Fél körrel le vagyunk maradva!!!

2013.12.09 19:36

Fél körrel le vagyunk maradva!!!

 

Miért választottam ezt a címet? Mert ezzel is utalni akarok a „mi” – tágabb értelemben a  magyarság -sajátságos helyzetünkre, állapotunkra, csökönyösségünkre. A kedvező időket, jeleket, alkalmakat, rendkívüli kegyelmi felhívásokat nem használjuk ki, elszalasztjuk, veszni hagyjuk, kicsinyhitűségből, okoskodás miatt, vagy netalán gőgből, gáncsoskodás miatt stb. – a lényeg, hogy nem vesszük komolyan, nem váltjuk tetté, életté!!! A kiválasztott személyeket – látnokokat – misztikusokat – üzenetközvetítőket gáncsoljuk, lejáratjuk, mellőzük, esetenként megvádoljuk, sőt el is ítéljük.

 Miért ? Mert néha nagyon elevenünkbe vágó a feltétel – a magyar Egyház ossza szét vagyonát a szegények között! – mert ha nem, úgyis el fogják venni, és titeket marha vagonokban fognak elhurcolni! Épüljön fel a Normafánál, a Szent Anna réten a „KÁPOLNA”!!! Csak az alapkőletételéig jutnak el, mert már a II. Világháború kitörése meghiusítja az építkezés folytatását. Kiket terhel ez a mulasztás? Az akkori egyházi vezetőket és elöljárókat, elsősorban, utána a híveket, majd a világi elöljárókat és minden jó szándékú embert. Nagyon hálásak lennénk, ha mindazok akik NATÁLIA nővér lelki-örökségének  birtokosai, nyomdokain járnak, hallatnák hangjukat, egyháziak és laikusok egyaránt, tegyék azt amit még  meg lehet és kellene tenni, amíg nem késő!!!    

Ugyanez érvényes a „Szeretetláng”-gal kapcsolatosan is. Azzal, hogy most már elismerte az illetékes magyar Egyház, csak egy akadály hárult el. Egyes külföldi országokban nem várták a „hivatalos” elismerést, elkezdtek élni a Szeretetlág lelkületében és csodálatos változásokat tapasztaltak meg önmagukban és ez kihatott környezetükre is Tudomásom szerint tizenkét pap a híveket előkészítve különböző helyiségekben egyazon időben  kellett volna szentmise keretében elindítsa a mozgalmat, meggyújtsa a „lángot”. Véleményem szerint azzal, hogy a rózsafüzérben betoldjuk a kéréstáraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre – nem sokat érünk el, csupán önámítást. Ne feledjük, a ledarált rózsafüzér – csak imamalom – olyan mint a test lélek nélkül – halott! A figyelmesen, összeszedetten, áhítatosan, elmélkedve és a Szűzanyával együtt végzett rózsafüzér ima a leghatékonyabb. Nagyon hálásak lennénk, ha mindazok akik Erzsébet asszony „Szeretetláng” lelki-örökségének követői, megélői a „Napló” tartalmának fontosságára is nyomatékosan kitérnének, ezáltal elősegítve a belső lelki átalakulást is minél több testvérünk számára. Egy ideje már a Mária Rádióban is felolvasnak a Naplóból, majd el is imádkozzák a Szeretetláng rózsafüzért, de nagy lelki segítséget jelentene, ha egy pár mondatban az elhangzott részt meg is magyaráznák. Mert sajnos nagyon kevesen értik meg, hogy a lelki növekedéshez mindannyiunknak - lelkiségtől függetlenül - önmagunkon is dolgoznunk kell, nemcsak a „szenteknek”. Minden karismára, lelki adományra nem térek ki, ki-ki végezze el a saját háza táján az önvizsgálatot, a kiértékelést. Az alábbiakban a mi lelkiségünkön belül próbálok röviden visszatekinteni a megtett útra, majd a következtetéseket levonva, az előttünk álló feladatokra, kihívásokra összpontosítani, lehetőségeink szerint talentumainkat kamatoztatni, Isten nagyobb dicsőségére, amely a Szűzanya Szeplőtelen Szent Szívének Diadalában éri el csúcspontját, egybeesik az Úr Jézus Második eljövetelével. (Dicsőségben).

 

Visszatekintés a megtett útra.

Stefano Gobbi milánói atya részt vesz egy Fatimai zarándoklaton, a Jelenések kápolnájában elmélyülten imádkozik, 1972. május 8-án, amikor erős belső sugallatot, „lokucio” ajándékát megkapja a Szűzanyától, majd jelet is kér amit meg is kap, így indul utjára a Máriás Papi Mozgalom. Pár idézettel folytatom, az első üzeneten kezdve.

1973. július 7. „Újítsd meg Szeplőtelen Szívemnek tett (ön)felajánlásodat. Enyém vagy, az Én tulajdonom vagy. Légy olyan minden időben, amilyennek Én szeretnélek, tégy annyit minden időben, amennyit majd tőled kérek .Ne félj! Mindig közeledben leszek. Nagy dolgokra készítelek fel téged, de csak lassanként, ahogy az édesanya teszi gyermekével”.

Július 8. „Ne figyelj az újságokra, sem a televízióra, maradj mindenkor Szívemben imádkozva! Semmi más iránt ne érdeklődj, semmit ne tart fontosnak, csak azt, hogy velem élj, és É;tem élj”.

Július 9. „Küldetésed kirajzolódik! Igyekezz, hogy teljesen átengedd magadat nekem, hogy mindazt, amit megteszel, Én vigyem végbe általad! ( mert ) Én általad szeretnék cselekedni! Szenvedned (is) kell majd, de légy bátor! Mindig veled leszek”!

Július 13. „Könnyeim oka Az Édesanya könnyeit, az a sok fiam fakasztja, aki Istenről megfeledkezve él. Vesztükbe rohannak, (a Pokolba) amelyből nem lesz menekülés! Főleg a papok miatt sírok! Látod, hogy már alig szeretnek? Hogy többé már nem óhajtanak? Látod, mennyire nem hallgatnak Fiam szavára? Milyen gyakran elárulják Őt? Gyakran megbántják Őt szentségtörésekkel, könnyelmű hanyagsággal. Te felajánlottad Nekem Papi Mozgalmamat: Szívembe fogadom és megáldom őket! Az Én papom lesz az, aki felajánlja magát nekem és mindazt megteszi, amit majd meghagyok neki!!! Jelenleg fejlődniük kell nagy alázatban és kívánságom szerint. Szeretniük kell a pápát és az Egyházat, maradjanak velük közösségbe! Az Evangélium szerint kell élniük, és csak arról prédikálniuk”!

Július 16. „Én magam leszek Vezéretek! Téged választottalak fiam, mert te vagy a legkevésbé alkalmas eszköz erre, így senki sem mondja majd, hogy ez a te MŰVED! A Máriás Papi Mozgalom egyedül az Én Művem! Gyengeséged által nyilvánítom ki erőmet, semmiséged által hatalmamat. Én magam leszek a Sereg Vezére, amely most csendben és elrejtőzve fejlődik segítségemmel, ahogy Jézus fejlődött méhemben kilenc hónap alatt. Majd sok éven át neveltem csendben és elrejtve, nap mint nap!

Én magam választom ki és nevelem a Mozgalom papjait (tagjait) Szeplőtelen Szívem terve szerint! Én magam táplálom és nevelem őket. Felkészítem őket az Isten országáért megvívandó közeli ütközetekre. Köztetek ne legyen vezető. Én magam leszek Vezéretek! Egy a fontos: engedjétek, hogy Én neveljelek benneteket .Bízzátok magatokat teljesen énreám, ahogy Jézus is teljesen reámbízta magát. A többi az Én gondom. Az Evangélium melletti hősies tanúságtételre készítelek fel benneteket, egyeseket vérük ontásáig. Ha itt az idő, a Mozgalom kilép rejtettségéből. Nyíltan szembeszáll az ördög seregével, amelyet örök Ellenfelem  a  (liberális, modernkedő) papokból (püspökökből, bíborosokból, híres teológusokból, élükön a Hamis Prófétával = egyházi szabadkőművességalakít”.

Augusztus 29. Minden papfiam számára! Amit veled közlök, nemcsak neked szól, hanem minden kedves papfiamnak. Mindenekelőtt a Máriás Papi Mozgalom papjainak szánom, akiket alakítani és kézen fogva vezetni akarok, hogy felkészítsem őket nagy missziójukra .Azért gyűjtsd össze füzetbe amit neked mondok! Ezt a füzetet minél gyorsabban terjesszék (elsősorban) a papok között: eszköz lesz, amellyel mindenhonnan összegyűjtöm a papokat (akik elfogadják a meghívást, és készek az üzenetek szerint átrendezni az életüket, ez ilyen egyszerű – és a híveket = laikusokat) és legyőzhetetlen seregemmé alakítom őket”

.

Magyarországon a MPM első országos Felelőse Dr. Erdős Mátyás atya volt, megbízatását  Gobbi atyától kapta, Altöttingben 1984. augusztus 30-án, a MPM Cönákulum formájában megtartott lelkigyakorlaton. Az ottan elhangzott üzenetből két mondatot idézek: „Mennyire örülök e lelkigyakorlatos napoknak, amelyeket velem végeztek folytonos Cenákulumban Németországból, Svájcból, Ausztriából és Magyarországról jövő szeretett fiaim! Veletek együtt megáldom a szomszédos országok papfiait, és híveit, akik különösen szenvednek és közeli szabadulásuk reményében imádkoznak!”

Öt évvel a „rendszerváltás” előtt a prófécia elhangzik. „Matyi bácsi” visszavonul, majd hazahívja az Úr, helyét átveszi Gyulai Oszkár atya, és mint vidéki felelős Katona Farkas atya besegít neki. A Mozgalom elég jól fejlődik, a Mária kora folyóirat negyedévenkénti számai hatékonyan besegítenek a lelkiség megismertetésében, annak ellenére, hogy zömében szlovák de színvonalas tartalommal rendelkezik, de persze magyarul. Oszkár atyát is hazahívta az Úr, helyét átvette Kovács Zoltán atya, és  ő megpróbált a Tengernek Csillagában pár oldalon hazai ízet is beleadni a Mozgalom áramlatába, de sajnos nagyon elfoglalt volt, kérte Gobbi atyát mentse fel. Mivel nem került egy megfelelő személy, aki felvállalhatta volna a Mozgalom további ügyeit, Farkas atya is nagyon idős, így Gobbi atya a Vajdasági Felelőst Sóti János SJ atyát bízta meg, hogy Magyarországot is vegye továbbra is szárnyai alá, és indirekt, Erdélyt is. Mert nekünk sincs „emberünk” papunk, aki a MPM ügyét szívügyének tekintené. Birmán atya elvállalta de belefáradt, nyugállományba vonult, de addig is jobban vonzódott a „karizmatikusokhoz” és Szilágynagyfaluhoz, saját tanúságtétele alapján.

Vagyunk, de csak félgázzal haladunk! Milyen jó volna ha lenne egy-egy „Páter Petrus Pavlicek OFM lelkületű „emberűnk”, remélem Ausztria nem feledkezett meg róla. A továbbiakban fontosabb részleteket, tartalmat közlök a Vajdaságban megjelenő HAJNALCSILLAGUNK, Máriás Papi Mozgalom levele. Belső használatra. 2013. őszi számából. Beszámoló a Collevalenza-i MPM lelkigyakorlatáról és fontosabb eseményekről. Aktuálisan a Gobbi atya második utódjának újévi körlevelét illett volna leközöljem, a fél kör, azaz fél év lemaradást remélem sikerül lassan behozni. Testvéri szeretettel Imre.

 

ÚJRA COLLEVALENZA-ban

János atya leírja, hogy repülővel utazott Budapestről Rómáig. Ottan összetalálkozott régi ismerősökkel akik szintén a Mozgalom nemzetközi nagy találkozójára érkeztek. „A viszontlátás örömével szálltunk fel a buszra, mely direkt Collevalenza-ba vitt bennünket”. A lelkigyakorlatos ház portáján bejelentkeztek, majd elfoglalták a kijelölt szobát. Neki „egy afrikai atya lett a szobatársa.” „Megdöbbenve láttam, hogy most már nem a fiatalabbak közé tartozom,...Pedig 1987-ben, amikor először vettem részt ezen a nemzetközi lelkigyakorlaton (Cönákulum formájában, még San Marino-ban), akkor a második legfiatalabb tag voltam!

„Jó 250-en lehettünk papok, és kb. 20 püspök! Ezt a nagytalálkozót papok, püspökök számára szervezték. Laikusok (hívek) közül csak azokat hívták meg, akik fontos feladatot töltenek be a Mozgalmunkba.” „Gábrieli atya, Gobbi atya utóda a bevezetésében, mindjárt az üdvözlés után komolyan hangsúlyozta, azt, amit Gobbi atya is oly sokszor elmondott: hogy Szűzanya Szeplőtelen Szívének diadala elérkezik! Hasonlóan mint a „bírák korában” Gedeon is több tízezer emberrel akarta az ellenséget legyőzni. De az Úr azt mondta: Túl sokan vagytok! Még azzal kérkednétek, hogy a saját erőtökkel győzitek le a midianitákat. Küld haza azokat, akik félnek. Sőt, még azok közül is, akik nem féltek, a többség elment. Végül csak 300-an maradtak!!! És azzal a kis csapattal aratta Gedeon fényes győzelmét az ellenség felett. Szűzanya is akár egy kis csapattal képes a mai időkben diadalt aratni!!!”  (v.ö. Bír 7, 1-8)

 

KÉSZÜL MOZGALMUNK SZABÁLYZATA

„Gobbi atya meghalt. Eddig nem készült a Mozgalmunk számára szabályzat. De most már nagyon időszerű ennek az elkészítése, mert ez szükséges ahhoz, hogy a Szentszék hivatalosan is elismerjen bennünket, vagyis, hogy egy bejegyzett Mozgalom legyünk. Nem arról van szó, hogy a Vatikánban eddig nem tudtak volna rólunk. Pl. II. János Pál pápával Gobbi atya minden évben találkozott. Szentatya személyesen is ismerte és bátorította őt. Többek között azt is mondta Gobbi atyának: „A te plébániád az egész világ”, vagyis, hogy az ő működési területe az egész világ, ahová a Mária tiszteletet, Mozgalmunkat el kell vinnie. XVI. Benedek pápa is ismerte a Mozgalmunkat. Ő még mint a Hitvédelmi Kongregáció prefektusa olvasta a kék könyvünket és engedélyezte azt.  Magától értetődő, hogy Ferenc pápa előtt is ismeretes a MPM.

Arról van szó, hogy amíg az alapító élt, ő volt az élő karizma. Ő nevezett ki vagy váltott le felelősöket, rendelkezett stb. Meghalt az alapító. Azért, hogy elkerüljük a félreértéseket és egyéb nehézségeket, mind inkább szükségessé válik írásban rögzíteni a „karizmáinkat” és a legmagasabb fórumon azt elismertetni.

Már előre elkészítették a szabályzatot, mely megvitatásra került a nagytalálkozó alatt. Mindenki elolvashatta és javaslatokat tehetett. Amit többen meg is tettek. De az eredeti szöveg nagyon is a Mozgalmunk lelkületében lett szerkesztve! A javaslatok is nem arról szóltak, hogy rossz az elénk terjesztett szöveg. Inkább arról, hogy jobban pontosítsunk. Vagyis több szem, többet lát. A szövegen így lényeges változás nem történt. Csak úgy mellékesen megjegyzem, hogy ennek a szövegnek a megírásával Gobbi atya is foglalkozott. Annyit elmondhatok, hogy a szabályzat szövege nagyon hasonló ahhoz, amit Gobbi atya szokott mondani, amikor  a Mozgalmunkat ismertette. Ezt próbáltam én is leírni a Mozgalmunk kis ismertető füzetében: „Máriával az ezredforduló hajnalán”. Csak abban rejlik a különbség, hogy ebbe a szabályzatba az egyházjogi nyelvezetet is bele kellett vinni. Nagyon egyszerűen, de velősen le van írva a Mozgalmunk lelkisége, lelkülete, a három féle kötelezettség stb. De az is benne van, mert bele kellett tenni, hogyan nevezik ki a felelősöket. Mik a hatáskörük, és meddig tart a hivataluk stb. A meglévő olasz eredeti szöveget nem fordítottuk le, mert az egyelőre még tervezet. Mikor elfogadja és jóváhagyja a Szentszék, akkor hamarosan fordításra kerül”.

 

ÚJ NEMZETKÖZI FELELŐSÜNK VAN  

 „Két  évvel ezelőtt, a 2011-es Collevalenza-i nemzetközi találkozón (Gobbi atya halálakor) egyhangú vélemény alakult ki, hogy (titkára) Gabrielli atya vegye át ideiglenesen Gobbi atya helyét, amíg a Szűzanya másként nem akarja. Tavaly is a túlnyomó többség ezt a véleményt osztotta. De az idén történt valami. Gabrielli atya bejelentette, hogy komoly betegség miatt nem bírja folytatni ezt a feladatot. Látszott rajta, hogy igen súlyos beteg, de eljött és befejezte küldetését. A szabályzat előre látott tervezete szerint kérte, hogy válasszunk új nemzetközi felelőst, aki el tudja látni ezt a feladatot, képes utazgatni, nyelveket beszél.

Összeállították a választási bizottságot. Azok kerültek be (jelöltnek), akiket még Gobbi atya nevezett ki, elsősorban az országos felelősök. Imádkoztunk erre a szándékra. Végül elvonultunk egy terembe és ott titkos szavazással megválasztottuk Mozgalmunk Új nemzetközi felelősét: Larroque Lourent (olvasd: Larok Loren) atyát, az addigi franciaországi felelőst. Ő ötven éves. Imádkozzunk érte, hogy alkalmas eszköz legyen a Szűzanya kezében, hasonlóan, mint Gobbi atya, hogy eleget tudjon tenni a rá bízott feladatoknak.

Larroque atya egy plébánián dolgozott idáig. Engedélyt kellett kérnie, mert mint nemzetközi felelős, az eddigi munkát nem tudja ellátni. Végül meg is kapta az engedélyt az elöljárójától”.

 

EGYÉB „Természetesen az idén is sok szép előadást hallottunk. Újra bátorítottuk egymást. Többször elhangzott, hogy miért féljünk ezekben a zűrzavaros időkben? Szűzanya éppen ezekre az időkre alapította a Mozgalmunkat. A feladatunk, hogy mindenki maradjon a neki kijelölt helyen, és ott végezze el az ő (saját) feladatát, amelyet Szűzanyától kapott!

Ajánlom mindenkinek, olvassa el a legutolsó üzenetet, az 1997. december 31-eit, melynek címe: Minden fel lett fedve előttetek!!! Mozgalmunknak volt „lassú előkészülete”, „fájdalmas fejlődése”, (most kerül „mérlegre”, bevetésre az ütközetbe), és majd jön a (küldetésének) „csodálatos és gyors beteljesedése”.

Végül Mária Szeplőtelen Szíve fog diadalmaskodni!!! (Szent Fiának Dicsőséges  eljövetelekor). Ne lepődjünk meg, hogy ezért a „diadalért nekünk is, neked is szenvedni kell. Ki ne vállalná a szenvedést, (még a vértanúságot is!), ha tudja, hogy ez az ára annak, hogy szeretteink és a mai világ megtérjen és megmeneküljön? (átalakulva, elragadtatunk és belépve az Új Paradicsom kapuin, elkezdődjék az ezeréves béke és szeretet Eucharisztikus Uralma! Hisz a második Advent kapujánál vagyunk, a Második eljövetel nemzedéke.) (János atya).   

 

A LEGHATALMASABB FEGYVER

Részlet Iván Pojavnik atya előadásából, melyet Collevalenza-ba tartott 2013. 6. 27-én

„Sohasem hagyjátok el a szent rózsafüzér imádkozását (...) Amikor a rózsafüzért mondjátok, meghívtok engem, hogy veletek imádkozzam, és valóban egyesülök imátokkal. Így ti vagytok azok a kis gyermekek, akik együtt imádkoznak az égi Édesanyával. Ezáltal válik a rózsafüzér a leghatásosabb fegyver a rettenetes küzdelemben, amelyet hivatottak vagytok megvívni a Sátán és a gonoszság egész serege ellen”. (1978. 2. 11.)

Az Egyházban a lelkiélet szintje leesett az utolsó századokban, amely annak a következménye, hogy a „Pünkösd alappillérei” leértékelődtek, és ez összeköttetésben áll a Rózsafüzér imájának a meggyengülésével! (és a helyes, hiteles Mária tisztelet elhalványulásával). A katolikus nép visszahátrált, hogy a Napba öltözött Asszony útján járjon és ez egy csökkenést idézett elő az Úr hegyére való felmenetel általános szintjén. Másrészt ez azt jelenti, hogy a népnek nem volt a Szentlélektől elegendő ereje, hogy megállítsa a Sátán és az ő gonosz seregének az előnyomulását, hogy hatásosan tudjon ellenállni a gonoszság misztériumának, globális elmélyülésének és a modern Babilon város növekedésének.

Maga az Istenanya lépett közbe az Égből a XIX. És a XX. Században különösen Lourdes-ban (1958) és Fatimában (1917), hogy megállítsa ezt a végzetes folyamatot az Egyházban, (és a világban) mindenkit a szentolvasó végzésére buzdítva. Fatimában is úgy nyilatkoztatta ki magát, mint a rózsafüzér Asszonya, és kérte a rózsafüzér napi elimádkozását, mivel ez szükséges az Egyház győzelméért a sötétség apokaliptikus erői ellen...

„Aki megtalál Engem, az inkább megtalálja ma az életet, mint valaha, és elnyeri az Úrtól az üdvösséget. Egyedül ettől fél Ellenfelem!!! Minden erejét összeszedi, hogy még inkább eltávolítson engem híveim szívéből, hogy még inkább elhomályosítsa tiszteletemet az Egyházban. A legnagyobb harcát, a végsőt vívja most velem!!! , amelyből egyikünk mindörökre legyőzve távozik!!! Most úgy tűnik sok mindenből, hogy ellenfelem lesz a győztes, pedig közel van nagy visszatérésem és teljes győzelmem, ideje”. (1973. 11. 1.)

„Habár a rózsafüzér máriás arculata jellemzi, a krisztológiai szív imája. A Rózsafüzér elemeinek az egyszerűségében összpontosul a teljes evangéliumi misztérium, amelynek majdnem az összefoglalása”.  (II. János Pál, RVM, 1. szám).

Boldog XXIII. János pápa, aki a II. Vatikán-i Zsinat lelki atyja, úgy akarta, hogy a Zsinat olyan legyen, mint egy Cönákulum, mely imában egyesül Jézus Anyjával különösen a  szent Rózsafüzér végzésében (Lk. 5,4) így válva az új evangelizáció alapjává. De a Zsinat után az apokaliptikus Sárkány az Egyház életében rendkívüli módon támadta főleg a napba öltözött Asszonyt: Mária tiszteletét és a Rózsafüzér imáját. Az Egyház első Csillaga leáldozott a gyakorlatban  (nem elméletileg) a teológia racionalista (liberális) áramlatának a horizontján. „A felületesség  kultúrája”...,háttérbe  szorította és helyettesítette a Rózsafüzér szemlélődő imáját... és lefegyverezte a papság, a szerzetesrendek tagjait, ugyancsak számtalan hívő laikust. (hogyan? – eszköze által – az egyházi szabadkőművesség alattomos aknamunkájával). Ennek a következménye lett a nagy lelki összeomlás az Egyház jelentős részénél. Más részről pedig felgyorsított módon haladt előre a gonoszság és az ellen-evangelizáció misztériumának általános elmélyülésének a folyamata, tehát Babilon városának a növekedése.

A Zsinat első Csillaga felemelkedik, és mind jobban fénylik a teológia kiemelkedő áramlatának a horizontján. VI. Pál pápa... megvédte és előmozdította a Rózsafüzér imáját az egész Egyházban. Ugyanezt tette II. János Pál is a személyes példamutatásával és a „Szűz Mária Rózsafüzére” című apostoli levelében (2002). Ez az apostoli levél valódi gyöngyszem, amelyben összefoglaltatik... ezt az imát illetőleg tapasztalat. A történelemben első alkalommal a Szűzanya maga a „Kék könyv” (A papokhoz Szűzanyánk szeretett fiaihoz) különböző üzeneteiben csodálatos módon vázolja fel a Rózsafüzér ima természetét, működését, hatását és célját. Ő, úgy mondva, lejött a Mennyből, hogy megtanítson minket arra, hogy jól imádkozzuk a Rózsafüzért és hogy velünk együtt imádkozzon minden Cönákulumban”.

 

Azért választottalak téged, mert te vagy a legalkalmatlanabb!

Így vigasztalta Gobbi atyát a Szűzanya, amikor arra  kérte fel, hogy adja át üzenetét a világnak, hogy szóljon bele a világba, amely már-már saját maga alá gyűri tökéletlenségével önmagát. A hit éve van. Álljunk meg egy pár percre és gondolkodjunk el, mi is történik körülöttünk és mi is történhetett volna, ha a Szűzanya nem vesz oltalmába bennünket, MPM-es, gyámoltalan kis gyermekeit, akik a világ szemében mind alkalmatlanok vagyunk. Igen, Mária Műve ez! Mindezt a Mozgalomban Vele való elmondott IMÁT arra használja, hogy az emberiség megtérjen Jézuson keresztül, Jézussal vissza az ő Urához, Istenéhez.

Újra itt az ősz. Hamarosan újból elmúlik egy év, és nem mindegy, hogyan múlott el: imával vagy ima nélkül. Húsz éve járjuk ezt az utat, és tudom, hogy a végelszámolásnál igénybe veszik az Égiek: szerettük-e, követtük-e, hallgattunk-e a Szűzanyára, hisz Ő mégis Jézus Édesanyja, aki minket nagyon szeret. Arra kérjük, fogadjon el minket olyannak (alkalmatlannak), amilyenek vagyunk, de imáinkkal, böjtjeinkkel, mások megsegítésével, tegyen minket olyanná, amilyenné Ő és drága Fia, Jézus szeretné.

Köszönjük ezt a szép évet is, drága Szűzanyánk, soha ne hagyj bennünket magunkra”. Szeretettel Kiss Erzsi, Óbecse.

 

 Mi hálásan  köszönjük S. János SJ. atya, törökkanizsai plébánosnak, hogy nekünk is juttatott a Collevalenza-i lelkigyakorlatmorzsáiból”, Isten áldja és a Szűzanya oltalmazza meg, hogy továbbra is hűséggel, kitartással tudja megbízatását teljesíteni. Napi imáinkban foglalva, Őt, és az új nemzetközi felelőst: Larroque Louren atyát is, valamint Mozgalmunkat is, mert nagyon nehéz és zavaros időszak következik, valóságos „szakító-próba” a MPM számára! A sorok között olvasva, a lelkigyakorlaton papokon, püspökökön kívül  csak azon laikusokat hívtak meg, akik fontos feladatot töltenek be a Mozgalmunkba. És ez teljesen normális is, akik nem képesek felismerni az  - erdőt a fától, - az „Igazságot” a gazságtól, - a harcra kész, bátor katonát, a gyáva-áruló bajtárstól, az menjen haza és várja meg az ütközet végét. A Bír. 7 rész  nagyon aktuális a jelen korban és körülmények között. Ne feledjük, maga a Szűzanya kihangsúlyozta a „Kék könyv” üzeneteiben: „nem szükséges, hogy sokan legyetek”!

Iván Pojavnik atya előadása elégé rávilágít a lényegre, - „a teológia racionalista (liberális) áramlatának a horizontján ... a „Felületesség kultúrája” csúcsán ott tündököl a Hamis Próféta, és nagy lendülettel munkához látott, csak azok nem látják, akik nem akarják meglátni, vagy nem tudják meglátni, mert már megalkudtak a „világ szellemével” szolgálatába szegődtek, vesztükre, bárcsak felébrednének, amíg nem késő. De vigyázzunk, mert „nekünk imádkoznunk, és komoly áldozatokat kell hozzunk értük”, erre szólít fel az Úr „Az Igazság könyvén” keresztül is. Mi nem ítélkezünk, az Úrra tartozik, de a gazságot, hazugságot és megtévesztést az Igazság fegyverével leleplezzük. A népi közmondás a modern XXI. században is érvényes: „Nincs olyan titok, amit a tyúk ki ne vakarna”! Ez alól nem kivétel a „szabadkőművesség” semmilyen formája sem!

 

Mozgalmunk Szabályzatával kapcsolatosan  (MPM), idézek részleteket a föntiek tükrében: „James Fannen atya hozzászólása a Kongregáció nyilatkozataihoz” című írásából. (Ő volt Vassula Ryden első kelkivezetője).

Itt Vassula írásaira koncentrálok, de úgy gondolom, Gobbi atya írásait is meg kell említeni ebben az összefüggésben. Így hát valaki megkérdezhetné: - a Vassula elleni konspiráció nem nyilvánult egyben Gobbi atya ellen is? De igen! Azonban az akció sokkal óvatosabb és körültekintőbb volt. Talán mert a MPM már nagyon erős alapokkal rendelkezett a papság körében  (sajnos, nálunk nem), több mint százezer tag, köztük számos püspök!

Mint a MPM tagja, meg tudtam figyelni ezeket a cserkésző hadmozdulatokat Gobbi atya ellen! , olyan eseményeken, ahol részt vett, vagy a San-Marinó-i találkozókon. (kezdetben ottan tartották az évenkénti lelkigyakorlatot, utóbb került át Collevalenzába). Az első jele annak, hogy mi megy végbe néhány lélekben a Hittani Kongregációban, az a könyv címének a (meg)változtatása volt, amelyhez (Ők) ragaszkodtak. Gobbi atya elfogadta ezt az engedelmesség okán! Az eredeti cím így szólt: „Szűzanyánk szól az Ő szeretett papjaihoz!” Gobbi atyának meghagyták, hogy cserélje le a címet a következőre: „A papoknak, Szűzanyánk szeretett fiainak!” Végül is nyilvánvaló lett, hogy Gobbi atya és a Hittani Kongregáció menetiránya nem azonos! Ugyanaz a stratégia és ugyanaz a kifejezés – meditáció – lokució – helyett.

A következő lépés már elő volt készítve a rendszeres évi találkozó előtt, amely 1998 júniusában volt. (itten idézek pár mondatot az 1997. 12. 31. üzenetből. „Minden fel lett fedve előttetek. Az emberiség a Sátán dajkaságába, nagy hatalmába került a sátáni és szabadkőműves erők vezénylete alatt; Egyházamat elsötétítette a beleáramló füst. Így ezen az éjszakán befejeződnek a nyilvános üzenetek, amelyeket huszonöt éven át adtam számotokra: most át kell elmélkednetek, szerintük kell élnetek és meg kell valósítanotok az üzeneteket! Éljétek meg e Második Advent félelmetes óráit! Legyetek e végső idők apostolai! Elérkezett a pillanat, hogy kilépjetek rejtettségetekből és elmenvén bevilágítsátok a Földet! Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!)   A Vatikán egy megbízottat küldött, hogy informáljon minket ezekről az új változtatásokról, amelyhez ragaszkodnak! Kb. 25 püspök és 300 pap volt jelen, amikor igényeikkel előálltak. Az összes javaslatuk mintha direkt szembehelyezkedett volna a pápa (II. János Pál), kívánságaival, amikor először iditványozta, hogy a MPM részesüljön az Egyház hivatalos elismerésében!!! Úgy tűnt, mintha a Hittani Kongregáció elhatározta volna, hogy lerombolja a Mozgalom legbelső lényegét!

Az összegyűlt delegációk, püspökök és papok reakciója olyan ingerült volt, hogy a Vatikán képviselője értésünkre adta, hogy az egész ügy nem tárgyalható újra!  (egyelőre, de majd eljön az Ők napjuk, és eljött).Ezen a ponton általános volt az egyetértés, hogy kerül amibe kerül, folytatnunk kell a régi engedély alapján és a régi bevezetéssel, a változtatások nélkül! Sok delegáció számára nyilvánvaló volt, hogy szabadkőműves cselszövéssel állunk szemben, amelyet most Szűzanyánk felfedett a Kúriában, azaz az Egyház legmagasabb köreiben!!! Nincs bizonyíték arra, hogy Ratzinger bíboros figyelemmel követte egyáltalán az ügyet.

Ez a szembenállás Gobbi atyával és Vassulával  a Vatikánon kívülről eredetezhető. Írásaikban a szabadkőművesek mindkettőt gyakran bélyegezték csalóknak!” Azok, akik felléptek ellenük a Hittani Kongregációban, csak eszközök voltak, a Vatikánon kívüli ellenséges erők kezében”. (vagyis az egyházi szabadkőművesség). A teljes cikk megtekinthető a : https://www.tlig.org/hu/jamesb.html  linkre kattintva.

 

  A témával összefügg és még jobban megvilágítja: - a Stefano Maria Paci interjúja Don Gabriele Amorth ördögűző pappal, megjelent  A „30 Tage” 2001. júniusi számában közölt német szövegből fordította: Sztrilich Ágnes SSS, a címe: „A Sátán füstje az Úr házában” , megtekinthető a: https://www.tlig.org/hu/amort.html   linken.

„A Sátán füstje az Úr házában” az Igaz Élet Istenben üzenetek szerint, megtekinthető a: https://www.tlig.org/hu/fust.html  linken.

Befejezésül nagyon ajánlom James Fannen atya tanúságtételét, hogyan kell és lehet saját előítéleteink és beidegződéseink béklyóit - korlátit átlépni a magán-kinyilatkoztatásokkal kapcsolatosan: https://www.tlig.org/hu/james2.html

Mindent összevetve a véleményem, a MPM és a MM egységét is nagy veszély fenyegeti, az igazi megmérettetésre hamarosan sor kerül, és akik félnek, vagy felületesen kezelték a „Kék könyv” üzeneteinek tartalmát, be fognak dőlni a Hamis Próféta megtévesztésének, amelyek az elkövetkezendő hónapokban, években ki fognak bontakozni. A fentiek tükrében, még határozottabban kijelentjük, a Vatikánban a legtökéletesebb puccsot hajtották végre XVI. Benedek pápánk lemondatásával. Bergoglio bíborosnak nem volt elégé meggyőző a Buenos Aires-i  Eucharisztikus csoda, hogy észhez térjen, miként Júdásnak sem vált javára a „tanítványság”, mivel már átlépték azt a határt, ahonnan nincs visszaút. Készüljünk fel arra az orkánra amely hamarosan az Egyházra és a modern világra fog zúdulni, az utolsó igaz pápa életében már elkezdődött, a Fatimai harmadik titok beteljesedéseként. Nem ajánlatos megvárni az Antikrisztus fellépésének idejét, sokak számára végzetesé válhatik a megtérés halogatása.  Ébredjünk fel már, és vegyük tudomásul az Igazságot, Az egyházi szabadkőművesség átvette az Egyház vezetését.  De ez nem jelenti az Egyház halálát, sőt ellenkezőleg, egy új kezdet hajnalát. A Második Templom lerombolása kr. u. 70-ben megpecsételte az Ó-szövetséget, hogy hitelesítődjön az Új Szövetség.  „A kisded nyáj” a „maradék”- on a Pokol erői nem tudnak felülkerekedni, hogy sokakat megölnek közülünk, ez meg van írva a Szentírásban. A Fatimai 3. titokban is, de a vértanúk vérével az angyalok meghintik az Istenhez közeledni akarókat,  így elhárulnak előlük is az akadályaik, és megmenekülnek, vagyis üdvözülni fognak. Elragadtatunk, elváltozunk, fájdalommentesen, az utolsó harsonaszóra, erre a Második Adventre jól készüljünk  fel,  aki le tudja vonni a tanulságot az első eljövetel tényéből, azt nem fogja  meglepetésként érni sem az Antikrisztus fellépése, sem a Nagyfigyelmeztetés, sem az üldöztetések! Ezeknek mind meg kell történniük.   Testvéri szeretettel Imre. Áve Mária!