2015. január 25. – Évközi 3. vasárnap

2015.01.25 08:32

Miután Jánost  elfogták,  Jézus  Galileába  ment,  és  hirdette  az  Isten
   evangéliumát: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és
   higgyetek az  evangéliumban!” Amikor  a Galileai-tó  partján járt,  látta,
   hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a
   tengerbe.  Jézus  megszólította  őket:  „Jöjjetek  velem,  és  én  emberek
   halászává teszlek titeket.” Azok rögtön  otthagyták a hálóikat és  nyomába
   szegődtek. Mikor  kissé továbbment,  meglátta Jakabot,  Zebedeus fiát,  és
   testvérét, Jánost, amint a hálókat javították a bárkában. Őket is mindjárt
   meghívta. Erre otthagyták apjukat,  Zebedeust a napszámosokkal együtt,  és
   követték őt.
   Mk 1,14-20

   Elmélkedés:

   Emberhalászok
   Márk evangélista nagyon  tömören, lényegre  törően írja le  azt, hogy  mit
   tanít Jézus: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg,  és
   higgyetek az  evangéliumban”  (Mk  1,15).  E  helyen  nem  szól  bővebben,
   részletesebben a  tanítás tartalmáról,  nincs utalás  egyetlen  példázatra
   sem, hanem csupán  annak összefoglalása ez,  hogy mi Krisztus  tanításának
   lényege.
   Az első tanítványok meghívása esetén is megfigyelhető ez a rövidség. Simon
   Péternek és  testvérének,  Andrásnak  Jézus csak  ennyit  mond:  „Jöjjetek
   utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket” (Mk 1,17). A meghívásban és
   a későbbiekben  majd a  küldésben is  egyértelműen Jézusé  a  kezdeményező
   szerep. A meghívottaknak  tudatosítaniuk kell  magukban, hogy  személyesen
   Jézus hívta meg őket, s ennek jelentőségét akkor értik meg igazán,  amikor
   küldetésüket is  személyesen  tőle  kapják.  Az  Úr  meghívó  kijelentése,
   felszólítása magában foglalja  azt, hogy  mit vár  a meghívottaktól,  mire
   hívja őket.
   A meghívás első eleme a követés. A „jöjjetek utánam” felszólítás, nem  egy
   közös sétára  vagy kirándulásra  szól, hanem  a követésre.  A  meghívottak
   hagyják el mesterségüket, a halászatot  és legyenek Jézusnak, a  Mesternek
   tanítványai.  Éljenek  vele,   hogy  életüket   hozzá  alakítsák.   Mindez
   vonatkozik rájuk és ránk  is, akiket szintén követésére  hív az Úr.  Azért
   érdemes az ő követésére vállalkozni, mert aligha találunk olyan  személyt,
   aki fontosabb  igazságokat  taníthatna  nekünk,  mint  ő.  Jézus  tanítása
   ugyanis az  életet és  az  örök életet  jelenti számunkra.  Emellett  igaz
   továbbá, hogy  tanítását  hallgatva  mindig új  oldalról  ismerhetjük  meg
   feladatainkat,  ha  életünk  végéig  hűséges  tanítványai  maradunk.   Jól
   tesszük, ha  őszintén belátjuk,  hogy még  messze vagyunk  az ő  tökéletes
   életétől, s  bőven  van mit  tanulnunk  tőle. Szenvedésével  és  halálával
   végigjárta előttünk az emberi élet  útját. Induljunk el Jézus  követésének
   útján!
   Felszólítása második részében ezt  mondja Jézus: „emberhalászokká  teszlek
   titeket.” A  kifejezés  nem  azt jelenti,  hogy  halászhálóval  kell  majd
   kimenteni a tengerben vergődő embereket. E jelképes kifejezés  előremutató
   módon  jelzi   a   meghívottak  jövőbeli   feladatát.   Az   emberhalászat
   tanúságtételt és igehirdetést jelent. A meghívottak életében összetartozik
   a  Mesterrel  való  mindennapi  kapcsolat  és  az  igehirdetés,  amely  az
   előbbiből táplálkozik. Egyedül  a Krisztussal való  egység teszi  lehetővé
   hogy a küldött, az „emberhalász” hatékonyan tudja végezni szolgálatát,  és
   az Úrral  való egység  teszi hitelessé  mondandóját, mindazt,  amit  Jézus
   nevében hirdet. Amikor ugyanis Krisztus örömhírét hirdetjük, nem a  magunk
   igazságát törekszünk népszerűsíteni, hanem azt az igazságot adjuk  tovább,
   amelynek hirdetésére személyesen Jézustól kaptunk megbízást. Ő arra bíztat
   minket, hogy  menjünk, hirdessük  mindenkinek az  evangéliumot, és  tegyük
   tanítványaivá az embereket, legyünk valóban emberhalászok.
   Ha hallom nekem szóló szavát,  ne késlekedjek, hanem örömmel  csatlakozzak
   hozzá! Akarok-e  Krisztus lelkes  követője lenni?  Akarok-e  emberhalásszá
   válni?
   © Horváth István Sándor
    
     Imádság:

   Urunk, Jézus Krisztus! Te követésedre és emberhalászatra hívtad egykor  az
   általad  választottakat.   Ők  nem   tudták   pontosan,  mit   jelent   az
   emberhalászat, mégis olyan erővel ragadta meg őket a te hívásod, hogy  nem
   tiltakoztak és nem ellenkeztek, hanem  azonnal indultak követésedre. A  te
   személyedben felismerték azt, akinek odaadhatják életüket, s akit  érdemes
   szolgálniuk.  Segíts  minket,  akiket  szintén  meghívsz  követésedre   és
   szolgálatodra, mi  is  ugyanilyen  készséggel fogadjuk  el  hívásodat,  és
   bátran vállaljuk azt a küldetést, amivel megbízol minket!