A MPM Körlevelének KIEGÉSZÍTÉSE 2. Rész.

2014.11.24 18:06

2. Rész.

 

AZ IMÁDÁS ÉS AZ ENGESZTELÉS ANYJA – 1987. augusztus 21. (A szent rózsafüzér imádkozása közben adott szóbeli üzenet)

„Szeretett fiaim, örülök, hogy feljöttetek ide, mint kis gyermekek, akik engedik, hogy anyai karomba hordozzam őket. Váljatok egyre kisebbé, engedelmesebbé, tisztábbá, egyszerűbbé és hűségesebbé! Mily nagy örömet érez anyai Szívem, amikor mindnyájatokat értékes és illatos ajándékként vihetlek Fiamhoz, Jézushoz, hogy felajánljalak Neki, aki valóságosan jelen van az Oltáriszentségben!

Az imádás és engesztelés Anyja vagyok! A Föld minden tabernákuluma mellett ott vagyok anyai jelenlétemmel. Ez az anyai jelenlét Fiam, Jézus magányos ottléte számára új és szerető tabernákulumot alkot. A szeretet kertjét nyújtja számára, hogy Ő örökösen köztetek maradhasson. Mennyei harmóniát alkot, körülvéve Őt a mennyország egész elragadtatásával, az angyalok imádó kórusával, a szentek boldog imájával, a tisztítótűzben szenvedő sok lélek fájdalmas vágyakozásával.

Szeplőtelen Szívemben mindannyian az örökös imádás, a szüntelen imádság és a mély szeretet kórusát alkotják Jézus körül, aki jelen van valóságosan a Föld minden tabernákulumában. Anyai Szívem ma szomorú és mély sebek borítják, mert látom, hogy Jézusnak az Oltáriszentségben való isteni jelenlétét mennyi üresség, mennyi elhagyatottság, mennyi közömbösség, mennyi csend veszi körül.

Te zarándokoló és szenvedő Egyház, amelynek Anyja vagyok, Egyház, amely MINDEN GYERMEKEM CSALÁDJA VAGY, az ÚJ SZÖVETSÉG BÁRKÁJA, Isten népe – meg kell értened, hogy életed középpontja, kegyelmed forrása, fényed eredete, apostoli munkád kezdete egyedül a TABERNÁKULUMBAN VAN, ahol valóban JÉZUST őrzik. (nem a „Madridi barakkokból” induló – Kikó és Karmen egyetlen szentségimádás nélküli Neós útja, számomra még a „pünkösdista” un. Karizmatikus megújulás is „gyanús” vonásokat visel, de ezekről majd közelebbről. A Riói ifjúsági világtalálkozó „motorja” szerintem is Teréz Anyának – Szeretett Misszionáriusai – voltak, csendes, kitartó, alázatos Szentségimádásukkal, akit bővebben érdekel, ellenőrizze,  erre utal az üzenet folytatása, elmélkedjük át, hogy megkülönböztethessük a konkolyt a búzától. sk.).

Jézus azért van jelen, hogy segítsen téged a növekedésben, hogy megtanítson járni, erőt adjon a tanúságtételre, bátorságot adjon az evangelizációra, és minden szenvedésedben támaszod legyen. Ez idők zarándokoló és vándorló Egyháza, aki hivatott vagy átélni a Getszemáni kert haláltusáját és a Kálvária véres óráját, ma szeretnélek magammal hozni ide és minden tabernákulum elé, hogy szüntelen imádásban és engesztelésben borulj eléje, hogy te is megismételhesd azt, amit égi Édesanyád tesz.

Az imádás és az engesztelés Anyja vagyok! Az Oltáriszentségben Jézus valóságosan jelen van Testével, Vérével, Lelkével és Istenségével! Az Oltáriszentségben valóságosan jelen van Jézus Krisztus, az Isten Fia. Az Istent láttam Őbenne földi élete minden pillanatában, még ha törékeny és gyönge természet leple alá rejtőzött is, aki az elmúló időben és az ember növekedése szerint fejlődött. A hitet mindig megvallva láttam Jézus fiamban Istenemet, és bensőséges szeretettel imádtam Őt!

(és itt álljunk meg egy pillanatra, mert már majdnem bosszankodva kérdezhetjük, miért ez a sok ismétlés, már unalmassá válik! A tudást, tanulással lehet elsajátítani, de ismétléssel rögzítődik, mélyül el, alapozódik meg. A hittel is hasonló a helyzet, élni, gyakorolni, nap mint nap.  Selymes atya előadásában utalt Slavko Barbaric atya „rendkívüli” képességére, a Megdjugorje-i üzenetekkel kapcsolatosan, rákérdezett, hogyan képes erre? Mit válaszolt? Tudod, Én a fontosabb üzeneteket cetlikre írva, több helyre kifüggesztem, ahol többet tartózkodom, még a mosdóban is, és így pillanatok alatt, időveszteség nélkül felfrissítem. E gyakorlatnak van egy nagyon jó, építő jellegű következménye, gyümölcse: megóv a szétszórtságtól, a világi káros behatásoktól, nagyon hatékony módszer a kísértési területek, felületek leszűkítésére. Erre utal az Ó és Új-szövetség amikor ajánlja, hogy Isten kinyilatkoztatott örökérvényű törvényét kössük: - karkötő gyanánt, tetteinkben, – fejpánt gyanánt, gondolatainkban, - ösvényünk világossága, hogy a sok „ideológia”, „izmusok”, „tudományos okoskodások”, „elméletek” stb. dzsungelén át,  sikeresen Célba – Haza – érkezhessünk Őhozzá! Sajnos, elfeledkeztünk arról, hogy egy teljesen „pogány”, elvilágiasodott társadalomban, kultúrában, világban élünk, olyan Európai Unióban, amely nyíltan megtagadta keresztény gyökereit, és nemcsak az EU. És mi  hasonló gondolkodású RMDSz-es  politikusokra adjuk a voksunkat, köpenyforgatókra, képmutatókra?  AZ ISTENTAGADÁS, az Ő törvényének elvetése,  világméretűvé terebélyesedett, a mindenapi élet területén, még az Egyházban is, és ennek hatalmas hullámai percről-percre, óráról-órára, napról-napra, minden oldalról és formában elborítani akarnak, kívül-belül, egyaránt. A hiteles tanúságtevő Krisztus hivők, követők, már csak kis „oázisok” a nagy „Szahara” sivatagban. Aki ezt megfontolja, és megérti, magáévá teszi,  eljut a felismerésre, a belső szemléletmód váltásra. Nem véletlenül tette a mércét a MPM számára a Szűzanya ilyen magasra, már a 2. üzenetében, 1973. július 8-án: „Ne figyelj az újságokra, sem a televízióra, maradj mindenkor Szívemben, IMÁDKOZVA! Semmi más iránt ne érdeklődj, SEMMIT NE TARTS FONTOSNAK, csak azt, hogy VELEM ÉLJ, ÉS ÉRTEM ÉLJ!” Semmi kétség,  Szűz Mária teljesen Krisztusának, Jézusáért élt, halt, Ő pedig az Atya akaratának tökéletes beteljesítéséért,  tehát aki – az Úr Jézus édesanyjára bízza magát - teljes bizalommal, ráhagyatkozással, a legjobb és legbiztonságosabb kezekben és jó úton van, csak hűségesen ki kell tartani, és Célba ér! Nem szégyelli hitét megvallani, élni, nyíltan, egyértelműen! sk. ).

Imádtam Őt, amikor még szűzi méhemben őriztem, mint kis bimbót és szerettem, tápláltam, növeltem Őt saját véremet és testemet adván Neki. Imádtam Őt születése után a szegény és csupasz barlang jászlában szemlélve. Istenemet imádtam a növekvő gyermek Jézusban, a fejlődő ifjúban, a mindennapos munka fölé hajló fiatalemberben, a Messiásban, aki teljesítette nyilvános küldetését. Imádtam Őt, amikor visszautasították és elvetették, amikor elárulták, elhagyták övéi és megtagadták. Imádtam Őt, amikor elítélték és meggyalázták, amikor megostorozták és tövissel koronázták, amikor a vesztőhelyre vitték és keresztre feszítették. Imádtam Őt a kereszt alatt a kimondhatatlan szenvedésben, mialatt sírja felé vitték, és sírba helyezték. Imádtam Őt feltámadása után, amikor  először jelent meg előttem dicsőséges Teste ragyogásában és istensége fényében!

(álljunk meg ismét egy pillanatra, hogy mélyebben behatoljunk a Szűzanya Szeplőtelen Szent Szívének titkába, hisz Ő maga nyit ajtót nekünk, tárja fel, hogy hitelesen betekinthessünk Istennek eme csodálatos misztériumába! Tartsunk önvizsgálatot, a Szentlélek Isten megvilágosító kegyelmének fényében, a föntebb elhangzott kijelentésekkel kapcsolatosan. Végkövetkeztetésünk? Kinek-kinek személyes. Az enyém: megerősítette az elmélkedéseimben feltárult tényeket, igazságokat, bizonyosságot, hogy „aki keres talál, aki kér kap, és a zörgetőnek ajtót nyitnak”. A kor, az idő, lényegtelen, az kijelentés mindig aktuális, érvényben van MA is, sőt jobban mint valaha, a nagy, rendkívüli Isteni kegyelmek idejében élünk! Röviden összefoglalva: kerestem az élet, a lét, a  miértekre a hiteles választ, találkoztam az Igazsággal, a Szentírás által, - „Vedd és olvasd”, Szt. Ágoston Kr. u.  IV. sz.  - de fájdalmas volt megtapasztalnihogy hazugságokkal tápláltak minket kiskorunktól – az óvodától – kezdve hivatalosan, erőszakosan.  Sólymok, pionírok, KISZ-tagok, ateista ideológia alapú oktatási rendszer, - még máma is - hogy jó, hűséges kommunista pártagokká, katonáikká, ELVTÁRSAIKKÁ,  neveljenek, - pokol töltelékekké – a Sátán örömére. Hála és dicsőség az Úrnak, és  hűségesei ellenállásának, élükön ÁRON püspökkel, aki valóban az Igazság őre és rá bízott népének hű- és példamutató  pásztora maradt haláláig, nem  sikerült a teljes hitrombolás!  Nyugaton, KAPITALISTÁKKÁ, igyekeztek zülleszteni mindenkit. Ugyanaz a kártya, eleje-hátlapja, a „Hazugság Atyjának” kezében, a Globalizmusban összpontosulva, így jutunk az Antikrisztus és a Hamis Próféta rövid, de borzasztó korszakába. Az ÚT – Egyház, és ÉLET – Oltáriszentség, szentségekre nem térek ki. Mindenki a saját „tárházából” hoz elő, Ót és Újat egyaránt. Engem a fentebb vázolt sátáni fertőzés táptalajából, - oktatás, társadalom, környezet stb. - és  őseim tudatlan? tévelygéseiből, felszínes vasárnapi kereszténységük, fűszerezve babonasággal, „kétes, tudós asszonyok praktikáival”,  tudott visszavezetni a Szűzanya az  örök Élet kristálytiszta vizéhez, és alakított Szeplőtelen Szívének legkisebb, még mindig botladozó gyermekévé, igaz meg nem értések, félreértések, alaptalan rágálmak, vádaskodások, egyszóval kísértésekkel, próbatételekkel teletűzdelt úton, nem botránkoztam meg sem Benne, sem Szent Fiában, sem az EGYHÁZÁBAN! És nem tettem másokat megbotránkoztató, félrevezető kijelentéseket az Ő nevében – kétértelműen, tudtommal. Éppen ezért nagyon fájdalmasan érintett „Róma püspökének” megnyilatkozása: Bergoglio szerint Mária azt gondolta: Hazugságok! Megcsaltak engem! Tény, hogy ez a megnyilatkozása, egy újabb bizonyíték  a hiteles? Mária tiszteletét illetően, annál is inkább, hogy belekeverte II. János Pál pápát, csúsztatással, - önmaga álcázásáért? - a Szűzanya lelkületét egy profán megnyilatkozás szintjének mocsarába tiporta! Ezt tették a „Názáreti Mária” film készítői is, tudatosan!  Véleményem szerint túlságosan „szőrszálhasogató” a www.katolikus-honlap,hu/1302/131220.htm , megközelítése, a föntebbi címszó alatt, a lényegre mutat, de elfogadhatóbb, mint a „szőnyeg alá seprés”, a kimagyarázó egyházi szabadkőműves „struccpolitika”! sk.).

Szeretett fiaim, a szeretet csodája révén, amit majd csak a mennyországban sikerül megértenetek, Jézus megajándékozott titeket azzal, hogy mindig veletek marad az OLTÁRISZENTSÁGBEN! A tabernákulumban az átváltoztatott kenyér színe alatt ugyanazt a Jézust őrzik, akit Én elsőként láttam feltámadása csodája után. (és ez illő és igazságos is, hogy az Evangéliumok másként hozzák, nem pontatlanság, összefügg a Szűzanya alázatosságával, szerénységével, valószínű, szűk belső köre előtt nem volt titok. sk.). Ugyanazt a Jézust, aki istensége ragyogásában jelent meg a tizenegy apostolnak, sok tanítványnak, a jámbor asszonyoknak, akik Őt a sírig elkísérték. (Miért csak Páll számol be a damaszkuszi úton dicsőségében megjelenő Úrról? Számomra világos. A nagyon „okos”,  „buzgó” farizeust, Gamáliel jeles iskolájában kiképzett Sault, semmi és senki le nem szedte volna a lábáról, lováról, és egyúttal garanciát nyújtson a hitelességéről. Még így is nehezen fogadták be. sk.)

A tabernákulumban ugyanaz a feltámadt Jézus van jelen az Oltáriszentség színében rejtve, aki több mint ötszáz tanítványnak megjelent, és aki fényével leterítette az Őt üldöző Sault a damaszkuszi úton. Ugyanaz a Jézus ül az Atya jobbján dicsőséges Teste és Istensége ragyogásában, még ha irántatok való szeretetében az átváltoztatott kenyér színe alatt rejtőzik is.

Szeretett fiaim, ma jobban kell hinnetek köztetek való jelenlétében. Bátran és erőteljesen szólítsatok fel minden embert, hogy tanítsák ismét szilárd hittel Jézus Krisztus valóságos jelenlétét az Oltáriszentségben. Az egész Egyházat arra kell indítanotok, hogy találkozzék a tabernákulum előtt égi Édesanyátokkal az örökös engesztelésben, a folytonos imádásban és a szüntelen imádságban.

Egész papi imátoknak eucharisztikus imádsággá kell válnia. Kérem, hogy tartsanak ismét mindenhol szentségimádási órákat a legszentebb Oltáriszentségben kitett Jézus előtt. Azt kívánom, hogy növekedjék a szeretet hódolata az Oltáriszentség iránt és ez nyilvánuljon meg jámborságotok látható, de mégis oly kifejező jeleivel. Vegyétek körül az eucharisztikus Jézust virággal és fénnyel, halmozzátok el gyengéd figyelemmel, közeledjetek hozzá a térdhajtás és az imádás tiszteletadásával. Ha tudnátok, mennyire szeret benneteket az eucharisztikus Jézus, mily örömmel és vigasztalással tölti el Őt szeretetetek egyetlen kis jele is!

(Hogyan állunk mi, itten a székelyföldön?  Templomaink, oltáraink feldíszítésével, nincsen még  probléma, a filiák is-is, de már  Szentségimádásokat pár helyiségben végeznek, havonta, pár személy csupán. Az Örökös szentségimádási napokon, évente, úgy az idő, mint a jelenlét nagyon összezsugorodott. Pislákoló mécsesek halvány fénye, az elégett helyén nem gyúl ki új fény. Annak ellenére, hogy Szőkefalvát kaptuk ajándékba, és sokan jártunk a  „jelenésekre”,  megrázó üzeneteivel, felhívásával, és öt titkával, amelynek utolsó titka „vészt jósló”, „apokaliptikus”, nem vettük komolyan! Sem a  papok, és nélkülük mi hívek sem, a következményeit majd „leszüreteljük, mindannyian. Talán a „jégverés” is előjel volt? Elfeledkeztünk a 4. titok 2. pontjáról? „Romániát egy nagy esemény fogja megrázkódtatni, és sok ártatlan VÉR FOG FOLYNI!” Vigyázat POLITIKUSAINK! A „székely zászlók lengetésével”, a „Trianon” az „EU”, globalizmus   szindrómával  a Pokol felé vezetnek azok, akik megfeledkeztek a lényegről, „ha meg nem tértek, elvesztek”. I. Balázs, T. László urak és „Vezérkosaink” figyelmébe ajánlom alapos átelmélkedésre az: Izajás 2. 1-5; valamint a 32. , 33. , 80. és a 81. Zsoltárokat, alapos személyes és közösségi lelki tükrök. Szűzanya: „közel van a harmadik, nukleáris háború”. Patrícia, Ecuádor-1: „hamis békeszerződésekkel fog kezdődni, amelyekben nem kellene bíznunk. Sok ország vesz részt benne, többek között Kína, Románia, Oroszország és az Egyesült Államok. Kezdetben Lengyelország is. forrás: Jézus és Mária sír, 192. oldal. Ébredjünk, amíg nem késő!  sk.)

Jézus annyi szentségtörést megbocsát, és elfelejti a végtelen sok hálátlanságot egyetlen csepp tiszta papi szeretet ellenében, ami eucharisztikus Szíve kelyhébe hull. Mozgalmam papjai és hívei, járuljatok gyakran a tabernákulum elé, éljetek a tabernákulum előtt, imádkozzatok a tabernákulum előtt! Imádságotok legyen a közbenjárás, a hálaadás és az engesztelés szüntelen imája. Imádságotok csatlakozzék az angyalok és a szentek égi énekéhez, a tisztító helyen tisztuló lelkek hő esedezéséhez. Imádságotok gyűjtse össze az egész emberiség hangját. Az emberiségnek örökös hálaadásban és köszönetben kell leborulnia a Föld minden tabernákuluma előtt. Mert az Oltáriszentségben valóságosan jelen van Jézus Krisztus. (sajnos, a „nagy reformátorok” már 500 éve kidobták, Nagyasszonyunkkal együtt! Vajon nem innen ered népünk „átka”? A széthúzás, az Igazság elferdítése? A hit már azóta NEM EGY! sk.)   Mindig veletek marad és ez a jelenléte egyre erősebbé válik, Napként ragyog fel a világ felett, jelezvén AZ ÚJ KOR KEZDETÉT!

Jézus Krisztus dicsőséges uralmának eljövetele egybeesik az Oltáriszentség legnagyobb ragyogásával. Dicsőséges országát Krisztus eucharisztikus uralmának általános diadalában újítja meg, amely teljes hatalmában fejlődik ki, és ereje lesz arra, hogy megváltoztassa a szíveket, a lelkeket, a személyeket, a társadalmat, a világ társadalmi felépítését.

(ez a nagy gyötrelmes megpróbáltatást előidéző Antikrisztus és Hamis Próféta jó pár éves rémuralma után következik. Mindenki számára legyen világos: ennek a világnak, így, ahogy ismerjük VÉGE, napjai meg vannak számlálva, akár tetszik, akár nem.  sk.)

Amikor Jézus megújítja eucharisztikus uralmát, rávezet arra, hogy örüljetek állandó jelenlétének, amelyet ti új és rendkívüli módon fogtok megérezni. Rávezet arra, hogy megtapasztaljátok a második, megújult és szebb földi PARADICSOMOT! (hogyan lehetséges? Szétválasztja a juhokat a kosoktól,  elragadtatás és fájdalommentes átváltozás által az Új Ég és Új Föld számára. Mi a teendő? Felébredni, a lelki szendergésből, megtérni, bűnbánat által és elfogadni, hinni és élni az Evangéliumot, és akkor örömmel várjuk. Jöjj el Urunk, Jézus! sk.)

De ne csak imádságotokkal legyetek jelen a tabernákulum előtt, hanem legyetek életközösségben Jézussal! Jézus azért van valóságosan jelen az Oltáriszentségben, mert állandó életközösségre akar veletek lépni!

Amikor eléje járultok, lát benneteketamikor beszéltek HozzáŐ meghallgat; amikor valamit rá bíztok, minden szavatokat a Szívébe fogadja; amikor megkéritek valamire, mindig meghallgat! (És akkor miért tapasztaljuk, hogy ez nem ilyen egyszerű? Ajánlom Szent Jakab apostol levelét, benne a válasz, csak öt rövid részből áll, elolvasni és elgondolkodni a tartalmán, esetleg átelmélkedni. Utána lehet ismét próbálkozni. A meglepetés garantált lesz! sk.).

Járuljatok a tabernákulum elé, hogy Jézussal egyszeri és mindennapi életkapcsolatot alakítsatok ki! Ugyanazzal a természetességgel menjetek a tabernákulum elé Jézust felkeresni, mint ahogy egy barátot kerestek fel, ahogy számotokra kedves emberekre bízzátok rá magatokat, amikor azt érzitek, hogy segítőkész barátokra van szükségetek!

Tegyétek meg Jézust legkedvesebb barátotokká, legyen Ő az a személy, akiben leginkább bíztok, akire leginkább vágyakoztok, és akit legjobban szerettek. Mondjátok el Jézusnak, hogy szeretitek Őt, ismételjétek gyakran, mert egyedül ez az, ami Őt végtelenül boldoggá teszi, ami megvigasztalja a hálátlanságokért, ami kárpótolja Őt az árulásokért: „Jézus, Te vagy szerelmünk, Jézus, Te vagy egyetlen barátunk, Jézus, nagyon szeretünk, rajongva szeretünk Téged.”

Krisztus jelenlétének alapja az Oltáriszentségben az, hogy erősödjetek a vele való szeretetközösség megtapasztalásában. Itt maradt, hogy mindig veletek legyen, hogy soha ne érezzétek magatokat egyedül. A tabernákulum elé kell járulnotok, hogy leszüreteljétek imádságotok és a Jézussal való életközösségetek gyümölcsét, amely a ti életszentségetekben fejlődik ki és érik be. Szeretett fiaim, minél inkább a tabernákulum előtt éltek benső egységben az eucharisztikus Jézussal, annál inkább növekedtek a(z élet-) szentségben!

(vajon el lehet jutni a hiteles életszentségre más utakon? Csak a szegények, peremre szorultak, hajléktalanok stb. felkarolásával? Karácsonykor tömegközlekedési jegyek, telefonkártyák osztogatásával? Húsvétkor, személyes üdvözletek és 50 Eurós borítékok szétosztásával a központi pályaudvarokon, bazilikák előtt, köztük? Nagycsütörtökön bűnözők, fogyatékosok lábmosásaival? Hm!? Elgondolkodtató, nemde? A Vatikáni „piramis” csúcsáról ezt az irányt tárják elénk! Követhetjük bizalommal? Fenntartások nélkül? A társadalmi, szociális és lelki  problémáinkat nem tudjuk mi emberek megoldani, megszüntetni soha! Még globális összefogással sem! Miért? Mert gyökerűk a bűnből táplálkozik - szembefordulás az Istennel és örökérvényű törvényével - és a háttérben lapuló, láthatatlan de nagyon aktív lázadóval – Luciferrel - aki mindannyiunkat lázadókká, alattvalóivá  akarna tenni, de napjai meg vannak számlálva, és a Megváltás műve beteljesedik. A régi, Sátán uralta  világ elmúlik, hamarosan!  sk.)

Jézus az Oltáriszentségben válik életszentségetek példaképévé és mintájává! Ő a szív tisztaságára vezet benneteket. Arra az alázatra, amelyet kívántok és kértek, az átélt bizalomra, a szeretetteljes és gyermeki ráhagyatkozásra. Az eucharisztikus Jézus válik papi életszentségetek új példaképévé. Ezt mindennapi rejtett önfeláldozástokkal, a testvéreitek iránti szeretetteljes készségetekkel és azáltal éritek el, hogy magatokra veszitek minden ember szenvedését és keresztjét. Azzal, hogy a rosszat jóvá teszitek és szüntelenül azon fáradoztok, hogy a rátok bízott lelkeket az üdvösségre vezessétek.

Ezért mondom nektek: elérkezett az az idő, amikor mindnyájatokat a tabernákulum előtt szeretnélek látni, főleg titeket, PAPJAIM, akik az örökös imádásban és szüntelen engesztelésben élő Édesanya szeretett fiai vagytok. Azt szeretném, hogy rajtatok keresztül újból és erősebben virágozzék fel az egész Egyházban az Oltáriszentség tisztelete. Most meg kell szűnnie az Oltáriszentség tiszteletében mutatkozó súlyos válságnak, amely már az egész Egyházat megfertőzte, ami oly sok hűtlenség és nagy hitehagyás gyökere volt.

Minden szeretett és nekem szentelt gyermekemmel együtt, akik Mozgalmamban részt vesznek, odaállítalak benneteket a Föld minden tabernákuluma elé, hogy a hódolat jeléül ajándékozzalak benneteket Jézusnak, mint a legértékesebb ékszereket és a legszebb illatos virágokat. Most az égi Édesanya mindenkit az Oltáriszentségben jelenlevő Jézushoz kíván vezetni! Egyre több gyermekét, mert ezek azok az idők, amikor minden embernek hálatelt szívvel kell imádnia, szeretnie és dicsőíteni Jézust.

Szeretett fiaim, Jézussal – aki értetek van jelen örökös áldozatként minden tabernákulumban – megáldalak benneteket az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében.” +!

 

ÜLDÖZNI FOGNAK BENNETEKET 1988. november 12. Szt. Jozafát vértanú ünnepe.

„Szeretett fiaim, mivel ez a ti órátok, egyre több szenvedésre vagytok hivatva. Jézus hív benneteket, hogy kövessétek Őt a Kálvária útján. Látom, mily nagy az a kereszt, amelyet ma hordoznotok kell, és mindegyikkőtökhöz közel vagyok az Édesanya gyöngédségével!

Ne engedjétek, hogy vigasztalanság vegyen rajtatok erőt! Ellenfelem gyakran azoknak az embereknek a felhasználásával sebesít meg benneteket, akikkel ti már sokféleképpen jót tettetek. Olykor saját testvéreiteket használja fel erre a célra. Elérkezett az a nektek már megjövendölt idő, amikor azokat a papokat, akik Engem tisztelnek, meghallgatnak és követnek, a többi pap kinevetimegveti és támadja, pedig ők szintén szeretetem gyermekei. (és ez érvényes ránk, laikus hívekre is. sk.). Arra vagytok hivatva, hogy belépjetek a Getszemáni kertbe Jézus testvéretekkel együtt, aki bennetek akarja újra átélni belső haláltusája fájdalmas óráit. Ízleljétek meg ti is kelyhének keserűségét, és ismételjétek Vele együtt gyermeki odaadással: - Atyám, a Te akaratod legyen meg, ne az enyém!

Készüljetek megtapasztalni azt a kimondhatatlan szenvedést, amikor a leghűségesebbek elhagynak benneteket, testvéreitek kinevetnek, feletteseitek a peremre szorítanak, barátaitok megtámadnak, MINDAZOK ÜLDÖZNEK, AKIK MEGEGYEZTEK A VILÁGGAL ÉS BELÉPTEK A SZABADKŐMŰVESSÉG TITKOS SEREGÉBE!

Ne engedjétek, hogy csüggedés vegyen rajtatok erőt! EZ A BÁTORSÁG ÉS A TANÚSÁGTÉTEL IDEJE! Hangotoknak egyre erősebben kell hirdetnie az Evangélium szavát és a katolikus hit minden igazságát! Le kell lepleznetek minden tévedést, le kell győznötök minden alattomos cselszövést, vissza kell utasítanotok a megalkuvást a világ szellemével, minden ember számára példát kell mutatnotok Krisztus és az Egyház iránti hűségetekkel. Elérkezett az az idő, amikor szeretnetek és dicsőítenetek kell a keresztre feszített Jézust. Mindig vigyétek Őt magatokkal, és úgy mutassátok meg mindenkinek, mint az egyedüli Üdvözítőt és Megváltót!

E romlott nemzedéknek sincs másban lehetősége a megmenekülésre, mint a megfeszített Jézus Krisztusban! (térjetek meg, tartsatok bűnbánatot és higgyetek az Evangéliumba! Mert a Földön kívüli civilizációk, UFO-s dajka mesék, ateista „tudósok” mérgezett eledele,  ördögi csapdák! Lásd a konkrét bizonyítékot e honlap VIDEOK fiókjában, testvér,  ébredj! sk.).

Ne engedjétek, hogy félelem vegyen rajtatok erőt! Most már elérkezett feláldoztatásotok ideje! ÜLDÖZNI FOGNAK BENNETEKET! Sőt, azt fogják hinni mindazok, akik benneteket akadályoznak, megrágalmaznak, akik megvetnek, a peremre szorítanak és üldöznek, hogy ez tetszésére van a mennyei Atyának, sőt Nekem, Szeplőtelen Édesanyátoknak is. Ez az átélt sötét idők részét képezi. (a Hamis Egyház részéről fog jönni! sk.) Mert most már beléptetek a tisztulás legfájdalmasabb és legsötétebb szakaszába és az Egyházat rövidesen egy újabb, EDDIG MÉG NEM ISMERT RETTENETES ÜLDÖZÉS FOGJA MEGRÁZNI!!! (tehát nagyon ajánlatos odafigyelni az eseményekre, történésekre, és nyitott szemmel járni, hogy ne érjen meglepetésként, felkészületlenül a prófécia beteljesülése! sk.).

Éljetek imádságban! Éljetek bizalomban! Éljétek át papi feláldoztatástok drága óráját Velem, gyengéd Édesanyátokkal együtt, aki mindnyájatokat Szeplőtelen Szíve kertjébe gyűjt, hogy felajánljon a mennyei Atyának tetsző áldozatként a világ megmentésére!”

 

A TI PAPI SZERETETETEK  1992. július 1. Lelkigyakorlat cenákulum formájában.

„Milyen boldoggá tesz, hogy ilyen szép számban látlak itt benneteket az imádság és testvériség folytonos cenákulumában, Mozgalmam püspökei és papjai, akik Amerika és Európa minden nemzetéből jöttetek ide. Én jelen vagyok köztetek! Egyesülök imáitokkal és erőt adok nektek, elmélyültebb testvériségre vezetlek benneteket. Segítelek a kölcsönös szeretetben annyira, hogy egészen egyek lesztek. Találkoznotok kell egymással, megismerni, szeretni, segíteni kell egymást a közös úton bátorsággal és bizalommal ezekben a fájdalmas időkben, amelyeket megéltek! Ti enyhítitek ezekben a napokban az Én Szívem fájdalmát! Szeplőtelen Szívem általatok dicsőül meg!

Arra hivattatok, hogy Szeplőtelen Szívem győzelmének eszközei legyetek a világban! Ezért hívtalak fel ide benneteket. Ezért nyertem el számotokra a Szentlélek különleges kiáradását, és ezekben a napokban mélyen működtem lelketekben és szívetekben, hogy alkalmassá tegyelek benneteket szeretetem és irgalmasságom nagy tervének megvalósítására!

Az Én időm és a tiétek elérkezett! Úgy mutatkozzatok meg mindenki előtt, mint az Én kicsiny fiaim, mint a Nekem szentelt papok, mint ezeknek az utolsó időknek az APOSTOLAI! A ti fényeteknek egyre erősebben kell ragyognia a nagy sötétségben, ami az emberiséget és az Egyházat elborította. Papi szeretetetek legyen anyai jelenlétemnek a jele. Papi szeretetetek szálljon égi harmat gyanánt erre a beteg és megsebzett emberiségre, amely eltávolodott Istentől, áldozatául esett a materialista és istentelen gondolkodásmódnak, amely a bűn, a gyűlölet, a féktelen önzés és a tisztátalanság rabszolgasága alatt görnyed.

Papi szeretetetek szolgáljon üdítő balzsamul ezeknek az időknek mély és vérző sebeire. Hagyjátok el ezt a cenákulumot, és menjetek el a világ minden részébe, hogy megkeressétek az Én szegény gyermekeimet, akik eltévedtek, és hozzátok valamennyit Szeplőtelen Szívem biztos menedékébe. Fogjátok kézen a gyermekeket, akik annyi viszálynak vannak kitéve és akik áldozatul esnek Ellenfelem alattomos cselvetéseinek, öntsetek erőt és bátorságot a fiatalokba, hogy kivonjátok őket a gyönyör és a tisztátalanság könnyű csábításai alól, legyetek a családok támasza, hogy szentségben és szeretetben éljenek, mindig nyitottan az élet ajándékának elfogadására, és hogy így mentek legyenek a válás és az abortusz nagy bajaitól.

Hozzátok vissza annyi bűnös gyermekemet a Mennyei Atya házába, nyújtsatok segítséget a gyöngéknek, erősítsétek meg a betegeket és a reményt vesztetteknek adjatok reményt! Papi szeretetetek sugározza Jézus isteni és irgalmas Szívének s az Én Szeplőtelen Szívem szeretetének visszfényét erre a nagyon beteg emberiségre. Égi harmatként szálljon le a szenvedő és megosztott Egyházra, amely elindult tisztulása és vértanúsága útján a Kálváriára! Ezért kérem tőletek, hogy magának az Én irgalmas anyai szeretetemnek jelei legyetek az Egyházban.

Legyetek a pápa erős támasza és segítsétek keresztjét vinni, amely annyira súlyossá vált ezekben az időkben! (van egy – elnémult, Urához hasonlóan - „emeritusz” pápánk, és egy hiper-aktív  „Róma püspöke”, rendkívüli idők, zűrzavarral, amelyet az egyházi szabadkőművesség okozott! sk.). Püspökeiteket pedig imátokkal, szeretetetekkel és jó példátokkal segítsétek. Papi szeretetetek legyen balzsam főképpen paptestvéreitek mély sebeinek enyhítésére, akik összeroskadnak ez idők tisztulásának és nagy szorongattatásának súlyos nehézségei alatt.

Senkit se ítéljetek el! Az Én anyai Szívem gyöngédségével szeressetek mindenkit! (Óh, de nagyon nehéz feladat! sk.). Akkor váltok Szeplőtelen Szívem győzelmének értékes eszközévé a világban. Így alakítsátok ki az Új Egyház új szívét, amelyet Én nevelek Szeplőtelen Szívem égi kertjében. (Ő  az Igazi, Új Egyház védjegye. sk.). Szívemnek annyi öröme telik abban az igyekezetben és munkában, amellyel Máriás Papi Mozgalmam művét  egyre inkább terjesztitek országaitokban!

Buzgólkodjatok, hogy az imacenákulumok megszaporodjanak, amit kértem tőletek: a papok és a családok körében. Akkor mindennap közreműködtök az Én nagy üdvösség – és irgalmasság-tervemnek a megvalósulásában. A Szentlélek által megújítva hagyjátok el ezt a cenákulumot, mint a második evangelizálásra meghívott bátor apostolok! Én mindig veletek vagyok! Biztonsággal vezetlek benneteket a még hátralevő úton!

Megáldalak titeket szeretteitekkel és a rátok bízott lelkekkel együtt az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!” +!

 

A VÉGSŐ IDŐK APOSTOLAI – 1994. december 8.

„ Itt tartózkodsz, kis fiam, hogy cenákulumot tarts a Mozgalmam püspökével, papjaival és híveivel ezen a napon, amikor az Egyház megemlékezik a Szeplőtelen Szívem ünnepéről.

A Szentháromság engem teljesen eltöltött ezzel a különleges kiváltsággal, mert arra voltam rendelve, hogy a legtisztább méhemben emberré lett Ige Anyjává legyek! Az istenanyaságom látásában megőriztettem az eredeti bűntől s a személyi bűnök minden árnyékától, és kegyelemmel, valamint életszentséggel teljes voltam.

Mert Jézus Anyja voltam, belsőleg társultam a Megváltás titkához, MINT TÁRSMEGVÁLTÓ, és így valódi kegyelemközvetítővé váltam köztetek és Fiam között! A kereszt alatt, Fiam akaratáért mindannyiatok Édesanyjává váltam, és a cenákulumon, az Egyház születésénél, az apostolokkal együtt Édesanyaként vettem részt! Az anyai feladatom az lett, hogy vezessem az Egyházat az evangelizáció útján! Ezért mindig minden fiam mellett álltam, akik a kétezer év alatt a világ minden részére elvitték az Evangélium örömhírét! Ma ünnepelitek az ötszázadik évfordulóját az egész nagy amerikai földrész első evangelizációjának.

MAJDNEM KÉTEZER ÉVVEL AZ EVANGÉLIUM ELSŐ HIRDETÉSE UTÁN AZ EMBERISÉG VISSZATÉRT A POGÁNYSÁGBA!!! Én vagyok a második evangelizáció Édesanyja. Az Én feladatom, hogy a második evangelizáció apostolait formáljam! Ezekben az években különleges gondossággal, szavaim ajándéka által formáltalak benneteket, hogy EZEKNEK A VÉGSŐ IDŐKNEK AZ APOSTOLAI LEGYETEK!

A végső idők apostolai, mert a nagy hittagadás ezen napjaiban a Föld végső határáig hirdetnetek kell mindenkinek JÉZUS EVANGÉLIUMÁT! Terjesszétek a világra leszállt nagy sötétségben Krisztusnak és az Ő Igazságának fényét! (mert a mai, modern embert a tudomány, a technika, az intelligenciájának önteltsége elvakította, elérkezett a szembesülés határához, Isten beavatkozása nélkül – elpusztítaná önmagát, a Földdel együtt! sk.).

A végső idők apostolai, mert arra vagytok hivatva, hogy hordozzátok Jézus irgalmas szeretetének harmatát, a szeretetre való képtelenségtől kiszáradt, és a gyűlölettől, az erőszaktól és a háborútól mindinkább veszélyeztetett világban.

A VÉGSŐ IDŐK APOSTOLAI, MERT HIRDETNETEK KELL JÉZUS DICSŐSÉGBEN VALÓ VISSZATÉRÉSÉT. Ő BEVEZETI AZ EMBERISÉGET AZ ÚJ IDŐKBE, AHOL VÉGÜL IS LÁTHATÓVÁ VÁLIK AZ ÚJ ÉG ÉS AZ ÚJ FÖLD!!!

HIRDESSÉTEK MINDENKINEK AZ Ő KÖZELI VISSZATÉRÉSÉT: „MARANATHÁ! JÖJJ EL, URAM JÉZUS!”

 

(A kétségek eloszlatása véget, ajánlom Gr. Szt. Lajos „A tökéletes Mária tisztelet” című kb. 300 éves előrejelzését, úgy az igazi Mária tisztelettel, mint a végső időkkel és apostolaival kapcsolatosan. Hogy a „protestánsoknak” és más szektáknak felkavarja a gyomrukat, ha megemészteni akarják,  beleértve a nagy „ökumenikus” és „hamis béke”  tervek kiagyalóit, akár egyházi, akár politikai, társadalmi síkon,  tény. Egy örök érvényű IGAZSÁG VAN! Remélem a KÖRLEVÉL  üzenetének lényegét sikerült elmélyíteni anélkül, hogy a sorok között kellene olvasni. Mintegy utóiratként még ráadásul két üzenetből részleteket  idézek: sk.)

 

A világra éjszaka szállt 1973. augusztus 28.

„Fiam, immár leszállt az éj a világra. Ez a sötétség órája, a Sátán órája! Legnagyobb diadalának pillanata ez. (...) Most azonban megtámadják (Fiam, Jézus) tisztaságát, (Istenségét, tanítását) oly rettenetes és sátáni istenkáromlást terjesztenek, hogy szinte az egész menny is megrettent és értetlenül szemléli. Hogy jutottak el idáig? Milyen rettenetes és immár megállíthatatlan vihar készül kitörni a szegény emberiség felett? (...)

Papjaim, akiket éppen Mozgalmamban egyesítek a Sátán előnyomulásának megfékezésére, nektek kell a pápával együtt erős gátat képeznetek. (...) Meg kell őt védenetek, mert a keresztet a történelem legnagyobb viharában kell hordoznia. (majd az idők és események megmutatják, kire illik leginkább ez a kijelentés, ne feledjük a II. Vatikáni Zsinat után alig nyolc év távlatából, ilyen horderejű üzenet sokatmondó! sk.)

A ti feladatotok, hogy Fiam megsértett becsületét megvédjétek, életetekkel, szavatokkal, véretekkel! A ti feladatotok, hogy MEGÍTÉLJÉTEK ÉS ELÍTÉLJÉTEK A VILÁGOT, MERT GONOSZABB A VILÁG, MINT VALAHA(...)” (negyven évvel ezelőtti üzenet! sk.)

 

A szeretet nagy hálója 1980. január 22.

Azok az idők, melyeket megjövendöltem, elérkeztek, (...). Az emberiség már a pusztulás szélén áll, AMELYET ÖNKEZÉVEL is előidézhet. Már megkezdődik mindaz, amit Fatimában jövendöltem (...). Hogyan tartsam még vissza az isteni igazságosság kezét, hogyha mindennap növekszik a romlottság, ahová az emberiség az Isten elleni lázadás útján jutott el? Hány nép keveredhet bele és hány embert ölhetnek meg, sok népnek pedig rettentő szenvedést kell elviselnie!

Az éhséget, a tűzet és a nagy pusztulást: íme, ezeket hozza számotokra az ostor, amely már lesújtani készül a szegény emberiségre. Imádkozzatok Velem a szent rózsafüzért mondván, hogy azok az órák megrövidüljenek, és minél több gyermekemet lehessen örökre megmenteni. Imát és vezeklést kérek a bűnösök megtéréséért, hogy gyermekeim, aki leginkább lázadnak és legtávolabb vannak, vissza tudjanak térni Istenhez, aki őket az apa irgalmas vágyódásával várja.

Így juthat el mindenüvé erős anyai segítségem mindazok megmentésére, akik eltévedtek!”

 

Csak vészjósló, fölösleges üzenetek ezek? Alaptalan ijesztgetések? Nézzünk körül a világban! Ki-ki saját következtetését vonja le, és döntsön. Utóbb nem vádolhatjuk azzal papjainkat, hogy Ők miért nem hirdették? Mi kezdjük el élni az üzeneteket, akkor számukra is könnyebb lesz a felismerés, ha a gyümölcsöket meglátják. Ne feledkezzünk meg imádkozni „igazi hivő” politikusokért, hiteles keresztény  alapon,  akik kiállnak Isten törvénye mellett! – szavukkal és életükkel! A bársonyszékekbe beléragadt minden hájjal megkent köpenyforgató képmutatók, haszonlesők, törtetők helyét átvegyék, ezt mulasztottuk el a változáskor. Bedőltünk a csalinak, „ne oszoljunk meg”! Ez sátáni vagyis szabadkőműves maszlag! Hogy uralmát biztosítsa! Két út, két tábor  létezikÉBREDJÜNK FEL!  Legalább most, a 24. órában térjünk észhez! Nekünk, erdélyieknek tálcán kínálkozik az alkalom, Isten ajándéka, éppen most, az EU parlamenti választásokkal. Az RMDSz kommunista utódpárt, szavazzanak rájuk ateista talpnyalóik, a megalkuvókkal együtt! Mi imádkozzunk, hogy végre alakuljon EGY hiteles keresztény értékrend mentén elkötelezett politikai képviseletünk, már a helyhatósági választásokig! Ez a Magyar jövőnk záloga! MOST SEGÍTS MEG MÁRIA....!

 

Testvéri szeretettel Imre. Áve Mária!