A végső idők Apostolai

2013.08.25 22:02

Tanúságtételetek ideje

 

    „Azt szeretném, ha még komolyabb egységre lépnétek Velem, hogy segithessek nektek felajánlott életetek útján haladni a lelki érettségig. Elérkezett az idő, hogy éretté váljatok. Tanúságtételetek ideje ez. Tegyetek mindenki előtt tanúságot arról, hogy felajánlottátok magatokat Nekem. Világositsa meg életeteket anyai jelenlétem. Aki benneteket lát, annak látnia kell fényem hatalmát.

    Ajándékozzátok segitségemet a távolállóknak, a szegényeknek, a betegeknek, a bűnösöknek, az elkeseredetteknek. Jöjjetek Velem, anyai pásztorotokkal a sok elveszett bárány után, akiket az a veszély fenyeget, hogy meghallnak az éhségtől és a hidegtől.

    Tegyetek mindenki előtt tanúságot arról, hogy Velem jártok a(z Igaz) hit útján.

    El sem tudjátok képzelni, hogy a mai időkben mily széles körben és mily mélyrehatóan terjednek a tévedések. Sok ember veszti el hitét, és a hitehagyás egyre inkább átjárja az Egyházat. Olyan mint egy minden tagjára átterjedő rettenetes rákos daganat.

    Ti arra vagytok hivatva, hogy a hősi és tiszta hit útján kövessetek Engem. Ajándékul azt adom nektek, hogy megtartalak a hit teljességében, és igy képesek lesztek megvilágitani gyermekeimet ma, a nagy sötétség idejében. Ezért kérem tőletek, hogy maradjatok szoros egységben a(z igazi) Pápával, aki Jézustól azt a feladatot kapta, hogy minden embert megerősitsen a katolikus hit igazságában.

    Tegyetek mindenki előtt tanúságot arról, hogy Velem jártok az imádság útján. Az imádság az Egyház erőssége, az imádság megmenekülésetekhez szükséges. Velem együtt végzett imátokkal vagyok képes a második Pünkösd ájándékát elnyerni számotokra. Most felszólitalak benneteket arra, hogy hivjatok mindenkit imádkozni. Tartsatok több ima Cönákulumot. Szeretném, ha Ti, Papok adnátok elsőként példát erre azzal, hogy részt vesztek Cönákulumokon. Azt kérem, hogy e döntő időben terjedjenek a Cönákulumok a gyerekek, a fiatalok és a családok körében.

    Tegyetek mindenki előtt tanúságot arról, hogy Velem jártok a(z élet) szentség útján.

    Szükséges, hogy az  egész  Egyház és az egész emberiség is tisztelje és dicsőitse Szeplőtelen Szívemet.

    Jézus tökéletes követése, a kicsinység és az alázat, a világ  és önmagatok semmibe vevése, minden erény hősi gyakorlása, a legméltóságosabb Oltáriszentség iránti nagy szeretet útján viszlek benneteket.

    Az új korszakban vezető döntő időkben vagytok immár.   

    A nagy sötétség e napjaiban egyre erősebbé válik majd fényetek, mig sugaraival be nem tölti és meg nem világitja a lelkeket, az Egyházat és az egész emberiséget”.

(Szűzanya Üzenete Gobbi atyán keresztül, 1991.05.04.)

 

    Az utóbbi időben azért kezdtük el az együttmüködést mi is a más lelkiségek, mozgalmak azon tagjaival akik nyitottak a magánkinyilatkoztatások elfogadására, az apostolkodásra, hogy minél több őszintén kereső testvérünk megtalálja a számára szükséges eligazitást, és elinduljon a megtérés útján. Azok akik bizonytalanok az idők jeleivel kapcsolatosan tudjanak tájékozodni és felkészülni az eseményekre, a háborúk fokozódása ami összeomláshoz vezet előkészitve az Antikrisztus fellépését, majd a Hamis Krisztus és Hamis Egyház megnyilvánulása, a Szentmise eltörlése,(v. ö. Dán 12,11) az igazak űldöztetése, az Egyház keresztrefeszitése, a lelkiismeret megvilágitása, (Nagyfigyelmeztetés), és a III. Világháború, azaz a Bűntetés, az Úr II. eljövetele, de nem hús-vér testben, hanem dicsőségben. Ez látszik, mint legvalószínűbb forgatókönyv. Ezek a negatív ígéretek mindegyike gyengülhet, tompulhat, ha sokan szívvel-lélekkel folytatjuk engesztelésünket, és minél többen engesztelünk. Buzdítsuk az imádságra, engesztelésre a környezetünkben élőket!

(Tengernek Csillaga, 2013. júl-aug. XVIII/4.szám.29 old)

 

     Titkom Pápája

 

    „Ma kijelentem előttetek, hogy titkom Pápája ő, az a Pápa, akiről a jelenések alatt a gyerekeknek beszéltem, szeretetem (II. János Pál), és fájdalmam (XVI Benedek), pápája ő.

    Most, a nagy sötétség idejében ajándékoz meg a(z igaz) Pápa minden embert Krisztus Világosságával. Az általános hitehagyás idejében megerősit a hit igazságában. Szeplőtelen Szivemen sebet ejt annak látványa, hogy némely szegény püspök, pap, szerzetes és világban élő gyermekem részéről mutatkozó biráló szembefordulás, a kevély szembeszegülés Tanitóhivatalával.

    Ezért rontja meg ma Egyházamat a mély megoszlás, fenyegeti az igaz hit elvesztése, járja át az egyre növekvő hűtlenség. Amikor ez a Pápa beteljesiti Jézustól rábizott feladatát, (lemondatás, - XVI. Benedek - vértanúság), akkor benneteket az akkorra általánossá váló hitehagyás sűrű sötétsége vesz majd körül.

    Csak az a kis maradék tart ki hűségben, amely ezekben az években anyai meghivásomat elfogadva engedte, hogy Szeplőtelen Szivem biztonságos menedékébe zárjam. És ez a kicsiny, hűséges maradék – amelyet Én készitettem fel, és Én neveltem – kapja azt a feladatot, hogy fogadja a hozzátok dicsőségben visszatérő Jézust, aki igy nyitja meg a rátok váró új korszakot.”

(Szűzanya Üzenete Gobbi atyán keresztül,1991.05.13., Az első fatimai jelenés évfordulóján.) 

                                                                                                                                                   Akinek van füle az hallja meg, amig még nem késő. De kijelentjük, nem csak mi a MM-hoz, vagy MPM-hoz tartozók vagyunk a kisded nyájhoz tartozók, miként többen vannak máma is akik kapnak hiteles magánkinyilatkoztatásokat, a világ különböző részein. Igen szomorú  az, amikor egymást ők elítélik. Ezek emberi tévedések. (MM=Máriás Mozgalom, a laikus ág, MPM=Máriás Papi Mozgalom)

(Tengernek Csillaga 2013. jul-aug. XVIII/4. szám, 30 old.)

 

    A teljes Igazság megértése

 

    „Most beléptetek a második Pünkösd idejébe. Azt kérem, hogy gyűljék az egész Egyház Szeplőtelen Szívem lelki  Cenákulumába. Akkor a Szentlélek rávezet benneteket a teljes Igazság megértésére. Isten Igéjének titkába vezet be benneteket, megajándékoz a bölcsesség fényével, hogy megértsétek az egész Evangéliumot, és hogy mi vonatkozik benne a most átélt időkre. A Szentlélek majd megérteti veletek időtök jeleit.

    Ezek azok az idők, amelyeket a Szentirás mint a nagy hitehagyásnak és az Antikrisztus fellépésének idejét jövendől meg. Ez a nagy szorongattatás és számtalan szenvedés ideje minden ember számára. Ebben élitek át a Jézus Dicsőséges, második eljövetelét előkészitő utolsó eseményeket. A Szentlélek teljes tanúbizonyságot tesz Jézus mellett. (a lelkiismeret megvilágitásakor). Ő az egyszülött Fiú, egylényegű az Atyával. Ő a megtestesült Ige, az egész világegyetem Királya, akinek azért kell dicsőségben visszatérnie, hogy megalapitsa országát a világban.

    A Szentlélek késziti fel a sziveket és a lelkeket Jézus második eljövetelére. Ezért árasztja kegyelmi ajándékait még erősebben és rendkivülibb módon, mint az Egyház első idejében.

Most már valóban beléptetek a védső időkbe, amelyek benneteket az új korszakba vezetnek

    A (Szent)Lélek feladata, hogy felkészitse az egész emberiséget tökéletes átalakulására, hogy új Eget és új Földet alkosson. Ezért kérem tőletek, hogy hűségben tartsatok ki a Cenákulumokban, ahogy már kértem tőletek. Csak igy készülhettek fel a rátok váró nagy tervre.”.

(Szűzanya üzenete Gobbi atyán keresztül, 1991. 05. 19. Pünkösd, Berlin.)

(Tengernek Csillaga 2013. jul-aug. XVIII/4. szám, 31 old)

 

    A végső idők Apostolai

 

    „Kiválasztottalak és felszólítottalak benneteket arra, hogy legyetek győzelmes seregem tagjai. Nagy tervem van veletek. E Tervemet minden részletében közöltem veletek  Most teljes ragyogásában kell megjelennie az Egyház  és az emberiség előtt, mert ez érettségetek és nyilvános tanúbizonyságotok ideje. Mutatkozzatok mindenki előtt úgy, mint akik magatokat nekem szentelték, úgy mint e végső idők  apostolai. A végső idők apostolaiként bátran kell hirdetnetek a katólikus hit minden igazságát   erőteljesen kell szólnotok az Evangéliumról, határozottan le kell lepleznetek a veszélyes eretnekségeket, amelyek az igazság köntösébe öltöznek, hogy jobban rászedjék a lelkeket, és igy igen sok gyermekemet távolitsanak el az igaz hittől.

    A végső idők apostolaiként a kicsinyek hatalmával kell ellenálljatok a nagyok és tudósok kevély erejének, akik hamis tudománnyal és önteltséggel darabokra szedték Jézus Evangéliumát, annak racionális, emberi és teljesen téves értelmezését terjesztve.

    Elérkezett az az idő, amelyről Szent Pál jövendőlt, amikor sokan terjesztenek hamis és idegen tanokat, és e meséket követvén sokan eltávolodnak az Evangélium igazságától.

    A végső idők apostolaiként kell követnetek Jézust önmagatok és a világ megvetésének útján, az alázat, az imádság, a szegénység, a hallgatás, a vezeklés, a felebaráti szeretet, az Istennel való egyre mélyebb egyesülés útján. Ismeretlenek és megvetettek maradtok a világ és a titeket körülvevő emberek előtt. Gyakran gáncsolnak, peremre szoritanak és üldöznek benneteket. Most Krisztus fényével kell megvilágitanotok a Földet. A hitehagyás és a nagy sötétség e napjaiban a(z igaz) hit legyen a titeket megvilágitó fény, és csak a Fiam – Jézus – dicsőségéért  való búzgóság emésszen benneteket az általános hűtlenség idején.

 

    A Végső Idők Apostolaiként rátok tartozik a második evangélizáció megvalósitása.

 

    Tegyétek evangéliumivá az Egyházat, amely eltávolodott Krisztus Lelkétől, és engedte, hogy félrevezesse a világ szelleme, hogy az mélyen behatoljon belsejébe és egészen átjárja.

    Tegyétek kereszténnyé az emberiséget, amely ismét pogánnyá lett, mintegy kétezer évvel az Evangélium első hirdetése után.

    Tegyetek hivővé minden embert, aki a tévedés, a gonoszság, a bűn áldozatává vált, és engedi, hogy a sok hamis ideológia heves szele elsodorja, a gyakorlati istentagadás sötétségébe merültek, miközben az élvezetek, a pénz, az erőszak, a kevélység, a tisztátalanság kultuszának hódolnak.

    Elérkezett a ti időtök, és azért neveltelek ezekben az években, hogy képesek legyetek most határozott tanúságot tenni arról, hogy véretek ontásáig Jézus hűséges tanitványai maradtok.

Amikor majd ti, a világ minden táján élő kis gyermekeim, tanúságát adjátok annak, hogy a végső idők apostolai vagytok, akkor jut Szeplőtelen Szívem teljes diadalra.”

(Szűzanya üzenete Gobbi atyán keresztül, 1991. 06. 08.)

 

    Visszatekintve az eltelt időre, a II. vatikáni zsinat gyümölcsei nem hozták meg a kívánt megujúlást, sőt ellenkezőleg, úgy látszik, mintha a zűrzavar fokozódna. A modern lelkipásztori tervek csődöt mondtak, az illetékesek az Isten-i kegyelem megnyilatkozásait nem értékelték, sok helyen gáncsolták, támadták a jelenéseket és a látnokokat, a magánkinyilatkoztatásokat.

    De kik állnak ezen magatartások háterében, magában az Egyházban?

    Az Egyházba is beszivárgó szabadkőművesség. Tagjaik megtalálhatóak minden szinten, jellemzően a modernizmus leple alatt húzodnak meg és kitartóan tevékenykednek.  Mostanáig a Pápa és Tanitóhivatal ellen lázadoztak. Újitásokat sürgettek.

    A helyi papság legtöbb esetben tájékozatlan, óvatosságból elzárkozik, belefáradt, stb, de ki az közülük aki pl. a Rózsafüzér évében hiveivel elkezdte a rózsafüzér végzését , az Oltáriszentség évében a szentségimádások szervezését, vagy a havonkénti Engeszteléseket, és ne a búzgóbb hiveknek kelljen közelharcot vivni ezek beindulásáért.

    Az Ars-i plébános példája kiket inditott arra, hogy nyomdokait ma is lehet követni, sőt jobban mint valaha, az egyszerű falúsi kapás is el tud jutni az Úr látásáig.

    Mi ma a hit évében nagy Püspökünk (Márton Áron) hagyatékát magunkénak tudjuk-e vallani, élni,?, vagy a modern ,,tévhitet”, követjük, és észre sem vesszük, hogy letértünk az Igazság útjáról.

    Mi a Háromszék-i MM tagjai megvizsgáljuk ki és mit nyilatkozik, még akkor is ha egyházi személy, rangjától függetlenül, szakterülete, és személyes véleményét is, és ezt nem mint Egyházunk megnyilatkozását kezeljük, mert nem az, miként Krisztus nem mond ellent Önmagának, Tanitásának, úgy az Igaz Egyház se. Lassan oda jutunk mint a kezdetben, inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint embereknek, ( ottan ahol már új szelek fújdogálnak, elhomályosítva az Igazságot). Az Egyház Mi vagyunk. Csak a Szeretet, a Szépség, a Jóság, Isten Irgalmas mindenkinek megbocsájt, stb. Sokszor az az érzés támad bennünk, hogy a lényeg elmarad, hiányzik – napi imádság, alkalmankénti böjti felajánlás, vétkeink szívből történő megbánása, rendszeres erénygyakorlatok végzése…

(Tengernek Csillaga 2013. jul-aug. XVIII/4. szám, 32. old.)

 

    Bennetek nyilvánulok meg

 

    „Szeretett fiaim,  mindenkor veletek vagyok, egyesülök imátokkal. Segítek, hogy megismerjétek, megértsétek, szeressétek egymást, hogy együtt haladjatok e végső idők fájdalmas útján.

    Elérkezett az idő, amikor általatok szeretnék megnyilvánulni az Egyház és az egész emberiség előtt. Seregem Vezéreként nyilvánulok meg bennetek. Az egész  világon kialakítottam seregemet, hogy harcoljon Isten ellenségeinek hatalmas hada ellen, azok rendelkezése ellen, akik szembehelyezkednek Krisztussal, azaz az Antikrisztus ellen.   

    Seregem a kicsinyekből, a szegényekből, az Úr alázatos szolgáiból alakult, akiket Én hívok meg, hogy lépjenek Szeplőtelen Szívem Cenákulumába, hogy bőséggel megkapják a Szentlélek ajándékát. A legkisebbek szívében és lelkében művelem legnagyobb csodáimat. Mindannyitokat a kicsinységre, a lelki gyermekségre, a szegénységre, az alázatra neveljelek, mert a kicsinyek gyöngesége teszi lehetővé, hogy legyőzzem a hatalmasok kevély erejét.

Királynőként, a ti segítségetekkel valósítom meg  Szeplőtelen Szívemnek a világban aratott diadalát. Tárjátok ki életetek ajtaját, hogy uralkodhassak bennetek, és előkészíthessem a Krisztus Dicsőséges országába vezető utat.

    Én vagyok a hajnal, aki az Úr nagy napjának érkeztét hirdeti. E végső idők Próféta Asszonyaként nyilvánulok meg bennetek. Ezért szólok hozzátok, mert ti meghallgattok Engem, engedelmeskedtek Nekem, és követtek Engem. Így még továbbra is megnyilvánulok Üzeneteim által. Higgyetek szavamnak! Fogadjátok készségesen Üzeneteimet, mert mindent elmondtam bennük, ami reátok vár, mert szeretném megvigasztalni azt, aki szenved, támogatni azt, aki gyenge, felemelni azt, aki elesett, visszavezetni az Úrhoz azt, aki eltávolodott Tőle, megtéríteni a bűnösöket, meggyógyítani a betegeket, reményt nyújtani minden elkeseredett embernek.

Járjatok azon az úton, amelyet ezekben az években nektek kijelöltem. Mutatkozzatok minden ember előtt mint Nekem szentelt fiaim, mert mindenkor veletek vagyok. Éljetek a világot és önmagatokat megvetve. Legyen a(z igaz) hit a titeket megvilágító egyedüli fény a nagy sötétség e napjaiban.

    Arra vagytok hivatva, hogy új szív  legyetek az új Egyházban, amelyet Jézus titokzatos módon alakit Szeplőtelen Szívem égi kertjében. Megköszönöm mindazt a vigaszt nektek, amit e napok során  Szeplőtelen Szívem nagy fájdalmára adtatok.

Kedveseitekkel, a rátok bízott lelkekkel együtt megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

(Szűzanya Üzenete Gobbi atyán keresztül, 1991. 06. 26. lelkigyakorlatkor, San Marinoban)

   

    A kedves Olvasókkal megosztottunk öt üzenetből részleteket, amelyek némi eligazításul szolgálhatnak a jelen körülmények között, a mi számunkra az Iránytű, Égi Édesanyánk, Királynőnk követése a hit és a hűség útján. Befejezésül, a Budapesten elhangzott üzenetével zárjuk.

 

    „Nagy az Én fájdalmam, mert nem hallgatják meg, és nem követik anyai, aggódó felszólításaimat, hogy térjenek meg, és forduljanak vissza az Úrhoz.

    Ezért szólok ismét hozzátok, szeretteim és nekem szentelt (magyar) gyermekeim, és kérem, ajánljátok fel az Úrnak a szeretet és az engesztelés szellemében, imádságban és szenvedésben töltött életeteket e szegény emberiség megmeneküléséért, amely saját elpusztításának útján halad.”(1991. 09. 15)

    Ave Mária !  Testvéri szeretettel, Imre. (Tengernek Csillaga 2013. jul-aug. XVIII/4. szám, 34 old.)