2015. január 7. – Szerda

2015.01.07 16:20

 Amikor  Jézus  meghallotta,  hogy  Keresztelő  Jánost  fogságba  vetették,
   visszatért Galileába. Elhagyta  Názáretet, és  a tengerparti  Kafarnaumban
   telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás
   próféta mondott:
   „Zabulon földje és Neftali földje, a tenger útja, a Jordán vidéke,
   a pogányok Galileája:
   A sötétben lakó nép nagy fényt lát,
   és fény virrad a halál honában s árnyékában ülőkre.”
   Ettől kezdve Jézus  tanítani kezdett.  Ezt hirdette:  „Térjetek meg,  mert
   elközelgett  a  mennyek  országa!”  Bejárta  egész  Galileát.  Tanított  a
   zsinagógákban, hirdette a  mennyek országa örömhírét,  és meggyógyított  a
   nép körében  minden  betegséget  és  minden  bajt.  Híre  elterjedt  egész
   Szíriában. Hozzá  vittek  mindenféle  beteget,  akik  különböző  fájdalmas
   betegségekben  és  bajokban  szenvedtek:  még  ördögtől   megszállottakat,
   holdkórosokat és bénákat is, és ő mind meggyógyította őket. Nagy  népsereg
   követte Galileából, Dekapoliszból, Jeruzsálemből,  Júdeából és a  Jordánon
   túlról.
   Mt 4,12-17.23-25

   Elmélkedés:

   A mai evangéliumi szakasz  Keresztelő János bebörtönzésére való  utalással
   kezdődik. Az evangélista nem részletezi e helyen János elfogásának okát és
   későbbi  kivégzésének  körülményeit,  hanem   azt  akarja  jelezni,   hogy
   Jánosnak, a  Messiás  előfutárának  küldetése  befejeződött.  Mindenesetre
   János elfogása óvatosságra inti Jézust, aki inkább visszavonul a  galileai
   országrészbe. Máté elbeszélésének  sorrendjében ekkor  kezdődik meg  Jézus
   nyilvános működése  a nép  körében. Ezt  egy prófétai  jövendölés,  Izajás
   szavai vezetik be, amely szerint a hitetlenség homályában és  sötétségében
   élő  nép  számára  nagy  világosság  támad  a  Megváltó  fellépésével.   E
   jövendölés felidézése azt a célt szolgálja, hogy az emberek belássák, hogy
   Jézus személyében  beteljesedtek azok  az  ígéretek, amelyeket  az  elmúlt
   évszázadok során Isten a próféták által üzent.
   Ezután Máté evangélista összegzi mindazt, amit a következőkben részletesen
   ki fog fejteni, hogy tudniillik Jézus mit tanít és hogyan gyógyítja meg  a
   betegeket.  Az  Úr  tanítása  ebben  a  kijelentésben  foglalható   össze:
   „Térjetek meg, mert elközelgett a  mennyek országa!” (Mt 4,17). A  tanítás
   mellett  Jézus  küldetése  a  gyógyítás.  Ezt  így  írja  az  evangélista:
   „meggyógyított a nép körében minden betegséget és minden bajt” (Mt 4,23).
   Felismerem-e Jézus szavában az üdvösség örömhírét?
   © Horváth István Sándor
    
    Imádság:

   Istenünk, te felbecsülhetetlen ajándékot helyeztél életünkbe.  Mindenkinek
   fölajánlod a  lehetőséget,  hogy  jelenléted fényének  tükre  lehessen.  A
   Szentlélek  által  szereteted  szándékát  nem  kőtáblákra,  hanem  szívünk
   mélységeibe vésed. És  lelkünket betöltő békességed  által képessé  teszel
   minket arra, hogy szebbé tegyük mindazok életét, akiket reánk bíztál.