2015. január 15. - Csütörtök

2015.01.15 08:41

 Abban az időben  egy leprás jött  Jézushoz. Térdre borult  előtte, és  így
   kérlelte: „Ha akarod, te megtisztíthatsz engem!” Jézusnak megesett rajta a
   szíve. Kinyújtotta  kezét,  megérintette,  és azt  mondta  neki:  „Akarom!
   Tisztulj meg!”  Erre  rögtön  elmúlt  a  leprája,  és  megtisztult.  Jézus
   szigorúan ráparancsolt,  azonnal  elküldte,  és így  szólt  hozzá:  „Nézd,
   senkinek se  szólj erről,  hanem menj,  mutasd meg  magadat a  papnak,  és
   tisztulásodért ajánld  fel a  Mózes által  rendelt áldozatot,  bizonyságul
   nekik.”
   Ő azonban, alighogy  elment, mindenfelé hirdetni  és híresztelni kezdte  a
   dolgot. Emiatt  Jézus nem  mehetett többé  nyilvánosan a  városba,  inkább
   távolabbi,   elhagyatott   helyeken   tartózkodott.   Mégis,   mindenünnen
   özönlöttek hozzá az emberek.
   Mk 1,40-45

   Elmélkedés:

   A leprás meggyógyításának Lukács  evangélista szerinti változatát (vö.  Lk
   5,12-16) az  elmúlt  hét péntekén  már  olvastuk, ma  Márk  elbeszéléséből
   ismerjük meg ugyanezt  az esetet. Márk  is kiemeli a  leprás hódolatát  és
   alázatát, bár  ő „arcra  borulás” helyett  a „térdre  borulás”  kifejezést
   használja. A  kettő  lényegében  ugyanazt fejezi  ki:  a  segítséget  kérő
   személy kifejezi  bizalmát  Jézus  iránt,  elismeri  hatalmát,  különleges
   erejét. Itt is  megjelenik az  akarat, Jézus szándéka,  amely a  gyógyulás
   előzetes  feltétele  s  amelyet  a  kérő  elfogad.  Márk  evangélista   is
   megemlíti, hogy a gyógyítás Jézus érintése és szava által történik.
   E közös  elemek  után  figyeljünk a  különbségekre!  A  kérés  elhangzását
   követően  Márk  így  jelöli  meg  Jézus  cselekedetének  okát,  indítékát,
   mozgatórugóját: „Megesett rajta a szíve”  (Mk 1,41), más fordításokban  ez
   szerepel: „Jézus  megkönyörült rajta.”  Az Urat  tehát az  együttérzés,  a
   könyörület  indítja  arra,   hogy  megszüntesse  a   leprát,  mint   testi
   betegséget, és  megszüntesse  a  leprás  kitaszított  élethelyzetét,  azaz
   visszaengedje őt  a  társadalom közösségébe.  A  másik különbség  a  tiltó
   parancs, hogy a  meggyógyult ne beszéljen  senkinek a történtekről.  Jézus
   kérésének hátterében az állhat,  hogy nem szeretné,  ha csak csodái  miatt
   mennének hozzá, hanem  jobban örülne  annak, ha  tanítása miatt  keresnék,
   hiszen ez küldetésének fontosabb eleme.
   Bűneimet  látva  Jézusnak   megesik  rajtam  a   szíve.  Engedem-e,   hogy
   megérintsen irgalma?
   © Horváth István Sándor
    
     Imádság:

   Jézus Krisztus,  Üdvözítőm, nézz  le rám  trónodról irgalmasan!  Te  drága
   véreddel megváltottál minket az örök életre. A te Atyád a mi Atyánk is, te
   pedig test szerinti testvérünk vagy. Engedheted-e, hogy lelkünk elvesszék?
   Te meg tudsz menteni minket!