2015. július 6. – Hétfő

2015.07.06 15:27

   Amikor Jézus Kafarnaumban  tanított, egy elöljáró  lépett hozzá,  leborult
   előtte, és így kérlelte: „Uram, a leányom most halt meg. De jöjj, tedd  rá
   kezedet, és  életre kel.”  Erre Jézus  fölkelt, és  tanítványaival  együtt
   elment vele.
   Közben egy  asszony, aki  tizenkét éve  vérfolyásban szenvedett,  hátulról
   Jézus  közelébe  férkőzött,  és  megérintette  ruhájának  szegélyét.   Azt
   gondolta magában: „Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok.” Jézus erre
   megfordult, ránézett, és így szólt: „Bízzál, leányom! Hited  meggyógyított
   téged.” Attól az órától fogva egészséges lett az asszony.
   Amikor Jézus az elöljáró házába ért,  és látta a fuvolásokat meg a  lármás
   tömeget, rájuk  szólt: „Távozzatok,  hiszen  nem halt  meg a  leány,  csak
   alszik!” Azok kinevették. Miután  eltávolították a tömeget, Jézus  bement,
   megfogta a leány kezét,  és az életre kelt.  Ennek híre elterjedt azon  az
   egész vidéken.
   Mt 9,18-26

   Elmélkedés:

   Két csodáról olvasunk a mai evangéliumban. A Kafarnaumban élő elöljáró azt
   kéri Jézustól, hogy támassza  életre halott leányát,  amelyet ő a  házukba
   érve megtesz. Bár Máté evangélista nem említi, de Márk és Lukács  írásában
   szerepel, hogy  az  elöljárót Jairusnak  hívták,  illetve az  is,  hogy  a
   kislány tizenkét éves  volt (vö.  Mk 5,21-43  és Lk  8,40-56). A  leírások
   kissé különböznek,  mert  Márknál és  Lukácsnál  a leány  halálán  van  és
   gyógyulást kér számára az apja. Útközben egy másik csoda is történik,  egy
   asszony meggyógyul tizenkét éve tartó betegségéből.
   A két csoda  hátterében észrevesszük  az érintést, mint  közös elemet.  Az
   elöljáró azt kéri, hogy az Úr kezének érintésével segítsen leányán: „Jöjj,
   tedd rá kezedet,  és életre kel”  (Mt 9,18). A  beteg asszony pedig  abban
   reménykedik, hogy már attól is meggyógyulhat, ha megérinti Jézus ruhájának
   szegélyét. Mindketten hisznek tehát az érintés erejében. Ha Jézus megérint
   egy beteget,  akkor az  meggyógyul.  Ha megérint  egy halottat,  akkor  az
   életre kel.  S  ha  valaki  őt  érinti  meg,  akkor  szintén  gyógyulásban
   részesülhet.
   A  gyógyulást,  az  üdvösséget,  az  újjászületést  és  az   irgalmasságot
   ajándékozó Jézus engem is  szeretne megérinteni. Testi bajaimra  enyhülést
   akar adni,  lelki  betegségeimtől,  bűneimtől  meg  szeretne  szabadítani.
   Irgalmas  Jézus!  Érints  meg  engem!  Adj  nekem  gyógyulást!  Adj  nekem
   bűnbocsánatot és lelki újjászületést!
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Urunk, mindenütt te vagy körülöttünk. De mintha hályog borulna  szemünkre.
   Ragyogtasd föl  nekünk  mindenünnen  a te  egyetemes  arcodat.  Ragyogásod
   vágjon le mélyre, bevilágítva legbensőnkbe, azokat a sűrű sötétségeket is,
   amelyeknek ölén mozgunk. Erőd nyomán végezzük el a nagy átalakítást, amely
   után eped teremtett világod: és megújítod a föld színét!
   Teilhard De Chardin