2015. október 9. – Péntek

2015.10.09 07:21

   Egy alkalommal Jézus egy  néma emberből űzött ki  ördögöt. Amint az  ördög
   kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban azt
   mondták: „Belzebubnak,  az ördögök  fejedelmének  segítségével űzi  ki  az
   ördögöket.” Mások próbára  akarták tenni,  és égi  jelet követeitek  tőle.
   Jézus belelátott gondolataikba, és  így szólt hozzájuk: „Minden  önmagában
   meghasonlott ország elpusztul, és  ház házra omlik.  Ha a sátán  önmagában
   meghasonlott, hogyan állhat  fönn az  országa? Ti  ugyanis azt  mondjátok,
   hogy Belzebub  segítségével  űzöm ki  az  ördögöket. Ám,  ha  én  Belzebub
   segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a  segítségével
   űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával  (vagyis
   Isten erejével) űzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára elérkezett hozzátok az
   Isten országa. Az erős ember fegyveresen őrzi házát. De birtoka csak addig
   van biztonságban,  amíg el  nem  jön az,  aki  erősebb nála.  Ez  legyőzi,
   elveszi fegyverzetét,  amelyben bízott,  és  szétosztja a  zsákmányt.  Aki
   nincs velem, az ellenem  van; aki nem gyűjt  velem, az szétszór. Amikor  a
   tisztátalan lélek  kimegy  az  emberből, nyugtalanul  bolyong  a  magányos
   pusztaságban. Miután hasztalanul próbált megnyugodni, azt mondja  magában:
   „Visszamegyek házamba,  ahonnét kijöttem.”  Odamegy,  és azt  látja,  hogy
   egykori lakóhelyét kisöpörték  és rendbehozták. Erre  elmegy, hoz  magával
   hét más lelket, akik nála is gonoszabbak. Ezek bevonulnak a házba, és  ott
   laknak. Az illető ember sorsa pedig rosszabbra fordul, mint azelőtt volt.”
   Lk 11,15-26

   Elmélkedés:

   A mai evangélium bevezető mondata szerint Jézus ördögűző csodát tett,  egy
   némából űzte ki  a gonosz  lelket. Magát a  csodát nem  beszéli el  Lukács
   evangélista, mert itt  sokkal fontosabb számára,  hogy Jézus  személyéről,
   hatalmáról adjon tanítást. Jogosan merül fel a csoda egykori  szemtanúiban
   és bennünk is a kérdés, hogy miféle hatalommal képes ilyen cselekedetre. A
   tapasztalatok szerint  ugyanis  a  gonosz lelkek  befolyása  az  emberekre
   olyannyira  erős,  hogy   attól  sem  önmaga   erejével,  sem  más   ember
   segítségével nem  lehet  megszabadulni. Az  emberi  képességeknél  nagyobb
   erőre van szükség ahhoz, hogy valakiből távozzon a gonosz. Ha Jézus  képes
   erre, akkor  „felülről”  vagy „alulról,”  azaz  Istentől vagy  az  alvilág
   urától, a sátántól kapta hatalmát.
   Mi  ugyan  könnyen  azt  válaszoljuk,  hogy  Istentől  kapott   hatalommal
   cselekszik Jézus, de kortársai számára ez nem volt nyilvánvaló. A  részlet
   szerint az  ördög kiűzése  után  egyesek azt  gondolják, hogy  a  sátánnal
   szövetkezve képes Jézus az  ilyen jellegű csodákra  és azt a  véleményüket
   nyíltan ki  is mondják.  A  vád elutasításaként  az  Úr rámutat  az  ilyen
   vélekedés belső ellentmondására, majd  pedig egyértelműen kijelenti,  hogy
   Isten segítségével képes kiűzni az ördögöket.
   Istennek hatalma van  a gonosz  felett. A  bennem lakó  gonosz felett  is.
   Egyedül ő képes a kegyelem és jóság ruhájába öltöztetni.
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Istenünk, atyánk!  Ments  meg attól  az  egyedülléttől, amely  nemcsak  az
   emberektől, hanem tőled  is elkülönít. Ments  meg attól az  egyedülléttől,
   amelyben csak a saját kenyeremért, és saját sorsom alakulásáért könyörgök.
   Ments meg attól  az egyedülléttől,  amelybe saját  bűneim és  mulasztásaim
   kényszerítettek. Ismertesd  meg velem  a nagy  igazságot, hogy  senki  sem
   találja meg  egyedül  az utat,  mely  hozzád vezet,  hogy  egységben  kell
   maradnom mindazokkal, akik Fiad Testének tagjai.
   E. Harts