokukon megjelölik!

    A homlokon és a karon lévő jel a teljes függést fejezi ki azoktól, akiktől a jel származik!!! A jel, Krisztus ellenségére, vagyis az Antikrisztusra utal. Emberre nyomott jele kifejezi, hogy a megjelölt személy teljesen annak csapatához tartozik, aki ellensége Krisztusnak, és harcol az Ő isteni uralma ellen.

    A jelet a homlokra és a karra nyomják. – A homlok az értelemre utal, mert az agy az emberi elme székhelye. – A kar az emberi tevékenységet jelenti, mert az ember kezével munkálkodik és dolgozik. Ezért jelölik meg az ember értelmét és akaratát az Antikrisztus jelével.

    Aki engedi, hogy homlokán megjelöljék azt ráveszik, hogy fogadja el a napjainkban egyre terjedő és hirdetett istentagadás tanát, Isten törvényének elvetését – az istentelenséget. Így arra késztetik, hogy kövesse a ma divatos eszmeáramlatokat, és terjesszen mindenféle tévedést. Aki engedi, hogy karján megjelöljék, arra kényszerül, hogy önállóan és Istentől függetlenül tevékenykedjék, igyekezetét csak az anyagi és a földi jólétre állítsa be.

    Ezzel kivonja cselekedeteit az Atya tervéből, aki pedig meg akarja világítani és fenn akarja tartani őt isteni Gondviselésével. Kivonja a Fiú szeretetéből, aki az emberi fáradozást megváltásának értékes eszközévé teszi. Kivonja a Szentlélek hatalmából, aki mindenhol a teremtmények belső megújítására törekszik.   

    Akit karján jelölnek meg, az csak önmagáért dolgozik, anyagi javakat gyűjt, a pénzt isteníti és áldozata lesz a materializmusnak. Akit karján jelölnek meg, az csak saját érzékei kielégítésére törekszik, keresi a jólétet és kedvtelést. Keresi minden szenvedélyének, elsősorban tisztátalan kívánságainak kielégítését – így válik a gyönyörhajhászás áldozatává. Akit karján jelölnek meg, saját énjét teszi minden tevékenysége középpontjává. A többi embert használati tárgynak tekinti, saját hasznára zsákmányolja ki őket.

    Elérkezett az idő, hogy Én, égi Vezéretek is megjelöljem anyai pecsétemmel mindazokat, akik Szeplőtelen Szívemnek szentelték magukat, és seregemet képezik !!! Homlokotokra nyomom pecsétemet Fiam, Jézus keresztjének legszentebb jelével. Így nyitom meg az emberi értelmet Jézus isteni igéjének befogadására, hogy azt megszeresse, és aszerint éljen. Arra vezetlek, hogy tökéletesen rábízzátok magatokat Jézusra, aki kinyilatkoztatta nektek magát – és Én ma a hit bátor tanúságtevőivé teszlek benneteket.

    Homlokukon a káromlás pecsétjével megjelöltekkel szembeállítom Jézus Krisztus keresztjével megjelölt fiaimat. Minden cselekedeteteket a Szentháromság tökéletes megdicsőítésére irányítom. Ezért nyomom homlokotokra pecsétemet, amely az Atya, a Fiú és a Szentlélek jele!  

    Az Atya jelével megjelölve emberi tevékenységetek tökéletes összhangba kerül az isteni Gondviselés tervével, amely most is mindent javatokra rendez el. A Fiú jelével megjelölve, minden tevékenységetek mélységesen belesimul az isteni megváltás szent titkába. A Szentlélek jelével megjelölten minden cselekedetetek a megszentelődésre irányul, amely mindenhol hatalmas tűzként lángol fel, hogy alapjában újítsa meg az egész világot.

    Kedves Fiaim! Engedjétek mindannyian, hogy megjelöljelek benneteket anyai pecsétemmel homlokotokon és karotokon!!!” (K kv 1989. 09. 08)

 

    A TÖKÉLETES MÁRIA TISZTELET

M. Szt. G. Lajos  - Pax Kiadó  2500 Esztergom Berényi u. 7

    Harmadik fejezet

    Szűz Mária Jézus Krisztus utolsó eljövetelében

    3. A végső nagy harc, mely a Boldogságos Szűz és a Sátán között folyik le

 

    51. Főként az ördögnek ezekre az utolsó és borzalmas üldözéseire, melyek az Antikrisztus eljöveteléig napról-napra növekednek, vonatkozik az a híres jövendölés és Isten átka, mely a Paradicsomba a Kígyót érte. Helyén való, hogy ezt itt megmagyarázzuk, mert a Boldogságos Szűznek tiszteletére, gyermekeinek üdvére, az ördögnek pedig megszégyenítésére szolgál.

    „Ellenkezést vetek közötted és az Asszony között, a Te ivadékod és az Ő ivadéka között. Ő fejedet fogja széttiporni és Te a sarka után leselkedel.”

    52. Isten csak egyszer létesített ellenségeskedést, de ez azután kibékülhetetlen, és az idők végéig fog tartani, sőt fokozódni. Ez az ellenségeskedés Isten méltó Anyja és a Sátán között áll fönn, a Boldogságos Szűz gyermekei és szolgái, és Lucifer gyermekei és csatlósai között, úgy, hogy Szűz Mária, az Isten legszentebb Anyja, a legfélelmetesebb ellenség, akit Isten a Sátánnal szembehelyezett. Akkora ügyességet adott Neki, mellyel az Ősi Kígyó gonoszságát leleplezze, akkora erőt, hogy ezt az elvetemült büszke szellemet legyőzze, összezúzza és széttiporja, hogy ez jobban félt Szűz Máriától, mint az angyaloktól és emberektől együttvéve. Először azért, mert a Sátán, ez a büszke szellem, végtelenül többet szenved, ha Istennek egy kicsiny, alázatos szolgáló leánya győzi le és bünteti. Ennek alázatossága jobban megalázza, mint Isten hatalma. Másodszor, mert Isten akkora hatalmat adott Anyjának a Gonoszlélek felett, hogy Szűz Máriának egyetlen sóhajától, melyet egy lélekért bocsát Isten elé, jobban fél, mint az összes Szentek imáitól, és egyetlen fenyegetésétől jobban tart, mint a legnagyobb kínoktól. Ezt maguk a gonosz szellemek kényszerből és akaratuk ellenére vallották be megszállottak szája által.

    53. Amit Lucifer csupa gőgből elveszített, azt Szűz Mária alázatossággal megnyerte. Amit Éva engedetlenséggel romlásba és kárhozatba döntött, azt Szűz Mária engedelmességgel megmentette.

    54. De Isten tulajdonképpen nem egy ellenségeskedést létesített, hanem többet, amennyiben nemcsak Mária és a Sátán között szította ezt, hanem Mária ivadékai és a Sátán ivadékai között is. Azaz, Isten ellenséges érzületet, titkos ellenszenvet és gyűlöletet létesített a Boldogságos Szűz igazi gyermekei és szolgái, és az Ördög gyermekei és csatlósai között.  Nem szeretik egymást, és semmi benső vonatkozás nincs közöttük. Béliál fiai, a Sátán rabszolgái, a világ barátai ( ezek egy és ugyanaz), mindig üldözték a Boldogságos  Szűz hozzátartozóit és a jövőben még jobban fogják üldözni mint valaha. Az alázatos Szent Szűz azonban mindig elragadja majd a győzelmet büszke ellenségétől, mégpedig oly fényesen, hogy széttiporja fejét, büszkesége székhelyét. Ő mindig leleplezi majd kígyói gonoszságát, felfedi pokoli álutait, megsemmisíti ördögi terveit, és a világ végéig megvédi és megóvja hűséges szolgáit borzalmas karmaitól !!!

    De Szűz Máriának a Gonoszlélek fölötti hatalma különösen az utolsó időkben tűnik ki, amikor a Sátán sarkai után leselkedik, azaz alázatos gyermekei és rabszolgái után, kiket Szűz Mária a Sátán elleni harcra felhasznál. Ezek a világ szemében kicsinyek és szegények lesznek, mindenekelőtt megalázottaknak tűnnek fel, mint a sarok, eltaposottak és lenézettek lesznek, mint amilyen a sarok a többi testrész között. Ellenben gazdagok lesznek isteni kegyelemben, melyeket Szűz Mária bőségesen közöl velük, nagyok és kiválóak Isten előtt szentségben, lángoló buzgalmuk kitünteti őket mások fölött, az isteni segítség pedig annyira viszi és támogatja őket, hogy Szűz Máriával egyesülten sarkuk alacsonyságával tiporják széjjel a Sátán fejét és adják át a győzelmet Jézus Krisztusnak.

    55. Végül, Isten akarja, hogy szentséges Anyját  most jobban ismerjék, szeressék és tiszteljék mint máskor. És ez kétségtelenül meg is lesz, ha a választottak a Szentlélek kegyelmével és világosságával behatolnak annak az ájtatosságnak a bensejébe és tökéletes gyakorlásába, melyet később ismertetni fogok. Akkor azután homály nélkül nézhetik a tengernek ezt a Csillagát – már amennyire a hit ezt megengedi – és vezetésével minden vihar és kalóz ellenére is biztosan köthetnek ki. Megismerik majd ennek az Uralkodónőnek nagyságát és fenségét, és mint alattvalók és szeretetből rabszolgák, szolgálatára adják magukat. Megtapasztalják majd édességét és anyai jóságát, s mint forrón szeretett gyermekek gyöngéden szeretik viszont Édesanyjukat. Megismerik majd azt az irgalmat, mely Szűz Máriát eltölti, s belátják, mennyire rászorulnak segítségére, éppen ezért úgy futnak majd Hozzá mindenben, mint szószólójukhoz és közvetítőjükhöz Jézusnál. Megtudják, hogy Szűz Mária a legbiztosabb, legkönnyebb, legrövidebb és legtökéletesebb út, melyen Jézushoz juthatunk, és ezért testestül-lelkestül, minden fenntartás nélkül átadják magukat Neki, hogy általa éppoly föltétlenül Jézuséi legyenek. 

 

    (Tehát a föntiek tükrében is érthetővé válik, miért van széthúzás az Egyházban , papok, püspökök,  bíborok, és természetesen hívek között. Kik igyekeznek követni Krisztus Urunkat, az Evangéliumot élni, tanítani, hűségben. Míg mások újításokkal, modernkedve a világ szellemének behódolva, önmagukat áltatják,  és megtévesztenek sok egyszerű embert. Ott, fönt a hatalmat átvették, most következnek az egyházmegyék, a püspökségek, hisz már volt tapasztalat, a „béke papság”, „béke püspökök”, ideje, virágkora ezután jön. Imádkozzunk Főpásztorainkért, hogy  - „A hit titkát őrizzék tiszta lelkiismerettel”, - 1 Tim3, 9 – ezt még a diakónusoktól is elvárták,  – „Isten házában, amely az élő Isten egyháza, az igazság oszlopa és biztos alapja” , - 15 vs. b,c,d., - elődeik példájára hűségeseknek bizonyuljanak, helytállhassanak. Tudjuk, akkor félre fogják tolni Önöket, de példájuk sokunknak eligazításul, bátorításul szolgál majd!!! Most is van emberük, de jaj azoknak akik Júdás nyomdokain járnak, és itt élnek közöttünk. Ennek így kell lennie, miden beteljesedik, ami meg van írva. Legyünk készen, teljesíteni küldetésünket. Testvéri szeretettel Imre. Áve Mária.)