2014. december 8. – Hétfő, a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása

2014.12.08 07:38

Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába
   egy  szűzhöz,  aki  jegyese  volt  egy  férfinak,  a  Dávid  házából  való
   Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt:
   „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te  minden
   asszonynál!” Ennek  hallatára Mária  zavarba jött  és gondolkodóba  esett,
   hogy miféle köszöntés ez.  Az angyal azonban  folytatta: „Ne félj,  Mária!
   Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és
   fiút szülsz, s  Jézusnak fogod  őt nevezni!  Nagy lesz  ő: a  Magasságbeli
   Fiának fogják  hívni. Az  Úristen neki  adja atyjának,  Dávidnak  trónját.
   Uralkodni fog Jákob házán  mindörökké, és uralmának  soha nem lesz  vége!”
   Mária ekkor megkérdezte az  angyalt: „Hogyan történhet  meg ez, amikor  én
   férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta neki: A Szentlélek száll  le
   rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az,  ki
   tőled születik: Isten Fiának fogják  őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet  is
   gyermeket fogant  öregségében,  sőt,  már  a  hatodik  hónapban  van,  bár
   magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.” Erre Mária
   így szólt: „Íme, az Úr  szolgálóleánya: történjék velem szavaid  szerint!”
   Ezután az angyal eltávozott.
   Lk 1,26-38

   Elmélkedés:

   Mi  és  ki   irányítja  életünket?  Minek   van  a  legnagyobb   befolyása
   életvitelünkre? Kinek  a  tanácsait,  útmutatásait  fogadjuk  el?  Érdemes
   megfontolnunk ezen  adventi kérdéseket.  Ha ki  vagyok szolgáltatva  benső
   vívódásaimnak, ha  erős  vagy  éppen  gyenge  emberi  akaratom  sodrásának
   engedek, vagy ha  érzéseim könnyedén  felülkerekednek értelmem  döntésein,
   akkor aligha fogom elérni azt a célt, megvalósítani azt a feladatot,  amit
   Isten szán nekem. Nem  térhetek le a lelki  növekedés útjáról, mert  Isten
   azt várja tőlem, hogy szüntelenül ezen járjak. Különben életem  céltalanná
   válik, úgy érzem,  hogy semmilyen  szerepem nincs e  világban, nem  tartom
   fontosnak, hogy jót tegyek másokkal, s nem üdvösségem lesz legfőbb  célom.
   Bár tudnék  jót  tenni  a környezetemben  élőkkel,  de  elmulasztom  ennek
   lehetőségét. Egyik  oldalról nézve  személyes kudarc  ez, más  szempontból
   pedig az isteni terv meghiúsulása velem kapcsolatban.
   De van más  út számomra, amely  utat Szűz Mária  életpéldája világít  meg,
   akinek szeplőtelen fogantatását  ünnepeljük a mai  napon. Emberi  életének
   első  pillanatától,  azaz  fogantatásától  kezdve  átjárta  őt  az  isteni
   kegyelem, s a döntő  pillanatban, amikor az  angyal által értesült  arról,
   hogy Isten őt választotta ki arra, hogy a Megváltó anyja legyen, ő  teljes
   emberségével,  akaratával  és  értelmével  beleegyezett  Isten  akaratába,
   elfogadta azt. Példája segítsen, hogy ki tudjam mondani a feltétel nélküli
   „igen”-t Isten akaratára.
   © Horváth István Sándor
    
    Imádság:

   Legszentebb Szűz, aki habozás nélkül  átadtad magad a Mindenhatónak,  hogy
   megvalósíthassa a megváltás tervét, önts bizalmat a fiatalok szívébe, hogy
   mindig legyenek  olyan buzgó  pásztorok akik  a keresztény  népet az  élet
   útján vezetik, és olyan megszentelt lelkek, akik a tisztaság, a szegénység
   és  az  engedelmesség  által  tanúskodnak  feltámadott  Fiad  felszabadító
   jelenlétéről. Ámen.
   Szent II. János Pál pápa