2015. március 19. – Csütörtök, Szent József, a boldogságos Szűz Mária jegyese

2015.03.19 09:35

 Dávid utódai közül Jákobtól született  József, aki jegyese volt  Máriának,
   Jézus Krisztus szülőanyjának. Jézus Krisztus születése pedig így  történt:
   Anyja, Mária jegyese  volt Józsefnek. Mielőtt  azonban egybekeltek  volna,
   Mária gyermeket fogant méhében a  Szentlélektől. Férje, József igaz  ember
   volt, nem akarta őt megszégyeníteni.  Ezért úgy határozott, hogy  titokban
   bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és
   így szólt: „József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd  Máriát,
   mert a benne  fogant élet a  Szentlélektől van. Fiad  születik majd,  akit
   Jézusnak nevezel,  mert  ő  váltja  meg  népét  bűneitől!”  Amikor  József
   felébredt álmából,  úgy cselekedett,  amint az  Úr angyala  megparancsolta
   neki.
   Mt 1,16.18-21.24a

   Elmélkedés:

   Történelmi ismereteinkből  tudjuk, hogy  a  királyok és  uralkodók  minden
   korban nagy gonddal  választották ki  azt a személyt,  akire gyermekük,  a
   trónörökös nevelését bízták, s ők nagy megtiszteltetésnek tartották ezt  a
   megbízatást.
   Úgy tűnik, hogy  a mindenható Istent  nem evilági szempontok  vezethették,
   amikor  Fiának,  Jézusnak  egy  egyszerű  munkást,  egy  ácsot  választott
   nevelőatyaként. A  ma ünnepelt  Szent József  ugyanis nem  volt jártas  az
   uralkodói szokásokban, nem volt bölcs  tanító, nem volt előkelő ember.  Az
   isteni választás  legfőbb  szempontjaként  Máté  evangélista  József  igaz
   jellemét, igaz emberségét  nevezi meg,  miként erről  a mai  evangéliumban
   olvashatunk. József igaz, jámbor jelleme abban nyilvánul meg, hogy  minden
   kezdeti  csodálkozása  vagy   kételkedése  ellenére   örömmel  áll   Isten
   szolgálatába és szolgálja kétkezi munkájával s egész életével Isten  Fiát,
   Jézust. Örömmel és szeretettel vállalja azt a küldetést, hivatást,  amivel
   Isten megbízta őt. Minden bizonnyal kezdetben, amikor eljegyezte Máriát, a
   názáreti  leányt,  másként  képzelte  családi  életét,  de   elképzeléseit
   felülírta Isten szándéka. S ő nem tiltakozott Isten akarata ellen, amelyet
   megismert, hanem készséggel vállalta a nevelőapa szerepét.
   Szent József  személyében Jézus  életének  csendes tanúját  ismerjük  meg.
   Tanuljunk tőle lelki békességet,  buzgóságot, munkaszeretetet és  szolgáló
   lelkületet, hogy igaz, Istennek tetsző legyen az életünk!
   © Horváth István Sándor
    
    Imádság:

   Mennyei Atyám,  hozzád  jövök; amikor  hív  a szavad,  befogadom  lelkembe
   szavadat és  igazságodat, magamba  foglalom  mint ajándékodat.  És  kérlek
   téged, Istennek  tűzzel  lángoló  szeretete,  amelyet  Jézus  Krisztus  új
   szövetsége ajándékozott nekünk, gyújtsd lángra  ezzel a szeretettel az  én
   szegény lelkemet  is,  hogy új  életet  nyerjen, új  akaratra  kapjon,  és
   megmeneküljön a haláltól.