2014. december 16. – Kedd

2014.12.16 08:13

 Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: „Erről mi
   a véleményetek? Egy  embernek két fia  volt. Odament az  egyikhez, és  így
   szólt hozzá:  „Fiam,  menj  ki ma,  és  dolgozz  a szőlőben!”  A  fiú  azt
   válaszolta: „Nincs kedvem!”, de később megbánta, és mégis kiment.  Odament
   a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt: „Szívesen, uram!”,  menni
   azonban nem ment. Kettőjük közül  melyikük teljesítette az apa  akaratát?”
   Azt felelték: „Az első.”
   Erre Jézus így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek: A vámosok és utcanők
   megelőznek  titeket  Isten  országában.  Mert  eljött  hozzátok  János  az
   igazságosság útján járva, és  ti nem hittetek neki,  a vámosok és  utcanők
   viszont hittek neki. De ti, akik mindezt láttátok, még ezután sem tértetek
   jobb belátásra, hogy higgyetek neki!”
   Mt 21,28-32

   Elmélkedés:

   Miután Jézusnak  Keresztelő  Jánosra  vonatkozó  kérdésére  a  főpapok  és
   vallási vezetők nem akartak  válaszolni, ő újabb  kérdést tesz fel  nekik.
   Elmond egy  esetet, amely  példabeszédnek is  tekinthető, de  akár meg  is
   történhetett a valóságban. A rövid  történet szerint egy apa mindkét  fiát
   arra kéri, hogy  segítsenek neki  dolgozni a szőlőben.  Egyikük ugyan  azt
   válaszolja, hogy nincs kedve, később viszont mégis megteszi apja  kérését.
   A másik fiú azonnal kifejezi készségét apja kívánságának teljesítésére, de
   mégsem megy, azaz  szóbeli beleegyezését nem  követte a cselekedet.  Jézus
   kérdése  így  hangzik:  „Kettőjük  közül  melyikük  teljesítette  az   apa
   akaratát?” (Mt 21,31).
   A megkérdezettek most nem kezdenek  el egymás közt tanakodni a  lehetséges
   válaszról,  hanem  azonnal  válaszolnak,  elismerik,  hogy  az  első   fiú
   cselekedett  helyesen.  Válaszukkal  tehát  azt  is  elismerték,  hogy   a
   cselekedet fontosabb  a  kimondott  szónál. Lehet,  hogy  valaki  megtagad
   először valamit, de ha később  mégis engedelmeskedik, ez jóváteszi  előbbi
   hibáját.
   Ezt követően  Jézus  nyíltan  korholja őket  hitetlenségük  miatt.  Kemény
   szavait nem  a főpapok  mostani felelete  váltja ki,  hanem az,  hogy  nem
   akartak válaszolni  a  János  keresztségére  vonatkozó  kérdésre  (tegnapi
   evangélium). Nem volt elég, hogy  János szavainak nem hittek, bűnüket  még
   azzal is  tetézték,  hogy  János  cselekedeteit  látva  sem  hittek,  azok
   hatására sem tartottak bűnbánatot. Ezért őket, a vallási tekintélyeket még
   azok  is  megelőzik  majd  a  mennyek  országában,  akiket  ők   lenéznek,
   megvetnek, bűnösnek tartanak.
   Nem az elutasítás, hanem a bűnbánat útja vezet a mennyországba.
   © Horváth István Sándor
    
     Imádság:

   Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és  kicsinységem
   tudatában  hálát  adok  neked,   s  egész  lelkemmel  kérlek,   rendkívüli
   jóságodban  fogadd  jóakarattal  könyörgésemet:  hatalmaddal  űzd  el   az
   ellenséget  tetteimtől  és  cselekedeteimtől,  erősíts  engem  a   hitben,
   kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem
   boldogságod birtoklására!
   Szent Ágoston