2014. december 20. – Szombat

2014.12.20 09:38

 Hat hónappal Keresztelő János születésének hírüladása után Isten  elküldte
   Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese  volt
   egy férfinak, a Dávid házából való  Józsefnek. A szűz neve Mária volt.  Az
   angyal belépett hozzá, és így szólt: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr
   veled van! Áldottabb  vagy te  minden asszonynál!”  Ennek hallatára  Mária
   zavarba jött és gondolkodóba  esett, hogy miféle  köszöntés ez. Az  angyal
   azonban folytatta: „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert
   íme, gyermeket  fogansz  méhedben és  fiút  szülsz, s  Jézusnak  fogod  őt
   nevezni! Nagy lesz ő:  a Magasságbeli Fiának  fogják hívni. Uralkodni  fog
   Jákob házán  mindörökké, és  uralmának soha  nem lesz  vége!” Mária  ekkor
   megkérdezte az angyalt:  „Hogyan történhet  meg ez, amikor  én férfit  nem
   ismerek?” Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le rád, és  a
   Magasságbeli ereje borít  be árnyékával.  Ezért szent lesz  az, aki  tőled
   születik: Isten  Fiának  fogják  őt  hívni.  Lásd,  rokonod,  Erzsébet  is
   gyermeket fogant  öregségében,  sőt,  már  a  hatodik  hónapban  van,  bár
   magtalannak tartják az emberek, Istennél semmi sem lehetetlen.” Erre Mária
   így szólt: „Íme, az Úr  szolgálóleánya: történjék velem szavaid  szerint!”
   Ezután az angyal eltávozott.
   Lk 1,26-38

   Elmélkedés:

   Jézus születésének  hírüladását beszéli  el a  mai evangélium.  Íme itt  a
   csoda és a titok. Jézus származásának csodája és titka. Az Úr születésének
   csodája  és  titka.  A  megtestesülés  csodája  és  titka.  Isten  emberré
   válásának csodája és titka. A megváltást évszázadokon keresztül előkészítő
   és  az  idők  teljességében  megvalósító   Isten  csodája  és  titka.   Az
   üdvtörténet korábbi  időszakának  minden  isteni  tevékenységét  felülmúló
   csoda és titok.  Az idők  végezetéig felülmúlhatatlan csoda  és titok.  Az
   egyszeri és megismételhetetlen csoda és titok. Megváltásunk és üdvösségünk
   csodája és titka. Isten és ember kapcsolatának csodája és titka.
   E  csodáról  és  titokról  elsőként  a  születendő  gyermek,  a   Megváltó
   édesanyja, Szűz Mária értesül. Názáreti otthonában angyal hozza számára  a
   hírt, hogy a  mindenható Isten  őt választotta  ki arra,  hogy a  Megváltó
   anyja legyen.  Meglepődve, csodálkozva  fogadja  a hírt,  majd  készséggel
   jelenti ki, hogy az Úr szolgálója lesz. Mária az igen kimondásával, teljes
   lényének beleegyezésével magába, méhébe fogadja Isten Fiát, az örök  Igét,
   a csodát és a titkot.
   Az esemény lezárásaként, bár a názáreti  leány nem kérte, az angyal  mégis
   különleges jelről beszél neki az elhangzottak igazolására. A jel az  lesz,
   hogy rokona Erzsébet is hamarosan édesanya lesz.
   Hittel várom-e a születendő  Megváltót? Hittel szemlélem-e  a csodát és  a
   titkot?
   © Horváth István Sándor
    
    Imádság:

   Urunk, Jézus  Krisztus!  Te  emberré lettél  értünk  és  vállaltad  emberi
   sorsunkat.  Születésed   által   megújítasz  minket.   Emberi   világunkba
   születéseddel  az  isteni  világba  hívsz  mindannyiunkat.  Megváltást  és
   üdvösséget hozol  számunkra. Ó,  betlehemi  Gyermek, taníts  minket,  hogy
   örökre megőrizzük magunkban a gyermeki lelkületet!