A Szűzanya Pálosszentkútra hív minket!

2014.10.06 07:50

A Szűzanya Pálosszentkútra hív minket!

 

    A Máriás Papi Mozgalomhoz tartozó papjait és laikus híveit, Máriás Mozgalom, különösen a vidéki, területi  felelősöket,  hogy minél több helyiség legyen képviselve, valamint a Mozgalmunkkal MPM-MM,  szimpatizáló testvéreinket, érdeklődőket is, szeretettel várjuk.    

A bizonytalanság és kétségek eloszlatása végett érdemes figyelembe venni az alábbi szempontokat:

Vannak helyiségek, ahol elhunyt az a testvérünk, akinek szívügye volt a Mozgalom, önkéntes alapon megtette a tőle telhetőt, részt vett a Cönákulumokon, próbálta összefogni a helybéli kis közösséget és összekötő kapocs is tudott lenni köztünk, velünk, az egyházmegyei felelősünkkel, Birman József atyával, a mi, Erdély-i esetünkben. Azóta a közösség szétzilálódott, szeretnének újra beindulni, folytatni, de nem tudják hogyan. Nagyon egyszerű a megoldás. A csoportból, helyiségből  egy valaki vállalja fel önként, alázattal, a Szűzanyáért, a Mozgalommal kapcsolatos Terve – Szeplőtelen Szíve mielőbbi Diadaláért, a fönti feladatokat lehetősége, tehetsége szerint szívügyeként kezelni.

Vannak helyiségek, ahol jó pár személyhez, hívőhöz eljutott a Kék Könyv, „A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz”, beleolvastak és polcaikon porosodni hagyták, mert azt gondolták, csak papoknak, papokhoz szólt a Szűzanya. Ez hatalmas baki, értett hozzá a Gonosz, hogy sokakkal bevetesse ezt a maszlagját, gáncsolván Égi Édesanyánk Tervét! Igaz, először hozzuk – a papokhoz - szólt a Szűzanya személyes meghívása, üzenete,  de azon laikus hívek sokaságához is, akikhez eljutott a Kék könyv! Vagy részt vettek Cönákulumon, megérintette őket, de nem ismerték fel a hívó sugallatot. Ezt a két lehetőséget választotta a Szűzanya, mintegy „becsöngetett” szívünk ajtaján, felkínálta a Kék könyvet, a körülménytől függetlenül, vagy „belecsöppent” a meghívott egy Cönákulumba, azaz egy sajátságos imatalálkozóban.  Ezen Testvéreink figyelmébe ajánlom, még a meghívás érvényes, a nap utolsó órájában meghívott (feleszmélt) munkások is teljes bért kaptak a Gazdától, a munkaadótól! (Szentírás példája). Ez a tény, - a ritka kivételt azok képezik, akik mindenben belekontárkodnak, belekóstolnak és odébb állnak.

Vannak helyiségek, ahol többé kevésbé rendszeresen végzik a Cönákulumokat, úgy mondva jól, első látásra helyesen, de a felolvasott üzenet tartalmára nem figyelnek, nem elmélkedik át, a Fraternitast, testvéri együttlétet, az üzenetekben előforduló kényes témák megbeszélését, összevetését  mellőzik, akkor ne csodálkozzanak, ha ismereteik felszínesek maradnak, még a Kék könyv tartalmát illetően is. Sajnos, még a hivatalos folyóiratunk, a Szlovákia-i Mária Kora magyar nyelvű változata is csak egyoldalúan kezelte az üzeneteket, a kényes részleteket igyekeztek mellőzni, az igényesebbek ellenőrizzék arhívumaikban. Véletlenül, vagy szándékosan történt ez?

Személyes véleményem szerint a mi papjainkat az emberi „okoskodás”, a kényelmes megoldás útja megzavarta, osztogatták a Kék könyvet, jobbra-balra, és így éppen abban a csapdába estek bele sokan, amelyet a Szűzanya a könyvével kapcsolatosan feltárt. Hozzá jutottak a Kék könyvhöz sokan, de lelkileg nem voltak készek fogadására, megütköztek az üzenetek tartalmán, ha elolvasták, és ami lényeges, nem kezdték el a Cönákulumokat, így a Szűzanyát is megfosztották a lehetőségtől, hogy üzenetei és személyes jelenléte által – amit meg ígért - kifejthesse lélekformáló hatását, és azóta porosodik polcaikon. A hivatalos főegyházmegyei Felelősünk, Birmán József atya  lelkesedése lassan elapadt, segítők, támogatók nélkül belefáradt, kiöregedett, küldetését befejezi. Köszönjük neki, a Szűzanyának és a Szentháromságnak, a számunkra jutatott nagy ajándékot.

Az aratni való sok, de a hiteles munkások egyre fogynak, ők feladatukat teljesítették, haza költöznek, de a „staféta botok” – Kék könyvek - új gazdáikra várnak, önkéntesekre, papokra és hívekre, akik célba jutathatják az üzeneteket, tartalmukat, a bő termés érdekében, Isten dicsőségére. A Szűzanya Szeplőtelen Szívének nagy örömére szolgálna, ha a Gyergyó-i medence, B. József atya szűkebb, tevékenységi területe is életjelt adna, még létezik, él a Mozgalom, de ugyanez érvényes Marosszékre, V. A. Zoltán lelkipásztori kisegítő korábbi tevékenységi területére, Csík és Háromszékre, nem részletezem tovább, „akinek füle van hallja meg”, „akinek értő szíve van” felismeri. Eszményi lenne, ha egy személyautóval öten, köztünk egy atyával végre Erdély is kirukkolna, Pálosszentkútra, arra a pár órára, a 24. óra utolsó perceiben. Ne feledjük, most még lehet, nyíltan, szabadon, tevékenykedni, de az Antikrisztus fellépése után elkezdődik az emberiség történelmének utolsó, legkegyetlenebb keresztényüldözése, akkor az elszalasztott, elmulasztott lehetőségeknek nagyon keserű, fanyar utóizét, következményeit viselni fogjuk, mindannyian, kivétel nélkül.

Még két, nagyon lényeges szempontot ajánlok az érdekelődőek figyelmébe. Első, tény, hogy a nyilvános üzenetek 1997. 12. hó 31-én lezárultak, de nem azt jelenti, hogy az üzenetek tartalma, a Kék könyv és küldetés idejét múlta volna, vagy Gobbi atya halálával a MPM is meghalt. Nem, sőt, máma aktuálisabbak, mint az elhangzásuk idején, mert a benne kinyilvánítottak mostan valósulnak, teljesednek be, a mi időnkben. Idézek pár mondatot a Szűzanya utolsó üzenetből:

„Immár mindent elmondtam nektek, amit el kellett mondanom, minden fel lett fedve előttetek. Így ezen az éjszakán befejeződnek a nyilvános üzenetek, amelyeket huszonöt éven át adtam számotokra: most át kell elmélkednetek, szerintük kell élnetek és meg kell valósítanotok az üzeneteket! ... Végül Szeplőtelen Szívem fog diadalt aratni! ... Ez Jézus legnagyobb diadalában következik be, ... aki dicsőségben jön el hozzátok!

Éljétek meg e második advent félelmetes óráit! Váljatok így diadala bátor hirdetőivé, nekem szentelt kis gyermekeim, akik az Én lelkemből éltek, legyetek e végső idők APOSTOLAI!

Elérkezett a pillanat, hogy kilépjetek rejtettségetekből és elmenvén bevilágítsátok a Földet!

Küzdjetek világosság fiai, mert immár elérkezett az Én küzdelmem órája!”

És szintén pár mondatot az 5. üzenetből, elhangzott 1973. 07. 16. címe: Én magam leszek Vezéretek!

Én magam választom ki és nevelem a Mozgalom papjait (híveit) Szeplőtelen Szívem terve szerint. Én magam táplálom és nevelem őket. Felkészítem őket az Isten országáért megvívandó közeli ütközetekre. Egy a fontos: engedjétek, hogy Én neveljelek benneteket. Bízzátok magatokat teljesen Énreám, ahogy Jézus is teljesen Reám bízta magát! A többi az Én gondom! Az Evangélium melletti hősies tanúságtételre készítelek fel benneteket, egyeseket vérük ontásáig!

Ha itt az idő, a Mozgalom kilép rejtettségéből. Nyíltan szembeszáll az ördög seregével, amelyet örök Ellenfelem a papokból alakít!”

Ízelítőből gondolom elég, hogy a Kék könyvében a Szűzanya „TABÚKAT” döntöget, mégpedig nagyon sokat, beleértve az egyházi szabadkőművesség erős bástyáit is, akik a Hamis Egyház képviselői, báránybőrbe bújt igazi farkasok, akik a gyanútlan báránykák lelkére szomjasak, hirdetik, nincs pokol, Isten mindenkit szeret és megment, stb.

A második az elsőből következik, a Máriás Papi Mozgalom – Máriás Mozgalom, az a lelkiségi Mozgalom, amelyet személyesen maga a Szűzanya vezet! Huszonöt éves nyilvános üzenetekkel, mára jó negyven éves múlttal, igaz csendben, rejtekben, nem nagy csindarattával, még bejegyzésre sincs szüksége. A tagjaiban cserélődik, de a lényegében, szellemiségében, küldetésében nincs változás, csupán annyi, hogy mi később kaptuk a meghívást, soraink megritkultak, de ez nem lényeges, Gedeon győzött háromszáz vitézével, a Szűzanyának is megvan a magyar „háromszáza” ez biztos, a Kárpát-medencében! És most már az események által valóban elérkezett az idő a nyilvános kilépésre, állásfoglalásra? Köztünk is vannak Júdások, akik kiszolgáltatják a Mozgalmat az ellenségnek=vagyis az egyházi szabadkőműveseknek? Lehetséges. Sőt, miért lennénk kivételek. A fertőzésüknek nyomai felismerhetőek, de nem részletezem. 

Kiderül Pálosszentkúton, az ORSZÁGOS NAGY CÖNÁKULUM  alkalmával, 2014. 10. 18-án, szombaton, ahol reméljük Sóti János SJ atya, Felelősünk, legalább röviden beszámol a Collevalenza-i nemzetközi lelkigyakorlat „újdonságairól”. Tisztelettel megkérem a komolyabb érdeklődőket, a nemrég beindult hivatalos honlapunkon: www.mpm.hu.org , megtalálható a találkozó részletes programja és az odajutás is, balról, a Hírek-újdonságok fiókot megnyitva.

Befejezésül idézek egy Máriás folyóiratból, amely még mentes az egyházi szabadkőműves fertőzéstől, a legfrissebb száma éppen a Mária-kegyhelyek rovatában Petőfiszállás - Szentkút, vagyis éppen Pálosszentkútat mutatja be!

„A legenda szerint 1791-ben egy pásztor – nyáját éjszaka legeltetvén – addig ismeretlen forrásra bukkant. A forrásból egyre erősödő fény tört elő, majd a Boldogságos Szűz Mária áldást osztó alakja jelent meg, és közben mennyei hangok hallatszottak”.

Álljunk meg egy pillanatra, és elemezzük a hasonlatot, most is egy „pásztor” a MPM-MM országos Felelőse, Dr. Sóti János SJ atya vezette ide nyáját. Most is „éjszaka” van a világ és az Egyház fölött, ezt tudjuk a Kék könyv üzeneteiből, sőt, nyomasztóan sűrű, sötét éjszaka, amilyen a Gonosz órája, az árulók, árulások órája, (pl. Júdás órája), de tapasztaljuk tényként a valóságban is, minden téren, de különösen lelki értelemben. A forrás a Kék könyv, az egyre erősödő fény az üzenetek tartalma, és a Szűzanya valóban megjelenik Pálosszetkúton, az Országos Nagy Cönákulumon, hisz ezt megígérte, még abban az esetben is, ha csak ketten, vagy hárman tartunk Cönákulumot. Ő nem ámít minket, nagyon komolyan veszi és várja válaszunkat. A kérdés csupán az, mi mennyire vagyunk ennek az értelmünket nagyon meghaladó csodának, ajándékának tudatában. És most nem csak áldást oszt, hanem kitárja Szeplőtelen Szent Szívének Aranykapuját, és meghív, lépjünk be személyes önfelajánlásunkkal, hogy így teljesüljön Fatima-i kívánsága, kicsiben. Az üzenetet adó  mennyei hang a Szűzanyáé, amelyet Gobbi atya a locutio ajándéka által közvetített számunkra.  

„Ebből az időből maradt ránk a béna koldus csodás gyógyulásának története is. Böjtölve, rózsafüzért imádkozva érkezett a Szentkúthoz. Megmosta lábát a forrás vizében, és bénasága azonnal megszűnt. Mankóját leszúrta a kút melletti laza talajba, az kihajtott és nagy fává terebélyesedett. ... Jelenleg újra a pálosok irányítják Szentkút életét. ... Itt a hazáért, a magyar népért is imádkoznak Szűz Máriához”!

Jó ideje a MPM-MM  és a magyarság is nagyon lebénult. A fönti példát követve járuljunk a forrás vizéhez – a Cönákulumok által is, biztosan megszűnik bénaságunk, ha kiaszott lelkünkbe beengedjük  Szűz Máriát kegyelmeivel, hogy megújuljon buzgóságunk, kezdeti lelkesedésünk, lendületünk, és ez másokat is segítsen felébredni a lelki halálból. Akkor fel tudunk nőni a magasztos küldetésünk teljesítésének szintjére, ahogy Gobbi atya által is megkaptuk ennek igazolását: „Meg kell újulni Én népem a hitben, reményben, bűnbánatban és engesztelő szeretetben Isten iránt, Szentségi Jézusom és Szeplőtelen Szívem tiszteletében!” (1981. 08. 16.)

Végkövetkeztetését ki-ki vonja le, ennyi független, véletlen egybeesés, csak úgy találomra? Én igent mondok a Szűzanyának, rendelkezzék velem, belátása szerint. Ha még innen, Erdélyből kerül társam, és lehetséges egyeztessünk, elérhetőségem: 0755029753, vagy 0267 358 450 fix.

Tisztelettel Háromszékről Zakariás Imre. Áve Mária!