2014. december 22. – Hétfő

2014.12.22 05:21

 Erzsébet  meglátogatása   alkalmával   Mária   így   magasztalta   Istent:
   „Magasztalja lelkem az  Urat, és szívem  ujjong megváltó Istenemben!  Mert
   tekintetre  méltatta  alázatos  szolgálóleányát,  lám,  ezentúl  boldognak
   hirdet engem  minden  nemzedék. Nagy  dolgokat  művelt velem  a  Hatalmas,
   szentséges az ő  neve! Irgalma nemzedékről  nemzedékre száll,  mindazokra,
   akik félik őt.  Nagyszerű dolgot  tett karja ereje,  széjjelszórta mind  a
   gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az
   alázatosakat.  Az  éhezőket  elhalmozta  minden  jóval,  de  a  gazdagokat
   elküldte  üres   kézzel.  Felkarolta   gyermekét,  Izraelt,   megemlékezve
   irgalmasságáról,  amint  atyáinknak  megígérte:  Ábrahámnak  és  utódainak
   mindörökre!”  Mária  ott  maradt  még  körülbelül  három  hónapig,  azután
   visszatért otthonába.
   Lk 1,46-56

   Elmélkedés:

   A  múlt  héten  megkezdett  eseménysort,  Keresztelő  János,  majd   Jézus
   születésének hírüladását Szűz  Mária Erzsébetnél  tett látogatása  követi.
   Mária nem azért  indul útnak, mert  kételkedik az angyal  szavában és  meg
   akar győződni annak igazáról. Éppen ellenkezőleg! Hisz az angyal szavának,
   elhiszi, hogy Erzsébet idős kora ellenére is gyermeket vár, ezért elindul,
   hogy rokonának segítségére  lehessen a  szülés előtti  időben, a  szülésre
   való  felkészülésben.   Kettejük   és  a   méhükben   hordozott   magzatok
   találkozását  tegnap  olvastuk  volna  az  evangéliumban,  de  az  adventi
   vasárnap miatt más szöveget vettünk.
   Ma  viszont  visszatérünk  találkozásuk  történetéhez,  pontosabban  Mária
   csodálatos hálaadó imájához. Miután  meggyőződött arról, hogy  Erzsébetnek
   valóban hamarosan gyermeke fog születni,  s ezzel beigazolódott az  angyal
   által említett  jel, a  legkisebb  kétely sem  merül  már fel  benne  arra
   vonatkozóan, hogy az  is valóra fog  válni, amit róla  mondott az  angyal,
   tudniillik, hogy  neki  is  gyermeke  fog  születni,  ő  lesz  a  Megváltó
   édesanyja.  Magasztaló  imájában  először  azért  ad  hálát  a  mindenható
   Istennek, hogy őt választotta ki arra, hogy méhében hordozza és  megszülje
   az emberré lett Istenfiút.  E személyes vonatkozás  után mintegy az  egész
   emberiség nevében hálát ad az irgalmas Istennek a megváltás művéért.
   Az utolsó  adventi  napokat  használjuk arra,  hogy  Máriához  csatlakozva
   imáinkban hálát adjunk a megváltásért és a Megváltóért!
   © Horváth István Sándor
    
    Imádság:

   Uram, Jézus!  Te vagy  a fény,  a világosság,  a remény  és a  vigasztalás
   számomra. Te vagy az Atya ajándéka. Te vagy a szeretet megnyilvánulása. Te
   valóságos Isten és valóságos ember  vagy. Szüless meg bennem! Élj  bennem!
   Halj meg bennem! És egykor támadj fel bennem az örök életre!