2015. február 6. – Péntek

2015.02.06 07:37

 Heródes Antipász  király is  értesült Jézus  tetteiről, mert  híre  messze
   földön elterjedt. Azt gondolta, hogy  Jézusnak azért van csodatevő  ereje,
   mert Keresztelő János támadt  fel benne a  halálból. Voltak azonban,  akik
   azt állították Jézusról,  hogy ő  Illés. Ismét mások  azt hirdették,  hogy
   próféta; olyan, mint egy  a többi próféta  közül. Ennek hallatára  Heródes
   továbbra is  azt gondolta  magában:  „Ő János,  akinek fejét  vétettem.  Ő
   támadt fel a halálból.” Heródes volt ugyanis az, aki embereivel  elfogatta
   Jánost, és  börtönbe  vetette. Testvérének,  Fülöpnek  felesége,  Heródiás
   miatt tette, akit feleségül  vett. János ugyanis figyelmeztette  Heródest:
   „Nem szabad  elvenned  testvéred feleségét.”  Emiatt  Heródiás  áskálódott
   ellene. Szívesen eltétette volna láb alól, de nem tehette. Heródes ugyanis
   félt Jánostól, mert tudta, hogy igaz  és szent ember. Ezért meg akarta  őt
   menteni.  Valahányszor  beszélt   vele,  zavarba   jött,  mégis   szívesen
   meghallgatta. Végül elérkezett a kedvező  nap. Heródes a születése  napján
   lakomát adott  vezető  embereinek, a  magas  rangú tiszteknek  és  Galilea
   előkelőségeinek. Közben Heródiás leánya  bement, táncolt nekik és  Heródes
   meg vendégei előtt nagy tetszést aratott.  A király így szólt a  leányhoz:
   „Kérj tőlem, amit  akarsz! Megadom  neked”. Sőt meg  is esküdött:  „Bármit
   kérsz, megadom  neked, még  az  országom felét  is”.  A leány  kiment,  és
   megkérdezte anyjától: „Mit kérjek?”  Anyja ezt felelte: „Keresztelő  János
   fejét”. Erre visszasietett a királyhoz,  és előadta kérését: „Azt  akarom,
   hogy most azonnal add  nekem egy tálon Keresztelő  János fejét!” A  király
   nagyon elszomorodott emiatt, de esküjére és a vendégekre való  tekintettel
   nem akarta kedvét szegni. Azonnal elküldött egy hóhért azzal a paranccsal,
   hogy hozza el János fejét. Az elment, lefejezte őt a börtönben, és elhozta
   fejét egy  tálon. Odaadta  a  leánynak, a  leány pedig  elvitte  anyjának.
   Amikor János tanítványai meghallották, eljöttek, elvitték János testét, és
   egy sírboltba temették.
   Mk 6,14-29

   Elmélkedés:

   A tanítványok missziós útra küldése és visszatérése közé Márk  evangélista
   beilleszti  Keresztelő  János  halálának  történetét.  Az  eset   annyiban
   kapcsolódik az előzményekhez, hogy  Jézus személyét illetően merülnek  fel
   kérdések az emberekben, így  Heródesben is. Jézus  csodáiról hallva ő  azt
   gondolja, hogy az  általa kivégeztetett  Keresztelő János  tért vissza.  A
   politikai hatalom képviselői  részéről tehát megjelenik  a félelem.  Jézus
   tanítása és rendkívüli csodái ugyanis „messze földön elterjedtek.”  Szavai
   és cselekedetei olyan nagy hatással vannak  a népre, amire már a  hatalmat
   gyakorlók  is  felfigyelnek.  Egészen  lehetetlen  gondolat  születik  meg
   Heródes fejében:  az általa  lefejeztetett János  támadt fel  a  halálból.
   Vélekedése hátterében  egyrészt a  Jézustól  való félelem  fedezhető  fel,
   másrészt attól félhetett,  hogy ha  valóban Keresztelő  János támadt  fel,
   akkor cselekedetéért  felelősségre  fogják  vonni.  Lelkiismeret-furdalása
   inkább csak félelemből fakadt és nem mozdítja őt a bűnbánat irányába.
   A későbbiekben látni fogjuk, hogy a politikai hatalmat gyakorlók mellett a
   vallási vezetőknél is  megjelenik a  Jézustól való félelem,  amikor ők  is
   értesülnek arról,  hogy milyen  nagy hatással  tanítja a  népet és  milyen
   csodákra képes. Őket  is saját hatalmuk,  befolyásuk, tekintélyük  féltése
   jellemzi, ami odáig vezet,  hogy elhatározzák Jézus  halálát és véghez  is
   viszik.
   Mi indít engem Jézus felé?
   © Horváth István Sándor
    
    Imádság:

   Uram, Jézus!  Körülöttem  a  romlás,  a  pusztulás  sokféle  jelét  látom.
   Önmagukat pusztító  embereket és  saját világukat  pusztító,  élhetetlenné
   tevő embereket. És te engem nevezel a  föld sójának, a világ sójának és  a
   romlást megállító  sónak. Tudom,  hogy  ebben a  világban kell  élnem,  de
   hozzád tartozva, hogy a  te örömhíred, a te  tanításod, a te igazságod  jó
   ízét adhassam  a világnak.  Éljen bennem  a  krisztusi íz:  az öröm  és  a
   jóakarat.