2015. július 30. – Csütörtök

2015.07.30 06:07

   Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „A mennyek országa  olyan,
   mint amikor a  hálót a  tengerbe vetik  és az  mindenféle halat  összefog.
   Mihelyt megtelik,  a  partra vonják,  és  nekiülve kiválogatják:  a  javát
   edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják.  Így lesz a világ végén  is.
   Kivonulnak az angyalok,  a gonoszokat elválasztják  az igazaktól és  tüzes
   kemencébe vetik,  ott sírás  lesz és  fogcsikorgatás. Értitek-e  mindezt?”
   „Igen!” – felelték.  Erre így  folytatta: „Minden írástudó,  aki jártas  a
   mennyek  országáról  szóló  tanításban,  olyan,  mint  a  családapa,   aki
   kincseiből régit és újat vesz elő.” Amikor Jézus befejezte példabeszédeit,
   más helyre ment onnét.
   Mt 13,47-53

   Elmélkedés:

   Az Isten  országáról szóló  példabeszédek közül  a hetediket,  az  utolsót
   olvassuk a mai napon, amely a tengerbe vetett, és mindenféle, azaz  evésre
   alkalmas és alkalmatlan halakat egyaránt összegyűjtő halászhálóról szól. A
   hasonlat ugyanazokat a kérdéseket és problémákat veti fel, mint a  búzáról
   és a konkolyról szóló példázat (vö. Mt 13,24-30). Miért engedi Isten, hogy
   a  világban  jelen   legyen  a   rossz?  Miért  engedi,   hogy  a   gonosz
   veszélyeztesse, rosszra kísértse a jókat?
   Első olvasatban  úgy  értelmezzük  a  példabeszédet, hogy  a  jó  halak  a
   keresztény hívőket, a rosszak pedig  a nem hívőket jelképezik. A  világban
   tehát együtt  élnek  azok,  akik Krisztus  követőjeként  Isten  országának
   megvalósításán fáradoznak, és azok, akik  mit sem törődnek Istennel.  Ezen
   értelmezési lehetőség  mellett  érdemes megemlítenünk  egy  másikat.  Máté
   evangélista megtapasztalhatta azt,  hogy a  krisztusi közösségben  egyesek
   példásan és valóban a hit szerint élnek, miközben a közösség tagjai között
   a bűnös élet útján  botladozók is jelen voltak.  Talán az előbbiek  között
   lehettek türelmetlenebbek is, akik  a közösség mielőbbi megtisztítását,  a
   bűnösök eltávolítását sürgették. Mindez azonban csak emberi ítélet, emberi
   vélekedés,  amellyel  szemben  Jézus  példázata  Isten  türelmét   helyezi
   előtérbe, illetve azt hangsúlyozza, hogy az ítélkezéshez egyedül  Istennek
   van joga.
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Add meg Atyánk,  papjaidnak a  méltó szolgálat kegyelmét.  Töltsd el  őket
   szereteteddel, hogy  csak  hozzád  tartozzanak,  és  dicséretesen  éljenek
   anélkül, hogy földi érdemek után törekednének. Te légy tisztességük, te az
   örömük  és   akaratuk,  te   légy   vigaszuk  a   szenvedésben,   tanácsuk
   kételyeikben,  védelmük  az  igazságtalanság   ellen,  türelmük  a   lelki
   szárazságban, gazdagságuk a  szegénységben, enyhülésük  a betegségben,  és
   egyszer majd sikeresen adhassanak számot szolgálatukról.
   F. Lewtie