2014. december 30. – Kedd

2014.12.30 06:54

 Abban az időben, amikor a  gyermek Jézust szülei bemutatták a  jeruzsálemi
   templomban, ott volt Anna prófétanő is, Fánuel leánya Áser törzséből. Idős
   volt már, napjai előrehaladtak. Leánykora után hét évig élt férjével, majd
   özvegyen érte meg a nyolcvannegyedik évét. Nem hagyta el a templomot soha,
   böjtölve és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Abban az órában is
   odament, dicsőítette  Istent, és  beszélt a  gyermekről mindazoknak,  akik
   Jeruzsálem megváltására vártak. Miután  az Úr törvénye szerint  elvégeztek
   mindent, visszatértek  városukba, a  galileai Názáretbe.  A gyermek  pedig
   növekedett és  erősödött;  eltelt  bölcsességgel, és  Isten  kedvét  lelte
   benne.
   Lk 2,36-40

   Elmélkedés:

   Jézus templomi bemutatása  alkalmával a férfi,  Simeon mellett  megjelenik
   egy női  személy,  Anna  is. Szerepe  ugyanaz,  mint  Simeoné,  tudniillik
   tanúskodni arról, hogy e gyermekre  várt a választott nép, benne  valósult
   meg Isten ígérete, ő a Megváltó.
   Lukács evangélista  beszámolója több  dolgot  rögzít róla,  amelyek  közül
   minden bizonnyal vallásos buzgósága a legfontosabb. Buzgóságát jelzi, hogy
   „nem hagyta el a  templomot soha, böjtölve  és imádkozva szolgálta  Istent
   éjjel és nappal” (Lk 2,37). Az evangélista nem jegyzi le Anna szavait, nem
   tesz említést  külön neki  adott kinyilatkoztatásról  és arról  sem,  hogy
   eltöltötte volna a Szentlélek, amely elemek Simeon esetében nagy hangsúlyt
   kaptak.  Ehelyett  buzgó  imádságát,   böjtölését,  szolgálatát  és   több
   évtizedes  hűségét  emeli   ki,  amelyek  érdemessé   tették  arra,   hogy
   megláthassa a Megváltót, akire ő  és nemzedéke várakozott. Újabb  elemként
   jelenik meg, hogy az általa  felismert igazságról másoknak beszélni  kezd,
   azaz tanúságot  tesz a  jelenlévők előtt  arról, hogy  a templomba  hozott
   újszülött gyermekben, Jézusban felismeri a Megváltót.
   Bízni abban, hogy Isten ígérete valóra fog válni, hűséggel és  kitartással
   várni a  megvalósulást,  buzgón  imádkozni Istenhez,  és  a  hit  szemével
   felismerni a Megváltót - mindezt megtanulhatjuk Anna asszonytól.
   © Horváth István Sándor
    
     Imádság:

   Urunk, Jézus Krisztus!  Születéseddel az  isteni szeretet  jött el  emberi
   világunkba. Legyen minden család a szeretet otthona! Legyen minden  család
   az élő Isten  otthona! Legyen  minden család  az élő  hit otthona!  Urunk,
   jelenléted teremtse meg a szeretetet és  a békét minden családban, hogy  a
   családtagok egymást  segítve  és  felelősséggel  teljesítsék  hivatásukat!
   Segítsd a  keresztény családokat,  hogy tanúságot  tegyenek a  világban  a
   szerelem, a szeretet, a  házasság és a  család szépségéről! Hiszek,  Uram,
   erősítsd bennünk a hitet!