2015. február 13. – Péntek

2015.02.13 10:10

Jézus  eltávozott  Tírusz  vidékéről,  és  Szidonon  át  a  Galileai-tóhoz
   érkezett, a  Tízváros  környékére. Ott  egy  siketnémát vittek  hozzá,  és
   kérték, hogy tegye  rá a kezét.  Jézus félrehívta őt  a tömegből, ujját  a
   fülébe dugta, majd nyállal megérintette a nyelvét. Azután föltekintett  az
   égre, fohászkodott,  és  így szólt:  „Effeta”,  vagyis „Nyílj  meg!”  Erre
   megnyílt a siket füle, megoldódott  a nyelve, és érthetően beszélt.  Jézus
   megparancsolta, hogy ezt senkinek se mondják el. De minél jobban tiltotta,
   annál inkább hirdették. Szerfölött csodálkoztak, és azt mondták:  „Mindent
   jól cselekedett: a  siketeknek visszaadta hallásukat,  a némáknak pedig  a
   beszédet.”
   Mk 7,31-37

   Elmélkedés:

   A siketnéma meggyógyításáról szóló  elbeszélés középpontjában Jézus  szava
   áll: „Nyílj  meg!” A  felszólítás a  beteg testrészekre  vonatkozik,  azaz
   nyíljon meg a fül a hallásra és a száj a beszédre. Jézus szava parancsoló,
   de talán helyesebb azt mondanunk, hogy teremtő, újjáteremtő szó. A bibliai
   teremtés-elbeszélésben  találkozunk  azzal,  hogy  amit  Isten  parancsoló
   jelleggel  kimond,  az  megvalósul.  Ehhez  hasonlítható  Jézus  szava   a
   gyógyítás esetében.  Kimondja, hogy  nyíljon meg  a  fül és  a száj  s  ez
   valóban  megtörténik.  A  betegséget   értelmezhetjük  úgy,  hogy   valami
   elromlott a teremtés rendjében, az  Isten által teremtett ember  valamiben
   hiányt szenved. Amikor Jézus  megszünteti a betegséget, akkor  újjáteremti
   az embert, helyreállítja a teremtés rendjét.
   Talán  nincs  szükségünk  arra,  hogy  a  történetben  szereplő   emberhez
   hasonlóan az Úr megnyissa a mi fülünket és szánkat, de arra már igen, hogy
   megnyissa  fülünket  igazságának   meghallására  és  szánkat   örömhírének
   hirdetésére. És meg szeretné nyitni értelmünket tanításának megértésére és
   szívünket szeretetének befogadására.  Készen állok-e arra,  hogy Isten  új
   látásmóddal, új  hallással és  új  beszédmóddal ajándékozzon  meg?  Készen
   állok-e a belső átalakulásra, a lelki megújulásra?
   © Horváth István Sándor
    
    Imádság:

   Urunk,  Jézus,  aki   teljes  odaadással  fogadtad   el  a   kereszthalált
   üdvösségünkért, tégy  minket és  a világ  minden emberét  keresztáldozatod
   részesévé, hogy  létünk és  cselekedeteink  szabad és  tudatos  részesedés
   legyenek üdvözítő művedben.
   II. János Pál pápa