2015. augusztus 24. – Hétfő, Szent Bertalan apostol

2015.08.24 07:46

   Egy  alkalommal:   Fülöp  találkozott   Nátánáellel,  és   közölte   vele:
   „Megtaláltuk, akiről  Mózes törvénye  és a  próféták szólnak,  a  názáreti
   Jézust, József fiát.” „Jöhet-e valami jó Názáretből?” – kérdezte Nátánáel.
   „Jöjj, nézd meg!” – felelte Fülöp.

   Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel  közeledik hozzá, így szólt:  „Nézzétek,
   ez egy  igaz izraelita!  Nincs benne  kétszínűség!” Nátánáel  megkérdezte:
   „Honnan ismersz engem?” Jézus így felelt: „Még mielőtt Fülöp hívott volna,
   láttalak a  fügefa alatt.”  Nátánáel erre  elismerte: „Rabbi,  te vagy  az
   Isten Fia, te vagy Izrael Királya.”  Jézus így szólt: „Azért hiszel,  mert
   azt mondtam:  Láttalak a  fügefa alatt.  Nagyobb dolgokat  is fogsz  látni
   ennél.”  Majd  így  folytatta:  „Bizony,  bizony,  mondom  nektek:   látni
   fogjátok, hogy  megnyílik az  ég, és  Isten angyalai  fel-alá szállnak  az
   Emberfia felett.”
   Jn 1,45-51

   Elmélkedés:

   Nátánáelről  olvasunk  a  mai  nap  evangéliumában,  akinek  személyét   a
   keresztény hagyomány  a kezdeti  időktől fogva  azonosítja a  ma  ünnepelt
   Szent Bertalan apostollal. Más  apostolok, illetve újszövetségi  személyek
   esetében is találkozunk a kettős névvel, minden bizonnyal itt is erről van
   szó. A jelenetből kiderül,  hogy Fülöp hívja  Nátánáelt Jézushoz. Ő  ugyan
   kételkedik  a  názáreti  Jézus  személyével  kapcsolatban,  de  jószándéka
   jeleként kész találkozni vele. Jézus valószínűleg látásból ismerhette  őt.
   Erre utal, hogy szavai  szerint napokkal vagy  hetekkel korábban látta  őt
   egy fügefa  alatt,  ahol  minden bizonnyal  más  írástudókkal  beszélgetni
   szokott, illetve Jézus tudja a nevét  is. Szintén ezt támasztja alá  Jézus
   kijelentése Nátánáelről:  „Nézzétek, ez  egy igaz  izraelita! Nincs  benne
   kétszínűség!” (Jn  1,47). Ilyen  elismerő  kijelentést aligha  tett  volna
   Jézus egy idegenről, akit nem ismert.
   A történet kapcsán  két tanulságot fogalmazzunk  meg: az Egyház  közössége
   akkor növekszik, ha apostoli lelkület  él bennünk és Jézushoz vezetjük  az
   embereket. Ezt tette egykor  Fülöp és ez mindannyiunk  és az én  feladatom
   is. A másik üzenet: Jézus jól  ismer minket. Ha jószándékkal, álnokság  és
   kétszínűség nélkül  közeledek  felé,  ő megismer,  új  dolgok  meglátására
   nyitja fel szememet, új úton indít el és új hivatást ad nekem.
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Fény, mely soha  el nem homályosodsz!  Jaj azoknak, akik  nem gyúlnak  fel
   tetőled! Jaj  azoknak,  akik  elfordítják szemeiket,  hogy  ne  lássák  az
   igazságot!  Sötétségből  sötétségbe  botorkálva,   azt  sem  tudják,   hol
   roskadnak össze. Szegények, kik nem  tudják, mit veszítenek! Ó  dicsőséges
   ország, melyben  Veled,  Uram,  tieid uralkodnak  fénybe  öltözötten!  Ott
   végtelen öröm vár ránk. Szomorúság nem vegyül vidámságunkba. Fájdalom  nem
   keserít bennünket. Fényedet nem kíséri árnyék,  s az élet nem ismer  többé
   halált.
   Szent Ágoston