Amit az Erdély-i hűséges katolikusoknak figyelmébe ajánlok !!!

2014.01.06 16:05

Amit az Erdély-i hűséges katolikusoknak figyelmébe ajánlok !!!

Második rész.

 

Mielőtt rátérnék a téma kifejtésére, a Kedves Testvéreimet az Úrban – mert mindenkit annak tartok -  tájékoztatni szeretném a fiók név-változtatás okáról, amit biztosan meglepődve vettek tudomásul. Szó sincs arról, hogy az új évben új szelek fújdogáljanak a mi házunk táján. Ellenkezőleg, még pontosabban, világosabban, tiszta, megbízható forrásból merítve akarjuk kifejteni tevékenységünket, lelkiségünk keretei közt, laikusokként, annak tudatában, hogy most még  nehézségek, botladozások, ellenkezések, félreértések, meg nem értések közt vezet égi Édesanyánk önfelajánlásunk útján, de ezekhez már hozzászoktunk az évek folyamán.  

Nem vagyunk „profik” a honlapok világában, tehát szembesültünk a ténnyel, hogy még egy jó pár Máriás Mozgalom létezik a netten:

A jó Pásztor üzenetein alapuló: www. mensajesdelbuenpastorenoc.org/magyar.html, sőt, Máriás Mozgalom Hadserege – zászlója piros és fehér szöveten kereszt, rajta általvetve rózsafüzér,  egyik oldalon az Úr Jézus Szent Szíve kép, másikon a Szűzanya Szeplőtelen Szíve kép, alatt a felirat: „A diadal a mi két szívünké”. Személyes véleményem: hiteles magán-kinyilatkoztatás, ugyanaz a nóta, de más hangszeren és színezettel. 

Máriás Mozgalom, mely a G. Sz. Lajos Tökéletes Mária tisztelet alapon, lelkigyakorlattal egybekapcsolva indult el. Nem ismerem, nem nyilatkozok, beleértve a többieket is.

Veszélyes, az a Hang Mozgalom, amely Gobbi atyától is kap állításuk szerint üzenetet, időnként, médium-prófétán keresztül. Vigyázat: démoni csapda!!! Ahol - energiákról, Annunakikról, univerzális sűrűségi szintekről, új életfelvételről, földön kívüli lényekről, kapcsolatokról, civilizációról stb. - szól a „mese” , a keresztény ember meneküljön, mint ördög a tömjéntől. Vegye kezébe és olvassa a Szentírást, és imádkozzék, ostromolja a Seregek Urát – „Mert aki kér, kap – aki keres talál – a zörgetőnek ajtót nyitnak” – az ajtó Jézus Krisztus!   

Gobbi atya küldetését teljesítette itt a Földön. Akinek megvan a Kék könyv, a Cönákulumok alkalmával rendszeresen átelmélkedték az üzenetek tartalmát, kérdem – hogyan lehetséges, nem veszik észre azt a lényegi és tartalmi különbséget? – ami a kettő között fennáll!

 

A Máriás Papi Mozgalomnak nincs hivatalos magyar nyelvű honlapja! Éppen azért, mert mindannyian, papjainkat is beleértve, nagyon is alkalmatlanoknak érezzük magunkat, és köztünk  szaki – tollforgató - nincs! Az évenkénti lelkigyakorlatok alkalmával ez is egy megoldhatatlan feladatnak bizonyult, mostanáig, talán jobban össze kellett volna szedjük magunkat.

Amit találunk a netten: a Wikipédia, uzenetek.eu, Országos Lelkipásztori Intézet, Egység Királynéja, honlapokon, valamint pár plébánia honlapján, ahol a MPM lelkiség megtalálható, tájékoztató jellegűek, mások, üzenet részek bizonyos témákkal kapcsolatosan.

Van egy – katolikus-honlap.hu – ahol Werner Nicolai egy írása: Don Stefano Gobbi – Az ég egyik eszköze? nagyon megkérdőjelezi hitelességünket, mert „időt rabló olyan publikációval állást foglalni, amelynek tartalma átláthatatlan, rendszertelen, számtalan ismétlést tartalmaz stb.!” Mi nem vesszük rossz néven fejtegetéseit. A Kék könyvünk valóban egy nélkülözhetetlen eszköz égi Édesanyánk megmentésünkre irányuló Tervének kivitelezése szempontjából! 

Az életünkkel válaszolunk, ahogy ki-ki saját lehetőségei szerint Krisztus Urunk nyomdokain haladva, élte és éli az önfelajánlását Szűzanyánk Szeplőtelen Szívében, teljesen ellenszélben. Az előzményekhez tartozik, hónapokon keresztül érlelődött bennem az elhatározás, hogy a Tengernek Csillagába pár cikkben osszam meg másokkal is azokat az ajándékokat, amelyeket mi kaptunk, az idők jeleivel, eseményeivel kapcsolatosan, mert ez a folyóirat Erdélyben ismertebb, mint a Szlovákiában szerkesztett Mária kora, és mivel senki az elmúlt évek folyamán innen, Erdélyből nem érdeklődött a MPM iránt. Az múlt év február 17-én, Szőkefalván jött el a megfelelő alkalom, az egyeztetés és végül a Mária kicsinyei rovatban színre léptünk, a május-júniusi 3. számban. Okozott is egy kis balhét, mert én a félreértések elkerülése végett, zárójelben dőlt betűkkel beírtam - mire, kire, hogyan értem - amit a szöveg véglegesítésekor törölni kellett volna. Átcsúszott, a főszerkesztőn verték el a port. Augusztus 20-án egy újabb meglepetés ért. Éppen a Kézdi-szentléleki Perkőn voltunk - a mi székely ősi búcsújáró helyünk - felfelé családommal elvégeztük a keresztutat, felajánlottuk a „magyarság lelki megújulásáért”, valamint az „Engesztelő Kápolna” ügyének előbbre jutásáért. Ottan kaptam a felkérést, a búcsús Szentmise után, hogy egy honlap fiókján hasonló témákat örömmel fogadnak, teljes nyíltsággal, cenzúra nélkül, álnéven. A válaszom az volt, én amit leírok, azért vállalom a felelősséget a nyilvánosság előtt, a következményeivel is számolva. Így indult a Máriás Mozgalom fiók, de mivel a mi lelkiségünk alapját, gerincét a Kék könyv üzenetei adják, átváltottunk. Ez indokolt, mert kaptam telefonhívást, érdeklődtek a Máriás Mozgalom zászlajával kapcsolatosan, és úgy tűnik, számolnunk kell még nagyobb zűrzavarra is, mert Erdély határain kívülről is kezdték böngészni a linket. Mostanra kiderült, a honlap Csíksomlyón  a Szűzanya lábaitól indult, válaszul  egy imára, vagy talán többre?  Megjegyzem, a név-változtatást előbb közöltem Birmán József atyával, mert még papírforma szerint Ő a MPM Főegyházmegyénk felelőse.

A Máriás Papi Mozgalom fiók, 2014. január elsejétől, Szűz Mária Isten Anyja napjával kezdődően félhivatalos hithű-katolikus  oldalként működik!!!

 „A sötétben a kis mécs is sokat jelenthet !!!” (az égő fáklyák ideje már nagyon közel van – üzenet a papoknak Szőkefalván a 18. jelenéskor, 2004. 02. 26.)   írta egyik levelében Dr. Erdős Mátyás atya, a MPM Magyarország első országos felelőse. Sokat mondó, mély tartalmat rejtő kijelentés, ha vissza gondolunk a kommunista törekvés „béke-papi” terveire, amely napjaink globalista kibontakozásában eléri csúcspontját, az egyházi szabadkőművesség közreműködése által!

 

1. Miért kellett Selymes atya műsorát betiltani, Őt elnémítani? – és vele együtt minket is?

 

Mert komolyan foglalkoztunk a magán-kinyilatkoztatásokkal, beleértve a  kényes témákat is, mint a Nagyfigyelmeztetés, a Második eljövetel, az Antikrisztus, az idők jeleinek elemzése stb. Nevezzük a dolgokat, eseményeket, tényeket, okokat világosan a nevükön, a fehér legyen fehér, a fekete legyen fekete, a  bűnt ne bagatellizáljuk el, az ocsmányságot ne legalizáljuk, egy pogánnyá vált modern világnak ne hajbókoljunk, elfeledtük az Úr intelmét, szavatok legyen IGEN, vagy NEM, mert a többi a Gonosztól származik! És főleg az Evangélium és Krisztus követés útját, ne züllesszük le a tolerancia, szegények iránti cselekedetek, másság elfogadása, értékeink feladása stb. által, tömören fogalmazva, ne váljunk az Igazság modernkori árulóivá!  Nagyjainknak szobrokat állítunk, boldoggá, szenté avatási eljárásokat szorgalmazunk - és örökségünket a farkasok prédájára kiszolgáltathatjuk? A mi válaszunk, NEM, SOHA!!!

a) Nem térek ki annak bizonygatására, hogy mi a MPM küldetése. Részleteket idézek a Kék könyv üzeneteiből, ki-ki értelmezze saját lelkiismerete, belátása szerint. „Akinek van füle, hallja meg, nyitott szíve, fogadja, és forgassa meg ott bent, gondolkodjék el rajta, a csendben”!

 

Mindaz hamarosan megtörténik, amit régebben már megjövendöltem. Emiatt minél előbb meg kell valósítani azt a tervet, amely egyenként rátok vonatkozik.

Ti felajánlottátok magatokat égi Édesanyátok Szeplőtelen Szívének. Így részt vesztek tervemben, mely szerint le kell győzni a Sátánt, a bűnnek és a világban elterjedt minden rossznak ősatyját. Arra vagytok hivatva, hogy mindinkább az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus apostolaivá és új vértanúivá váljatok!

Olyan terv végrehajtására választottalak ki benneteket, amelyet ti csak később fogtok teljesen megérteni! Ahogy a Cenákulum az apostolok életében is megelőzte küldetésük beteljesedését egészen a vértanúságig, úgy lesz veletek is!

Nyilvános küldetésetek ideje elérkezett!!! Menjetek most égi Édesanyátok Szeplőtelen Szívében a világ minden tájára, és töltsétek be a küldetést, amelyet Fiam, Jézus bízott mindegyikőtökre!” (1978. 07. 13. a harmadik Fatimai jelenés évfordulója).

 

„Az Egyház, most éli át nagy megpróbáltatását, és ami még vár reá, az olyasmi, amit még eddig nem ismert!” (1978. 09. 08.)

 

„Kövessetek, szeretett fiaim, azon az úton, amelyet számotokra kijelöltem az üzeneteimmel. Az üzeneteimet hallgatva megtanultok kis gyermekekként rám hagyatkozni, és engeditek egyszerűséggel, bizalommal és a gyermekek teljes rámhagyatkozásával vezettetni magatokat. Az Én anyai feladatom az, hogy mindennap alakítsalak benneteket, hogy tökéletes módon vihessétek végbe az Úr Akaratát!

Üzeneteim útján formállak titeket, hogy bátran és buzgón hirdessétek Jézus Evangéliumát! Mennyit szenved anyai Szívem attól, hogy a tévedések és az eretnekségek, a botrányok és a rossz példák terjedésével szemben hallgatnak, és vállalják a közömbösség és a kompromisszum felelősségét azok, akiknek az volna a feladatuk, hogy beszéljenek!!!

Soha annyira nem vált sok pásztor „néma kutyává” , mint napjaitokban, mert nem védik többé a rájuk bízott nyájat attól, hogy veszélyeztessék, becsapják és felfalják a ragadozó farkasok! Ezért van az, hogy Jézus Fiam Evangéliumát szinte minden részében széttépik és szétmarcangolják”.

(racionalista észérvek és irodalmi műfajok stb. –  emberi okoskodás -  által, még híres teológusok, professzorok  is,  elfeledve a lényeget, olyan lelkülettel kell olvasni, amilyennel írták, kérni és ráhangolódni a Szentlélekben, és életté, tetté váltani, nem kacskaringós, kikerülő utakon, hátha útközben lepotyog a kényelmetlenebbje, ami nem passzol a modern felfogással ).

„Az Én anyai feladatom rávezetni benneteket arra, hogy higgyetek az Evangéliumban, hogy titeket csak az Evangélium bölcsessége vezessen, hogy betű szerint éljétek az Evangéliumot!

Üzeneteim útján rávezetlek titeket mindannak megértésére, ami meg van írva a még lepecsételt könyvben”. (Az Igazság Könyve – MDM).

„Abból, amit Szent János Jelenések könyve tartalmaz, Én már sok részletet megmagyaráztam nektek. Főleg a nagy küzdelmet mondtam el nektek, amely a Napban öltözött Asszony (Jel. 12, 1. Fatima 1917. 10. 13.) és a fekete vadállat, vagyis a szabadkőművesség által segített Vörös Sárkány (Jel, 12. 3. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom – 1917) között folyik. Fölfedtem előttetek azokat az alattomos és ördögi csábításokat, melyekkel a szabadkőművesség dolgozik, amely behatolt az Egyház belsejébe és oda helyezte hatalmának a központját, ahová Jézus az Egyház egységének a központját és az alapját lerakta!” (a tengeri vadállat – Jel, 13, 1-7. – szabadkőművesség. A  szárazföldi vadállat – Jel 13, 11-14 – egyházi szabadkőművesség. A vadállat – száma – 666 – egy ember ő az  Antikrisztus).

„Ne jöjjetek zavarba, mert mindez a gonoszság misztériumának a részét képezi, amelyről az Egyház a születése óta tud! Voltaképpen az apostolok testületébe is behatolt a Sátán, aki rávette Júdást, egyet a tizenkettő közül, hogy árulóvá váljon”. ( a mai megfelelője – a Hamis Próféta)

„Ebben, a ti időtökben nyilvánul ki a gonoszság misztériuma, teljes és szörnyű hatalmában!” (1995. 08. 05.)

 

„Jézus Keresztje az Én biztos győzelmem jele! Csak a megfeszített Jézus az, akit hirdetnetek és fölmagasztalnotok kell a világ minden részén! A megfeszített Jézus a ti Istenetek, akit a vesztőhelyén fölemeltek a világ üdvösségéért.

A megfeszített Jézus – különösen a ti időtökben – balgaság a bölcsek számára, (mint Pál apostol idejében a görögöknek), botrány a tanultak és a kevélyek számára, de csak Őbenne van elrejtve a ti üdvösségetek.” (a szegényeknek, egyszerűeknek, kicsinyeknek vigaszunk, örömünk, reménységünk forrása, üdvösségünk záloga.)  

„Szükséges, hogy Krisztus keresztjét az emberiség szívének belsejébe ültessék, (ez  komoly lecke lesz), hogy így megtalálhassa megtérésének és az Úrhoz való visszatérésének az útját.

A megfeszített Jézus az üdvösség az Egyház, az Ő misztikus teste számára, amely most éli át szenvedésének és feláldozásának Jézuséhoz hasonló eseményeit!!!

Az Ő fénylő Keresztje, amely látható lesz az égen, napkelettől napnyugtáig, meg fogja mutatni mindannyiatoknak Jézus dicsőséges visszatérését.” (1995. 09. 14.)

(Mt, 24, 30ab. – ez a Nagyfigyelmeztetés, a további már a II. Eljövetelre utal. Sajnos, a két esemény közti időre az egymás után következő leírás  miatt, nem sokan gondolnak.)

 „Tüzes nyelvek szállnak le mindannyiatokra, szegény fiaim, akiket annyira becsapnak és kísértenek a gonosz lelkek és a Sátán, akik ezekben az években elnyerték nagy diadalukat. Megvilágít titeket ez az isteni fény, és meglátjátok magatokat az Isten igazságának és életszentségének tükrében. Olyan esemény lesz ez, mint egy ítélet kicsiben, amely megnyitja a szívek ajtaját, hogy megkapjátok az isteni irgalom nagy ajándékát.” (1995. 06. 04.)

 

„Most már az általam előre megjövendölt események egészen beteljesülnek. Ezért ma ugyanazon a helyen, ahol megjelentem, (Fatima), ki akarom nyilvánítani az én titkomat!

Az Én titkom az Egyházra vonatkozik!

Az egyházban tetőfokára lép a hittagadás, amely az egész világon el fog terjedni, a szakadás be fog teljesedni, az Evangéliumtól és az igazi hittől való általános eltávolodás által!!!”

(a kommunista idők „béke-papi és püspöki” egyházmegyéi, csak sikeres főpróbája volt annak, amire most nagyban sor került, 2013. 02. 11. óta. A prófécia: „Róma elveszíti hitét”  – a szemünk előtt teljesedik be! Hogy nyugaton más forgató könyv szerint zajlott, az csak „hab a tortán”. Napnál világosabb, egy „Karmester” áll a háttérben, összehangolt „terv szerint” :  Keleten – Nyugaton, azaz Világszinten!  Hogyan, és miért jutottunk ide – 1989-től? Engedtünk a látszatnak, örvendtünk a szabadságnak, az anyagi jólét sodrása elszédített, a figyelmeztetéseket, magán-kinyilatkoztatásokat mellőztük. Az idők jeleinek felismerési vizsgáján megbuktunk!!!  A „pótvizsga” ideje is hamarosan lejár!  Ők -  a  25 év – negyedszázad! – alatt zavartalan sikerrel munkálkodtak, minden téren – Mi, Csipkerózsika álomban merültünk!  A fenevad egyik feje, halálos sebéből kigyógyult! – most már  indulhat az utolsó ütközetre! A nagy többségnek fogalma sincs, hogy mi is történik a valóságban -  honnan is lehetne? Csak tájékoztató jelleggel említem: az egyik fej – a marxista ateizmus, másik – a kapitalizmus, - a főáramú hivatalos média, - a bankrendszer, a többi  hármat ki-ki saját inspirációja szerint tegye oda.  Mint Noé napjaiban!)

„Az Egyházba be fogja fészkelni magát a gonosz ember, aki szembeszegül Krisztussal, és aki beviszi az Egyházba a pusztítás gyalázatát, megadva így a szörnyű szentségtörés beteljesedését, amiről Dániel próféta beszélt.” (Mt. 24, 15.) (a Szentmise eltörlése – a mindennapi áldozat -  az Isten útjai, nem a mi útjaink, vagyis az egyházi szabadkőművesek átvették a hatalmat a Vatikánban! – most következik „fussatok ki belőle Én népem”!)

„Az Én titkom az emberiségre vonatkozik

Az emberiség a korrupció és a gonoszság, a szeretet törvénye elleni nyílt ellenszegülés, és az Isten elleni lázadás tetőfokára ér. Megismeri a legnagyobb büntetés óráját, amit már Zakariás próféta előre megmondott.” (Zak 13, 7-9.)

(továbbiakban  a Kék könyv 2. kiadásának – 1996 -  I. Kötet 1973-1995 üzeneteit tartalmazza, Tárgymutatójából, pár Témát, és hány üzenetet kaptunk, sorolok fel .)

Antikrisztus fellépése: 6. üzenet

Hamis – Próféták, -Krisztus, -Egyház: előbbi írásaimban részleteket közöltem.

Jézus Krisztus Második Eljövetele: 71. üzenet.

Szabadkőművesség az Egyházban: 23. üzenet.

Tévedések tanítása, terjesztése az Egyházban: 37. üzenet.

Vörös Sárkány: 28. üzenet.

Új Ég és Új Föld: 22. üzenet.

Új Egyház: 10. üzenet

Befejezésül, a Kék könyvből:

„Jézus most alakítja át Egyházát a Szentlélek hatalmas erejével, Égi Édesanyátok Szeplőtelen Szívének Kertjében. A fény új Egyháza ez, melynek ragyogása nagyobb ezer Nap együttes fényénél! (ez egy titok, lelki értelemben, természetfeletti síkon szemlélhető).

Az egyszerű, a kicsinyek, a tiszta, a szegény emberek szívében alakul meg, azoknak szívében, akik képesek elfogadni és követni Jézust teljes engedelmességgel, anélkül, hogy bármiben is megalkudnának a világ szellemével!!!

Jézus ezt az Új Egyházát láthatatlan és titokzatos módon építi fel: csendben, a rejtettségben, az imádságban, az egyszerűségben!

A fénynek ezen az útján bensőségesen átjár benneteket magának Krisztusnak a fénye, amely rávezet benneteket, hogy határozottan szembeszálljatok a bűnnel, a tévedéssel és a gonoszsággal.

Ezt jelöltem ki számotokra, hogy életeteket a legszentebb Szentháromság tökéletes dicsőítésére ajánljátok, hogy e Második Advent végső idejét helyesen éljétek meg, úgy, hogy meggyújtott lámpással álljatok készen az Úr fogadására, aki eljön!” (1990. 08. 15.)

(tehát, amikor arra utaltam, hogy jó pár éve, már a két Egyház párhuzamosan jelen van a világban, azt akartam  tudatosítsuk, nézzünk őszintén szembe önmagunkkal. Hogyan élünk, valóban keresztények, hiteles Krisztus követők vagyunk? Ha igen, akkor a kisded nyájhoz tartozunk, a keskeny úton haladunk, a sötétben kis mécsesekként világítunk. Lámpásaink ne csak égjenek, tartalékolajjal is rendelkezzünk, mert elégé kitolódott az idő. Most következik a legnehezebb szakasz, az Antikrisztus fellépésével,  és még  időben telik,  pár év, amíg megérkezik a Vőlegény! Fontosnak tartom megjegyezni -  az üzenetek dátumai ne okozzanak gondot, a lényeg a tartalom, a kiképzési idő és az ütközet ideje egy időintervallumot ível át, a diadalig, - a Hamis Próféta új Egyháza és a fönti között akkora a különbség mint az Ég és a Föld között, jelenleg, végül, mint a 2. Paradicsom és a Pokol között ).

 

b) A föntiek tükrében, remélem  az alábbi Szentírási idézetek egyeseket segítenek az eligazodásban, az „élőadást” tisztábban, érthetőbben tudják fogni, hallgatni, állást foglalni!

 

Szent János apostol első levele:

„Közülünk kerültek ki, de nem voltak közülünk valók. Mert ha közénk tartoztak volna, velünk maradtak volna. Rajtuk kellett nyilvánvalóvá válnia annak, hogy nem mindenki tartozik közénk”. (2. 19vs.) (Korunkban ez legjobban az egyházi szabadkőművesekre érvényes, miként Júdás lelepleződéséig bent maradt, úgy van most is.)

„Hisz ismeritek és (tudjátok), hogy az igazságból semmiféle hazugság nem származik”. (2. 21c.). (Tehát nincs mit takargatni, nincs helye, értelme a kétértelmű megfogalmazásoknak, mellébeszéléseknek, nincs szükség vesszőparipára, szlogenekre!)

„Amit kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha megmarad bennetek, amit kezdettől fogva hallottatok, ti is megmaradtok a Fiúban és az Atyában” (2. 24vs) „Ezeket azok miatt írtam, akik félrevezetnek benneteket”. (2. 26vs) „Ha tudjátok, hogy Ő igaz, azt is tudjátok, hogy mindenki, aki az Igazsághoz szabja tetteit, Tőle való”. (2. 29vs)

(Akkor óvakodjunk az újítóktól, modernkedőktől, progreszistáktól, eleget higítottak, újítottak az 50 év alatt! Ezért kell jól megvizsgálni – nem minden arany, ami fénylik – a látszat megcsal. A féligazságok hirdetése a legveszedelmesebb, az egyiken lovagolnak – irgalmasság, a másikat elhallgatják – igazságosság.)

„Mindenki, aki vétkezik, megszegi a törvényt, mert épp a törvényszegés a bűn!!!” (3. 4vs) (ezt eltusolni, bagatellizálni, és a következményeit elhallgatni, felelőtlenség!)

„Azért jelent meg az Isten Fia, hogy a Sátán művét romba döntse!” (3. 8c.vs) (az egyházi szabadkőművesek Krisztus művét akarják romba dönteni, lásd  G. Amorth atya interjúját.)

„Így ismerhetők fel az Isten gyermekei és a Sátán fiai!” (3. 10vs.)

„Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől származnak-e, mert sok hamis próféta rontott a világra!” (4. 1vs)

(a hamis próféta nem okvetetlenül hamis látnok, legtöbben olyan személyek akik megtévesztő, félremagyarázott katolikus tanokat hirdetnek, szennyezet, fertőzött, génkezelt katolikus tanításokat, progreszisták, ide tartozik Kiko és Carmen is, erre részletesen ki fogok térni, volt részem benne.

„Ők a világból valók, ezért a világról beszélnek, és a világ hallgat rájuk”. (4. 5vs)

„Mi az Istentől vagyunk. Aki ismeri Istent, hallgat ránk. Aki nem ismeri Istent, nem hallgat ránk. Így különböztetjük meg az Igazság lelkét és a tévedés lelkét!” (4. 6vs)

„Az az Isten iránti szeretet, hogy megtartjuk parancsait”. (5. 3a) (A Tízparancsolatot  nem szabad a kor igényeihez igazítani, még Roma püspökének sem!)

 

Szent János apostol második levele

„Vigyázzatok magatokra, nehogy elveszítsétek, amit már megszereztetek, hanem teljes bért kapjatok. Aki elfordul Krisztus tanításától, és nem marad hozzá Hű, nem mondhatja magáénak az Istent. De aki kitart a tanításban, az Atyát is, a Fiút is magáénak mondhatja. Ha valaki nem ezzel a tanítással megy hozzátok, még csak ne is köszönjetek neki! Mert aki köszön neki, részes gonosz tetteiben!” (Fontos, nagytakarítást végezni sürgősen, jó vírus irtóval és ellenőrizni, mi hiányzik, gyorsan pótolni kell, lehetőleg Zsinat előtti dokumentumokból.)

„Ez az alapja a szentek állhatatosságának, akik megtartják Isten parancsait és Jézus hitét.” (Jel 14. 12vs).

 

Szent Péter apostol első levele

„Szakítsatok hát minden gonoszsággal, minden álnoksággal, képmutatással, irigységgel és minden rágalmazással. Mint újszülött csecsemők kívánjatok lelki, vizetlen tejet, hogy tőle felnőjetek az üdvösségre.” (2. 1-2vs) (milyen ritka máma a tiszta, világos, egyértelmű, szentbeszéd )

„Nektek tehát, mivel hisztek benne, dicsőségetekre válik, a hitetlenekre ellenben ez vonatkozik:  Az a kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkő lett, a botlás köve és a botrány sziklája: megbotlottak rajta, mert nem fogadták el hittel a tanítást, amelyre meghívást kaptak”. (2. 7-8) (ezt lehet  részben  vonatkoztatni a magán-kinyilatkoztatásokra is, de amikor a főépítész és elvtársai elvetik, hogy - Szűz Mária nem postai irodaigazgató, aki üzeneteket közvetít, - nem kell megbotránkozni – el kell gondolkozni a kijelentésen. Nem a hit és tanítás az oka, - azzal is bajuk van -  hanem a lelepleződésük.)

„Mert az az Isten akarata, hogy tetteitekkel némítsátok el az ostoba emberek tudatlanságát. Szabad emberek vagytok, de nem arra való a szabadságotok, hogy a gonoszság takarójának használjátok”. (2. 15-16vs) (lehet tisztaságban, Krisztus hitben élni, de meg kell küzdeni a kísértéssel, korszellemmel, ami a szövegkörnyezetet illeti, feljebbvalóink nagy része a szabadkőművesség zsoldosa, tudva vagy tudatlanul).

„Ki árthat nektek, ha buzgók vagytok a jóban? De még ha szenvedtek is a jóságért, (Igazságért) boldogok vagytok. (kiközösítve is, habár fájdalommal, könnyekkel jár). Ne féljetek fenyegetéseiktől, és ne engedjétek, hogy megzavarjanak benneteket! Urunkat, Krisztust, szentül tiszteljétek szívetekben, (HA -  Krisztus hivők, követők  vagyunk – KEK), legyetek mindig készen rá, hogy mindenkinek megfeleljetek, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. De ezt szelíden, tiszteletet tanúsítva és jó lelkiismerettel tegyétek”. (3. 13-16a) - (talán részemről a határozottság, szikla szilárdság buzogányként hat, az elpuhult, tompult lélekre,  de akkor is jobb ezzel most szembesülni, mint a Nagyfigyelmeztetéskor  az Igazsággal!).

„Aszerint, hogy ki-ki milyen lelki ajándékot kapott, legyetek egymásnak szolgálatára, hogy az Isten sokféle kegyelmének jó letéteményesei legyetek. Aki beszél, az Isten szavait közvetítse. (tisztán, világosan, egyértelműen, egyszerűen). Ha valaki szolgál, azzal az erővel szolgáljon, amelyet az Isten ad neki, hogy így minden az Isten dicsőségére váljék, Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Ámen!”(4. 10-11) (az alakoskodás, magamutogatás,  undorító!

„Szeretteim, ne lepődjetek meg azon az égő fájdalmakon, amelyek megpróbáltatásul értek (és még érni fognak) benneteket, mintha valami hallatlan dolog esett volna veletek! Ha pedig mint kereszténynek kell szenvednie, ne szégyellje, hanem dicsőítse meg az Istent ezzel a névvel!” (Roma püspöke, beiktatásától kezdve mellőzi a katolikus köszöntést -  szülők, hitoktatók, mi is töröljük az imakönyveinkből, még szókincsünkből is? Templomaink előtt elhaladva, eddig is kevesen köszöntöttük méltóságteljesen, nyilvános keresztvetéssel  Urunkat! Ezután igazodjunk a világhoz, hogy meg ne sértődjön a többség? Ez Sátáni maszlag!!! Ha tehetem, egy ideje  soha nem megyek el a Templom előtt, anélkül, hogy be ne menjek és letérdeljek, ha csak pár percre is, köszöntöm Uramat, Istenemet, stb. de hűséges papokért is kell imádkozzunk, és komoly áldozatot vállaljunk!)

Mert itt van az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Isten házán!!! De ha mirajtunk kezdődik, mi lesz a sorsuk azoknak, akik nem hisznek az Isten Evangéliumába? (kiforgatják, félremagyarázzák, és végül megtagadják). Ha az igaz is alig menekül meg, hol lesz maradása az istentelennek és a bűnösnek?” (4. 12, 16-18)

„Legeltessétek az Istennek rátok bízott nyáját, viseljétek gondját, ne kényszerből, hanem önként, az Isten (szándéka) szerint, ne haszonlesésből, hanem buzgóságból. Legyetek a nyájnak példaképei!!!” (5. 2, 3b)

 

Szent Péter apostol második levele

„Ez az Én szeretett Fiam, akiben kedvem telik!”. Ezt az égből jövő szózatot mi is hallottuk, amikor ott voltunk Vele a Szent hegyen. Így a prófétai jövendöléseket még jobban hisszük! Jól teszitek, ha figyeltek rájuk, mint sötétben világító lámpásra, amíg a nappal fel nem virrad, és a hajnalcsillag (Mária) fel nem ragyog a Szívetekben. Először is azt értsétek meg, hogy az Írásnak egyetlenegy jövendölése sem származik önkényes értelmezésből. Hisz sohasem keletkezett jövendölés emberi akaratból, hanem mindig csak a Szentlélektől sugalmazva beszéltek – Isten megbízottaiként – a szent emberek. (1. 17vg.-21) (beszélt  Selymes atya erről, nem olyan nehéz megkülönböztetni a hiteles és hamis prófétákat. Példa erre Rózsika Szőkefalváról.)

„De akadnak a nép körében hamis próféták is, ahogy a ti körötökben is föllépnek majd hamis tanítók, akik veszélyes tévtanokat terjesztenek, s még megváltó Urukat is tagadják. Miattuk szidni fogják az igaz vallást.”. (2. 1-2,) (pl. a Szombatisták, Jehova Tanúi, akik a Szentatya és Egyházunk legvérmesebb rágalmazói, Bibliával a kezükbe,  de ami nem sikerült nekik, azt befejezik az egyházi-szabadkőművesek a Hamis Próféta elnökletével!).

„Ért hozzá az Úr, hogy az Isten szerint élőket kiragadja a kísértésből, a gonoszok büntetésével pedig várjon az ítélet napjáig, főként azokéval, akik szennyes testi vágyakat hajszolnak és az (Isten) felsőbbségét nem ismerik el”. (2. 9-10) (ezeknek  Bergoglió bíboros nem meri megmondani, hogy HA nem szakítanak bűnös életvitelükkel, a Pokolba jutnak, másút egy dékán megáld „egynemű párokat”, katolikus Templomba,  püspöke megrója, felfüggesztik a püspököt.)

„Szeretteim, arra törekszem, hogy ébren tartsam bennetek a tiszta lelkületet. Jussanak eszetekbe, amiket a szent próféták előre megmondtak, továbbá Urunk és Megváltónk parancsa, amelyet apostolaitok közöltek veletek. Először is értsétek meg, hogy az utolsó napokban csúfondáros gúnyolódók fognak fellépni, akik saját vágyaik szerint élnek, (mindenféle kicsapongásba) és azt mondják: „No, hol van (Krisztus) megígért eljövetele? Amióta atyáink meghaltak, minden marad úgy, ahogy a teremtés kezdetén volt”. (3. 1-5).

„Így pusztult el vízözönnel az akkori világ is. De a mostani eget és földet ez a szó megmentette, hogy az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára megmaradjon a tűznek!” (3. 6-7). „Mint a tolvaj úgy jön el az Úr napja”. (3. 10).

(és nem tudja csak az Atya, az időpontját,  ez igaz, de hála Istennek, lesznek előjelek, események, és Prófécia, vagyis próféta is. Amint volt az Ó szövetségben. Úgy az Új szövetségben is VAN. Sőt, mivel a döntő, utolsó csatáról, ütközetről van szó, annál inkább minden eszközt, lehetőséget biztosít az Istenünk. Rajtunk múlik a többi. Hogy a mai politikai és vallási farizeusaink semmiben sem különböznek az akkoriaktól, EZ TÉNY!!! Globális szinten!)

„Mi ígérete alapján új eget és új földet várunk, az igazságosság hazáját. Szeretteim, minthogy ezt várjuk, legyetek rajta, hogy békességben, tisztán és feddhetetlenül találjon benneteket”. (3. 13-14). „Szeretteim, mivel már eleve tudtok erről, vigyázzatok, nehogy a gonoszok tévedése elsodorjon benneteket!!!” (3. 17).

 

Fojtsátok el tehát tagjaitokban, ami földies: az erkölcstelenséget, a tisztátalanságot, az érzéki vágyakat, a bűnös kívánságokat és a kapzsiságot, ami nem más mint bálványimádás!” (Kol 3. 5)

  „Tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők következnek. Az emberek önzők, kapzsik, elbizakodottak, kevélyek, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, istentelenek, szeretetlenek, összeférhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, lelketlenek, árulók, vakmerők és felfuvalkodottak lesznek. Inkább az élvezetet keresik, mint az Istent: a jámborságnak a látszatát még megtartják, de a lényeget megtagadják. Kerüld az ilyen embereket”. (2. Tim 3-5)

Ne áltassátok magatokat: Isten nem hagy magából gúnyt űzni. Amit az ember vet, azt is aratja. Aki tehát test szerint vet, testéből is arat majd romlást. Aki ellenben a lélek szerint vet, lelkéből arat örök életet”. (Gal 6. 7-8).

„Kicsapongásról és egyéb tisztátalanságról vagy kapzsiságról szó se essék köztetek, ahogy a szentekhez illik. Ocsmány, léha vagy kétértelmű szót ne ejtsetek ki. Ez nem illik hozzátok, annál inkább a hálaadás. Legyetek meggyőződve, hogy semmiféle erkölcstelennek, tisztátalannak, kapzsinak, más szóval, bálványimádónak, nincs öröksége Krisztus és az Isten országában. Senki ne vezessen félre benneteket üres beszéddel. TEHÁT NE VÁLLALJATOK VELÜK KÖZÖSSÉGET !!!” (Ef 5. 3-7) - (A Hamis Új Egyházban mindenkinek helye lesz!)

„MINDARRA, AMIT ELITÉLTEK, FÉNY DERÜL, S AMI IGY VILÁGOSSÁ VÁLIK, FÉNYFORRÁS LESZ !!!” (Ef 5. 13-14a) (az ördög hatalma megtörik - az egyházi-szabadkőművességet nemcsak az üzenetek leplezik le, hanem a tiszta tanítás összevetése az Ők tanításaikkal, veszőparipályuk, szeretet, jóság, tolerancia, stb. beültetett szlogen: jó jónak lenni, jó jót tenni, jónak lenni jó -  akit szeret az Isten, az Isten szeretettje stb.-  tudatalatti átprogramozás, Ők mesterek e téren -  az alanynak lila gőze sincs róla, menátlhigénia, megy körbe, mint eb a farka után. A Végtelen sem nem személy, sem nem Isten! Kijelentem, a személyek testvéreim az Úrban, akinek nem inge ne vegye magára, de a méregtelenítést, fertőtlenítést jó pár papnak, testvérnek,  lelkésznek sürgősen el kellene végeznie, hogy elkerülhessék a Szőkefalvi 5. titok tragédiáját. Az atyáknak köszönjük hűségüket, áldozatkészségüket, szolgálatukat!!! Ránk számíthatnak! )    

 

Befejezésül Pál apostolnak a Korintusiaknak írt második levelének 10. fejezetéből idézek: „Igaz ugyan, hogy testben élünk de harcunkat nem a test szerint vívjuk, mert harci fegyvereink nem földiek, hanem isteni eredetűek, amelyek várakat is lerembolnak. Így megcáfoljuk az ellenérveket és mindazt, ami Isten megismerése elé akadályként tornyosul, MINDEN ÉRTELMET HATALMUNKBA EJTÜNK, S KRISZTUS IRÁNTI HÓDOLATRA KÉNYSZERITÜNK !!!!!

Mi nem dicsekszünk a mértéken túl, hanem csak hatáskörünk mértéke szerint, ahogy az Isten szabta ki nekünk, s ahogy hozzátok is eljutottunk. Tehát nekünk nem kell átlépni hatáskörünket!

„Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék”. „Nem az a megbízható, aki magát ajánlja, hanem akit az Úr ajánl !!!” idézetek befejezve.

 

Gobbi atya nem önmagát ajánlotta, a Szűzanya választotta ki, hívta meg, hogy eszköze legyen, Ő elfogadta és közreműködött, haláláig. Mi csak annyit mondhatunk: hála és köszönet: Urunk neked, a Megváltás ajándékáért, Édesanyádért, hogy rá bíztál minket, neked Édesanyánk, hogy elfogadtál, teljesen a Tieid akarunk lenni, örökre!!! Gobbi atyának is!

A MDM  üzeneteket én hiteleseknek fogadom el, úgy a Kék könyv, mint a Szentírás alapján, ami kényesebb, problémásabb volt benne, az „új pápával” kapcsolatosan, hogy valójában ki Ő. Világos és egyértelmű válasz, a Hamis Egyháznak amelyre a Kék könyvben utalás van csak Hamis Feje lehet. És Ő azóta tettei, megnyilvánulásai által igazolta az én számomra, a „prófécia hitelességét”. Ami pedig az Egyháznak tett Krisztusi ígéretet illeti, hogy a pokol kapui nem vesznek erőt rajta, erre két példával válaszolok: az Erdély-i katolikusság  hosszú éveken keresztül főpásztor nélkül, nem sok hűséges atyával túlélte a „testvéregyházak” szeretet gesztusának ajándékait, fejedelmeink elnyomó törekvéseinek ellenére is. Japánban is az első vértanúk magvetése, beérett – időben. Most annál inkább, mert fel tudunk készülni az eseményekre, és csak pár de nagyon kemény évről van szó. A lényeg a hűség, mindhalálig. Utána az örök boldogság, odahaza!!!

Az is írva van. Csak a kisded nyáj, a maradék tart ki hűségben, mindvégig!!!

Ami engem illet, a Szűzanya köténye zsebéből elővett „meglepetése” , legkisebb kártyája, „alsó” vagyok az Ő kezében! Nem én ajánlom önmagamat, Szent Fia választott, íme a Te fiad, és Ő elfogadott, évekig türelmesen várta az alkalmas időt, hogy találkozzunk. Én sokáig református vakbuzgó előítélettel, elutasítással viseltettem iránta. A nyolcvanas évek derekán, a kommunista igazságtalanságok kohójában sínylődőnek,  - ma sincs máskép - vigasz a Szabad Európa Rádió adásának hallgatása volt. Egy késő éjszakai adásban „Falvak fényszóróban”  Medjugorje és a Mária jelenésekről beszéltek. Szokatlan, meglepő volt számomra, de amikor felolvasták az üzenetet, „Drága gyermekeim... és a végén. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra! A szívem mélyéig hatolt, összeomlott előítéletem, találkoztunk, és igent mondtam Jézus anyjának. Majd Csíksomlyón az én első Kisboldogasszony  búcsúmra kora hajnalban érkeztem, a Templom tele volt és épen ezzel az  énekkel fogadott Jézus anyja: „E siralom völgyében az élet tengerén, sokszor fájdalom és gyász közelget felém, van egy égi Anyám nékem, ki el nem hagy soha engem, neve Mária, aki az én életemnek Vezércsillaga”. Ekkor még református voltam.  És harmadszor jött a Kék könyvel, felvett tanítványának. Persze, az út szakaszokat végig kellett járni, és folytatódik tovább.

Én tartsam vissza azt az üzenetet valakitől, aki nyitott szívvel várja és fogadná, ha kapná: - azért mert az illetékesek nyomás alatt elsietett döntést hoztak? A Gamáliel  válasza miért nem volt kéznél? Vagy lássuk a másik fél érveit is? Esetleg, ki-ki a saját karizmájával sáfárkodjék, civakodás, áskálódás nélkül.  HA  - nincs hátsó, alantas szándék vagy érdek!  Ha testvéred téved, hibázik fedd meg, ez kölcsönösen érvényes kellene legyen. 

Tény, hogy a hivatalos egyházi tekintély Erdélyben csorbát szenvedet, hogy ki tudják küszűrűlni, vagy  nem is akarják, az Ő dolguk, de Szőkefalva 5. titka beteljesedik. Vagy Selymes atya életét akarták óvni? Rólunk MPM tudtak, csak jelentékteleneknek gondoltak, azok voltunk!!!  

Napnál világosabb, Selymes atya előadásai, műsorai „Medjugorje a nagy kegyelmek ideje”  „Kitekintés a jelenések világára” tevékenysége, a magyar nyelvű egyházi szabadkőműves szívek számára tőrök voltak!!!. Meglátjuk, a  magyar MPM-at kiiktatják, vagy szolgálatukba állítják?

Csak e kis meglepetésre nem számítottak, és még hozzáteszem, ha azt állítják, hogy a Szentírási idézeteket kiragadtam a szövegkörnyezetükből, csak azt pótoltam, amelyek a féligazságaikból hiányoztak. Önöknek szabad az Igazságot a Gazsággal összemosni?

Hogyan jutottak ide? Hisz kelkivezetésben részesültek! Nekem csak egy válaszom van:

„Zsák a foltját megkapja – ahol a hulla, oda gyűlnek a keselyük”

 

Záró akkordként: „Téged választottalak Fiam, mert te vagy a legkevésbé alkalmas eszköz erre, így senki sem mondja majd, hogy ez a te MŰVED. A Máriás Papi Mozgalom egyedül az Én Művem, gyengeséged által nyilvánítom ki erőmet, semmiséged által HATALMAMAT. Én magam leszek a sereg VEZÉRE, (a Napban öltözött Asszony), amely most csendben és elrejtőzve fejlődik segítségemmel, ahogy Jézus fejlődött méhemben kilenc hónap alatt. Majd sok éven át neveltem csendben és elrejtve, nap mint nap!

Én magam választottam ki és neveltem a MOZGALOM papjait (tagjait) Szeplőtelen Szívem terve szerint. Én magam táplálom és nevelem őket. FELKÉSZITEM ŐKET az ISTEN ORSZÁGÁÉRT MEGVIVANDÓ közeli ütközetekre. (beleértve az utolsót is a teljes diadalig!!!!!). Köztetek ne legyen vezető. Én Magam leszek VEZÉRETEK! Egy a fontos: engedjétek, hogy Én neveljelek benneteket! Bízzátok magatokat teljesen ÉNREÁM, ahogy Jézus is teljesen reámbízta magát. A TÖBBI AZ ÉN GONDOM!

Az EVANGÉLIUM melletti hősies tanúságtételre készítelek fel benneteket, EGYESEKET  VÉRÜK ONTÁSÁIG! Ha itt az idő, a (Máriás Papi) Mozgalom kilép rejtettségéből. NYILTAN SZEMBESZÁLL AZ ÖRDÖG SEREGÉVEL, AMELYET ÖRÖK ELLENFELEM A PAPOKBÓL ALAKIT”. (egyházi szabadkőművesek). (1973. 07. 16.)

 

A „Kék könyv” neve „A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz” A felkészülés ideje 40 ÉV lejárt, az utolsó ütközet ELKEZDŐDÖTT!!!

2014. Január 6. VIZKERESZT. Urunk Megjelenésének ünnepe.

Testvéri szeretettel: Zakariás Imre, a Háromszék-i MPM laikus felelőse. Áve Mária!!!