2015. február 2. – Hétfő, Urunk bemutatása

2015.02.02 05:33

Amikor  Mózes  törvénye  szerint  elteltek  Mária  tisztulásának   napjai,
   fölvitték Jézust  Jeruzsálembe,  hogy bemutassák  az  Úrnak, amint  az  Úr
   törvénye előírja: „Minden  elsőszülött fiú az  Úr szent tulajdona”.  Ekkor
   kellett Máriának, ugyancsak az Úr  törvénye szerint, „egy pár gerlét  vagy
   két  galambfiókát”   tisztulási  áldozatul   bemutatnia.  És   íme,   volt
   Jeruzsálemben egy Simeon  nevű férfiú,  egy igaz és  istenfélő ember,  aki
   Izrael  vigaszára  várt,  és  a  Szentlélek  lakott  benne.  A  Szentlélek
   kinyilatkoztatta neki, hogy  nem lát  halált addig,  míg nem  látja az  Úr
   Fölkentjét. A  Lélek arra  indította, hogy  menjen a  templomba, amikor  a
   gyermek  Jézust  odavitték  szülei,  hogy  a  törvény  előírásai   szerint
   cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent:
   Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram,
   szavaid szerint békességben,
   mert szemeim meglátták Szabadításodat,
   melyet minden nemzet számára készítettél,
   hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak,
   és dicsőség népednek, Izraelnek.
   Jézus atyja  és  anyja ámulva  hallgatták  mindazt, amit  Simeon  mondott.
   Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: „Lám,
   e  gyermek  által  sokan  elbuknak  és  sokan  feltámadnak  Izraelben!  Az
   ellentmondás jele lesz  ő –  még a  te lelkedet is  tőr járja  át –,  hogy
   napfényre  kerüljenek  sok  szívnek  titkos  gondolatai!”  Ott  volt  Anna
   prófétanő  is,  Fánuel  leánya  Áser  törzséből.  Idős  volt  már,  napjai
   előrehaladtak. Leánykora után  hét évig élt  férjével, majd özvegyen  érte
   meg a nyolcvannegyedik évét. Nem hagyta  el a templomot soha, böjtölve  és
   imádkozva szolgálta Istent éjjel  és nappal. Abban  az órában is  odament,
   dicsőítette Istent, és beszélt  a gyermekről mindazoknak, akik  Jeruzsálem
   megváltására vártak.
   Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek  városukba,
   a galileai  Názáretbe. A  gyermek pedig  növekedett és  erősödött;  eltelt
   bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne.
   Lk 2,22-40

   Elmélkedés:

   A Jézus születése  utáni negyvenedik napon  Egyházunk az Úr  bemutatásának
   ünnepét  tartja,  amely  az   ő  templomi  bemutatásának,  Istennek   való
   felajánlásának eseménye. Az  evangélium ezt  írja le.  A mózesi  törvények
   szerint minden  elsőszülött  gyermeket  Istennek  kellett  felajánlani.  A
   felajánlás a templomban történt, de nem volt feltétlenül szükség a gyermek
   jelenlétére. Jézus édesanyja, Mária és nevelőapja József mégis elhozzák  a
   gyermek Jézust  a  jeruzsálemi templomba.  Lukács  evangélista  leírásában
   fontos szerepet kap Simeon és Anna,  akik a bemutatás idején ott vannak  a
   templomban. Mindketten idősek  már, akik  hosszú ideje  várták a  Megváltó
   jövetelét, s vágyuk még életükben beteljesedett. Simeon és Anna a  gyermek
   Jézusban meglátta az Üdvözítőt, a Megváltót.
   Simeon hálaadó imájában szerepel az, hogy az üdvösség, a szabadulás  Jézus
   által minden néphez eljön, majd pedig külön is említésre kerülnek a pogány
   nemzetek. Újdonság ez abból a szempontból, hogy a korabeli általános zsidó
   felfogás szerint  a Megváltó  küldetése a  választott néphez  fog  szólni.
   Simeon előre megjövendöli, amit Jézus később, nyilvános működése idején ki
   fog  jelenteni,  hogy  küldetése  nem  korlátozódik  a  zsidóságra,  hanem
   mindenkihez szól, a  megváltás isteni  ajándéka a  világ minden  emberének
   szól.
   © Horváth István Sándor
    
     Imádság:

   Mária, Jézus Anyja és  a papok Anyja, engedd,  hogy így szólítsunk  téged,
   hogy ünnepelhessük  anyaságodat, s  Fiad és  fiaid papságát  szemlélhessük
   nálad, Istennek szent  anyja! Krisztus Anyja,  aki a Szentlélek  fölkenése
   által a pap Messiásnak embertestet adtál, hogy üdvözítse a szegényeket  és
   a megtört  szívűeket;  őrizd  meg  szívedben  és  Egyházadban  a  papokat,
   Megváltónknak Anyja!
   Hitnek Anyja, aki elkísérted a  templomba az Emberfiát, hogy  beteljesítse
   az atyáknak adott ígéreteket; ajánld  az Atyának az ő dicsőségére  Fiadnak
   papjait, Szövetség Szent Szekrénye!
   II. János Pál pápa