A MÁRIÁS PAPI MOZGALOM (hivatalos) KÖRLEVELE

2014.04.09 22:19

A MÁRIÁS PAPI MOZGALOM (hivatalos) KÖRLEVELE

Üdvözlégy Mária! Montoire-sur-le-Loir, 2014. január 1. Mária, Isten Anyja

 

A Máriás papi Mozgalom országos és területi felelőseinek

Szeretteim!

Az új év elején lelkileg közel vagyok hozzátok, a béke és az életszentség jókívánságaival, ahogy Stefano atya mondta, és kérem tőle, hogy mindannyiunkhoz rendkívüli módon közel legyen, hogy Máriától megkapjuk a kitartás és a bizalom erényét.

Legyünk biztosak abban, hogy Mária továbbra is vezeti a Mozgalmát, és hogy a világosság megadatik a nagy felelősség végrehajtásához, amit a Mozgalmunkhoz csatlakozva magunkra vállaltunk. Mária már az első üzenetekben megmondta:

Bárcsak hagynák nagy bizalommal és ráhagyatkozással, mint gyermekek, hogy alakítsam őket. Mert akkor majd általuk ismét felragyog az Evangélium fénye ebben a sötétségbe borult világban. Ez az Én papjaim feladata: legyenek fény a nagy sötétségben, ami el fog terjedni az egész földön, mert Én általuk és bennük jelen leszek fiaim közt a nagy megtisztulás idején, hogy megmentsem őket a döntő órákban!” (1973. 10. 20.)

Hogyha megmondtam nektek, hogy Szeplőtelen Szívemből árad rátok a fény a legnagyobb sötétségben, ezzel tudtotokra akartam adni, hogy a döntő pillanatokban Én magam mutatok meg nektek mindent! Megmondom, kit kövessetek, hogy hűségesek maradjatok Fiam, Jézus helytartójához és Egyházához. Megerősítelek abban, amit hirdetnetek kell, hogy megmaradjatok az Igazságban. Megmutatom, kitől kell félnetek, és melyik úton járhattok, hogy elkerüljétek a bűnt.” ( 1977. 12. 8.)

(Figyeljük meg, már az első évek üzenetei előrevetítik nagyon vészterhes, zűrzavaros idők következnek, és akkor nem mindenki tud majd helyesen tájékozódni,  jól dönteni, megmaradni az Igazságban, mert még az Evangélium fénye is el lesz fojtva. Hogyan? Fel lesz hígítva, kimagyarázzák, kiforgatják eredeti értelmezéséből, téves észérvek alapján. Nagy szükség lesz hűséges, igazi papokra, különösen akiket a Szűzanya erre a feladatra idejében felnevel, ők nem fognak megalkudni a világgal. És ez érvényes ránk, laikusokra is. De vigyázzunk, nehogy azt gondoljuk, hogy akkor személyesen Mária jelenéseink lesznek. Aki erre számít, csalódni fog. Akkor hogyan működik  kapcsolatunk a Szűzanyával? Úgy, ahogyan megtanultuk a Cönákulumok alkalmával és begyakoroltuk a mindennapjainkban. Ki az Úr Jézus hiteles helytartója máma? Aki az Igaz Egyház feje, és az Igazság hirdetője, őrzője, elnémítva is, az egyházi szabadkőművesség által. Ők a báránybőrbe bújt farkasok, tőlük kell nagyon óvakodnunk. Korunk igazi farizeusai! – saját kiegészítésem – s. k.)

Ezért kérem, hogy mindinkább terjesszék a papok önfelajánlását Máriának, amit XVI. Benedek pápa 2010. május 12-én és június 11-én valósított meg. Megemlékezem az idézetről is, melyet Quartilio Gabrielli atya idézett az előző körlevélben a Katolikus Egyház Katekizmusából (675) és az 1993. január 1-jei üzenetből.

(KEK – „Krisztus eljövetele előtt az Egyháznak át kell mennie egy utolsó próbatételen, mely sokak hitét meg fogja ingatni. Az üldözés, mely kíséri az Egyház földi zarándokútját, fölfedi agonoszság misztériumát” egy vallási megtévesztés formájában,” – amely a Vatikánból indul ki, Hamis Krisztus és Hamis Egyház, megtalálható a Kék Könyv üzeneteiben, Tárgymutatójában,  feje a Hamis Próféta, Igazság Könyve  - „ mely az emberek problémáinak látszólagos megoldását kínálja föl cserében azért, hogy elpártoljanak az igazságtól. – a szociális igazságosság zászlaját lobogtatva - A legnagyobb vallási megtévesztés az Antikrisztusé, azaz egy ál-messianizmusé, amelyben az ember önmagát dicsőíti Isten és az Ő testben eljött Messiása helyett.” Éllovasok, a féligazságok, eretnekségek hirdetői: Kiko és Bergoglió s.k.)

(K. kv. – A nagy megpróbáltatás ideje – „Szeplőtelen Szívemnek szentelt és szeretett fiaim! A kereszten, nem sokkal halála előtt, Jézus rám bízta az Általa megváltott és üdvözített emberiséget. Így az egész emberiség Édesanyja lettem! Mivel Isten és az emberiség Anyja vagyok, az életetekben, az Egyház és az emberiség életében közbelépek, hogy segítsem a Mennyei Atya tervének a megvalósítását, hogy megfelelhessetek annak az ajándéknak, amit Jézus Fiam adott, és segítsétek a Szentlélek működését.

Édesanyaként mindig mellettetek, az Egyház és az emberiség mellett vagyok, hogy vezesselek az úton, ahol megvalósítjátok az Atya akaratát, a Fiú követését, a Szeretet Lelkével való közösséget oly módon, hogy  az Isteni Szentháromság mindig megdicsőüljön. A Szentháromság megdicsőítésében található meg az örömetek és a békétek forrása!

A gonosz, a Sátán, az őskígyó, a nagy sárkány, mindig működött és sokféleképpen cselekedett, hogy elvegye tőletek, az Egyháztól és az emberiségtől a béke értékes kincsét. Soha annyira nem veszélyeztették a békét, mint napjaitokban, mert Ellenfelem Isten elleni harca mind erőssebbé, cselszövőbbé, folytonosabbá és általánosabbá válik. Ezért beléptetek a nagy megpróbáltatás idejében!

A nagy megpróbáltatás mindannyiotok számára elérkezett szegény fiaim! Abban a veszélyben forogtok, hogy elveszítitek a kegyelmet és az Istennel való életközösséget. Napjaitokban a bűnt többé nem tekintik rossznak, ellenkezőleg, gyakran mint értéket és mint jót, felmagasztalják. A hírközlő eszközök álnok befolyása alatt fokozatosan eljutnak annak a tudatnak az elvesztéséhez, hogy a bűn rossz. Ezért a bűnöket mind gyakrabban elkövetik és igazolják, és többé nem gyónják meg!

Ha ti bűnben éltek, visszatértek a Sátán rabságába, alávetitek magatokat a gonosz hatalmának, és így hiábavalóvá válik a Megváltás ajándéka! Így eltűnik a béke a szívetekből, a lelketekből és az életetekből. Fogadjátok el az anyai felhívásomat, hogy térjetek vissza az Úrhoz a megtérés és a vezeklés útján! A bűnt a legnagyobb rossznak ismerjétek el, minden egyéni és társadalmi rossz forrásának. Soha ne éljetek bűnben! Ha megtörténne, hogy emberi gyarlóságból vagy a Gonosz alattomos kísértése miatt elkövetnétek, azonnal járuljatok szentgyónáshoz! A gyakori gyónás legyen a gyógyszer, amelyet gyakran használtok a bűn és a rossz terjedése ellen!

A nagy megpróbáltatás elérkezett az Egyház számára, melyet a gonosz lelkek nagyon veszélyeztetnek, és amelynek az egysége annyira megbomlott és életszentsége elhomályosodott. Látjátok, mennyire terjed benne a tévedés, amely a hit elvesztéséhez vezet. A hittől való elpártolás mindenütt terjed. Szeplőtelen Szívem különleges ajándéka erre az időre a KEK, amit a Pápám úgy akart közzé tenni, mint fénylő és végső tanúságtételét.

Milyen sok azoknak a pásztoroknak a száma, akik a sötétben tapogatóznak, félelemből vagy kompromittálás miatt hallgatnak, és többé nem védik a nyájukat a ragadozó farkasoktól!” – egyházi szabadkőművesség tévtana! – „Sok papi és Istennek szentelt életet kiszárított a tisztátalanság, az érzékiség, a kényelem, és elcsábította őket a jólét keresése. A híveket vonzza a pogánnyá lett világ kísértése, meg a számtalan szekta!

Főleg az Egyház számára érkezett el a nagy megpróbáltatás ideje, mert megrendíti a hit hiánya, elhomályosítja a hitehagyás, megsebzik az árulások, elhagyják fiai, megosztják a szakadások, megszállja és uralkodik rajta a SZABADKŐMŰVESSÉG, termékeny földé válik a rossz számára, ahonnan kihajt a gonosz embernek, az Antikrisztusnak rossz fája! AZ ANTIKRISZTUS AZ EGYHÁZ BELSEJÉBE HELYEZI ÁT AZ URALMÁT!” – egy éve már elmúlt, hogy a folyamat a szemünk előtt bontakozik ki.

„A nagy megpróbáltatás elérkezett az egész emberiség számára, amelyet a már terjedő erőszak, a romboló gyűlölet, a veszélyesen terjedő háborúk, s az egyéb rossz események széttipornak. Mind erősebbé és aggasztóbbá válik egy szörnyű harmadik világháború veszélye!

Elérkezett a pillanat is, hogy mindannyian a Szeplőtelen Szívem menedékébe siessetek! Ne veszítsétek el a bátorságotokat! Erősen reméljetek és bízzatok! Én előre megmondtam nektek a rátok váró időket, azért, hogy segítselek benneteket, hogy a fájdalmas és nehéz időket reményben és nagy bizalomban éljétek át a ti mennyei Édesanyátokkal!

Végül a nagy megpróbáltatás ideje után vár titeket a nagy béke ideje, a nagy öröm, a nagy életszentség és Isten köztetek lévő nagy diadala! Imádkozzatok Velem és éljetek ebben a várakozásban, amely megédesíti a mindennapi szenvedésetek keserűségét. Rátok terítem palástomat, hogy védjelek benneteket, ahogyan a tyúk teszi csibéivel, és mindannyitokat megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 1993. január 1. s. k.)

Az utolsó üzenet, amelyet Stefano atya magyarázott az utolsó Cönákulumán – pünkösd vasárnapján, 2011. június 12-én Comóban -, az 1975. október 18-ai volt: „jól elmélkedjétek át, mert minden benne van” – mondta Stefano atya. (következik a teljes üzenet:)

 

Örvendjetek!

„Fiam, egyszerű az oka annak, hogy téged választottalak: mert te vagy a legszegényebb, a legkisebb, a legkorlátozottabb, emberileg a legalkalmatlanabb. Azért választottalak, mivel életedben már sikerült Ellenfelemnek győzelmet aratnia feletted. Engedtem, hogy előre átéld, amit majd legnagyobb diadalom pillanatában teszek. Ellenfelem egy napon úgy gondolja majd, hogy teljes győzelmet aratott a világon, az Egyházon és a lelkeken. Akkor lépek majd csak közben – rettenetesen és győzelmesen – hogy annál nagyobb legyen veresége, minél biztosabb lesz abban, hogy mindörökre győzött.

Ami most készülőben van, az olyan dolog, hogy ilyen még nem volt a világ teremtése óta: ez okból mindezt megjövendölték a Bibliában! Már megjövendölték nektek a köztem, a napban öltözött Asszony és a vörös sárkány, a Sátán között lévő rettenetes küzdelmet. Őneki sikerül ma sok embert elcsábítania a marxista ateizmus tévedésével. (valamint a felszabadítási teológia tévtanával, eretnekségével s. k.) Már megjövendölték nektek az angyalok és fiaim harcát a sárkány követői ellen, akiket a lázadó angyalok vezetnek. Megjövendölték azonban nektek mindenekelőtt világosan az Én teljes győzelmemet!

Fiaim, ti arra vagytok hivatva, hogy átéljétek ezeket az eseményeket! Ideje, hogy megtudjátok és ennek tudatában készüljetek fel a HARCRA! Ideje, hogy tervem egy részét megkezdjem felfedni előttetek!

Mindenekelőtt az a fontos, hogy az a benyomás érje Ellenfelemet, mintha mindent megnyert volna, hogy már minden az Ő kezében van. Emiatt kap engedélyt arra, hogy behatoljon még az Egyházam belsejébe is, és sikerül neki majd Isten szentélyét is homályba borítania. (beleértve még a pápai trónt is, hogy letaszítsa róla a jogos utódot s. k.). A legtöbb áldozatot a szentély szolgáiból szedi. Valóban ez szeretett fiaim, papjaim nagy bukásának ideje. (mert elkényelmesedtek, megalkudtak a világgal és az idők jeleivel nem törődtek s. k.).

A Sátán egyeseket kevélységükkel csábít el, másokat a testi szenvedéllyel, a kétkedéssel, a hitetlenkedéssel, a csüggedéssel és az egyedülléttel. Hányan kételkednek majd Fiamban és bennem, és azt gondolják, hogy elérkezett Egyházam számára a vég!

Szeplőtelen Szívemnek szentelt papok, szeretett fiaim, akiket most készülök összehívni a nagy ütközetre: első fegyverként a belémvetett bizalmat és a ti egyre teljesebb Rámhagyatkozásotokat kell használnotok! Győzzétek le a félelem, csüggedés, a szomorúság kísértését! A bizalmatlanság megbénítja cselekedeteiteket és Ellenfelem nagy hasznára van.

Legyetek vidámak és örvendjetek! Egyházam számára ez NEM A VÉG, TELJES ÉS CSODÁLATOS MEGÚJULÁSA KÉSZÜL!

Fiam helytartójának sikerült ezt már belátnia ajándékom hatására, még a JELEN pillanat szomorúságaiban is (ez a kijelentés most csúcspontjára ért XVI. Benedek emeritus pápánk életében s. k.), arra szólít fel benneteket, hogy örvendjetek! Örvendjünk? – kérdezitek Tőlem csodálkozva. IGEN, fiaim, Szeplőtelen Szívemben örvendjetek, mely mindnyájatokat magába zár. Anyai Szívem lesz békés helyetek, amíg odakint a legnagyobb vihar dühöng.

Még ha meg is sebesültetek, még ha bizonyos pillanatokban árulást követtetek is el, akkor se csüggedjetek, mert szeretlek benneteket! Minél inkább dühöng ellenetek Ellenfelem, annál nagyobb lesz irántatok való szeretetem. Édesanya vagyok és még jobban szeretlek benneteket, mivel elszakítottak Tőlem. És az az Én örömöm, hogy titeket Szeplőtelen Szívem szeretett papjaivá neveljelek, megtisztult és megerősödött fiaimmá, akiket többé senkinek sem sikerülhet elszakítani Fiam, Jézus szeretetétől!

Fiam, Jézus élő másaivá alakítalak benneteket! Ezért legyetek elégedettek, bízzatok Bennem, hagyatkozzatok teljesen Énreám! Maradjatok mindenkor Velem az imádságban! Az a fegyver, amelyet majd a győzelem kivívására a harcban használtok, a ti imátok és a ti szenvedésetek lesz!

Igen, akkor ti is a kereszten lesztek Velem és Fiammal, Jézussal együtt, az Ő Édesanyja és a ti Édesanyátok mellett...” (üzenet vége)

 (és persze az Igaz Egyházzal együtt, mert a Hamis Ökumenikus Egyház egy rövid ideig tündökölni fog, de ezeknek mind be kell teljesedniük, amint meg volt jövendölve. A saját kiegészítéseimet – s. k. – és  az üzenetek közlését – a Körlevélben nem közli, csak a dátumot az atya -   a jobban érthetőség véget fűztem hozzá, hogy minél többen, akik nyitottak az idők jeleire, a magán-kinyilatkoztatások olvasására, tanulmányozására, minden őszintén tájékozódni akaró testvérünknek legyen lehetősége átelmélkedni, a más hasonló tartalmú magán-kinyilatkoztatások tükrében, a KEK és a Szentírás összefüggéseivel összevetve, lehetséges az események hogyan és mikéntjeire megbízható választ találni.)

 

HÍREK

2013.július 10-én Őméltósága Monsignor Diego Coletti, Como (Olaszország) püspöke elismerte a MPM szabályzatát („státuszát”): a Mozgalomból a püspöksége hívei számára egy privát Társulatot (Associazione) hozott létre. Ezt nem azzal acéllal, hogy egy másik valóságot teremtsünk, hanem hogy lehetővé tegyék a Mozgalomnak, hogy előremenjen, ahogy az elmúlt több mint negyven éven át Gobbi atya vezetésével haladt, a Szűzanya által ihletve.

 Collevalenzába június végén, az évi lelkigyakorlatok alatt, harminc nemzetközi, valamint területi felelőst, akiket még Gobbi atya nevezett ki – hála Gobbi atya titkára, Quartilio Gabrielli atya  munkájának – kineveztek az említett Társulat (Associazione) „alapító tagjainak”, és engem, Laurent Larroque atyát, választottak Mozgalmunk felelősévé. Nagyon köszönjük Quartilio atyának a munkáját és az áldozatvállalását, hogy biztosította ezt az átmenetet a MPM karizmájának intézményesítésére.

Nincs meg bennem ugyanaz a karizma, mely Gobbi atyát ihlette, de ugyanaz az akaratom, hogy igenis hűségesen vigyem előre a Mozgalmat, ahol a Legszentebb Szűz a vezetőnk: „Én magam leszek Vezéretek, (...) engedjétek, hogy Én vezesselek benneteket” (1973. 7. 16.). A Szűzanya háromszor mondja 1974 júniusában, júliusában és decemberében, hogy ez a MŰ az övé, és semmiféle külső beavatkozás nem árthat neki. (mármint a MPM-nak s. k.). Megköszönöm az értem mondott imáitokat, és továbbra is kérem őket.

Meghatároztuk a szabályzatban, hogy mindazok számára, akik – mivel már részt vesznek a Cönákulumokon és a Mozgalmunk lelkületét élik – a MPM tagjai, nincs semmi beiratkozási formula, amit ki kellene tölteniük, hogy  a Társulat (Associazione) tagjai legyenek. „Rendes tagoknak” hívjuk őket. Léteznek még a „szervező tagok” (Membri promotori): mindazok, akik elkötelezik magukat a helyi Cönákulumok felelősségében, hogy hűségesen megőrizzék a lelkiséget és kövessék azt, ahogyan azt Stefano atya ajánlotta, lehetnek „szervező tagok”, az ezzel kapcsolatos kérdéseket címezhetik a Mozgalom Új hivatalos székhelyére: Movimento Sacerdotale Mariano, via don G. Bonco 1, 22.100 Como-Lora (Italia).

Köszönetet mondok azoknak, akik erre a címre elküldik a Mozgalom híreit az egész világból! Ugyancsak erre a címre írhatjátok a Stefano atya közbenjárására kapott kegyelmeket. Stefano atya életrajza készülőben van, imádkozzunk, hogy jól sikerüljön. És azért is, hogy a Kék Könyv szokásos kiadása sikerüljön. (mert még mindig folyamatosan jönnek az igénylések, a Mozgalomhoz csatlakozni akarok részéről s. k.). Vannak közbenjáróink, mint például Gabriele Allegro atya is, aki 2012. szeptember 29. óta a boldogok sorában van (Acireale, Szicília), és Maria Bolognesi, akit 2013. szeptember 7-én iktattak a boldogok sorában: ő egy asszony, aki fontos volt Stefano atya életében. Imádkozzunk azért is, hogy hamarosan elérkezzen Nazareno Lanciotti atya boldoggá avatása, aki Brazília felelőse volt. (ő a MPM első vértanúja, akit a szabadkőművesség gyilkoltatott meg mert nagy szálka volt a szemükben.  s. k.).

 

LELKIGYAKORLATOKat

Fogunk tartani, mint az előző években, a MPM püspökei és papjai számára Collevalenzába, június 22. vasárnaptól június 28. szombat reggelig  az Irgalmas Szeretet Kegyhelyénél. Csak kevés hívő jöhet, és csak azok, akiknek felelősségük van a MPM-ban. (Információk a bejelentkezésről a PMP címén kaphatók.)

Területi Cönákulumok Olaszországban április, május, június és október folyamán valósulnak meg. (a következő számban közlöm a Körlevél ELMÉLKEDÉS részét, a befejezést idézem: s. k.)

Rátok bízom, akik felelősök vagytok, hogy ismertessétek meg ezt a levelet a MPM tagjaival, hogy átolvassák és jól átelmélkedjék! Mindenkinek szívélyes üdvözletemet küldöm, papi áldásommal.

Várom a válaszotokat, hogy közöljétek velem a híreiteket!

Mária Szeplőtelen Szívében, a ti kis testvéretek don Laurent Larroque

 

U. i. A mi (magyar nyelvterületek laikusainak, felelőseinek) évi lelkigyakorlatunk Leányfalun lesz a szokásos módon június 16-án du. 18 órától, 19-én – Úrnapján az ebéddel ér véget. Bővebben a Szent Gellért lelkigyakorlatos ház honlapján lehet tájékozódni, bejelentkezni.

A Körlevelet a Mária Kora XV. Évfolyam, 2014. 1. számának 5. oldaláról vettem át. 

Testvéri szeretettel Zakariás Imre a MPM háromszéki laikus felelőse. Áve Mária!