2015. március 6. – Péntek

2015.03.06 07:50

 Abban az  időben  Jézus  ezt  mondta  a  főpapoknak  és  a  nép  véneinek:
   „Hallgassatok meg egy másik példabeszédet! Volt egy gazdaember, aki szőlőt
   telepített, bekerítette  sövénnyel,  belül pedig  taposógödröt  ásott,  és
   őrtornyot épített.  Aztán rábízta  a szőlőt  a munkásokra,  és  elutazott.
   Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőmunkásokhoz, hogy a
   termést átvegyék. Ám a szőlőmunkások megragadták a szolgáit, s az  egyiket
   összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Erre  más
   szolgákat küldött, többet,  mint először, de  ezekkel is ugyanúgy  bántak.
   Végül a fiát  küldte el  hozzájuk, mondván: „A  fiamat csak  megbecsülik!”
   Amikor azonban a  szőlőmunkások meglátták a  fiút, így szóltak  egymáshoz:
   „Ez itt az örökös! Gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége!” Meg  is
   ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték. Amikor megjön a  szőlőskert
   ura, ugyan mit  tesz majd  ezekkel a  szőlőmunkásokkal?” Ezt  válaszolták:
   „Gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik
   idejében átadják neki a termést.”
   Jézus így folytatta: „Nem olvastátok soha  az írásokban: „A kő, melyet  az
   építők elvetettek, mégis szegletkővé lett, az Úr tette azzá, és szemünkben
   csodálatos ez!” Ezért mondom nektek:  Az Isten országát elveszik  tőletek,
   és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét.” A főpapok és
   a farizeusok hallották a példabeszédet,  és megértették, hogy Jézus  róluk
   beszél. El akarták  fogni, de  féltek a néptől,  mert mindenki  prófétának
   tartotta.
   Mt 21,33-43.45-46

   Elmélkedés:

   A  gonosz  szőlőmunkásokról  mondott  beszéd  azt  tanúsítja,  hogy  Jézus
   tudatosan készül a  szenvedésre és  a halálra, ezt  azonban nem  kudarcnak
   tekinti,  hanem   a   mennyei   Atya   akaratának   és   saját   küldetése
   beteljesítésének. Tanítványai számára három alkalommal beszélt arról, hogy
   Jeruzsálemben milyen sors  vár rá, ők  azonban nem értették  meg ezeket  a
   kijelentéseit.
   A történet  szerint a  gazda bérbe  adja szőlőjét,  majd a  szüret  idején
   elküldi szolgáit a termésért. A munkások azonban sorra bántalmazzák  őket,
   majd végül a fiát is megölik abban a hiszemben, hogy így az övüké lehet  a
   szőlőbirtok. Máté evangélista azzal zárja a történetet, hogy a főpapok  és
   a farizeusok megértették, hogy róluk szól  a hasonlat, azaz ők és  elődeik
   azok, akik  gonoszul  bántak  Isten  küldötteivel,  a  prófétákkal.  Jézus
   tanítványai pedig, akik szintén hallották e szavakat, talán  megérthették,
   hogy Jézus a történetben szereplő fiú, akire halál vár.
   A  gazda  magatartása  Isten  tulajdonságait  fedi  fel  előttünk.   Isten
   türelmes, emberszerető, irgalmas, kész a Fiát is feláldozni az emberek,  a
   megváltás érdekében. Felismerem-e Jézusban az Isten Fiát? Istennek végzett
   szolgálatnak tekintem-e az  életem? Hiszem-e, hogy  Jézus a Megváltó?  Mit
   teszek annak érdekében, hogy a világban a gonosznak engedelmeskedők  Isten
   útjára lépjenek?
   © Horváth István Sándor
    
    Imádság:

   Látogasd meg kérünk Urunk családi  otthonunkat és az ellenség  cselvetését
   messze űzd el tőlünk! Szent angyalaid lakjanak velünk és őrizzenek minket,
   hogy békében aludjunk és Krisztussal virradjunk. Istenem! Meg kell halnom,
   de nem tudom,  hogy mikor  és hogyan, azt  azonban jól  tudom, ha  halálos
   bűnben halok  meg, örökre  elkárhozom. Édes  Jézusom! A  Te szent  halálod
   érdemeire add meg nekem a jó halál kegyelmét! Atyám a Te kezeidbe bocsátom
   lelkemet! Majd, ha  végóránkat értük, szent  fiadat kérjed értünk.  Boldog
   halált esd le ránk, Nagyasszonyunk, Szűz Anyánk! Ámen.