2015. április 13. – Hétfő

2015.04.13 20:46

Volt a farizeusok  között egy  Nikodémus nevű  férfi, aki  a zsidók  egyik
   főembere volt.  Éjnek  idején  fölkereste  Jézust,  és  ezt  mondta  neki:
   „Mester, tudjuk, hogy te Istentől jött tanító vagy. Senki sem tud  ugyanis
   ilyen csodajeleket tenni, amilyeneket te művelsz, ha az Isten nincs vele.”
   Jézus így felelt neki: „Bizony, bizony,  mondom neked, ha valaki újra  nem
   születik, nem láthatja meg az Isten országát.” Erre Nikodémus megkérdezte:
   „Hogyan születhetik valaki újra, amikor  már öreg? Csak nem térhet  vissza
   anyja méhébe, hogy  újra szülessék?”  Jézus így  felelt: „Bizony,  bizony,
   mondom neked: aki újjá nem születik vízből és Szentlélekből, nem mehet  be
   az Isten országába. Ami testből születik, az test, – ami viszont  Lélekből
   születik, az lélek. Ne csodálkozz azon, hogy ezt mondtam neked: újjá  kell
   születnetek! A szél  ott fúj, ahol  akar; hallod ugyan  a zúgását, de  nem
   tudod, honnan jön, és  hová megy. Így van  ez mindenkivel, aki a  Lélekből
   született.”
   Jn 3,1-8

   Elmélkedés:

   Jézus és Nikodémus  beszélgetését olvassuk a  mai evangéliumi  részletben.
   Nikodémus nagy tekintélyű személy,  a főtanács tagja, vallási  kérdésekben
   jártas ember, akinek adtak a véleményére,  mind a főtanácsban, mind a  nép
   körében. A zsidó vallási  vezetők között valószínűleg egyedül  maradhatott
   Jézusról  alkotott  pozitív  véleményével,  amelyet  titkolhatott  előlük,
   hiszen nincs elég  bátorsága ahhoz,  hogy nappal  menjen Jézushoz.  Inkább
   éjszaka érkezik, hogy  ne tudjanak róla  mások. Látogatása és  érdeklődése
   teljesen jószándékú,  ahogyan erről  a beszélgetés  tanúskodik. Ismerte  a
   farizeusok korábbi próbálkozásait, amivel Jézust akarták kelepcébe csalni,
   tudott az írástudók által  kezdeményezett vitákról, amelyekkel  tanításába
   akartak belekötni, s bőven lehetett információja a Jézus által  véghezvitt
   csodákról is.  Tudni szeretné,  hogy  ki lehet  az, aki  csodatévő  erővel
   rendelkezik és  ki az,  akinek tanítására  oly sokan  lelkesednek, de  nem
   csupán a kíváncsiság vezeti.
   Az udvariassági bevezető meghallgatása után Jézus rögtön az újjászületésre
   tereli a  témát.  Az  Úr  szavaiból  mindvégig  kiérezzük,  hogy  elismeri
   Nikodémus vallási  tudását, ugyanakkor  megérzi,  hogy mire  van  szüksége
   ennek az embernek, mire vágyakozik, tudniillik a lelki újjászületésre.
   Keresem-e Jézust lelki újjászületésem reményében?
   © Horváth István Sándor
    
    Imádság:
  Urunk, töltsd be lelkünket istenséged örökkévaló élvezetével, melyet drága
   testednek és vérednek mostani vétele már előre jelez. Amen.