HAMIS PRÓFÉTÁK, hamis Krisztus, hamis Egyház.

2013.09.05 08:27

    HAMIS PRÓFÉTÁK, hamis Krisztus, hamis Egyház.

    I. Rész

 

    1.Boldogok lesztek a várakozásban

 

    „Üzenetem már eljutott a világ minden részébe. Szeretett fiaim, nagylelkűen és bizalommal segítsétek égi Édesanyátok tervét. Éljetek a szív békéjében. Szeressetek, imádkozzatok, engeszteljetek. A gyermekek egyszerűségével éljétek a jelen pillanatot, amelyet az Atya isteni Gondviselése ajándékaként ad nektek.

    Ne hagyjátok, hogy félrevezessenek  benneteket azok, akik éveket és napokat jelölnek meg, mintegy  határidőt szabva Fiam, Jézus Szíve végtelen irgalmasságának.

    Ma igen sok a hamis próféta, aki hazug üzeneteket terjeszt, hogy aggódást és félelmet keltsen sok gyermekemben”.

 (Ilyen volt az elmúlt évben a Maya naptári vég beharangozása, TV-ben, rádióban, sajtóban túl licitálták egymást, kommentálták. Decemberben tetőzött, sajnos még egyes gyakorló keresztényeket is megtévesztett.     Miért? Mert hallottak a „Nagyfigyelmeztetésről” is, és nem tudtak különbséget tenni. Melyik, honnan, kitől származik? Előbbi a – tudósoktól  , - kutatóktól. Utóbbi egy Írországban élő nőtől, akinek bevallása szerint az Úr Jézus, a Szűzanya beszélt róla, és akivel Selymes József atyának sikerül felvennie a kapcsolatot. Sőt, interjút is készített vele, parasztosan fogalmazva „megtetvészte”, ezt észrevette a nő is, és mégse sértődött meg. Hallhattunk részleteket belőle, a Mária Rádióban. A szakember következtetése: - a nő őszinte! A „Jehova Tanúi”, Bibliával  a kezükben, hirdetik „Armegedont”, házról-házra járnak. Hogy tévtanítást hirdetnek, ki ismeri fel, még a katolikusok közül is? A „Szombatisták” így nevezem, érdemük szerint, a Szentatyát Antikrisztusnak, azaz a 666-os szám bélyegével jelölik, Ellen White – 1827-1915 – földi zarándoklata alatt azaz élete, munkássága, írásai, különleges lelki ajándékainak mérgező eledelén hányan fertőződtek meg )

    „A reménység és a bizalom Anyja vagyok! Éljétek át Velem, második Adventetek idejét.

    Ahogy Jézus szűzi Anyja voltam az  Ő első eljövetelében, úgy vagyok most Dicsőséges Anyja  második eljövetelében!!! Éljetek ebben a várakozásban és boldogok lesztek, mindenféle megpróbáltatás és szenvedés közepette, annak bizonyságában, hogy a jelen szorongattatás órája Fiam, Jézus második, Dicsőséges eljöttét készíti elő.

    Boldogok lesztek a meg nem értés és az üldözés közepette, mivel Szeplőtelen  Szívembe írtam be neveteket, és mivel biztonságos anyai menedékembe őrizlek benneteket. Boldogok lesztek akkor is, hogyha sötétbe borult, megsebzett és megosztott Egyházban éltek, mert haláltusájának órája egy Második Pünkösd sugárzó hajnalát készíti elő számára.

    Éljetek boldogan Szeplőtelen Szívemben és várjátok örömteli reménységben Fiam, Jézus Dicsőséges eljöttét” !!!   (K. kv. 1985. december 01.)

     (Mi nekünk, híveknek a problémánk? Szeretnénk, elvárnánk, hogy ezt a papjaink, előjáróink is így hirdessék! -  Sajnos, nagyon kevesen vannak. Miért, hogyan lehetséges ez? – Vessünk egy pillantást az – Első Eljövetelre – a Megtestesülésre! Több - Próféta, más-más profilból megjövendölte a - Messiás alakját, jellemét, vonásait. Ebből ki-ki önmagának megalkotta a saját „Messiásának” fényképét. És amikor végre megérkezett, sokan nem ismertek Rá, mert nagyon különbözött a sajátjukétól. A papok, élükön Kajafással, farizeusok, szaduceusok, vének - kevés kivétellel, Gamáliel, Nikodémus, Arimatea-i József  -  nem tudták átlépni saját előítéleteik korlátit. Pedig voltak előjelek, Zakariás pap megnémult a Szentélyben, szolgálat közben, fia – János – születésekor kezdett csak ismét beszélni, - jel a papságnak! A napkeleti - Bölcsek, valóban azoknak bizonyultak, - jel a királyi udvar számára. Az egyszerű pásztoroknak angyal-jelenésben van részük, nem kételkednek, azonnal oda sietnek – jel az egyszerű embereknek.

    Máma is van hasonlóság, vannak – hiteles próféciák,  próféták, látnokok, nemcsak azok, akiket az Egyház úgymond már elfogadott, pl. Fatima, de a - Titkot elhallgatták, most feltárult. Azoktól a papoktól, teológusoktól, de még professzoroktól se várjuk el,   akik nem foglalkoznak a magán-kinyilatkoztatásokkal, a jelenésekkel, hogy ebben a témában jártasak legyenek, attól lehetnek nagyon jó, hűséges papok, - a baj – a zavar ott kezdődik, ha Ők belekontárkodnak.

Ki-ki a saját lelki ajándékaival sáfárkodjék, az Egyház javára, Krisztus nyomdokain! Beismerni, hogy én ezekhez nem tudok hozzászólni, - mert nem érdekelt - csak annyit, hogy aki valóban kegyelmi életet él, nincs mitől féljen, lelki nagyságra vall)

 

    2.A bárányhoz hasonló vadállat

 

    „Kedves fiaim, ma megemlékeztek a Fatimai  Cova de Iriába, 1917. 06. 13-án történt második jelenésemről. Már akkor megjövendöltem, mit kell átélnetek ezekben az időkben.  Meghirdettem a nagy harcot Köztem, a - Napban öltözött Asszony - (Jel 12, 1.), és a - Nagy Vörös Sárkány - között, (a Nagy Októberi Szocialista Forradalommal, színre lép), aki rávette az emberiséget, hogy Isten nélkül éljen.

    Megjövendöltem nektek a szabadkőművesség ravasz és sötét tevékenységét, amely el akar téríteni benneteket Isten törvényének megtartásától, hogy bűnök és vétkek áldozatai legyetek. Figyelmeztetni kívántalak benneteket  arra a nagy veszélyre, amely ma az Egyházat a sok ördögi támadás részéről fenyegeti, és annak elpusztítására törekszik.

    Ennek a végrehajtására emelkedik ki a szárazföldből  - egy vadállat, amely a bárányéhoz hasonló két szarvat visel, (Jel 13, 11), és a tengerből jövő fekete vadállat segítségére siet. (Jel 13, 01).

    A bárány a Szentírásban mindig az áldozat jelképe. A Kálvárián Jézus önmagát áldozta fel az emberek üdvösségéért. Ő maga lesz húsvétunk, Isten Igaz Báránya, aki elveszi a világ bűneit.

    A vadállat két, a bárányéhoz hasonló szarvat visel a fején. Az áldozat szimbólumához  szorosan kapcsolódik a papság szimbóluma: a két szarv.

    A főpap két szarvval ékesített süveget hordott az Ószövetség idejében.

    Az Egyház püspökei kétszarvú mitrát viselnek papságuk teljességének jeléül.

    A párduchoz hasonló fekete vadállat a  szabadkőművességet jelképezi, a bárányéhoz hasonló kétszarvú vadállat pedig az Egyház belsejébe beszivárgott szabadkőművességet jelzi, vagyis az egyházi szabadkőművességet, amely főként a főpapság tagjai között terjedt el.”

(Pápa választó bíboros elv-társak, 20-an vannak, az arány -  dupla – akkor 11-1, most 110- 10 kellet volna hogy legyen, de az Úr meg engedte, tekintettel, hogy ez lesz az utolsó, döntő harc. Hogyan sikerült mégis a csalásuk? A Szentatyát elszigetelték, gáncsolták, támogatóit szintén, és végül is be kell teljesednie az Írásoknak, megverem a pásztort, szét széled a nyáj. És még egy nagyon lényeges  elem, ne feledjük, ki volt a Hittani Kongregáció Prefektusa, II. János Pál jobb keze. Ők is ismerték a Fatimai Titkot, amit most végül is az Úr feltárt, MDM által. De kérdés, ki hiszi el? Majd meg fogunk győződni róla. Ami a konklávét illeti, nem nehéz zsarolással szavazatokat szerezni, még a Vatikán falain belül se,  a mai csúcs technológia lehetővé teszi a megfigyelést, követést, Swoden elégé kipakolt. Ki-ki csak leosztottan három embert kellet megpuhítson, nyolcvanra rúg a szám.

    Sajnos a helyzet nagyon súlyos, mert már egyes püspökök, egyetemi tanárok, híres teológusok, szerzetes rend tagok és persze papok is megfertőződtek, - Ők az Egyház belső ellenségei - a politikusokról ne is beszéljünk. Lényeges tulajdonságuk az értelem, a magas intelligencia, ami végső soron a saját gőgjük, önteltségük csapdája, kelepcét állított számukra a Sátán és bele estek. Sok és jól végzett  imával még belőlük meg tud menteni az Úr.

    Már Sepsiszentgyörgyön is van Páholyuk, nyíltan előadást tartottak, az emberek nagy része, azt sem tudják eszik-e, vagy isszák.)

    Az  egyházi szabadkőművesség célja Krisztusnak és Egyházának tönkretétele, új bálványt, vagyis hamis Krisztust és hamis Egyházat alkotva. Ezért törekszik az egyházi szabadkőművesség elhomályosítani Isten Szavát természetes és ésszel érthető magyarázatokkal, megkísérlik, hogy érthetőbbé és elfogadhatóbbá tegye, megfosztva minden természetfeletti tartalmától.

Így terjednek a tévedések a katolikus Egyház minden területén. E tévedések terjedése miatt ma sokan eltávolodnak az igaz hittől. A hit elvesztése az aposztázia ! Az egyházi szabadkőművesség csalárd és ördögi módon azon mesterkedik, hogy mindenkit a hit elhagyására vigyen.

    Az egyházi szabadkőművesség célja igazolni a bűnt, hogy azt ne úgy mutassák be, mint valami rosszat, hanem mint értéket és jót. Ennek az átkozott rákbetegségnek veszedelmes gyümölcse már az egész         Egyházban elterjedt, s azt eredményezte, hogy az egyéni gyónás mindenhol csökkent.

    Az egyházi szabadkőművesség pártfogolja az olyan  exegézist (bibliai szövegmagyarázatot), amely különböző irodalmi műfajok segítségével az Evangéliumot teljesen szétszabdalva, annak racionális (ésszerű) és természetes magyarázatát adja.

    A végén oda jutnak, hogy tagadják a csodák és a föltámadás történeti valóságát és kétségbe vonják Jézus istenségét és üdvözítői küldetését. Miután a bárányhoz hasonló kétszarvú vadállat tönkretette a történelmi Krisztust, arra törekszik, hogy a misztikus  (titokzatos) Krisztust, az Egyházat is lerombolja.

    A Krisztus által alapított Egyház az egyedüli, amely Szent, Katolikus, Apostoli, Egy és Péterre épült !!!

    Jézushoz hasonlóan az Általa alapított Egyház is mint az Ő Titokzatos Teste, szintén Igazság, Élet és Út.

    Az Egyház Igazság, mert egyedül Őreá bízta Jézus, hogy őrizze épségben az egész hitletéteményt. Ez tulajdonképpen a hierarchikus (rangsor szerint felépülő) Egyház feladata, azaz a pápáé és a Vele egységet alkotó püspököké.

Az egyházi szabadkőművesség ezt a tényt a hamis egyházi egységgel akarja megrendíteni, amely valamennyi keresztény egyház elfogadásához vezet, azt állítva, hogy mindegyik birtokolja az Igazság egy részét. Ápolja egy általános keresztény egyház megalapításának tervét, ami valamennyi keresztény felekezet, köztük a katolikus Egyház egybeolvadásából alakulna.”

(Ez a folyamat elindult, nyugaton, már jó ideje, pl. Németország élen jár ismereteim szerint, sőt át terjedt már hozzánk is, sajnos nagyon kevesen ismerik fel a lecsót. Ha nem ismerik a hitigazságokat, az egyház tanítását, megkérdőjelezik a dogmák hitelességét, - csak katolikusokra értem -  nem csoda, ha gitáros, hangulat, érzelgős keresztényekké váltak, de tömegeket mozgatnak, igen, a felszínen. Ezt ott, fönt, a csúcson is láthattuk – Nagycsütörtökön – a börtönben került bemutatásra, rivalda fényben, utóbb Rio-ban, az Ifjúsági találkozón  !).

    Az Egyház élet, mert kegyelmet ajándékoz. Csak nála vannak a kegyelem hathatós eszközei, a hét szentség !!! Egyedül Neki adatott a hatalom, hogy a kenyér és a bor átváltoztatásával életre keltse az Oltáriszentséget a szolgálati és a hierarchikus papság által.

    Az Oltáriszentségben JÉZUS KRISZTUS valóságosan jelen van Dicsőséges Testével és Istenségével !!!

    Ezért keresi az egyházi szabadkőművesség annyi alattomos eszközzel, hogyan kezdje ki az Oltáriszentség felé megnyilvánuló tiszteletadást. Csak az utolsó vacsorán való emlékezéseként értékeli a         Szentmisét, igyekszik lekicsinyelni áldozati voltát, tagadni szeretné JÉZUS valóságos személyes jelenlétét az átváltoztatott Ostyában !

    Ezért nyomják el fokozatosan a külső jeleket: - a térdhajtást, - a nyilvános szentségimádási órákat, a tabernákulumot körülvevő fények és virágok szent szokását.

    Az Egyház az Út, mert a tökéletes egység útján vezet benneteket a Fiú által a Szentlélekben az Atyához. Az Egyház képes megőrizni egységét, hiszen egységének szegletkövére alapíttatott: - Péterre és a többi pápára, akik követik Pétert (hitét, hűségét), isteni ajándékként kapott méltóságban. 

    Ezért akarja az egyházi szabadkőművesség lerombolni az Egyház egységének alapját, a pápa elleni alattomos és csalárd támadásával. Kezdeményezi a pápa elleni lázadás és tiltakozás csoportosulásait, támogatja, jutalmazza azokat, akik szidják és engedetlenek, terjeszti a püspökök és a hittudomány képviselőinek bíráló magatartását és ellenvéleményét !!!!!

    Így bomlik meg, így szakad szét és így oszlik meg az Egyház egységének alapja.

    Kedves Fiaim !!! Meghívlak titeket, hogy szenteljétek magatokat Szeplőtelen Szívemnek és térjetek be anyai menedékembe. Azért, mondjatok le minden karrier-vágyról! Így kikerülhetitek a szabadkőművesség legerősebb és legveszélyesebb csapdáját, hogy tikos szektájába gyűjtse sok kedves Fiamat.

Elvezetlek az Egyház iránti nagyobb szeretetre. – Megszeretettem Veletek az Egyházat – az Igazságot!!! A katolikus hit minden igazságának erőteljes hirdetőivé teszlek benneteket, hogy határozottan és bátran szálljatok szembe minden tévedéssel. – Az Egyház – az Élet szolgáivá teszlek. Segítek, hogy hűséges és szent papok legyetek. Álljatok mindig az emberek rendelkezésére lelki szükségükben, legyetek a szeretet és a buzgóság égő lángjai az Oltáriszentségben jelenlevő Jézus körül !

    Templomaitokban tartsatok gyakran nyilvános szentségimádási és engesztelő órákat az Oltáriszentség előtt!!! Az Egyház – az út tanúivá alakítalak benneteket és egységének eszközeivé teszlek.

    Szeretetetek és hűségetek által az Egyháznak Isten Terve szerinti tökéletes egysége újból fel fog ragyogni teljes fényében!!!

    Az egyházi szabadkőművesség sötét erejével szemben, amellyel tönkre akarja tenni Krisztust és Egyházát, odaállítom hűséges papi seregem erős fényét, hogy Krisztust szeresse, hallgassa, kövesse és Egyházát mindjobban megszeresse, megvédje és megszentelje minden ember !!!!!

    Így ragyog fel a napba öltözött Asszony győzelme és Szeplőtelen Szívem fényes Diadala !!!

(K. kv. 1989. június 13.) 

 

(Remélem, az eddig átböngészet oldalak alapján, kezd derengeni, megvilágosodni, az érdeklődő, kereső hívek előtt, hogy: -  azok a látnokok, üzenet közvetítők akik arról beszéltek,  eljön az idő amikor, -  papok – papok  ellen, - bíborosok – bíborosok ellen, -  hívek – hívek ellen, - apa – fia ellen, egyszóval, hatalmas ketté-szakadás, megoszlás, pontosabban elpártolás - aposztázia lesz, mit is jelent a gyakorlatban, a valóságban. A kétféle világnézet szerinti felsorakozást, de nem helyes így meghatározni hivők – hitetlenek. Miért? Mert mindenki hisz valamiben, azaz Valakinek. A hitetlen azt hiszi – nincs Isten. Kit szolgál hitével? – az Antikrisztust. A buddhista azt hiszi van Nirvána, van reinkarnáció stb. Az eredmény ugyan az. Krisztust – vagy az Antikrisztust választom. Pokol – Mennyország, Örök Élet – Kárhozat. Mindenki személyesen dönt, és választ, viseli a következményeit. A fogas kérdésünk az: -  mindenki jól akar dönteni és választani – miért van melléfogás? Miért tévedett Lucifer? Ezt ne firtassuk, mi nem angyaloknak lettünk teremtve, azonnal!

    Hol tévedet Júdás?  Van predesztináció, eleve elrendelés? Egyesek szerint Igen. A Valóságban NINCS! De van hatalmas lehetőség, egyszóval labirintus, és ki milyen utat, ösvény követ, ha nem figyel a jelzőtáblákra, idejében, nagyon belegabalyodhat a járatokban.

Júdás is próbálkozott, egyszer, kétszer,  csent pár garast, ma szúnyog, végül ökör, a poggyászát lassan teletömte azzal ami vesztét okozta, a Mammon szeretete, tömören, de ajánlatos alapos lelkiismeret vizsgálatot, - lehetőleg mikroszkóp alatt – elvégezni, üdvösségünk érdekében  

„Bírvágy – Becsvágy – Bujaság”!!!   

Hol van a kutya elásva? Mi a lényeg? Figyelni rendszeresen a Jelzőtáblákat !!! Nemcsak hébe-hóba, felületesen. Ezért az emberiség, azaz Kereszténység nagy része ma már a Hamis Krisztust és Hamis Egyházat követi, az eredeti Tízparancsolatot, lecserélték egy testre szabottabb Másolatával. Kik merték megtenni, és hogyan? „A Hal a fejétől büdösödik, de a farkától pucolják”, lassan, fokozatosan, lépésről, lépésre. Elkezdődött!!! ).

 

    MONFORTI SZENT GRIGNON LAJOS

    A TÖKÉLETES MÁRIA – TISZTELET

 

    ELSŐ KÖNYV, II. fejezet: Szűz Mária Krisztus misztikus Testének igazi Anyja!

 

    10.Szűz Mária különösen az utolsó idők nagy szentjeit fogja képezni                  

46.A Szentírást idézem Szent Bernáttal, amikor mondom, hogy „a népek gazdagjai esdve borulnak le Színed előtt századról-századra, de különösen a világ végén”. Ez azt jelenti, hogy a legnagyobb szentek, a kegyelemben és erényben leggazdagabb lelkek törekszenek majd leginkább arra, hogy a Boldogságos Szűzhöz imádkozzanak, jelenlétében járjanak, hogy Őt, mint legtökéletesebb példaképet kövessék és hathatós segítségében részesüljenek.

47.Azt mondtam, ez a világ vége felé lesz így éspedig hamar, mert hiszen a Magasságbelinek szentséges Anyjával együttesen előbb nagy szenteket kell nevelnie. Ezek a nagy szentek annyira felülmúlják szentségben a többi szent túlnyomó részét, mint ahogy a Libanon cédrusai túlnövik az alacsony bokrot. Így nyilatkoztatta ezt ki az Úr egy szent léleknek.

48. Ezek a nagy, kegyelemmel és buzgósággal teli lelkek arra lesznek hívatva, hogy szembe helyezkedjenek Isten ellenségeivel, kik nagy haraggal támadnak majd minden oldalról. Ezek a szentek különös ájtatossággal viseltetnek majd a Boldogságos Szűz iránt, Ki világosságával megvilágosítja, tejével táplálja, szellemével vezeti, karjával támogatja, oltalmával körülveszi őket, úgyhogy egyik kezükkel harcolnak, a másikkal építenek. Az egyik kezükkel legyőzik, letaszítják és szétzúzzák az eretnekeket eretnekségükkel, a szakadárokat hamis egyházaikkal, a bálványimádókat, a bűnösöket istentelenségeikkel együtt, a másik kezükkel pedig felépítik Salamon igazi Templomát, Isten titokzatos Városát, t.i. a Boldogságos Szüzet, kit az egyházatyák Salamon templomának, Isten városának neveznek. Szavukkal és példájukkal mindenkit rábírnak majd az igazi Mária-tiszteletre. Ez sok ellenséget szerez ugyan nekik, de egyszersmind sok győzelmet és dicsőséget is.

    Ezt Isten Ferreri Szent Vincének, százada nagy apostolának nyilatkoztatta ki, amint azt a szent irataiban világosan megmondja.

Úgy látszik ezt jövendölte meg a Szentlélek az 58. zsoltár ezen szavaiban: „Az Úr uralkodik Jákob fölött és a föld határáig. Alkonyatkor megtérnek és éheznek, mint az ebek és bejárják a várost, hogy élelmet találjanak”. Az a város, melyet az emberek a világ végén megtalálnak majd, hogy megtérjenek és benne az igazság után való éhségüket csillapítsák, a Boldogságos Szűz, Kit a Szentlélek Isten Városának nevez”.

 

(A pontosításom a bizonytalanság eloszlatásáért, - „a világ végén”, kifejezés arra utal, hogy ez a jelenlegi fizikai világ, így ahogy jelenleg van, ismerjük, meg fog szűnni hamarosan, a felismerhetetlenségig meg fog változni, egy folyamaton megyünk át, egy átalakuláson, nagyon gyökeres változásokkal, az Új Ég és Új Föld felé haladunk.

    Az „utolsó idők”, a „végső idők”, a Gonoszság, az Ördögi tevékenység igaz hatalmas kibontakozásának utolsó napjait, azaz végnapjaira vonatkozik, amikor le lesz győzve, meg kötözik, és minden csatlósávval, és neki behódolt lelkekkel együtt a Pokolba vissza taszítják, 1000 évre. Hogy ez mit jelent, lényegtelen. A lényeg amíg még lehet, minél komolyabb lelki-életre törekedni, a Tízparancsolatot, az Evangéliumot életté váltani. Nincs mitől félni. Ellenkezőleg, örvendezzünk bensőleg, hogy mi vagyunk ez a kiváltságos nemzedék. A jólétet, a kényelmet, a divatot, egyszóval a modern világ hóbortját dobjuk a kukába, ezek a testet kényeztetik, dédelgetik, a lélek kákára. Az odafönt valókra tekintsünk, azt keressük, a lelkieket, testünket zabolázzuk meg végre, állítsuk a lélek szolgálatába. Szalézi Szent Ferencet idézve fejezem be az I. részt. )

 

    „Ha minden angyal, a világ minden lángelméje tanulmányozta volna, mi válik hasznodra ebben vagy abban a helyzetben, miféle szenvedés, kísértés vagy fájdalmas veszteség, nem találtak volna hozzád illőbbet, mint azt, ami ért.

    Isten örök Gondviselése kezdettől fogva kigondolta, hogy ezt a keresztet saját Szívéből értékes ajándékként Neked adja. Mielőtt elküldötte volna, mindentudó szemével megszemlélte, isteni értelmével átgondolta,     bölcs igazságosságával megvizsgálta, szerető irgalmával átmelegítette. Mind a két kezével megmérte, hogy egy milliméterrel se legyen nagyobb, egy milligrammal se nehezebb a kelleténél.

    Azután megáldotta szent nevével, fölkente kegyelmével, beléje lehelte vigaszát, és még egyszer Rád és bátorságodra pillantott. Így most egyenesen az égből jön feléd, mint Istennek hívása, s könyörülő szeretetének ajándéka, hogy egészen önmagaddá légy, és Istenben megtaláld beteljesülésedet.  (Testvéri szeretettel Imre. Áve Mária)