2015. augusztus 20. – Csütörtök, Szent István király

2015.08.20 07:47

   Abban az időben Jézus így  szólt tanítványaihoz: Mindaz, aki  meghallgatja
   szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki  a
   házát sziklára építette. Szakadt a zápor,  ömlött az ár, süvített a  szél,
   és nekizúdult a  háznak, de az  nem dőlt össze,  mert sziklára épült.  Aki
   viszont hallgatja  szavaimat,  de  nem  követi  azokat,  ahhoz  az  ostoba
   emberhez hasonlít, aki a házát  homokra építette. Szakadt a zápor,  ömlött
   az ár,  süvített  a szél,  nekizúdult  a  háznak, az  összedőlt,  és  nagy
   romhalmaz  lett   belőle.   Ezzel   Jézus  befejezte   beszédét.   A   nép
   elragadtatással  hallgatta  tanítását,  mert  úgy  tanított,  mint  akinek
   hatalma van, nem úgy, mint az írástudók.
   Mt 7,24-29

   Elmélkedés:

   Aki sziklára épít
   Egészen különleges, sziklára épített házról küldött valaki néhány képet. A
   hagyományos házakhoz egyáltalán  nem hasonlított  a vasszerkezetű,  szinte
   teljesen üveggel borított épület, de a helyválasztás még érdekesebb  volt.
   Egy legalább 100 méter magas sziklafal oldalához volt rögzítve az  épület,
   a mélységben a hatalmas óceán. A  garázs a ház tetején volt, ide  lehetett
   érkezni autóval,  majd  onnan lemenni  a  házba. E  különleges  építészeti
   megoldás még nem  létezik a  valóságban, egy építésziroda  tervezte, s  ki
   tudja, lesz-e valaki, aki megépíttet  magának egy ilyen sziklafalon  függő
   házat.
   Jézus egészen  másfajta  sziklára  épített házról  beszél  az  evangéliumi
   példázatban,  amelyet  ma,  Szent   István  király  ünnepén  olvasunk   az
   evangéliumban. Az ő korában még  nem voltak építésztervezők, akik  ennyire
   különleges házakat álmodtak volna, de a házakat építő emberek már abban az
   időben is jól tudták, hogy minden építménynek szilárd alapra van szüksége.
   Homokra vagy  ingoványos  talajra  nem lehet  építeni,  mert  az  időjárás
   könnyen romba döntheti az épületet. Ha időtálló házat akar valaki építeni,
   akkor  érdemes  megfelelő  helyet  választania.  Jézus  azonban  nem  volt
   tervező, ezért kijelentését sem  építészeti tanácsként kell  értelmeznünk,
   hanem annak lelki mondanivalóját kell felfedeznünk.
   Jézus hasonlatában  a  ház  az  ember  életét  jelenti,  a  mi  keresztény
   életünket. A ház alapja az ő tanítása, pontosabban annak megvalósítása.  A
   tanítást ugyanis nem elegendő hallgatni és helyeselni, hanem a  keresztény
   ember ezen  tanítás  szerint él,  megteszi  mindazt, amire  az  Úr  szavai
   ösztönzik. Oktalanság volna részünkről, ha megelégednénk az Úr tanításának
   elméleti ismeretével és nem törekednénk annak gyakorlati  megvalósítására.
   Bölcsességről, okosságról tanúskodik  az, ha  valaki Krisztus  tanításában
   találja meg azt az alapot, amelyre életét építi.
   A ma ünnepelt Szent István király életében és tetteiben megmutatkozik ez a
   bölcsesség. Személyes életét Krisztus tanítása határozta meg: támogatta  a
   szegényeket, megbocsátott  ellenségeinek, gyakorolta  a  vendégszeretetet.
   Emellett azt akarta, hogy a magyar nemzet, a magyar emberek számára is  ez
   legyen a szilárd alap. Azzal  a szándékkal hívott hazánk földjére  papokat
   és szerzeteseket, hogy a pogányságból a keresztény hitre vezesse a  népet.
   E szándéka felismerhető továbbá egyházszervezői intézkedéseiben,  valamint
   abban,  hogy  például   a  templomépítésekkel   a  nép   vallásgyakorlatát
   igyekezett  előmozdítani.   A   kereszténységet   nem   csupán   politikai
   megfontolásból és  nemzete  jövőjének biztosítása  érdekében  választotta,
   hanem  személyes   meggyőződésből.  Keresztény,   életszentségre   törekvő
   uralkodó volt,  aki saját  példáját  állította népe  elé. Az  ő  személyes
   példája alapozza meg annak hitelességét, hogy a keresztény hit megtartását
   ajánlja fiának, Szent Imre  hercegnek az Intelmekben,  és azt kérje  tőle,
   hogy az ő utódaként és uralkodóként  a népet is a Krisztusi tanítás  útján
   vezesse.
   Személyes életünkben, valamint  családjaink és  nemzetünk életében  legyen
   Krisztus tanítása a jövőben is a szilárd alap!
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Mindenható Istenünk! Magyar népünk Szent István királynak köszönheti, hogy
   a keresztény igazság útján elindult. Lelke mélyéig hívő, keresztény  ember
   volt, aki  cselekedeteiben  Krisztust  követte. Szent  királyunk  azzal  a
   meggyőződéssel igyekezett  a  keresztény hitet  terjeszteni  országunkban,
   hogy ez a vallás erkölcsi mértéket és értéket ad az embereknek, az  ország
   felemelkedését szolgálja  és biztosítja  népünk megmaradását  évszázadokon
   keresztül. Segíts  minket, hogy  Szent István  király példáját  követve  a
   földi haza építése mellett az égi haza, a mennyország felé törekedjünk!