2015. július 2. – Csütörtök, Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony)

2015.07.02 12:15

   Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik  városába
   sietett. Belépett  Zakariás  házába,  és  köszöntötte  Erzsébetet.  Amikor
   Erzsébet meghallotta Mária köszöntését,  szíve alatt megmozdult a  magzat,
   és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: „Áldott
   vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse? De  hogyan
   lehet az, hogy Uramnak anyja látogat  el hozzám? Mert íme, amikor  fülembe
   csendült köszöntésed  szava, örvendezve  felujjongott méhemben  a  magzat!
   Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!”
   Mária megszólalt:
   „Magasztalja lelkem az Urat,
   és szívem ujjong megváltó Istenemben!
   Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát,
   lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék.
   Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, szentséges az ő neve!
   Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt.
   Nagyszerű dolgot tett karja ereje,
   széjjelszórta mind a gőgös szívűeket.
   Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat,
   és felmagasztalta az alázatosakat.
   Az éhezőket elhalmozta minden jóval,
   de a gazdagokat elküldte üres kézzel.
   Felkarolta gyermekét, Izraelt,
   megemlékezve irgalmasságáról,
   amint atyáinknak megígérte:
   Ábrahámnak és utódainak mindörökre!”
   Mária ott  maradt  még  körülbelül három  hónapig,  azután  visszatért  az
   otthonába.
   Lk 1,39-56

   Elmélkedés:

   Azt  követően,  hogy  a   jeruzsálemi  templomban  szolgálatot   teljesítő
   Zakariásnak megjelent az angyal és meghozta számára Istentől a hírt,  hogy
   gyermeke fog  születni, hat  hónap telt  el. Zakariás  felesége,  Erzsébet
   tehát már mintegy fél éve készül arra, hogy gyermeket hoz a világra. Ekkor
   látogatja meg őt Mária, aki  valamivel korábban értesült arról, hogy  neki
   is gyermeke fog születni.  Mária azért indul útnak,  hogy a szülés  előtti
   utolsó hónapokban  segítségére  legyen nagynénjének,  Erzsébetnek.  A  két
   gyermeket váró asszony találkozását,  illetve az ő születendő  gyermekeik,
   Keresztelő János és Jézus  találkozását ünnepeljük a  mai napon. Az  ünnep
   magyar elnevezése - Sarlós Boldogasszony - arra utal, hogy ilyenkor van az
   aratás ideje, amely munkát a  magyarság évszázadok óta a Szűzanya  oltalma
   alatt végzi.
   Az ünnep evangéliumában  hangsúlyt kap  Isten irgalma és  az ember  öröme,
   illetve e kettő  találkozása. Erzsébet az  isteni irgalmasságnak  köszöni,
   hogy idős  kora  ellenére gyermeket  fog  hamarosan a  világra  hozni,  és
   örömmel készül arra,  hogy anya  legyen. Mária  szintén az  irgalmasságért
   mond hálát  imájában, hiszen  Isten irgalmának  köszönhető az,  hogy az  ő
   emberi  közreműködése  által  a  világba  érkezik  a  Megváltó,  és  ő  is
   örvendezik annak, hogy anya lehet.
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Urunk, könyörgünk  hozzád, hogy  szemet adj  nekünk. Kitartóan  kérjük:  a
   tiedet add  nekünk,  hogy  úgy  láthassuk,  miként  te  –  a  világot,  az
   embereket, a történelmet, saját sorsunkat. Add, hogy rátaláljunk az  útra,
   amely hozzád vezet,  a te  gondolataidhoz vezet –  mindig, minden  órában.
   Add, hogy  mindinkább  azzá válhassunk,  aminek  te alkottál  minket.  Add
   nekünk a te  tekintetedet! Állíts  magad mellé  minket, tégy  készségessé,
   hogy tanuljunk a te Igédből,  amely megvilágosítja és átalakítja az  egész
   életet!
   L. J. Suenens