Christian Schmaranzer a Nagyfigyelmeztetésről

2013.08.24 19:59

Christian Schmaranzer a Nagyfigyelmeztetésről

 

A "Nagyfigyelmeztetés" üzenetek írónője azt vallja, hogy ezeket az üzeneteket nem ő maga fogalmazta vagy találta ki, hanem ezeket Jézustól, részben pedig az Atyaistentől, valamint a Szűzanyától, Máriától kapta – mint olyasvalaki, aki ennek megtörténte előtt agnosztikus volt. Ez azt jelenti, hogy azelőtt azt vallotta, hogy talán van egy Isten, talán nem, s csak egy nagyon felületes hitbeli tudással rendelkezett. Mivel egész mostanáig nem rendelkezik azzal a tudással, hogy teológiai magyarázattal szolgáljon, többször is utasítást kapott ezekben az üzenetekben, hogy az üzenetekre vonatkozóan ne bocsátkozzon semmiféle magyarázatba.

Nos, azonban az üzenetek valódiságát különböző szemszögből vitatják - ellene vagy mellette vannak. Én magam is újra és újra szembesülök a "Nagyfigyelmeztetés" üzeneteihez való különböző hozzáállásokkal, valamint azokkal a kérdésekkel, amelyeket ezzel kapcsolatban tesznek fel nekem. Mind a mai napig intenzíven foglalkozom ezekkel az üzenetekkel, és az egész anyaggal, s meg vagyok győződve ezeknek az üzeneteknek a valódiságáról.

A következőkben felsorolom a legfontosabb érveimet az álláspontomat illetően - a hely korlátozottsága miatt nem az összeset - hogy ezáltal hozzájárulhassak ahhoz, hogy eleget tegyünk annak a bibliai felszólításnak, ami szerint "A prófétai beszédet meg ne vessétek! Mindent vizsgáljatok meg: ami jó, azt tartsátok meg!"(1 Tessz. 5,19-21) A következő kifejtéseimet teológusként írom, tevékenységemnek súlypontja 1994 óta az üzenetekre és a jelenésekre esik. Számtalan jelenést és üzenetet ismerek, s ezek által váltam szabadgondolkodó liberális evangélistából nem szabadgondolkodó templom-hű katolikussá. Személyesen is megismerhettem az ilyen jellegű  jelenések és üzenetek különböző látnokait, megszervezhettem előadói utazásaikat, s útjaikra elkísérhettem és elkísérhetem őket mind a mai napig. A jelenésekkel és az üzenetekkel való foglalkozásomnak köszönhetően folyamatosan tanulmányozom a Biblia tanításait, az egyház tanításait és rendeleteit, valamint a különböző személyek által kapott jelenéseket és üzeneteket, amelyeket összehasonlítom egymással.

Mindig is igyekeztem, s mind a mai napig igyekszem, hogy a fent említett felszólításnak eleget tegyek: "A prófétai beszédet meg ne vessétek! Mindent vizsgáljatok meg: ami jó, azt tartsátok meg!"

A "Nagyfigyelmeztetés" üzeneteinek minden mondatát többször is elolvastam, s minden mondatát külön ellenőriztem, hogy nem mond-e ellent a Bibliának, vagy az egyház tanításainak, vagy valamelyik más égi üzenetnek.

Senkit sem akarok félrevezetni ezeknek az üzeneteknek a téves megítélése által. A jelenések és az üzenetek területén általában erre akkor kerül sor, amikor kijelentik egy dolog valódiságát, ami azonban nem felel meg a valóságnak. Más részről akkor is ugyanúgy félre lehet vezetni az embereket, ha egy olyan dolog valótlanságát állítjuk, ami valójában igaz. Tehát: Sem a prófétikus üzenetek alapos megfontolása, sem a gyors ellentmondás nem véd meg bennünket attól, hogy az embereket félrevezethetjük! Nem kerülhetjük el, hogy a Bibliai felszólításnak megfelelően megvizsgáljuk azokat.

Az első követelmény, hogy ennek érdekében Isten kegyelmében imádságban és imádsággal éljünk, s hogy mindig készségesek legyünk arra, hogy szükség esetén a véleményünkön változtassunk, hogy őszinte szívvel kérjük az Atyát, Jézus Krisztust vagy a Szentlelket, hogy segítsen nekünk, s ajándékozzon meg minket azzal, hogy megkülönböztethessük a hamisat az igaztól.

Ha például már indulásból negatív a hozzáállásunk a "Nagyfigyelmeztetés" üzeneteihez, ha olyan dolgokat keresünk ezekben az üzenetekben, amelyek megerősítenek minket ebben a negatív hozzáállásban, akkor találni is fogunk olyan dolgokat, amelyeket erre a célra fel lehet használni. Ez azonban a Biblia esetében is ugyanígy van - mindenesetre az ilyen eljárás által igazságtalanságot követnénk el a Bibliával és az igazsággal szemben. Ugyanígy van ez a "Nagyfigyelmeztetés" üzeneteinek esetében is.

Még egy utolsó követelmény, aminek eleget kell tegyünk: Azon kívül, hogy az adott üzenetek kijelentéseivel alaposan, imádságban és a szükséges idő rászánása szerint foglalkozzunk, szükséges, hogy ne csak az értelmünkkel, hanem a szívünkkel is olvassuk, s közben igyekeznünk kell, hogy Pál apostolnak rómaiakhoz írott levelében lévő utasítása szerint igazságosak maradjunk: "Ne legyetek bölcsek a magatok szemében!" ...ne törtessetek felfelé, maradjatok alázatosak. Ne tartsátok magatokat bölcseknek! Ugyanez vonatkozik a Biblia tanulmányozására, valamint az összes égi üzenet tanulmányozására is, de ezt itt most nem lehet bővebben kifejteni.

 

Érvek, amelyek miatt én valósnak tartom a "Nagyfigyelmeztetés" üzeneteit

 

Elsőként említeném azt az érvemet, hogy a "Nagyfigyelmeztetés "hatására különböző országokból, különböző nyelvű emberek tértek meg, s mind a mai napig továbbra is megtérnek. Ez azt jelenti, hogy egy olyan élő hitre találtak, amelyet azelőtt nem ismertek, amely erőt ad nekik, amitől elkezdenek imádkozni vagy még többet imádkozni, s először vagy újból az egyházhoz fordulnak. Ha katolikusok, akkor újra a szentségekhez folyamodnak, s a langyos keresztények buzgókká válnak. Személyesen is ismerek ilyen eseteket, s a fent említett üzenetek internetoldalán elolvashatók az ezzel kapcsolatos bizonyságtételek.

Az egyház által is elismert fatimai üzenetek szerint az ima és az áldozat által el lehet érni, hogy a lelkek, akik a pokol felé haladnak, megmeneküljenek. A "Nagyfigyelmeztetés" üzeneteinek hatására pontosan ezt teszik az emberek ezrei (különösen a Keresztes Imahadjárat imáinak mindennapi imádkozása által). Ezek közül sokan azelőtt nem tették ezt, vagy legalábbis nem olyan mértékben, vagy nem olyan kitartóan, mint most. Ezekben az úgynevezett "jó gyümölcsökben" látom ezen üzenetek valódiságának legfontosabb bizonyítékát.

Ezt az összefüggést, és ugyanakkor abból a nézetből tekintve, hogy az üzenetek az ördögtől jönnének, s hogy a benne lévő jó csak azt a célt szolgálja, hogy az ördögi eredetet ne vegyük észre, azt mondom: Ez nem lehetséges, mert ebben az esetben Isten ellenfele, aki intelligens, nem venné észre, hogy már majdnem két éve folyamatosan lelkeket toboroz a mennynek, akiktől magát fosztja meg, s hogy az embereket templom-hű hitre, imádkozó életre, s a szentségekhez vezeti, valamint hogy az üzenetek által Máriát is bevonja a hitéletbe, a saját mesterkedéseit felfedi, saját magától óv, s az ég céljaiért dolgozik? S ezáltal az ellenfél a saját érdekeiből pedig még semmit sem ért volna el! Sokan azt gondolják, hogy az üzenetek ördögi eredete mellett szól az, hogy az üzenetek valódiságának kérdései miatt, a hívők köreiben összezavarodottságra, részben pedig megosztottságra is sor kerül. Ez az érv azonban nem helytálló annak megítélésében, hogy a dolog valóban az égből való vagy sem, ez nem bizonyítja az ördögi eredetet, amint az a bibliai prófétáknál, Jézus 2000 évvel ezelőtti működésekor, valamint az összes mai igaz jelenés esetében is látható. ( Például a szerintem igaz Medjugorje-i jelenések esetében - egyfelől püspökök látogatnak el oda, másfelől a helyi püspök pedig ellene van.)

Ennek az üzenetnek a hitelességét bizonyítja a vitathatatlan Isteni szellemiség, és a már említett Keresztes Imahadjárat imáinak tartalma is. (Számomra ezeket nem lehet emberi alkotásként, s még kevésbé ördögi alkotásként megmagyarázni.)

Különösen az bizonyítja még az üzenetek hitelességét, hogy számos előrejelzett esemény bekövetkezett, például természeti katasztrófák, ilyen az 2011-ben bekövetkezett dél-franciaországi árvíz. (Ez az üzenetekben 2011 május 5.-én volt megjövendölve 2011 nyarára, aztán 6 héttel a nyár vége után következett be, és összefüggésben volt a Földközi tenger 2011 októberének nyárutói időjárásával, ezt a francia kormány természeti katasztrófának könyvelte el.) Ugyanígy előre volt jelezve az egyház belsejéből kiinduló intrika XVI. Benedek pápa ellen (lásd a 2010.11.26.-i üzenetet), a pénzügyi krízis (2011.4.17), ami az Euro-krízis által szintén beteljesedett, valamint egy nagymértékű támadás ezekkel az üzenetekkel szemben, a hívők részéről, olyanok részéről, akik más üzenetekben hisznek. Az Istennek felszenteltek (papok, püspökök) közül is sokan támadják ezeket az üzeneteket, amint arra a 2012.6.5.-i üzenetben figyelmeztettek.

A "Nagyfigyelmeztetés" üzeneteinek kijelentései szerint, még sok esemény beteljesedésére számíthatunk. Jelek ezek, amelyek ezeket az üzeneteket tekintően természetfeletti bizonyságként adattak. Más üzeneteknek vagy jelenéseknek más jelei voltak. (Pl. gyógyulások, napcsodák, illatok, stb.)

Az én felfogásom szerint az is az üzenetek hitelessége mellett szól, hogy olvasói közül sokan azt vallják, hogy az üzenetek olvasásakor nagy mértékben  Isten szeretetét és irgalmasságát érzik, hogy megerősíti és megvigasztalja őket, lelki táplálékul szolgál a számukra. Ezt tapasztalom én is, de sok más embertől is ugyanezt hallom. Bizonyságtételeket találhatunk a fent említett internetoldalon a hozzászólásokban is. A "Nagyfigyelmeztetés"-nek eme erősítő, építő hatása különösképpen azért figyelemreméltó, mert elsősorban Jézus második visszajövetelére készít fel, s az azt megelőző eseményekre, amelyekhez az apokaliptikus szorongattatás, valamint a Jézus által meghirdetett, még soha nem látott és soha többé elő nem forduló ínség is hozzátartozik. Bár a "Nagyfigyelmeztetés" üzenetei azokat a fájdalmas eseményeket magyarázzák, amelyeket már a Bibliában is meghirdettek, mégis sok ember arról tanúskodik, hogy ezek az üzenetek őket nem megfélemlítik és nem kedvetlenítik el, hanem inkább megerősítik a hitükben, s újra motiválva érzik magukat; ebben szintén az üzenetek valódiságának egy további bizonyítékát látom. Természetesen vannak olyanok is, akiket ezek az üzenetek megfélemlítenek és nyugtalanítanak. Ezt nem tekintem ellenérvnek az üzenetek valódiságával szemben, mégpedig a következő okból: Az egyház szerint a Biblia utolsó könyve, az Apokalipszis is a Szentlélek ihletése alatt íródott, és az igazságot tanítja, ugyanúgy, ahogyan a Biblia többi könyve is, mégis némelyekből, akik nem értik meg, és nem fogadják el olyan értelemben, ahogyan azt Isten értelmezése szerint kellene megérteni és elfogadni, nyugtalanságot és félelmet vált ki, ugyanakkor pedig másokat, azokat akik ezeket Isten szelleme szerint fogják fel és fogadják el, megerősítik hitükben, s felkészíti őket az emberi történelem döntő szakaszára.

Továbbá a "Nagyfigyelmeztetés" üzenete  mérhetetlen gazdagságú forrása az isteni bölcsességnek, igazságnak és tanításnak. Teljes mértékben megegyezik a Biblia tanításaival, az egyház tanításaival és azzal a mondanivalóval is, amelyről a többi jelenkori igaz égi üzenet beszél.

Ha a "Nagyfigyelmeztetés" üzenete ezen túlmenően némely dolgot mélyebben magyaráz meg, adott esetben jobban kimerít vagy a jelenlegi helyzetre vonatkoztat is, ezek a részletes leírások akkor sem állnak ellentétben a Biblia, az egyház vagy a többi jelenlegi igaz üzenet tanításaival.

Számomra ezen üzenetek mellett szóló további érvnek számít az is, hogy a Biblia és az egyház tanítását egyfelől olyan nagy szeretettel, másfelől mégis rövidítés nélkül és tisztán, kivétel nélkül minden emberrel megismerteti. Tehát ugyanúgy, akár csak a bibliai próféták, nem igazodik ahhoz, hogy ezt szívesen vagy nem szívesen hallják. Az üzenetek szigorúan ragaszkodnak ahhoz, hogy az Igazság nem változott meg, és továbbra sem változik, a mi időnkben sem, bár napjainkban azt hisszük, hogy sok dolgot jobban felismerünk, mint azelőtt, így például egyes helyeken a parancsolatokat és a tanításokat másképpen fejtik ki mint régebben, némely dolgot nem tekintenek már súlyos bűnnek, kerülik bizonyos, a jelenlegi idők szellemének kellemetlen vagy nyilvánvaló hitbeli igazságának kimondását.

A "Nagyfigyelmeztetés" üzenetei ezekről a dolgokról is szólnak.

Továbbá, számomra lehetetlennek tűnik az, hogy egy ember majdnem két éven keresztül ilyen mély tartalmú üzeneteket és imádságokat tudna kitalálni, amelyeknek ilyen "lelket tápláló" hatása lenne.

Végül: Miután alaposan, sok idő igénybevételével foglalkoztam - az internet bevonása által is - olyan írásokkal, előadásokkal vagy kérdésekkel, amelyeknek keretein belül ezen figyelmeztető üzenetek valódisága ellen foglaltak állást, a következő következtetésre jutottam: Gyakran csak nagy általánosságban, konkrét megalapozottság nélkül támadják az üzeneteket, nem hoznak fel konkrét érveket, így egy pontos tanulmányozás után semmiképpen sem lehet ezeket találónak, vagy elfogadhatónak nevezni.

A következőkben szeretnék egy pár példát adni erre, az általam mondottak alátámasztása érdekében. Ennek a cikknek a keretein belül természetesen csak néhány példa említésére van lehetőség.

A "Nagyfigyelmeztetés" üzenetei ellen felhozott egyik érv az, hogy például több egyházról is szó esik, miközben a Katolikus Egyház azt tanítja, hogy csak két egyház van, nevezetesen a katolikus és az ortodox, a valóságban a többiek nem számítanak egyháznak, csak keresztény közösségeknek. Mivel Jézus egy valós üzenetben sohasem tanítana más egyházról, mint a katolikusról, ezek az üzenetek ezáltal csakis hamisak lehetnek.

Ezzel kapcsolatosan a 92., 2011.05.23.-i üzenetben ezt mondja Jézus: "...ezek az üzenetek a világnak adattak..., hogy mindnyájan megmeneküljenek... beleértve azokat is, akik különböző utakon követik az Istent. Az embereket, különösen a katolikusokat sérteni fogja az, ha nem részesítem őket előnyben a más vallású gyermekeimmel szemben. Szavaimat azért hozom így a világosságra, hogy azokat mindenki meghallja, nem csak a kevés kiválasztott. ....Ti, akik kérdéseket tesztek fel azzal kapcsolatban, ahogyan eme küldöttem által az emberiséghez beszélek, halljátok...: Bár értitek, hogy az igazság soha nem változott meg, ...tudjátok meg, ...hogy szeretetemet ki kell terjesztenem Isten minden gyermekére." (Megjegyzés: mindenki számára érthetővé kell tegyem.)

Ez azt jelenti, hogy Jézus ezekben az üzenetekben nem a katolikus szakkifejezéseket használja, hanem egy általános beszédstílust, amelyekben olyan kifejezések is megtalálhatók, mint az "Evangélikus Egyház", vagy a "Baptista Egyház" - amelyeket a szótárak és a Wikipedia-internetoldal is ugyanúgy használ.

Továbbá az is kritizálva volt, hogy a "Nagyfigyelmeztetés"-ben arról is szó esik, hogy Jézus még ma is szenved, még erősebben, mint a megfeszítésekor, ami pedig nem lehetséges, mert Ő most a Mennyben van, ahol már nincs szenvedés. Ezzel szemben ezt mondom: Alacoque-i Szent Mária Margit, akinek misztikus élményeit az egyház elismerte, tőle ered a Jézus Szíve péntekeknek, és a Jézus Szívének megünneplése, a 3. Jézus Szíve vízió leírásakkor, 1647-ben, Krisztus testének ünnepén ezt  írja: "Jézus feltárta előttem, ...az emberek iránti túlcsorduló szeretetét, ...akiktől nem kapott egyebet, mint hálátlanságot, és megtagadást, és ezt mondta: Ez sokkal fájdalmasabb számomra, mint bármi, amit a passió alatt elszenvedtem."

Egy másik érv az üzenetek hitelességével szemben az, hogy a Biblia prófétái közül egy sem maradt névtelen, ezen üzenetek prófétanője viszont nem adja meg sem a nevét, sem a címét.

Ennek fő oka, hogy ő, amíg az ég 2009-ben szokatlan események által be nem avatkozott az életébe, agnosztikus volt, akinek nem voltak vallásos érdeklődései. Nagyon csekély képzettséggel és tudással rendelkezett a vallásos ismeretekben.

Ezért névtelensége megvédi őt attól, hogy ellenségei, akik sokkal nagyobb vallásos ismerettel rendelkeznek, csapdát állítsanak számára. Jézussal ellentétben, ő nincs felnőve ehhez a feladathoz. (Lásd a 490. üzenetet, 2012.07.13.). Az üzenetekben többször is fel volt szólítva arra, hogy hiányos felkészültsége miatt ne érveljen az üzenetek tartalmát illetően, valamint ne védje meg azokat.

Ugyanakkor, mivel 4 gyermek édesanyja és üzletasszony, aki ezek mellett még egy világméretű apostoli feladattal is meg van bízva, meghaladná mind az erejét, mind az idejét, ha a nyilvánosság elé kellene állnia. Ha nyilvánosságra hozná kilétét, akkor valószínűleg nagyon sok ember fordulna hozzá kőlönböző kérdésekkel a világ minden részéről. ( A prófétanő anyanyelve az angol, az első világnyelv.) Talán sokan meg is látogatnák - ezt már ismerjük a többi látnok esetéből.

Ebből az okból kifolyólag, számomra teljesen érthető a látnoknő anonimitása. Csak ezért az anonimitásért hamisnak tekinteni az üzeneteket nem lenne sem logikus, sem teológiailag igazságos következtetés.

Medjugorje-ban az üzenetek nem szólnak Jézus második visszajöveteléről, tehát ha a "Nagyfigyelmeztetés" erről beszél, akkor hamisnak kell lennie - Természetesen ez a következtetés is helytelen, mivel nincs említve minden téma minden látomás esetében. Így például azt a dogmát, hogy Mária Társmegváltó, az egyház által is elismert amsterdam-i jelenések miatt kérték, amiről a Medjugorjei jelenésekben pedig nem esett szó.

Aztán azzal is érvelnek az Figyelmeztetés Üzenetei ellen, hogy a Millenarizmus tanait hirdeti, melyet az Egyház elutasított, vagyis Jézus 1000 éves Uralkodását a Földön, melyet az Apokalipszis fejezete (János Jövendölései) tartalmaz.

Az anyag pontos tanulmányozása során mégis meg lehet állapítani, hogy bár az egyház elveti azt, hogy a normális emberi történelem keretén belül, Jézus visszajövetele, s azt követő utolsó ítélet előtt, sor kerülhetne egy vallásos vagy politikai béke-birodalomra (lásd a Katolikus egyház katekizmusának 676-os paragrafusát.), azonban nyitva hagyja azt a kérdést, hogy a utolsó ítélet előtt, a világ végezetével már sor kerülhet Jézus második visszajövetelére, amit aztán egy földi békekorszak követne. Ugyancsak ehhez kapcsolódik az 1944.7.19.-i rendelet is. A Katolikus Egyház Katekizmusának 676-os paragrafusában ez olvasható: 676. Ez a Krisztus ellen irányuló csalás mindig akkor körvonalazódik ki a világban, amikor azt a látszatot keltik, hogy a megváltás reménye már az emberi történelem keretén belül beteljesedik (egy tökéletes földi békebirodalom), ami pedig csak a történelem utáni, utolsó ítélet által teljesedhet be. Az egyház a "millenarizmus" név alatt visszautasította az elkövetkezendő birodalomnak eme hamis képét, a mérsékelt eljárások ellenére is.

A kérdés az: Mit lehet a mérsékelt millenarizmus (Chiliasmus) rendszeréről tartani, ami nevezetesen azt tanítja, hogy Krisztus, az Úr, még az utolsó ítélet előtt szemmel láthatóan visszajön a Földre - amit számtalan igaz ember feltámadása előz majd meg, vagy talán nem -, hogy uralkodjon. A felelet, amelyet a pápa is megerősített 1944. júl.20-án A mérsékelt Chiliasmus rendszerét nem lehet meggyőződéssel tanítani.

Ezekből a szövegekből látható: Az üzenetekben nem arról van szó, amit az egyház millenarizmus vagy Chiliasmus név alatt elvet (egy vallásos vagy politikai békebirodalom a normális emberi történelem keretein belül, Jézus második visszajövetele és az utolsó ítélet előtt).

Amit azonban a "Nagyfigyelmeztetés" üzenetei és más, időnk prófétikus üzenetei is közölnek velünk, az az, hogy mi most a végidőket éljük, s hogy Jézus Krisztus, ahogyan az a Máté 24, 29-31-ben is előre volt jelezve, az ég felhőin vissza fog jönni, ítéletet fog tartani, ami azonban nem a világ végét jelenti, hanem azt, hogy a földön csak olyan emberek maradnak, akik Jézussal, és az Ő uralma alatt akarnak élni. Ezek meg fogják élni az ezer éves békekorszakot.

Ez megfelel János Jelenéseinek is, mely azt hirdeti, hogy még a világ vége előtt, egy ezer éves békekorszak lesz a Földön, amikor a végidők ítélete után, Jézus Krisztus a feltámadott mártírokkal és hűséges híveivel együtt Messiásként, azaz a béke királyaként fog uralkodni, a sátán pedig nem tudja már elcsábítani a népeket:

Ján. Jel. 20, 1-5: "Ekkor láttam, hogy egy angyal száll le az égből, akinél a mélység kulcsa volt, és kezében egy nagy lánc. Megragadta a sárkányt, az őskígyót, aki az ördög és a sátán, és megkötözte őt ezer esztendőre. Levetette őt a mélységbe, bezárta, és pecsétet tett rá, hogy ne csábítsa el többé a nemzeteket, amíg el nem múlik az ezer esztendő. Azután el kell oldozni, de csak rövid időre. Majd székeket láttam, és a rajta ülőket, akik ítélő hatalmat kaptak, és láttam azok lelkeit, akiknek fejét vették a Jézusról való tanúságtétel és  Isten igéje miatt, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képmását, sem bélyegét nem vették a homlokukra és a kezükre, és éltek és uralkodtak Krisztussal ezer esztendeig. A többi halott nem éled föl, amíg el nem telik az ezer esztendő. Ez az első feltámadás."

A Katolikus Egyház sohasem tanította erről a Jelenések 20.-ról, hogy hamis lenne. Ha olyan prófétikus üzenetek vannak, amelyek ugyanezt állítják, mint a Bibliának ez a része, akkor egyházilag biztosan nem lehet ezeket az üzeneteket téveszméknek minősíteni.

A "Nagyfigyelmeztetés" elleni utolsó, legtöbbet hangoztatott érvként említeném azt, hogy az üzenetek azt tanácsolják, hogy gondoskodjunk  bizonyos földi, anyagi készlet (ennivaló s ehhez hasonlók) elraktározásáról, ami elégséges néhány hétre. Sokan azt állítják, hogy egy igaz üzenetben nem szólítanának fel egy ilyen földi biztosítékra.

Ezzel kapcsolatban gondoljunk arra, hogy a "Nagyfigyelmeztetés" üzeneteiben Jézus második eljöveteléről, s az azt megelőző eseményekről van szó, amikor Jézusnak a Máté 24,21-ben elhangzott szavai szerint, olyan nagy szorongattatás lesz, amilyen eddig még nem volt, és nem is lesz. Erre a szélsőséges esetre ajánlott a lelki felkészültség mellett még ráadásul némi földi óvintézkedés is.

A Bibliában példákat találunk arra, amikor Isten, tekintettel az elkövetkezendő extrém esetekre, elrendelte, hogy az emberek földi előkészületeket tegyenek: Például a Teremtés 6,21-ben azzal bízta meg Noét, hogy bizonyos élelem-készletet vigyen magával a bárkába, s a Teremtés 41,35-36-ban Isten azt üzente az egyiptomi fáraónak egy álom, és József álomfejtése által, hogy a jól termő 7 évben gyűjtsön gabonakészletet az elkövetkezendő sovány 7 évre.

Ezeket a biblikus tényeket látva, hogyan lehet tehát az üzenetekkel szemben érvként felhozni, hogy ezekben azt a tanácsot kapjuk, hogy az elkövetkezendő extrém esetekre némi földi, anyagi tartalékot biztosítsunk, ami nem sokkal több, mint amit a civil lakosság védelméért felelős állami szerv is minden polgárnak ajánl, sőt meg is kíván?

Sok más érv is ismeretes a számomra, amelyek azt akarják bizonyítani, hogy a figyelmeztető üzenetekben hiba lenne, s ezért semmiképpen sem tekinthetők igaznak. Éppen úgy, mint a fenti érvek esetében, ezekről az érvekről is bebizonyítható, hogy nem találóak, és nem helytállóak. Az anyaggal való tüzetes vizsgálódás folyamán minden esetben bebizonyosodott, hogy a "Nagyfigyelmeztetés"-sel szembeni állítólagos ellenérvek vagy egy téves információn, vagy egy téves értelmezésen alapszanak. A különböző esetekben tévesen értelmezik vagy a figyelmeztetéseket, vagy az egyház és a Biblia tanítását, vagy pedig napjaink más égi üzenetét, ahogyan azt a fent említett konkrét esetben is bemutattam. Az összes "Nagyfigyelmeztetés" hitelességét megkérdőjelező támadás között még egyet sem találtam, amelyik elfogadható lenne, amelyik végül is találónak bizonyulna.

 

2012 Szeptember, Mag. theol. Christian Schmaranzer, A 4824, Gossau