2015. február 28. – Szombat

2015.02.28 11:23

A  hegyi  beszédben  Jézus   így  szólt  tanítványaihoz:  „Hallottátok   a
   parancsot: Szeresd  felebarátodat és  gyűlöld ellenségedet!  Én pedig  ezt
   mondom nektek:  Szeressétek ellenségeiteket!  Tegyetek jót  azokkal,  akik
   gyűlölnek  titeket!  Imádkozzatok  azokért,  akik  üldöznek  és  gyaláznak
   titeket, hogy gyermekei legyetek  mennyei Atyátoknak, aki fölkelti  napját
   jókra és gonoszakra, és esőt ad  mind az igazaknak, mind a bűnösöknek.  Ha
   ugyanis csak azokat szeretitek,  akik titeket szeretnek,  ugyan mi lesz  a
   jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a  testvéreiteknek
   köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is?
   Ti legyetek  olyan  tökéletesek,  mint  amilyen  tökéletes  a  ti  mennyei
   Atyátok!”
   Mt 5,43-48

   Elmélkedés:

   Jézus  örömhírének   egyik  központi   témájához  és   tanításának   igazi
   újdonságához érkeztünk a mai napon, s  ez az ellenségszeretet. A mi  Urunk
   azt kéri  tőlünk, hogy  azokkal  is tegyünk  jót, akik  gyűlölnek  minket,
   imádkozzunk azokért,  akik üldöznek  vagy  bántalmaznak bennünket.  Még  a
   következő kiegészítéssel is  találkozunk: „böjtöljetek elnyomóitokért!”  A
   böjt alatt itt minden bizonnyal az imádságnak egy fokozott módját, mintegy
   annak megerősítését kell  értenünk. Az apostoli  igehirdetésben, Péter  és
   Pál   apostol   leveleiben,   valamint   az   első   keresztény   századok
   egyházatyáinak írásaiban  nagyon  erőteljesen  visszhangoznak  Jézus  ezen
   kérései.
   Egyesek könnyen túllépnének az  ellenségszeretet parancsán, mondván,  hogy
   ez  nem   nekik   szól,  hanem   csak   egy  válogatott   társaságnak,   a
   tökéleteseknek, akik mindenben példamutatóan  és Istennek tetszően  élnek.
   Ők talán szívesen háttérbe szorítanák, mellékesnek minősítenék az Úr  ezen
   szavait. De ha így teszünk,  a krisztusi életbölcsesség és az  evangéliumi
   értékrend nagy kincsét  zárjuk ki életünkből.  Jézus szava azonban  minden
   követőjére vonatkozik, rám is. Igen, az ellenségszeretet valóban nehéz, és
   talán túl is mutat  az emberi ésszerűség határain,  de érdemes rálépnem  a
   nagylelkűség  és   a  szeretet   útjára,   amely  a   tökéletességre,   az
   életszentségre vezet.
   © Horváth István Sándor
    
    Imádság:

   Üdvözlégy, Jézus  Krisztusomnak, Uramnak  és Megváltómnak  legszentebb  és
   valóságos teste, aki Szűz Máriától, a legtisztább szűztől születtél,  akit
   érettünk ártatlanul megkínoztak, s a keresztfán égi Atyádnak  feláldoztak.
   Üdvözlégy, drága, igaz vér, amely az én Uram szent sebéből ömlöttél ki!
   Kérlek, Uram Jézus Krisztus, aki  valóságosan és lényegedben jelen vagy  a
   kenyér és a bor  színe alatt: táplálj engem,  vigasztalj és erősíts  engem
   mindig, különösen utolsó órámon.  Engedd, hogy téged,  akit most a  kenyér
   fátyola alatt imádok, ez élet után színről színre láthassalak!
   Canisius Szent Péter