2015. február 8. – Évközi 5. vasárnap

2015.02.08 08:01

 Abban az időben  Jézus kijött a  zsinagógából, és elment  Simon és  András
   házába. Simon anyósa lázas betegen  feküdt. Mindjárt szóltak is  Jézusnak.
   Jézus odament hozzá, megfogta  a kezét, és  fölsegítette. Erre megszűnt  a
   láza, és szolgált nekik.
   Amikor lement a  nap és  beesteledett, odavitték  hozzá a  betegeket és  a
   gonosz lélektől megszállottakat.  Az egész  város ott  szorongott az  ajtó
   előtt.  Jézus  pedig  sokakat   meggyógyított,  akik  különböző   bajokban
   szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte megszólalni őket,  mert
   tudták, hogy ő kicsoda.
   Hajnalban Jézus nagyon korán kelt. Kiment, elment egy elhagyatott  helyre,
   és ott imádkozott. Simon és  a vele lévők utánamentek. Mikor  megtalálták,
   azt mondták neki: „Téged  keres mindenki!” De ő  azt felelte: „Menjünk  el
   máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az  evangéliumot,
   hiszen ezért jöttem.”  És ment, hirdette  az evangéliumot a  zsinagógákban
   Galilea egész területén, és kiűzte az ördögöket.
   Mk 1,29-39

   Elmélkedés:

   Tanítás és gyógyítás
   Az evangéliumban Péter anyósának,  majd más betegeknek a  meggyógyításáról
   olvasunk. Ezt követően pedig Jézus  tanít, hirdeti az evangéliumot.  Jézus
   küldetését sűríti magába ez a részlet, amely szerint a mi Urunk gyógyít és
   tanít. Küldetésének,  földi  tevékenységének  két  mozzanata  ez,  amelyek
   alapján az emberek  megtapasztalják Isten  jóságát és azt,  hogy az  Isten
   országa elkezdődött.
   Jézus a mennyei Atya  küldötte, aki Isten  igéit hirdeti. Küldetése,  hogy
   mindenkinek hirdesse az ország örömhírét. Feltámadása után pedig parancsba
   adta apostolainak, hogy folytassák az evangélium hirdetését. Ha az  Egyház
   nem  tekintette  volna  minden  korban  legfőbb  feladatának  az   örömhír
   terjesztését, akkor eltávolodott volna az Úr akaratától és szándékától, és
   hozzánk soha  nem  jutott  volna  el a  krisztusi  tanítás.  A  történelem
   folyamán mindig voltak olyan papok és világi hívek, akik megértették, hogy
   az evangéliumot nem magukba zárni  vagy eltitkolni kell, hanem  továbbadni
   és életüket annak  terjesztésére szentelték. Mert  aki felismeri  Krisztus
   szavában az  örök életre  vezető igazságot,  az embertársait  is  segíteni
   fogja ezen igazság megismerésében és követésében.
   Az evangélium megismerése nem a  tanult vagy a gazdag emberek  kiváltsága,
   hanem mindenki számára  adott a lehetőség,  hogy megismerje, elfogadja  az
   üdvösség örömhírét és életét ahhoz igazítsa. Nekünk, akikhez a XXI. század
   elején eljut  az örömhír,  szintén  tovább kell  azt  adnunk. Ha  ezt  nem
   tennénk meg,  szégyenkezve  kellene  majd  az Úr  elé  állnunk,  mert  nem
   teljesítettük az ő  parancsát. Amikor a  tanító Krisztusra figyelünk,  aki
   tanítását  apostolaira  bízta,   akkor  felismerhetjük  saját   keresztény
   feladatunkat  is:  adjuk  tovább   az  élő  evangéliumot,  Krisztus   igaz
   tanítását!
   Miként  Jézus  tanításának  elfogadása  az  ember  részéről  a  hit  által
   történik, ugyanígy a csodák esetében is nélkülözhetetlen a hit. A hit vagy
   megelőzi a csodát, azaz a beteg kifejezi Jézus iránti hitét és az ő isteni
   hatalmában bízva kéri gyógyulását vagy  a csoda eredményezi a hitet,  azaz
   annak  láttán   az   emberek   hinni  kezdenek   Jézusban.   A   különféle
   csodaelbeszélések az evangéliumban azt  mutatják, hogy Jézusban, az  Isten
   Fiában mutatkozik meg leginkább az Atya minden ember felé kiáradó  irgalma
   és szeretete. Isten nem elítélni, hanem megmenteni, megváltani, üdvözíteni
   akar minket. Isten szabadító hatalma mutatkozik meg a csodákban, amely  az
   ember üdvösségét szolgálja. Bibliai értelemben  a betegség a gonosznak,  a
   sátánnak a hatalmát jelenti az ember felett. A betegség annak a jele, hogy
   valami elromlott  az  Isten  által jónak  teremtett  ember  testében  vagy
   lelkében, s ez a gonosz  lélek műve. Jézus azért  jött el a világba,  hogy
   kiszabadítson minket  a gonosz  hatalmából. Erre  azért képes,  mert az  ő
   isteni hatalma nagyobb, mint a gonosz ereje. Krisztus felszabadít  minket,
   hogy bátran Atyánknak merjük szólítani Istent, felemeljük hozzá lelkünket,
   hiszen ő is ilyen félelem nélküli kapcsolatot szeretne velünk  kialakítani
   és fenntartani. A csodás gyógyítások Isten közbeavatkozásai és jelei.
   © Horváth István Sándor
    
     Imádság:

   Urunk,  Jézus!   Te  földi   életed  során   hirdetted  az   örömhírt   és
   meggyógyítottad a betegeket, akik gyógyulásukat kérték tőled. Tanításoddal
   és gyógyításaiddal jelenvalóvá  tetted Isten irgalmát  az emberek  között.
   Megmutattad, hogy  hatalmaddal képes  vagy legyőzni  a gonoszt  s  ezáltal
   megszabadítani az  embereket.  Segíts  minden  embert,  hogy  tanításodban
   felismerje a  követendő  utat!  Segíts, hogy  csodáid  növeljék  hitünket!
   Mutasd meg  nekünk,  Urunk  a  te  szeretetedet,  hogy  abból  táplálkozva
   kövessünk téged!