A leleplezett összeesküvés (1)

2013.08.24 20:26

A leleplezett összeesküvés (1)

 

Miközben az agyonhülyített birkanép ellenőrzés nélkül befalja a hatalomtól kiindított és gerjesztett összeesküvés-elméleteket, amelyek éppen a rendszerrel szemben álló nemzeti ellenállást hivatottak megosztani, nem veszi észre a világ legnagyobb összeesküvését, amely a saját életének is szinte minden percére befolyással bír.

 

Az ma már nyílt titok, hogy a világot, s különösen az általuk alapított Amerikai Egyesült Államokat egy háttérhatalom irányítja, s a szabadkőművesség zsidó gyökerű (sátánista, kabbalisztikus) szimbólumrendszere ott virít mindenhol az orrunk előtt, a fizetőeszközökön, a szobrokon, az építészetben, a médiában, a kódrendszerekben, sőt még a politikusok is a képünkbe röhögve mutatják a sátáni szekta jeleit.

Ha nem vesszük a fáradságot, s nem tájékozódunk, akkor továbbra is ebben a virtuális valóságban maradunk rabszolgaként. Sikeresen ellenállni csak úgy tudunk, ha tökéletesen ismerjük ezt a világuralomra törő összeesküvést, amely nem mellesleg folyamatosan légből kapott, hazug és pitiáner összeesküvés-elméletekkel bombáz mindannyiunkat, hogy végletekig összezavarjanak mindent. Céljuk ugyanis több száz éve a felforgatás, s a „novus ordo seclorum”, vagyis az új világrend megteremtése.

Cikksorozatunk első részében a szabadkőművesség jelenkori tevékenységére igyekszünk bizonyítékokkal alátámasztva rámutatni, s kiderül, hogy nem csupán a nagyhatalmakat, de a legtöbb országot szabadkőművesek irányítják, s az Európai Unió biztosa, a szabadkőműves Franco Frattini több millió bevándorlót akar Magyarországon letelepíteni. Cikksorozatunk során láthatóvá tesszük a titkos társaságok jelenkori törekvéseit.

Kik ők?

Mi a szabadkőművesség? Nem is olyan egyszerű erre a kérdésre választ kapni, hiszen a hivatalos adatok szerint jelenleg a világon mintegy hat millió taggal rendelkező titkos társaság a gazdasági és politikai élet mellett háromszáz éve törekszik arra, hogy a tömegtájékoztatást is a kezében tartsa, s ennek jeleként alakultak ki azok a jelenkori hatalmas médimonopóliumok, amelyek szemmel láthatóan központi irányítással működnek, elég csak arra gondolnunk, hogy több médium egy időben kezdődő híradásainak szerkesztői érdekes módon mindig ugyanazokat a híreket tálalják, illetve hallgatják el.

Nem csupán a média kilencven százalékát tartják a kezükben ugyanazok a nemzetközi érdekkörök, de a tudományos társaságokat, akadémiákat behálózva, természetesen a lexikonokat is ők adják ki. Így nem csoda, ha a szabadkőművességről a következőket olvashatjuk A nagy francia forradalom kisenciklopédiájában: „felvilágosult, emberbaráti elmélkedések és akciók céljával létrehozott titkos társaságok (…) Politikai szerepet azonban egyáltalán nem vállaltak a páholyok.” – írja róluk a lexikon. Mégis, ha ilyen szépen hangzó, emberbaráti célokról társalognak csupán ezek a derék férfiak, akkor a szervezeteik miért titkosak? Ami pedig azt az állítást illeti, hogy a szabadkőművesek nem politizálnak, nos ez szemenszedett hazugság! Nem az első és egyetlen valótlanság, amely a szabadkőművesektől származik, ahogy azt rövidesen látni fogjuk.

Márton László, a párizsi Martinovics-páholy volt elnöke, jelenleg is tagja, nemrégiben azt nyilatkozta a Magyar Narancs című hetilapnak, hogy a magyarországi szabadkőművesek távol tartják magukat a politikától. Márton szerint „eddig egyetlen 1990 utáni magyar kormánynak sem volt szabadkőműves tagja, s a jelenlegi parlamentben is csak két-három szabadkőműves foglal helyet, s nincsenek többen a fővárosi önkormányzatban sem.

A politika és a szabadkőművesség viszonyát jelenleg a kölcsönös távolságtartás jellemzi, a kevés számú politikus is kooptálás útján (személyes, társadalmi kapcsolatok révén) vált szabadkőművessé.” Nos, akkor vizsgáljuk meg e titkos társaság és a politika kapcsolatát közelebbről.

Bár a szabadkőművesség eredete a homályba vész, abban a legtöbb kutató megegyezik, hogy a középkori céheket, az egykori katedrálisépítő kőműves egyletek titokzatosságát (amelynek célja eredetileg építészeti titkok őrzése volt) kihasználva a régi rend felforgatásának szándékával gyülekező személyek beépültek ezekbe az eredetileg jámbor egyletekbe.

A szabadkőművesség előfutárainak tekinthetjük a Templomos Lovagrendet és a rózsakereszteseket is. Bár Angliában már a XIV. században rendeletekkel igyekeztek szabályozni a kőműves egyletek működését, jelezve, hogy már akkor megjelenhetett itt a felforgató szándék, ám a szabadkőművesek központi szervezete hivatalosan csak 1717-ben alakult meg a Lúdhoz és Rostélyhoz címzett londoni kocsmában. A már a XVIII. században egész Európát behálózó, sok ezer tagot számláló szabadkőművesekre épült aztán rá az Illuminátusok Titkos Társasága, amelyet 1776-ban alapított meg Bajorországban egy ingolstadti kánonjogprofesszor, a kikeresztelkedett zsidó Adam Weishaupt. Az illuminátusok már nyíltan kimondták, hogy céljuk a régi világrend felforgatása, a királyságok, a rendek, az egyház eltörlése, s egy államok és nemzetek nélküli Európa, vagyis a ma létrejövő Európai Unió létrehozása.

A zsidóság rögtön lehetőséget látott a különböző felforgató titkos társaságok létrejöttében, s már az első pillanatokban rátelepedtek ezekre a szervezetekre. A zsidóság uralmi törekvéseit ugyanis alapjaiban akadályozta a régi rend, amely nem adott nekik egyenlő jogokat, amely Istenre és a királyokra épült, s nem a materiális földi javakra. Nem véletlen, hogy a szabadkőművesség szinte valamennyi szimbóluma, s eredetlegendája zsidó mítoszokból táplálkozik. Maguk a szabadkőművesek egyébként titkos társaságukat a jeruzsálemi templom építőjétől, Hiramtól származtatják. A felforgató szekta a XIX. században aztán két ágra szakadt, a Világegyetem Nagy Építőmesterében hívő angolszász irányzatra és a már semmiben sem hívő, ateista, liberális, úgynevezett latin orientációra. Az előbbi londoni központtal, míg utóbbi franciaországi központtal működik, innen származnak az elnevezések.

A huszadik század elejére hazánkat sajnos a latin irányzatú szabadkőművesség vette hatalmába. Ma már tudjuk, hogy azoknak a szabadkőműves politikusoknak (Jászi Oszkárnak és társainak) köszönhetjük hazánk feldarabolását, akik megbízatásuknak megfelelően olyannyira kivéreztették az Osztrák-Magyar Monarchiát, hogy a boldog békeidők helyett a proletárdiktatúrát, majd a trianoni diktátumot kaptuk a nyakunkba.

A bírósági tárgyalásukon tett beismerő vallomásukból kiderült, hogy a trónörökös Ferenc Ferdinánd szarajevói merénylői is (szerb) szabadkőművesek voltak. A Magyar Királyság, mint tradicionális birodalom Európa közepén (nem is beszélve a Monarchiáról) egyértelműen útjában állt a titkos társaságoknak. Meg kellett hát semmisíteni!

Nézzük mindezek után, hogy vajon mennyi valóságalapja lehet egy mai szabadkőműves nagymester, jelesül dr. Márton László szavainak, aki a hazánkban (is) működő párizsi Martinovics Páholy ún. rendszerváltozás utáni első elnöke volt. Márton azt állította, hogy távol tartják magukat a politikától. Ehhez képest tényszerűen kijelenthetjük, hogy az Amerikai Egyesült Államokat szabadkőművesek alapították, szinte valamennyi elnökük szabadkőműves volt (a mai napig), az 1776. július 4-én elfogadott Függetlenségi Nyilatkozat is a titkos társaság műve volt. Egy szabadkőműves honlap erről így ír: „Az amerikai alkotmány végleges formája, - ami sok kéz és gondolat eredménye - hűen tükrözi az alapeszméket. Magát a dokumentumot Thomas Jefferson írta, de létrejötte végül is öt domináns, vezérlő-szellem közreműködésével, és konzultációjával történt meg, ezek: Washington, Franklin, Randolph, Adams, Jefferson. Ezek a férfiak nemcsak hogy szabadkőművesek voltak, hanem nagyon komolyan vették a szabadkőművesség ideáját, egész életvitelük, tevékenységük, életstílusuk annak jegyében telt.”

Dr. Márton László ezek szerint az USA megalapítását és irányítását (az amerikai szimbólumrendszer kizárólag szabadkőműves jelképekből áll) nem tekinti politizálásnak, de talán az úgynevezett „nagy francia forradalom” kirobbantását igen. Mivel azt is szabadkőművesek vezették és irányították. A szörnyű terrorhoz és az (igazi) csőcselék tombolásához, anarchiához vezető francia forradalom ugyancsak valamennyi szimbóluma szabadkőműves jelkép, elég csak egy pillantást vetnünk a forradalom alapdokumentumára, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatára. A titkos társaság jelszava a „szabadság, egyenlőség, testvériség”, de még az első „haza oltárát” is szabadkőműves állította fel. La Fayette, Condorcet, Danton, David, Amar vagy éppen Fouché mind-mind szabadkőművesek voltak.

A forradalom előkészületeként 1786-ban Talleyrand és az Orléans-i herceg Versailles-ban megalapította az illuminátusok francia páholyát, a Club Bretont. E csoport eredetileg Britanny tartománybeli küldöttekből állt. Talleyrand lett a páholy első nagymestere. A csoport 1789. október 6-a után (amikor La Fayette Párizsba vitte XVI. Lajost) Párizsba tette át székhelyét, a Saint-Honoré utcában lévő dominikánus kolostorba. A dominikánusokat Franciaországban Jacobusoknak hívták és ennek kapcsán a Club Creton mint Jakobinus Club vált közismertté. A csoport hivatalosan előbb Amis de la Constitution-nak (Az Alkotmány Barátai), majd pedig Amis de la Liberté et de l'Egalité-nek (A Szabadság és Egyenlőség Barátai) nevezte magát.

A forradalom előkészítése alatt (1771-93) a szabadkőművesek nagymestere Orléans hercege volt, aki hatalmas vagyonának köszönhetően óriási pénzekkel finanszírozta azt a propagandát, amely végül a forradalomhoz vezetett. Orléans hercege egyébként rendkívül rossz viszonyban volt saját rokonaival, a francia királyi családdal, kifejezetten gyűlölték egymást. Valószínűleg ez a személyes ellentét és a rendkívül romlott erkölcsei, züllött, élvhajhász életmódja következtében lett szabadkőműves. Ő maga is támogatta a királyi család kivégzését, majd ezután felvette az Egyenlőség Fülöp (Philippe Égalité) nevet. Végül, ahogy a szabadkőműves forradalmak esetében lenni szokott, amikor a forradalom sorban falta fel saját gyermekeit, Egyenlőség Fülöpöt is kivégezték.

A forradalmat a szabadkőművesek egész Európába exportálták, s valamennyi forradalomban ott ügyködtek, s ők álltak a magyar jakobinus mozgalom mögött is, amelynek teljes vezetése, s maga az irányító, Martinovics Ignác is szabadkőműves volt. Apropó, Martinovics Ignác! A Koszovóból menekültként hazánkba érkezett család gyermekeként született Martinovics, a magyar jakobinusok vezére annyira undorító, jellemtelen alak volt, hogy amikor tudomására jutott, hogy valaki feljelentette a francia szabadkőművesek utasítására, honi szabadkőművesek segítségével általa megalapított két titkos társaságot, maga jelentkezett a királynál, hogy elárulja mind a 75 többnyire magyar nemzetiségű rebellist, akit addig sikerült beszerveznie. Martinovics saját szabadkőműves testvéreinek elárulásától remélt kegyelmet, ám a királyi ítélőszék nemhogy nem kegyelmezett a korábban éppen királyi zsoldban, jó pénzért a császárt szolgáló örökös árulónak, hanem halálra ítélte, méghozzá úgy, hogy előbb végig kellett néznie a négy vezető társának kivégzését. Amikor 1795. május 20-án a budai Vérmezőn látta első társának, Sigrai Jakab grófnak a lefejezését, elájult. Miközben Laczkovics János, Hajnóczy József és Szentmarjai Ferenc feje is porba hullott, Martinovics kábán feküdt a földön. Végül a hóhérlegények vonszolták a vérpadhoz.

A Galilei Páholy saját honlapján rengeteg szabadkőműves politikust sorol fel, persze mindig csak olyanokat, akik már nem élnek. A zsidó származású Harry S. Truman például 33. fokozatban lévő szabadkőműves volt, egyben a 33. amerikai „demokrata” elnök. Hivatali idejének pedig éppen 33. napján dobatta le az emberiség legszörnyűbb tömegpusztító fegyverét, az atombombát Japán sűrűn lakott városaira. Trumannak köszönhető egyébként Izrael állam elismertetése és létrejötte is. Ugyancsak szabadkőműves volt Eduard Benes (1884-1948), aki a II. világháború után a németek és a magyarok ellen rendelt el véres megtorlásokat, valamint a nemzeti kisebbségek meghurcolását, vagyonuk és ingatlanaik elkobzását és szülőföldjükről történő elüldözésüket. Ez utóbbi tetteit, mi magyarok a mai napi nyögjük, hiszen sem a cseh, sem a szlovák állam nem hajlandó eltörölni a soviniszta Benes-dekrétumokat. Tény egyébként, hogy a magáról mindig emberbaráti, humánus, erényjavító nézeteket hirdető szabadkőművesség politikai tevékenysége, felforgató kezdeményezése szinte mindig terrorhoz, tömegpusztításhoz vezetett. Láttuk ezt az általános terrorba, ártatlanok legyilkolásába torkolló francia forradalom, vagy éppen az első vagy második világháború esetében is.

Bár a szabadkőműves politikusok (nemkülönben más közéleti szereplők, művészek) neveinek sorolását véget nem érően folytathatnánk, inkább javasoljuk, hogy látogassák meg a Galilei Páholy honlapját, ahol a titkos társaság maga fedi fel azokat a tagjait, akiket nyilvánosan is fel mer vállalni. Amennyiben azonban ezeket a szabadkőműves listákat olvasgatjuk, feltűnhet, hogy mindig csak olyan tagokat hoznak nyilvánosságra hivatalosan is, akik már meghaltak. Ma élő páholytagokat találni szinte lehetetlenség. Lapunknak azonban mégis sikerült a már említett Márton László mellett egy másik ma is aktív magyarországi szabadkőműves pályaívét meghúznunk.

Mai szabadkőművesek

Több lista is kering a világhálón, amely ma is aktív szabadkőműveseket tartalmaz, ám ezek valóságtartalmáról nem tudtunk meggyőződni. Egy 2002-es Szittyakürtben megjelent lista nagyrészt egybevág a Lakatos Pál által közzétett listával. Itt többek között a következő politikusok, újságírók, művészek szerepelnek:
Dávid Ibolya (MDF), Jeszenszky Géza (amerikai nagykövet, MDF), Surányi György (az MNB elnöke), Bányász Rezső (MSZMP), Bolgár György (újságíró), Horn Gyula (MSZMP/MSZP), Keleti György (MSZP), Kovács László (MSZP), Suchmann Tamás volt privatizációs miniszter, Glatz Ferenc az MTA elnöke, Kosáry Domokos MTA-tag, Vizy E. Szilveszter (MTA), Schmitt Pál a NOB volt-alelnöke, Bauer Tamás (SZDSZ), Demszky Gábor SZDSZ-es fővárosi főpolgármester, Eszterházy Péter író, Farkasházy Tivadar a Hócipős és Heti hetes-es újságíró, Jancsó Miklós filmrendező, Kerényi Imre (színházrendező, politikai kaméleon), Kis János volt SZDSZ-elnök /és Duna-körös/, Konrád György író, Mádl Ferenc köztársasági elnök, Medgyessy Péter MSZP-s miniszterelnök, Nemeskürty István MTA-tag, Sólyom László köztársasági elnök, Kupa Mihály volt MDF-es pénzügyminiszter (a Centrum Párt elnöke), Paskai László bíboros, Áder János (Fidesz), Orbán Viktor (Fidesz),
Pokorni Zoltán és Szájer József (Fidesz), Németh Sándor (Hit Gyülekezetének vezető „lelkésze”), Boross Péter MDF-es volt miniszterelnök, Kőszeg Ferenc SZDSZ-es honatya, Magyar Bálint SZDSZ-es honatya, Pető Iván (SZDSZ), Popper Péter, Tamás Gáspár Miklós, Zwack Péter, Demján Sándor és Pintér Dezső (TV2 korábbi elnöke).

Eddig a világhálón is fellelhető (nem teljes) lista a jelenleg a közéletben aktív állítólagos szabadkőművesekről. A felsorolás valódiságáról azonban hosszas nyomozás után sem tudtunk száz százalékosan meggyőződni, ami természetesen nem meglepő, hiszen szigorúan titkos társaságról van szó. Ám tény, hogy a fenti személyek tevékenységükkel szabadkőműves célokat valósítanak meg, függetlenül attól, hogy vajon tagok-e vagy sem.

Egy neve elhallgatását kérő, a szabadkőművesség előszobájába (számos szervezet, mint például a Rotary Clubok valójában szabadkőműves fedőszervezetnek, előszobának számítanak) bejutó, de onnan még idejében kimenekült informátorunk állítása szerint Orbán Viktor és Medgyessy Péter több általa ismert szabadkőműves szerint is a titkos társaság tagja, azonban két külön irányzathoz tartoznak. Orbán az angolszász orientációhoz, vagyis az Angliai Nagypáholyhoz (Szent János-féle szabadkőművesség) tartozik, akikkel még 1989-90-ben került kapcsolatba, amikor a Soros Alapítvány ösztöndíjával Oxfordban tanult. Medgyessy Péter viszont az ún. latin irányzathoz tartozó, franciaországi Nagyorienshez tagja. A franciául tökéletesen beszélő, kitűnő kapcsolatokkal rendelkező Medgyessyt egyébként 2000-ben a legmagasabb francia érdemrenddel, a Francia Becsületrend lovagi fokozatával tüntették ki, majd 2004-ben a Francia Becsületrend főtisztje lett.

Az angliai Nagypáholy és a franciaországi Nagyoriens közti szakadás 1877-ben következett be, amikor a Nagyoriens tagjaitól már nem kívánta meg a Világegyetem Nagy Építőmesterében való hitet, vagyis ateista lett, valamint elismer női és vegyes páholyokat. A két szervezet között a hivatalos kapcsolat a mai napig nem túl jó. Névtelenséget kérő informátorunkon kívül ugyanakkor Orbán és Medgyessy páholytagságát senki sem erősítette meg, bizonyítékot erre nézve nem találtunk, a Magyarországi Symbolikus Nagypáholyhoz pedig érthető okokból hiába is fordultunk volna.

Találtunk ugyanakkor közvetett bizonyítékot a nemrég elhunyt Kosáry Domokos páholytagságára. A magyar őstörténettel állandóan hadakozó Magyar Tudományos Akadémia volt elnökéről többen is állítják, hogy szabadkőműves volt, s erre a világhálón is számos utalás történik. Édesapja befolyásos szabadkőműves volt (lásd ifj. Tompó Lászlóval készült interjúnkat a oldalon), tehát az indíttatást korán megkapta. Kosáry egész élete és munkássága alapján kijelenthetjük, hogy legalábbis szabadkőműves szellemben tevékenykedett. Nyilván nem véletlen, hogy vele példálózik a zsidó származású Gerő András liberális történész, aki többek között a B’nai B’rith nevű cionista, rasszista, zsidó szabadkőműves jellegű szervezettől kap fizetést az Antiszemita közbeszéd Magyarországon című kiadvány szerkesztésért. A B’nai B’rith (bővebben lásd Zsidó szabadkőművesség című fejezetünket) egyébként Hiller István (MSZP) oktatási és kulturális miniszter ajánlására negyedmillió forintos támogatásban részesül a magyar adófizetők pénzéből.

Találtunk azonban közvetlen bizonyítékot is (ez egészen ritka, mondhatni példátlan eset) egy jelenleg is aktív közéleti személy szabadkőművességére. Bár, nem túl magas fokozatú, középszinten beavatott szabadkőművesről van szó, mégis rendkívül érdekes megvizsgálni az életútját és tevékenységét, mert ezáltal kiderül, hogy miként gyakorolnak hatást a mindennapi életünkre ennek a titkos társaságnak a tagjai (világszerte mintegy hat millióan). Kiss-Dózsai Andrásról van szó, akit úgy leplezett le akaratlanul is a háttérhatalom, hogy amikor a franciaországi Nagypáholyhoz tartozó párizsi Martinovics Páholy 1990-ben pert indított rágalmazás vádjával Mónus Áron ellen a szegedi bíróságon, a páholy egy szegedi szabadkőművest, történetesen Kiss-Dózsai Andrást bízta meg a szabadkőművesek képviseletére, mint felperes. A pert egyébként a titkos társaság elvesztette, ám Mónus az egyik könyvében közli a Martinovics Páholy meghatalmazását, amelyben a szabadkőművesek Kiss-Dózsai Andrást, mint a Páholy tagját jelölik meg.

Az 1959-ben született Kiss-Dózsai András végzettségét tekintve nyelvész, történész, aki doktori fokozatát filozófiatudományból szerezte. Ugyanakkor 2005-ben MBA diplomát szerzett nemzetközi marketingből is. Az egyetemi oktatástól kezdve a vezetési tanácsadáson, tolmácsoláson, fordításon, trénerkedésen keresztül az oktatási igazgatói (Számalk Open Business School, IBS), a marketing igazgatói, majd az ITDH főigazgatói teendők ellátása is jól megfér egymás mellett életrajzában. A szabadkőműves Kiss-Dózsai András Közép- és Kelet-Európában az egyik legkeresettebb előadó, tréner és „executive coach”. Mivel angolul anyanyelvi szinten, franciául és németül tárgyalási szinten kommunikál, ezért akár külföldi, akár a hazai vegyesvállalatok munkatársainak képzését végzi. A Pepsi Cola International Management Institute tanácsadójaként számos program kidolgozásában és előadásában részt vett több európai és közel-keleti országban: Ausztria, Csehország, Ukrajna, Németország, Libanon, Ciprus, Görögország, Izrael. Kiss-Dózsai András a McMillan & Baneth tanácsadó cég senior tanácsadójaként magyarországi nagyvállalatok és multinacionális cégek (ALCOA KÖFÉM, MATÁV, Inter-Európa Bank, OEP) vezetőinek képzésében is részt vett.

A szabadkőművesek tehát felismerték, hogy az igazi irányítást a gazdaság kézben tartásával tudják elérni. Kiss-Dózsai András nyilván szabadkőműves kapcsolatainak köszönhetően a vidéki városból akkorát ugrott, hogy rögtön a legnagyobb multinacionális mamut cégek vezetőinek kiképzője lett. Képzelhetjük, ha csak egy kiragadott magyarországi szabadkőműves ilyen pozícióban van, milyen erőt képviselnek együttvéve! Tény, hogy ma így sokkal könnyebb a háttérből irányítani egy országot és a világot. Egymást segítik, egymást támogatják, s választ kaphatunk arra is, hogy egy tanácsadó cég hogyan képes meggazdagodni hazánkban.

A szabadkőművesek egymást hívják, egymásnak adják a megbízásokat. Így válik érthetővé az is, hogy a tőkeerős (ezek többsége multi) vállalatok miért nem hirdetnek például jobboldali médiumokban, anyagilag ellehetetlenítve így azokat: mert a cégvezetők – ha nem maguk is szabadkőművesek – ezt tanulták, tanulják a trénereiktől.

Emlékeznek tisztelt Olvasóink, hogy Kiss-Dózsai András szabadkőműves vezetője, Márton László a minap azt nyilatkozta a Magyar Narancsban, hogy a szabadkőműves testvérei távol tartják magukat a politikától? Még, hogy nem törekednek arra, hogy az országos politikában és konkrétan a parlamentben szabadkőművesek üljenek! Ez szemenszedett hazugság! Nem mindig elégednek meg azzal, hogy a háttérből – a gazdasági és a pénzügyi oligarchiák irányításával - úgyis ők tartják kezükben a kormányokat. A kiragadott és leleplezett szabadkőművesünk, Kiss-Dózsai András is aktivizálta magát az SZDSZ-ben, s 1994-ben az SZDSZ Csongrád megyei listájának 10. helyén indult a választásokon. Nem jutott be a parlamentbe, s a kudarcot követően inkább az üzleti élet irányításában kapott lehetőséget. A közvetlen politikai tevékenységet nyilván másik szabadkőműves testvérre bízták.

A Martinovics Páholy kezdeményezésének nyomán a Nagyoriens 1992-ben újjáalakult hazánkban. Így a páholy tevékenységét az újabb feladatokhoz kellett igazítani. A Franciaországi Nagypáholy ezért elbocsátotta soraiból a magyarnyelvű páholyt, amely 2004. szeptemberében visszatért Budapestre, hogy ismét hazánkban, a Magyarországi Nagyoriens keblében folytassa tevékenységét.
Amint arról korábban lapunkban hírt adtunk, Franco Frattini, az Európai Unió olaszországi származású biztosa nemrégiben bejelentette, hogy a következő esztendőkben Németország, Olaszország és Magyarország területére több millió ázsiai és afrikai bevándorlót kell letelepíteni. A döbbenetes kijelentésre több német és olasz nemzeti politikus azonnal reagált, s tiltakozott, csak a magyar pártok maradtak némák. Az Európa és a fehér civilizáció végét jelentő terveket az a Frattini kívánja megvalósítani, akit a posztra korábban jelölt elődje, Rocco Buttiglione szabadkőműves tagsággal vádolt meg.

Olaszország az utóbbi évtizedekben egyébként szabadkőműves botrányairól is emlékezetes maradt. A hírhedt Propaganda 2 (P2) nevű nagyhatalmú és természetesen titkos szabadkőműves páholy ugyanis a hetvenes és nyolcvanas évek alatt nem csupán a maffiával alakított ki rendkívül bensőséges viszonyt, de beépült a Vatikánba is. A szabadkőműves bankár, a P2 tagja, Michele Sindona Európa vezető bankára volt, s a Vatikán pénzügyi tanácsadója is lett, miközben a szicíliai maffia, a Cosa Nostra pénzét is ő mosta tisztára. Amikor az Olasz Nemzeti Bank vizsgálatot indított ellene, kiderült, hogy a szabadkőműves bankár kezelte az olasz politikai és gazdasági élet szereplőinek, no és a maffiának a pénzét (csupán zárójelben jegyezzük meg, hogy megejtő a hasonlóság az itthoni Kulcsár-üggyel). Hiába találtak azonban bizonyítékokat a rendőrök Sindona és bűntársa, a P2 szabadkőműves páholy vezetője, Licio Gelli ellen, kiváló összeköttetéseiknek köszönhetően egyáltalán nem emeltek ügyükben vádat. Nem sokkal később Sindona tőzsdei spekulációi miatt összeomlott az amerikai Franklin Bank. Ez volt az USA történetének legnagyobb bankcsődje. Nem sokkal ezután ugyanez történt az olasz Banca Privata Italiával is. Hasonló helyzetbe került a Vatikán pápai államkincstára is, de Sindona a maffia pénzével sem tudott elszámolni. A szabadkőműves bankárt végül a közvélemény nyomására 1979-ben New Yorkban 99 rendbeli csalás, hűtlen kezelés és hamis tanúzás vádjával kénytelen voltak bíróság elé állítani, ám a maffia kicsempészte Amerikából, s Palermóba vitték. Közben a bankár ügyében nyomozó Giorgo Ambrosolit agyonlőtték Milánóban. Sindona ezután megpróbálta megzsarolni befolyásos és neves ügyfeleit (közöttük számos szabadkőművest) azzal, hogy nyilvánosságra hozza a neveiket, ha nem segítenek neki. Végül az USA-ban 25 évre, Olaszországban pedig a nyomozó meggyilkolása miatt életfogytiglanra ítélték. Nem ülte le azonban a büntetését, mert az ítélethozatal után két nappal, még a vizsgálati fogságban valaki ciánt tett a kávéjába, így a szabadkőműves bankár örökre elnémult.

A P2 szabadkőműves páholy vezetője, Sindona egykori bűntársa, Licio Gelli azonban ma is él és virul. Igaz ugyan, hogy a rendőrök 150 aranyrudat találtak a villája teraszán álló cserépedényekben, 2 millió dollár értékben, ám Gelli ma is háborítatlanul irányítja az olasz politikai életet. 2003-ban adott interjújában lelkendezve beszél Silvio Berlusconi kormányfőről, akit támogatásáról biztosított. 2007-ben pedig szerződést kötött Harrach Gábor, New York-i producerrel egy film elkészítéséről, amely az életéről fog szólni. A film a következő címet fogja viselni: „Conspirator”, magyarul az „Összeesküvő”.

Zsidó szabadkőművesség

A zsidóság, mivel céljainak tökéletesen megfelelt, már a kezdetek kezdetén beépült a szabadkőművességbe, mígnem szinte teljesen elfoglalta azt. A titkos társaság szimbólumrendszere a zsidó hagyományokból merít. Egy-egy páholygyűlés külsőségeiben egészen olyan, mintha egy zsidó hitközségi gyűlés lenne. A Skót Rítus Kadosh lovagjai például anno hebraico, vagy Anno Mundi néven a zsidó időszámítást alkalmazzák, amely a Gergely-naptár évéhez 3760 évet ad hozzá. Amikor Horthyék 1920-ban betiltották a szabadkőművességet Magyarországon, a nyilvánosságra került okiratokból kiderült, hogy abban az időben a nagypáholy tisztviselősége úgy oszlott meg, hogy abban 7 tisztséget keresztények, 14-et zsidók töltöttek be. A szövetségi tanácsosok esetében még kirívóbb a különbség, hiszen 8 keresztényre 21 zsidó jutott.

A "B'nai b'rith" (ejtsd: bné brit, héber szó, jelentése: a szövetség fiai) nevű egylet 1843. október 13-án (a 13-i dátum sem véletlen) New Yorkban "United Ordre B'nai b'rith" néven alapíttatott, mint cionisztikus, harcos zsidó szervezet, mely már jóval a világháború kitörése előtt egész Ausztriában, Németországban és Oroszországban (valószínűleg Magyarországon is) el volt terjedve. Az egylet, helyesebben a rend tagjai kizárólag zsidók lehetnek. Más fajút, más vallásút felvenni a legszigorúbban tilos. Központja, a B’nai B’rith International, Washingtonban működik, alá tartoznak az egyes regionális szervezetek, így a B’nai B’rith Europe is, amelynek központja Brüsszelben található. Ma több százezer tagja van, nagyobb részt az Egyesült Államokban. Indulásakor a szervezet felépítését és bizonyos rítusait a szabadkőművesség mintájára alakították ki, bár formálisan soha nem kapcsolódott ehhez a mozgalomhoz. A magasabb fokú zsidó szabadkőművesek azonban szinte mindig tagjai ennek a rendnek is, gyakorlatilag a B’nai B’rith beépült a szabadkőműves páholyokba. A B’nai B’rith az egyetlen hivatalosan is zsidó szervezet, amely „szervezetként” állandó képviselővel rendelkezik az ENSZ-ben is. A rend célja, hogy a világ összes országában a vezetést magához ragadja, más szóval, hogy az államfői hatalmat mindenütt a rend kiváló tagjaira ruházza. A B'nai b'rith eszményi államformája az ókori "tirannus", melyet a tanácsrendszer diktatúrája révén vél megvalósítani (Kun Béla idején egész közel kerültünk ehhez). Nemzetgazdasági hitvallása megegyezik a szindikalistákéval /forradalmi anarchisták/, anélkül azonban, hogy ezeknek politikai törekvéseit magukénak vallanák. A rendnek legfőbb célja a zsidóság uralma. Hogy ezen célját elérje, az egész világot szociális forradalomba kergeti. Eszköze minden, ami rendbontólag hat és célhoz vezethet: 10-20 évvel ezelőtt még a szociáldemokratizmus, anarchizmus, szindikalizmus, bolsevizmus, ma a kozmopolita liberalizmus.

Jellemző érdekesség, hogy miközben a harcosan anti-klerikális, hagyományellenes páholyokban gúny tárgyává tették a katolikus egyházat és minden nemzeti hagyományt, nem nevettek, amikor a leginkább buzgó ateizmust hirdető zsidó szabadkőműveseket 1918-ban ünnepélyes keretek között felvette tagjai közé a Chevre Kadisa nevű zsidó tradicionális hitközségi „intézmény”, méghozzá középkori (héber) hagyományok és külsőségek közepette. Úgy tűnik, csak a zsidó egyház nem nevetséges, minden más vallás avitt, ósdi a szabadkőműveseknek. Innentől átadjuk a szót dr. Somogyi Istvánnak, aki A szabadkőművesség igazi arca című, 1928-ban megjelent könyvében a következőket írja:

„Sajnos, a magyar szabadkőművesség Janus arcát a keresztény testvérek csapata vagy nem látta, vagy nem akarta meglátni. Annyira önérzetvesztett, annyira gerincnélküli és. annyira meghunyászkodó volt ez a réteg, szemlélődését,, vizsgálódását és kritikáját annyira egy irányba hajtotta és egy irányba kényszerítette az a szabadkőmíves nevelés, amelynek szisztematikusan alávetették, a páholyok már kereső korától kezdve, hogy soha egyetlen szóval és egyetlen esetben nem merte felvetni a kérdést, hogyha a zsidó testvéreknek nem bűn, nem hiba és a szabadkőművesség örök céljával és törekvésével nem ellentétes a különféle zsidó szentegyletekben és vallási társulatokban vagy a hitközségi, szóval a vallásos életben való aktív és igen sokszor buzgó, részvétel, vájjon miért van ez megtiltva a keresztény tagoknak, miért vannak mindezen tevékenységtől csak a keresztények eltiltva s miért van csak a keresztény erkölcs a keresztény vallás gyakorlása, a keresztény elvek megvallása, vagy a keresztény vallásos életben való részvétel - nem is beszélve az elmélyedésről és a buzgóságról - indexre téve, miért csak ezen utóbbi az állandó páholy téma, miért csak ez az elpusztítandó és kiirtandó az emberiség lelkéből, miért: csak a keresztény vallások vannak halálra ítélve s mindezen a sok miérten túl, végül is miért kivétel mindezek elől a zsidóság, a zsidó vallás és a zsidó tagok, valamint ezek vallási meggyőződése és vallásos élete?

Azt sem merték ezek a keresztény páholyrabszolgák, egyetlen esetben sem megkérdezni, hogy miért talált a magyarországi szabadkőművesség csak két oly szabadkőmívest az egyik legnagyobb szabadkőmíves kitüntetésre alkalmasnak s miért csak két oly szabadkőmíves emlékét tartotta az utókor számára megörökítendőnek olyképpen hogy róluk szabadkőmíves plakettet készíttetett és pedig a zsidó Gold Simon és az ugyancsak zsidó Gelléri Mórt, illetve ezek emlékét?

Az sem tűnt fel soha egyetlen keresztény tagnak sem, hogy Ágoston Péter helyettes főmesternek, A zsidók útja című munkáját a nagyváradi Társadalomtudományi Társaság, a szabadkőművességnek ezen melléküzlete és fiókja a következő levélben ajánlotta megvételre minden testvérnek: "A magyar szabadkőművesség és zsidóság összeforrt, mert amikor Magyarországon a kor a szabadelvűséget követelte, akkor a zsidóság állott melléje a legnagyobb tömegekben... Ha tehát magyar ember a zsidóságról ír és a magyar zsidóság sorsát tárgyalja, akkor a szabadkőművesség külső történetét is írja meg vele…”

Szabadkőművesség és sátánizmus

Már a mágia legnagyobb szakértőjének nevezett franciaországi szabadkőműves, Eliphas Lévi (élt 1810 és 1875 között) is bebizonyította A Mágia története, valamint a Ragyogás könyve (A Tarot, a Kabbala, a Számmágia és a Szabadkőművesség belső misztériumai) című műveiben, hogy a szabadkőművesség és a sátánizmus jelképrendszere számos elemében megegyezik. Nincs ebben egyébként semmi meglepő, hiszen mindkettő zsidó tradíciókból merített. A sátán, maga is héber szó (ejtsd: szatan), jelentése ellenfél, vádló.

A Sátán Bibliáját megíró, s az USA-ban jelenleg is hivatalosan működő Sátánista Egyházat (a számmisztikát alkalmazva, nem véletlenül 1966-ban) megalapító Anton Szandor LaVey (1930-1997) a következőképpen fogalmaz A sátánista rituálék című könyvében: „A sátánista rituálé a gnoszticizmus, a kabbala, a hermetikus tanok és a szabadkőművesség alapjainak keveréke, beavatási szakszavai valamennyi virtuális mítoszból merítenek… A világ kormányainak legbefolyásosabb személyei szabadkőműves rendekhez tartoznak, és minden okkult irányzatnak rengeteg szabadkőműves gyökere van.”

Már a szabadkőművesség előfutárának nevezett, később a titkos társaságba olvadt Templomos Lovagrend is Baphometnek, egy feltételezett bálványnak hódolt. Baphometnek két arca volt, mások szerint fej helyett koponyát viselt, esetleg macskára hasonlított, vagy éppen egy szakállas fej volt.

Anton Szandor LaVey egyházának, a Sátán Egyházának a jele az úgynevezett „Baphomet pecsétje”. A képet LaVey Maurice Bessy A Pictorial History of Magic and the Supernatural című könyvének címlapjáról kölcsönözte, ide pedig Stanislas de Guaita 1897-es La Clef de la Magie Noire című könyvéből került. A jelet LaVey nevezte el Baphomet pecsétjének, korábban nem említették ezen a néven.

A sátánisták egyenesen élvezkednek az amerikai jelképek esetében, mert azok mind szabadkőműves szimbólumok (hiszen a titkos társaság alapította az USA-t), így egyben a sátánisták és más ősi zsidó gyökerű szerveződés által használt jelképek. Lényegében minden jelentős amerikai állami építmény magán hordozza ezeket az üzeneteket. A Pentagonban például a legfőbb sátánista, és a szabadkőműveseknél is használt (mellesleg a kommunizmus védjegye is) ötágú csillag van elrejtve. Ezek a titkos társaságok imádják a numerológiát, vagyis a számmisztikát is. Íme a Bombagyár.hu című internetes oldalról egy szösszenet erre vonatkozóan, amelyet bárki leellenőrizhet:
„No, és hogy állunk a híres washingtoni „ceruzával”, azaz a Washington Monumenttel? Állítólag Amerika nagy vallásosságának és kereszténységének bizonyítéka, hogy a tetejét koronázó alumínium piramis keleti lapjába a LAUS DEO, azaz Dicsőség Istennek szavakat vésték. No igen, de melyik Isten? Ha lemérjük az obeliszk magasságát, megtudjuk. Éppen 555 láb és 5 1/8 hüvelyk magas, ami hüvelykben számolva: 6665,125 hüvelyk. Ja, hogy ennek semmi köze semmihez, és csak belemagyarázás, hogy az első három számjegy 666? Igen – de vegyük csak le az 5-öt és a 125-öt! Az 5 a pentagramma, az első számú Sátán-jelkép szimbóluma a numerológiában. A 125 pedig szintén jelentős szám: 27-et 125-tel osztva 0,216-ot kapunk. A numerológia a 0-t nem tekinti számjegynek, tehát megint Lucifer otthonának keringési ideje vigyorog ránk. Honnan jött a 27? A 2 és a 7 alapvető számok a sátánista numerológiában. A 7 az isteni erőt (önmagában Istent) jelképezi, a 2-es azonban Lucifer száma (egészen pontosan Prométheuszé, ami szintén ő), az istentagadás és a „vide supra”, a felsőbbrendűség jelképe. Ha ez megelőzi a 7-est, az már önmagában is jelentéssel bír. A 2 és a 7 összege, 9 azonban a sátánista numerológia szerint „a leggonoszabb szám”, mivel „stabilnak” tekintendő.

Függetlenül attól, hogy a hókuszpókuszoknak hitelt adunk-e, a sátánista rituálék szerint a Washington-emlékoszlop a következőt fejezi ki: dicsőség annak az istennek, amelynek 666 a száma, pentagramma a jelképe, legyőzi Jahvét, és a Vénusz (azaz Lucifer) ő maga. Ez nem jelenti, hogy a Vénuszon okvetlenül ördögök élnek, de jelzi, hogy ezt az oszlopot – és sok minden mást is – olyan emberek építették, akik ebben hisznek, és eszerint cselekednek.”
A 666-os szám a Bibliában a gonosz, más szóval a Fenevad jele vagy száma (Jelenések Könyve, 13:18).

Tánczos és a Fenevad jele (666)

Bár még decemberben is gusztustalanul személyeskedő cikkben támadott meg a Hírextra.hu című internetes újság hasábjain a Tilos Rádió újságírója a Vérgyilkosság, zsidók, titkok, döbbenet című cikksorozatom miatt, a személyemet durván mocskoló kirohanásokon túl, egyetlenegy érvet sem sorakoztattak fel a cikksorozat ellen, egyetlen állításomat, bizonyítékunkat sem cáfolták meg. Hosszú nyomozásunk után sem tudtunk bizonyítékokat találni arra vonatkozóan, hogy 1998. április 1-én a 10 éve börtönben lévő Tánczos Gábor gyilkolta meg a körmendi kislányt, ellenben nem tudtuk cáfolni azt a lapunk birtokába jutott levelet, amelyben azt állították, hogy az ártatlan gyermek egy zsidó (szekta) rituális gyilkosságának áldozata lett. Mind az időpont, mind az elkövetés módszere, mind a vér hiánya ezt támasztják alá, ellenérvek, cáfolatok azóta sincsenek sehol. S, hogy miként jön ez éppen most, éppen ide?

Felkavaró esetre bukkantunk a minap. A világhálón található egy hangfelvétel (a Magyar Jelen és a Szent Korona Rádió közös honlapján is elérhetővé tesszük: www.szentkoronaradio.hu), amelyet 2007. november 29-én rögzítettek, s amelyen egy beszélgetés hallható Tánczos Gábor és az édesanyja között. Tánczos a börtönből hívta fel az édesanyját, egy nappal azután, hogy a BV bíró első fokon kimondta, hogy a fiatalember jó magaviseletének köszönhetően 2008. január 20-án szabadulhat, igaz az ügyészség példátlan módon megfellebbezte a döntést. A logikus öröm helyett azonban Tánczos Gábor sokkos állapotban, alig érthetően, zilálva beszél. Ráadásul nem is az anyanyelvén, hanem szerbül, majd a végén németül (a börtönben több nyelvet kitűnően megtanult). Hangjából, viselkedéséből a laikus számára is egyértelmű, hogy rettenetesen fél, kimondhatatlanul retteg valamitől. Lapunk délvidéki rovatvezetőjével, aki anyanyelvi szinten beszél szerbül, tucatnyi alkalommal kellett meghallgatnunk a felvételt, mire egyértelművé vált, hogy mit akar Tánczos közölni a riadt, aggódó édesanyjával. A fiatalember a sokkos állapottól alig érthetően, ám hibátlanul beszél szerbül. A hátunkon is felállt a szőr, amikor megértettük a többször ismételt mondatát: „Itt volt a szellem! A 666!”

Felhívtam Tánczos Gábor édesanyját, aki megerősítette, hogy a felvétel nem hamisítvány, s azt ő maga rögzítette, mivel az elmúlt tíz év keserű tapasztalatai miatt mindig tart magánál diktafont, és azon a napon már a telefon megcsörrenésekor rossz érzése volt, s ösztönösen bekapcsolta a hangfelvevőt. A beszélgetést aztán odaadta egy internetes nemzeti rádió oknyomozó riporterének, aki elérhetővé tette azt a világhálón. Tánczos édesanyja attól tart, hogy az „ellenségeik” tettek valamit a fiával, kérdésünkre azt is elmondta, hogy az elmúlt tíz év alatt sohasem történt ilyesmi Tánczos Gáborral, sohasem mondott ehhez hasonlóakat. Ennek tudatában különösen érdekes a dolog, hiszen ebben az esetben tíz éven keresztül át kellett vernie az összes elmeszakértőt, akik mindig azt állapították meg, hogy Tánczos nem elmebeteg, s főként nem skizofrén, hanem éppen ellenkezőleg: teljesen beszámítható, s még kicsit sem korlátozottak a szellemi képességei. S miért borult volna el az elméje éppen a számára kedvező BV döntés után? Ebben semmiféle ráció sincs, és még orvostudományilag is példátlan eset lenne. Tánczos a bírói döntés után így nyilatkozott a sajtónak: „Boldog vagyok. Nagyon bíztam a BV bíró objektív döntésében. Januárig ezt a kis időt már fél lábon is kibírom. Ha szabadulok, azt hiszem bemegyek egy igazi olasz étterembe elsőként, és eszem egy igazi jó olasz pastat” - mondta Tánczos Gábor. Teljesen logikátlan, hogy néhány órával később sokkot kapjon a félelemtől. Ezzel szemben viszont tény, hogy amennyiben Tánczos ártatlan, a valódi gyilkosoknak kizárólag egyetlen lehetőségük maradt arra, hogy Tánczos ne tudjon január 20-án kiszabadulni, ezzel valóra váltva ígéretét, miszerint első dolga a valódi gyilkos(ok) felkutatása lesz: S ez az egyetlen lehetőség, ha Tánczost őrültnek nyilvánítják. Ehhez csak azt kell elintézni, hogy Tánczosnak hallucinációi legyenek. Ezt pedig egy börtönben fogva tartott embernél rendkívül egyszerűen el lehet érni. Akár az ételébe, italába csempészett szerekkel, vagy akár injekciókkal, gyógyszerekkel, ahogy ezt tették Tánczossal a letartóztatása utáni első hónapban (arra legalábbis van bizonyíték, hogy Dormicumot adtak neki, ő pedig azt állította, hogy rendszeresen úgy ébredt, hogy tűszúrások voltak a karján). Azt, hogy valaki a Sátánt (666) lássa, persze másként is el lehet intézni, de ez már metafizikai síkra visz minket, s mindez messzire vezet. Maradjunk annyiban, hogy – mint korábban láthattuk - a zsidó gyökerű szabadkőművességtől, a sátánistáktól és a Kabbalától sem áll távol a fekete mágia.

(Lapunk továbbra is igyekszik objektíven, szkeptikusan kezelni a körmendi ügyet, kizárólag a tényekre és bizonyítékokra támaszkodva. Ennek alapján a mostani esetnek csak két magyarázata lehet: 1. Tánczos Gábor a történelemben egyedülállóan páratlan skizofrén, az ördöggel cimboráló őrült (ezt több orvosszakértő a 10 év alatt sohasem állapította meg) 2. A valódi gyilkosoknak az a céljuk, hogy őrültnek láttassák, s ezt akár hallucinogén anyagokkal, akár más eszközökkel (pl. hipnózis) tudják elérni)

A mágia a beavatottak tudása

Bár első hallásra talán hihetetlennek tűnnek a fentiek, minden egyes állítás bizonyítékokkal alátámasztott. Ilyen esetekben nem érvelnek, nem vitáznak, a háttérhatalomnak ugyanis nincs más lehetősége, mint hogy igyekszik nevetségessé tenni azt (esetleg antiszemitizmust is kiáltva), aki leleplezi őket és sötét tetteiket. Ugyanakkor ugyanez a hatalom a legkevésbé sem tartja nevetségesnek a szabadkőműves rituálékat és szimbólumokat, s magát a fekete mágiát sem. A Hermit Kiadó gondozásában 2005-ben megjelent, a szabadkőműves Eliphas Lévi által írt A Mágia története című könyv ajánlójában olvashatóak a következő mondatok:
„A mágiát már régóta azonosítják a sarlatánok tevékenységével, a beteges hallucinációkkal és bizonyos, szokatlan bűntettekkel. Másrészt, sokan megkísérlik a mágiát mint művészetet, ok nélküli hatásokat felmutatni, meghatározni. De akkor az egészséges értelemmel rendelkező tömegnek a kétségesnek tűnő mágiát abszurdnak kell elismernie. Nem az a mágia, amit az ignoránsok csinálnak. Senkinek sem kell felettük ítéletet mondani. Ez ugyanaz, mint a matematika magában véve: mert ez a természet és törvény abszolút tudása. A mágia a régi beavatottak tudása.”
(Szent Korona Rádió)

(folytatjuk)

 

A leleplezett összeesküvés 2.

 

Folytatjuk előző számunkban elkezdett sorozatunkat, amellyel lerántjuk a leplet a világ legnagyobb összeesküvéséről, s különösképpen annak magyarországi vonatkozásairól és jövőbeni terveiről.

 

Megdöbbentő dolgokat fognak olvasni, ám minden egyes állítást leellenőriztünk, és azokat bizonyítékokkal támasztjuk alá. Nem az íróasztal mögül szövünk légből kapott elméleteket, nem rágalmazunk senkit és semmit, hanem szívós munkával tárjuk fel azt a pénzügyi, gazdasági, szellemi és metafizikai eszközöket is használó titkos összefonódást, amely több száz éves aknamunka után mára a világ urává tett egy szűk kört. Soha nem volt ennél időszerűbb ez a leleplezés, mert hazánk éppen napjainkban veszíti el a maradék szuverenitását is azzal, hogy a magyar Országgyűlés Európában elsőként ratifikálta az úgynevezett Lisszaboni Szerződést, amely lényegében a már egyszer zátonyra futott új EU-alkotmány, amely az országok függetlenségének teljes eltörlésével létrehozza, pontosabban befejezi a régi szabadkőműves álmot: az Európai Egyesült Államokat!

Hazánk függetlenségének elveszítését úgy szavazta meg Európában elsőként és egyedülállóan szolgai módon a kormányoldal és ellenzék együtt (tisztelet a néhány kivételnek), hogy a képviselők el sem olvashatták a több száz oldalas szerződést, s annak még a magyar fordítása sem állt a rendelkezésükre. A politikai „elitünk” ennél mélyebbre már nem süllyedhet. A fősodrú média pedig hallgat. Tényfeltáró sorozatunk mostani részében azt bizonyítjuk be, hogy mindez nem véletlen, hiszen a gondolkodásunkat, a szellemi és politikai életet, a gazdaságot és a médiát ugyanazok a körök irányítják.

Ők határozzák meg a gondolkodásunkat, a közéletet

Előző számunkban bemutattuk a szabadkőművességet és a hozzá kapcsolódó egyéb titkos társaságokat, amelyek több száz éve végzik felforgató tevékenységüket a régi rend ellen. A Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy formálisan 1989. december 27-én alakult újjá az Intercontinental (ma Marriott) szállóban, több száz külföldi szabadkőműves páholy képviselőinek a jelenlétében. Ennek előzményeként 1989 nyarán Budán, a Zichy-kastélyban alakult meg hivatalosan (ekkor még egyesületi formában) a magyar szabadkőművesség. Szabadkőműves szempontból egyébként nem is lehet megszüntetni a páholyok működését, csupán ideiglenesen felfüggeszteni. Ez így történt Magyarországon is, ahol a kommunista rendszer alatt nem formálisan, de tovább működött a szabadkőművesség, amelyet – többek között – Párizsból irányítottak. Az úgynevezett rendszerváltozást követően ismét nem kellett titkolózniuk: a János-rendi Szimbolikus Nagypáholy keretében előbb négy, majd öt páholy létesült a fővárosban, egy pedig Szegeden. Ezzel párhuzamosan újjáalakult a Magyarországi Nagyoriens is.

E kettősség korábban is létezett: az angolszász orientációjú, a Világegyetem Nagy Építőmesterében hívő János-rend és a francia, vagy latin orientációjú, teljesen ateista, materialista Nagyoriens párhuzamosan kezdte honi működését, hogy azután 1886-ban egyesüljenek a Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy keretében. A kétségtelenül sokkal rombolóbb és veszélyesebb ún. francia irányzat és az angolszász orientációjú János-rendiek között nincs mindig teljes egyetértés. Ezért nem tudták például még visszaszerezni a korábban államosított szabadkőműves székházat, amely Budapesten, a Podmaniczky utca 43. szám alatt található.

A páholyházat a kommün alatt konfiskálták, majd 1919 után a MOVE sajátította ki magának, s mivel a Horthy-korszak alatt betiltották a szabadkőművességet, nem is tudták visszaszerezni azt. Végül 1950-ben ismét államosították az épületet, majd a Belügyminisztérium (BM) kezelésébe került. A Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy a betiltott előd minden tekintetben legitim jogutódjának tartja magát, így vélekedése szerint indokolt lenne, ha visszakapná a páholyházat. Az épület körül azonban korántsem tiszták a viszonyok: a tulajdonosi láncban a BM után előbb a Postabank következett, amely később eladta az épületet egy izraeli befektetőnek, ám a Szimbolikus Nagypáholy nem akarja a saját tulajdonának tekintett páholyházat pénzért visszavásárolni - közben egyre romlik az épület állaga.

A jogi ellenérvek (melyek szerint a Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy nem egyedüli jogutódja korábban feloszlatott elődjének) esetleg kivédhetők lettek volna, ha a két (az angolszász és a francia orientációjú) nagypáholy közös jogutódként jelentkezik az épületért, de az együttműködés végül nem jött létre. Így maradt az belső civakodás, ráadásul az izraeli befektető sem éppen jó ellenfele a szabadkőműveseknek, ezért egyelőre parkolópályán van az ügy. A XIX. századtól datálható kettészakadásra visszavezethető belviszálynak más látható jelei is vannak.

Márton László, a párizsi Martinovics-páholy vezetője, akiről már a múltkori számunkban is írtunk, 2006 nyarán egészen példátlan módon a nyilvánosság előtt esett neki szabadkőműves testvérének, Jászberényi Józsefnek, mert az A magyarországi szabadkőművesség története című könyvében fel merte lebbenteni a fátylat a szabadkőművesség néhány titkáról. Az ún. francia orientációjú szabadkőműves vezető, Márton László azt vetette az angolszász orientációjú szabadkőműves, Jászberényi József szemére, hogy – mint nyilvános vitairatában írja – „eddig a szabadkőművesekkel kapcsolatos rossz ízű, rágalmakat terjesztő mítoszok kiötlése és terjesztése kizárólag a mozgalom ellenfeleinek privilégiuma volt.

Úgy látszik, ma már ott tartunk, hogy némelyek a közösségen belül is szükségesnek tartják az efféle mítoszok gyártását.” Nahát, nahát, ezek szerint néhány beavatott oda jutott, hogy kiteregeti a szabadkőművesség valódi céljait, amelyeket nekünk kívülállóknak csak szívós nyomozómunkával sikerül felderítenünk? Nem véletlen, hogy ez nem tetszik annak a Márton Lászlónak, aki az ún. francia-latin irányzathoz tartozva a leginkább romboló, nemzetellenes csoportot képviseli. A közgondolkodást ugyanis kizárólag ők határozhatják meg.

Az egyik szabadkőműves hátterű szervezet, a Márton László által vezetett Bibó István Közéleti Társaság névsorát végigolvasva képet kaphatunk arról, hogy miért futtatja a médiamonopólium a következő személyeket. Nem véletlen, hogy a szabadkőműves Bibó István nevét viselő közéleti társaság létrehozását a többek között a Fidesz alapítóit Oxfordban kiképző Soros Alapítvány és a Friedrich Naumann Alapítvány, valamint az MSZP-s Baja Ferenc által gründolt Táncsics Mihány Alapítvány támogatta, amely a napokban Gyurcsány Ferenc melletti szimpátiatüntetést jelentett be, majd a „túlzott érdeklődésre” (sic!) hivatkozva lefújta az akciót. Nos, vizsgáljuk meg a szabadkőművesek által létrehozott szervezet alapítóinak névsorát:
Aszalós János, Bartha Ferenc, Ifj. Bibó István, Boór János (München), Boros István,
Borbándi Gyula (München), Cs. Gyimesi Éva (Kolozsvár), Csepeli György, Dessewffy Tibor, Farkasházy Tivadar, Fejtő Ferenc (Párizs), Földes Anna, Furmann Imre, Gombár Csaba, Gölöncsér József, Göncz Árpád, Görgey Gábor, Hankiss Elemér, Hegedűs B. András, Heller Ágnes, Horányi Özséb, Kántor Lajos (Kolozsvár), Kende Péter, Kenessei István, Kéri László, Kukorelli István, Lengyel László, Litván György, Magyar György, Medgyessy Péter, Márton László, Messmann István, Mihályi Gábor, Molnár József (München), Pados László, Petőcz András, Petschnig Mária Zita, Pomogáts Béla, Szabó Iván, Torma Kálmán, Tormássy Zsuzsanna, Vásárhelyi Miklós, Veér András, Vermes Géza (Oxford).

Ugye, sok az ismerős név? És azt is tudjuk, hogy nem éppen a nemzeti oldalon helyezkednek el ezek a közéleti személyek, sőt a legvéresebb szájú liberálisok és szocialisták. De nézzük tovább a szabadkőműves társaság (műsor)vezetőit. Ők a következők: a társaság első embere a már cikksorozatunkban bemutatott szabadkőműves páholyvezető Márton László, valamint Kende Péter, Heller Ágnes, Litván György. Megnyitót és köszöntőt Göncz Árpád (SZDSZ) volt köztársasági elnök és Vitányi Iván (MSZP) mondanak. Az előadók között nem kisebb személyeket találunk, mint a szintén véres szájú Ferge Zsuzsa, az SZDSZ-es Fodor Gábor, a gyűlölködő Furmann Imre, a rasszista, cionista zsidó szabadkőműves társaság, a B’nai B’rith által pénzelt Gerő András „történész”, a vadliberális Gönczöl Katalin, a mindent megmagyarázó Hankiss Elemér, Horváth Aladár uszító cigányvezető, Lengyel László, Debreceni József és Kéri László futtatott politológusok. A szabadkőműves páholyvezető által irányított társaság legkedvesebb előadói közé tartoznak az MSZP-SZDSZ kormány tagjai, így többek között Gyurcsány Ferenc, aki a miniszterelnökök hosszú sorában foglalja el a legmélyebb helyet, valamint Bozóki András, aki a magyar történelem kultuszminiszterei között képviseli a legalsó bugyrot.

Apropó Bozóki András! Az anarchista nézeteket valló és hirdető, szélsőségesen liberális-baloldali Bozóki olyan szoros kapcsolatokat ápol a szabadkőművesekkel, hogy – bár a Bibó István Közéleti Társaságban való fölbukkanása is bőven elég bizonyíték szabadkőműves voltára – joggal feltételezhetjük, hogy ő is közéjük tartozik. Mivel írásunk ezen szakaszában azt kívánjuk bizonyítani, hogy a közéletünket, történelemoktatásunkat és szellemi életünket ezen titkos társaságok határozzák meg, álljunk meg egy pillanatra Gyurcsány Ferenc első kultuszminisztere, közeli jóbarátja és főtanácsadójának neve mellett.

A szélsőségesen nemzet és egyházellenes Bozóki annak idején a Fideszben indult, és Orbán Viktorékhoz hasonlóan Soros ösztöndíjjal kezdte és a párt alakulásánál is ott bábáskodott. Ennyit a pártok egy gyökerűségéről. Ő alapította annak idején a Magyar Narancs nevű szélsőségesen liberális hetilapot. A zsidó szabadkőműves szervezet, a B’nai B’rith magyarországi képviseletének támogatásáért lobbizó Hiller István a következőket nyilatkozta, amikor átadta helyét az új kultuszminiszternek, Bozóki Andrásnak, akit – mint jóbarátja -ugyancsak támogatásáról biztosított: "Azt kértük tőle, ne csak a kormány egy szakminisztere legyen, hanem egy szellemiség megjelenítője, szociáldemokraták és szabad demokraták koalíciójának megjelenítője egy progresszív egy haladó modern Magyarország kultúrájának megjelenítője."
Hú, de ismerősek ezek a szavak: progresszív, haladó, modern… Szabadkőműves szavak ezek.

Amennyiben a fenn említettek nem lettek volna elégségesek Gyurcsány Ferenc tanácsadójának és egyik legjobb barátjának szabadkőműves kötődésének bizonyítására, akkor megemlítjük, hogy Bozóki András bensőséges kapcsolatot ápol Pók Attilával, a Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy egyik alapítójával. Pók Attila pedig az a személy, aki ahhoz a körhöz tartozik, akik meghatározták a magyarországi lakosság közgondolkodását, elsősorban történelemszemléletét. Nekik köszönhető, hogy napjainkig azt tanulják a gyerekek az iskolában, hogy a magyarok a honfoglalás előtt lényegében ősközösségi szinten éltek, halásztak, vadásztak, bogyókat gyűjtögettek. Aztán egyszer csak hirtelen Európa legerősebb birodalmát, királyságát hozták létre. Ezen a nyilvánvaló (és az összes többi történelmi hazugságon) ellentmondáson mindenestre könnyen átugrik ez a társaság. Ők alkotják a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) vezetését, az ő jóváhagyásuk nélkül még egy tankönyv sem jelenhet meg.

A szabadkőműves Pók Attila az MTA Történettudományi Intézetének igazgatóhelyettese, míg az igazgatói székben barátja és „testvére”, Glatz Ferenc ül, akit néhány éve az MSZP szeretett volna a köztársasági elnöki székbe ültetni. Emlékezhetünk az általa szerkesztett A magyarok krónikája című lexikonra, amely tele van történelemhamisítással, a magyarok „gaztetteivel” és a zsidóság túlmisztifikálásával. Ezért tanuljuk mindannyian azt már az iskolapadban, aztán a könyveken, a médián, a filmeken keresztül, hogy a szabadkőműves felvilágosodás kora előtt „sötét középkor” volt. Ők ültették be a fülünkbe azt is, hogy a felvilágosodás előtt „buta módon” azt hitték az emberek, hogy a Föld lapos, holott akkor szférákról beszéltek, s úgy gondolták, hogy a világ egymásra boruló gömbökből, szférákból áll. Ezt a „középkori butaságot” egyébként semmi és senki nem tudta megcáfolni mind a mai napig. A szabadkőművesek azonban folyamatosan hamisítják a történelmet, hogy még véletlenül se kívánjuk az ősi rendet. A világtörténelmet ugyanúgy átírták, mint népünk, nemzetünk múltját. Virtuális valóságban élünk.

Ők irányítják a gazdaságot is

Tényekkel bizonyítjuk be, hogy jelenleg a világot egy szűk réteg irányítja, amely nem csupán a politikai rendszereinket, kormányainkat határozza meg, de befolyással bír a gondolkodásunkra, kezében tartva a történelemoktatást, a művészeteket, a divatot, de még az étkezésünket és a szokásainkat is. Alig lehet kivonni magunkat a hatásuk alól. Demokráciát hirdetnek, miközben a jelenlegi demokrácia valójában a pénzhatalom diktatúráját jelenti. A világ különböző országaiban bejegyzett rengeteg cégnév mögé bújva, tulajdonképpen ugyanaz a szűk érdekkör és ugyanazok a személyek irányítják a világ politikai-gazdasági életét. Hogyan, miként és kik ezek a személyek, érdekkörök? Erre adunk most választ.

A világ vezető 2000 cégét megvizsgálva rádöbbenhetünk, hogy az igazgatótanácsi tagok között rengeteg az átfedés, és szinte valamennyi multinacionális vállalat között találunk kapcsolódási pontokat, ha a cégvezetők névsorát alaposan átböngésszük (lásd táblázatunkat, ábránkat). Napokig vizsgáltam több száz cég igazgatóságának névsorait, s határozottan kijelenthetem, hogy a világ néhány ezer legerősebb multinacionális, nagyrészt amerikai székhelyű cégét (főleg bankok, befektetői alapok, olajcégek stb.) gyakorlatilag ugyanaz a kör irányítja, ezek a mamutcégek pedig a világ gazdasági életének több mint a felét tartják a kezükben. Állításom részletes bizonyítására egy lap terjedelmi okokból nem megfelelő, ám a leírtakról bárki meggyőződhet, állításaimat leellenőrizheti a következő internetes oldalon: https://www.theyrule.net/2004/tr2.php. Itt a vezető amerikai világcégek igazgatósági tanácsainak névsorait böngészheti bárki, és Ön is megtalálhatja a kapcsolódási pontokat. Az oldalt egyébként rendszeresen átköltöztetik egy másik szerverre, mert a hatalom nem szereti, ha leleplezik, ezért időnként eltávolítják a világhálóról.

Arról, hogy kik alkotják azt a szűk kört, amely az igazgatótanácsok mögött állnak, s hogy miként működik ez az elképzelhetetlen vagyon fölött rendelkező globális pénzügyi-gazdasági hatalom, a téma egyik legnevesebb szakértőjét, lapunk főmunkatársát, dr. Drábik Jánost kérdeztük:

- A több évszázadot átívelő és méreteiben globális és az egész világot átfogó, nagy stratégiai célokat követő, tehát világméretű összeesküvés – ami szintén létezik -, annak az alanyai többen vannak és olyanok, ahol az egyik ember a másik generációnak adja tovább a stafétabotot. Mindig meg kell nézni, hogy melyek azok a struktúrák, amelyek rejtve vannak, és sok ilyen struktúra van. A mai világban is több olyan struktúra működik, amely történelmet átívelő. Ha csak egy ilyen célt választok ki, ilyen a világállam megteremtése, az egy központból irányított világrendszer létrehozása, vagy az új világrend létrehozása. Ezt például, felvállalták a szabadkőművesek és a szabadkőműves különböző irányzatoknak a struktúrái, amelyekben mindig egyik nemzedék a másiknak adja a stafétát. Igenis meg vannak azok az alanyok, amelyek viszik tovább évszázadokon átívelve ezt a stratégiát.
A szabadkőművességet példaként említettem, mert a szabadkőművesség ugyan ebben a hálózatrendszerben benne van, de ma már nem a legfontosabb szerepet tölti be. Sokkal fontosabb szerepet töltenek be a különböző pénzügyi struktúrák, a pénzügyi struktúrákat kiszolgáló, olyan privát társulások, különböző szervezetek, nevezetesen a New York-i Külkapcsolatok Tanácsa, és ennek a megfelelő intézménye Londonban, a Royal Institute of National Health, mert ez lényegében egy intézmény, csak az Atlanti-óceán miatt válik ketté, de ez már világhálózatot működtet. Budapesten is megvannak ennek az elágazásai, megnevezek egy ilyen elágazást a Hungarian Atlantic Council (Magyar Atlanti Tanács), amelyben például az összes politikai párt felső vezetői benne vannak, és békésen el vannak egymással.

- A Magyar Atlanti Tanács. Pontosan mi ez, hiszen ennek Orbán Viktortól kezdve, az MSZP-s politikusokon át, Baló György újságíró is a tagja?

- A Magyar Atlanti Tanács ennek a központi pénzhatalomnak az elágazásai közé tartozik. Először is tudni kell, hogy ennek a pénzhatalomnak a magját egy dúsgazdag bankár dinasztiából álló csoport képzi. Azért van nagy hatalma ennek a bankár dinasztiából álló csoportnak, mert nem több mint húszezer ember a tagja. Az a vagyon, amivel rendelkeznek, magánvagyon, de nincs szétosztva, hanem különböző családi alapítványokba, holdingokba, egyéb alapítványokban – kb. harmincezer alapítványba -, különböző befektetési alapokba és egyáltalán a nemzetközi pénzpiac különböző szereplőinek a vagyoni állagába, és természetesen az ötszáz multinacionális világcégbe van fektetve. Ennek a csoportnak a nyilvántartott vagyona háromszáz trillió dollár.
Ezt az összeget természetesen nem én találtam ki, hanem matematikus-közgazdász szakértők, különböző országokban működő és különböző módszerekkel számoló szakmai csoportok becsülték meg. Ez egy rendkívül nagy hatalmat jelent, mert itt ugye angol számokról van szó, ami azt jelenti, hogy egy trillió ezermilliárdot jelent. Háromszáz trillió dollár, az egy rettenetesen nagy vagyon.Ez úgy oszlik meg, hogy a Rothschild dinasztia egybe tartott vagyona száztrillió dollár. A második leggazdagabb család, ahol vagyon egyben van tartva, az a Rockefeller dinasztia, az ő vagyonuk tizenegy trillió dollár. Ez csak a törzs vagyon. Ők a tulajdonosai ötszáz világcégnek. Tulajdonképpen a világcégek részvény tulajdonosai,igaz mások is vannak, de a döntő részvény csomag náluk van. Létrehozták a nemzetközi pénzvilágnak a globális részvény vagyonát.

- Konkrétan milyen alapítványok, holdingok ezek, mivel foglalkoznak, mert nyilvánvalóan egy Hatvannégy Vármegye Alapítvány az nem ilyen.

- Természetes, hogy nem. Ezek a családi alapítványok nagy vállalatokat, és földbirtokokat, kereskedelmi vállalatokat, transzport (szállítmányozási) vállalatokat működtet. Ők a nagy földbirtokosok Brazíliában, Argentínában, övék a dél-afrikai gyémánt bányák, mit soroljak még, a chilei réz is az övék. Az Egyesült Államoknak a mezőgazdasága, a hadi ipara (rakétaiparostól, a repülőgépgyártáson át, az összes fegyvernemig, tengeralattjárókig, az űrkutatásig) egy szóval minden az ő kezükben van, ők a tulajdonosok. Ezek az alapítványok, holdingok irányítják a pénzvilágot. Nem csak a tőzsdéről van szó, hanem a központi bankokról is. Ugyanis a központi bankoknak az intézménye biztosítja azt, hogy ez a szűk embercsoport a levegőből is korlátlan mennyiségű pénzt tud előállítani, amikor neki arra szüksége van. Mivel ezt a saját maga monopóliumává sikerült tenni, ezért olyan helyzetbe hozta magát, hogy ő mindig rendelkezik kellő tőkével ahhoz, hogy a termelő vagyont felvásárolja. A termelő vagyonnak a felvásárlására ENSZ adatot mondok. 2000-ben tette közzé a Tokióban működő egyik ENSZ Tudományos Intézet, amelynek az egyik fiókintézete Finnországban van. Közzé tették a következő adatot, hogy annyira előrehaladott már ennek a pénz oligarchiának a vagyon koncentrációja és centralizációja, hogy a világ pénz megoszlása 2000-ben így nézett ki: ha a hat és fél milliárd embert tíz főre redukálom, és az összes vagyont száz dollárra, akkor egy emberé kilencvenkilenc dollár, és kilenc emberé az egy dollár.
Ma már még rosszabb a helyzet. Mi következik ebből? Ez a pénzimpérium hatalma, ráadásul ez rejtőzködő.
Ugyanis, ha megkérdezi valaki, hogy hol van, azt mondom, hogy sehol és mindenütt.
Úgy létezik, mintha veszek egy pohár vizet és belerakok egy pohár sót. A kanál só eltűnik, csak a vizet látom, de a só a meghatározó elem abba a pohár vízbe. Vagyis a látható államok rendszerében a pénzügyi struktúrákban van elrejtőzködve ez a pénz impérium. A pénzügyi struktúrákon keresztül ellenőrzi ezeknek az államoknak a monetáris rendszerét, bank rendszerét, és azon keresztül ellenőrzi a termelők gazdaságát. Ezen keresztül ellenőrzi az egész társadalmat, és kezében tartja a megvásárolt politikai vezető réteget. A politikai vezető rétegnek pont a rejtőzködés érdekében el kell játszani a demokrácia színdarabjátékát. Erre azért van szükség, mert a demokrácia, az a kulissza, ami mögé a pénzuralmi rendszernek, amely lényegében diktatórikus rendszer, elrejtőzködhet. A pénz impérium tehát a saját biztonsága érdekében rejtőzködik. Azért minősítettem diktatórikusnak, mert úgy működteti az egész világ pénzügyi rendszerét, és gazdasági rendszerét, mint ahogyan a nagy globális korporáció működik. A korporáció, vagyis a multinacionális nagyvállalat az nem demokratikus elvek alapján működik, mert ott vannak egy részről a tulajdonosok, akkor vannak tulajdonosok érdekeit érvényesítő igazgatók és vannak a menedzserek, akik a tényleges irányítást és a termelést végzik. Na most, ez az egész rendszer szigorúan hierarchikus, keményen diktatórikus alá-fölé rendeltségek vannak, és azon kívül egy dimenziós. Semmi más nem számít, csak az, hogy a tulajdonosok, tehát a legfelső szint profit érdekei érvényesüljenek. Tehát ez egy-egy dimenziós, diktatórikus pénzuralmi rendszer. Ezt így nem lehet világosságra hozni, mert akkor az emberek fellázadnának. Ezért ezt az egész diktatúrát befedik a demokrácia kulisszáival. A demokrácia látszata pedig megköveteli demokratikus formák, például választások tartását. Ezért a teljesen megvásárolt és függő vezető politikai réteget általában igyekeznek A és B csapatra felosztani, és ezekkel lejátsszák a demokratikus választási cirkuszt, azért, hogy az emberek fejében az legyen,hogy a saját érdekük érvényesült. Holott arról van szó, hogy A csapatnak és B csapatnak a vezetőit átvilágítják. Bárkit is választ a lakosság, az tulajdonképpen az ő emberük lesz. Magyarország esetében ez egy szociálliberális változat és egy nemzetire festett, de tartalmilag ugyanaz a program. Na most a lakosságot, hogy kézben lehessen tartani, megszerezték a vélemény hatalom dominanciáját is. Olyan értelemben, hogy egy részt tulajdonosai a tömegtájékoztatási intézményeknek, más részt, olyan embereket képeznek ki, akik az ő kívánalmaik és értékrendjük szerint tálalják az eseményeket. Az embereket is tudják ezáltal irányítani, mert az elektronikus korszakban a tévé és a rádió az meghatározó.
Visszatérve ez a pénz impérium, amely Amerikát is úgy használja, mint az izomzatát, ez véglegesíteni akarja az egy központból irányított hatalmát, kvázi globálisunió létrehozásával. Ez tulajdonképpen már működik, ennek meg van már a fővárosa, amely el van dugva. Úgy hívják, hogy City of London. Egy átlag ember City of London alatt a hétmilliós világvárost gondolja, igen ezt is hívják annak, de ennek van egy kerülete, amely külön állam. Külön állam, külön államfővel, rendőrséggel, itt működnek nem csak Nagy-Britannia, de az egész pénzvilág legfontosabb stratégiai irányító intézményei, amelyhez oda tartozik a Bank of England, szorosan együttműködve az amerikai Federal Systemmel, amelynek a Rothschild család a tulajdonosa. Federal System mintegy ötszáz millió dollárt tesz be ennek a családnak a jövedelmébe, amelyből mindig a mindenkori családfő - mert a családi végrendeletek és a családi megállapodások úgy működnek, mint a pénz impérium alkotmánya -, tehát a mindenkori család uralkodója osztja szét a hozamot, nem a vagyont. A több ezer Rothschild családtag csak jövedelmet kap, és az is pontosan meg van határozva, hogy milyen családtagnak, milyen rokoni foknak mennyi jár. A nőknek mindig kevesebb jár.
A többinél is ez hasonlóan van, ezért nevetséges azt mondani, hogy a világ leggazdagabbja Bill Gates, mert az ő egyéni vagyona ötven-hatvan-hetven millió dollár, de mi ez ahhoz képest, hogy szakértők szerint a Rothschild dinasztia egyben tartott vagyona viszont száz trillió! Egy trillió ezermilliárd. Akkor ki a leggazdagabb a világon? Egy Rothschild családtag egyénileg nem gazdagabb, mint egy Bill Gates, mert neki három-négy milliárdja van, mert ez a száztrilliónak az éves hozamából a ráeső részesedés vagy a Rockefellerek tizenegy trilliójából a rá eső részesedés. Akkor ki a gazdagabb? Az egyéni vagyon érdekében az előbb megjelölt személyek, de tudni kell, hogy ez magán vagyon. A magán vagyon azonban egyéni érdeket szolgál, vagyis az egyéni önző meggazdagodásának a célját szolgálja.

- Mi a helyzet Magyarországon?

- Ez a pénz impérium működteti a különböző intézményeit, az egész bank rendszernek részben a tulajdonosa, részben az irányítója. Az általa ide küldött rezidensek és az ő bizalmi embereik ülnek a politikai vezetői tisztségekben. Ezért nem számít, hogy Gyurcsánynak milyen a helyzete a pártban, nem számít, amíg a pénz és korporációs oligarchia megbízik benne, addig ő marad a miniszterelnök. Tudomásul kell venni, hogy ott van a hatalom centruma, ahol vagyon van.
A magyar néptől azzal a trükkel vette el a vagyont e nemzetközi pénz és korporációs oligarchizmus, hogy megszerezték az egész pénzrendszernek, beleértve a Nemzeti Banknak a teljes felügyeletét, amely ma is hivatalosan száz százalékban a magyar állam tulajdonában van, de olyan törvényeket fogadtattak el a magyar állammal, hogy a Magyar Állam a saját tulajdonának semmilyen dolgába nem szólhat bele.

A magyarországi politikai elit eladta hazánk szuverenitását

A jelenlegi magyarországi kormány pedig a világon egyedülállóan undorító módon igyekszik kiszolgálni ezt a globális hatalmat. Gyurcsány Ferencnek sikerült a lisszaboni EU csúcstalálkozón tett szolgai ígéretét megtartania: a népszavazásokon elbukott európai alkotmány helyébe antidemokratikus módon lépő reformszerződést elsőként a magyar parlament ratifikálta – írja a Jobbik a közleményében. És valóban. Erről a következőket olvashatjuk a Nemzetközi információs és politikai kutatók baráti körének nyilatkozatában:
„A Lisszaboni Reformszerződés valójában egyenlő az elutasított EU Alkotmánnyal, mert bár a Reformszerződés nem állapít meg egy közös himnuszt és zászlót a nemzeti himnuszok és zászlók helyett, és nem cseréli fel a nemzeti állampolgárságokat az európaival, a Lisszaboni Reformszerződés az EU Alkotmány minden lényegi elemét tartalmazza. Ezt a Szerződést, ami akár az EU Alkotmány, lényegében létrehozza az Európai Egyesült Államokat, az egyes nemzetek kormányai saját népeik háta mögött írtak alá - a mi hátunk mögött is - anélkül, hogy tudomásunkra hozták volna, hogy mi is a szerződés lényege. Gyurcsány eddigi reformjai is ebből a központi EU reform-forrásból, a lisszaboni reformok elveiből erednek. Ugyanaz az elv, ami ma készül tönkretenni Magyarországot, készül tönkre tenni egész Európát is, miután az feladta függetlenségét a Lisszaboni szerződés értelmében. Ezután Hazánknak - és a többi tagállamnak- sem lesz joga dönteni olyan kérdésekben, mint saját külpolitika, társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, energiaárak, költségvetés, adók, stb. A jelenlegi koalíció a lisszaboni szerződés előzetes kísérleteként próbálja keresztülverekedni Hazánkban az embertelen EÜ és TB reformot is. A Lisszaboni szerződésben foglalt demokrácia és emberi jogok biztosítása egyáltalán nem garantált a szerződésben, mivel nem kötelező érvényű. Ez magyarázza meg azt is, hogy az EU miért néz félre a magyarországi emberi jogok eltiprása láttán. Az EU terve általában is az, hogy minden európai nép, amely majd fellázad a rákényszerített "reformok" kizsákmányolása miatt, fegyveres megtorlásban részesül az EU központi diktatúra által.

A Lisszaboni Szerződés ratifikálása többek közt azt is magában foglalja, hogy az EU föderációs elnöke, bárki is legyen majd az, ha majd háborúzni akar, akkor majd a mi fiainkat is besorozzák katonának, például éppen Irakba – áll a Nemzetközi információs és politikai kutatók baráti körének közleményében. A szakemberekből álló társaság még decemberben a parlamenti ellenzék és civil alkotmányjogászaink segítségét, valamint minden civil erő és a Szakszervezetek mozgósítását kérte annak érdekében, hogy az Országgyűlés e tragikus történelmi szerződésnek hitelesítését megakadályozza. Eredménytelenül. Már csak abban bízhatunk, hogy az írek vagy más egészséges nemzet népszavazás útján megvétózza a szerződést az EU-ban.

A média hallgatása mellett a parlamenti pártok (kormányoldal és ellenzék együtt) úgy szavazta meg gusztustalan, szolgai módon a hazánk szuverenitásának elvesztését jelentő Lisszaboni Szerződés ratifikálását, hogy a képviselők még csak nem is olvasták el a több száz oldalas dokumentumot, sőt akkor még magyar nyelvű fordítás sem állt rendelkezésre. De vajon miért hallgatott és hallgat erről a média fő sodra? Miért tűnik úgy már megint, hogy kézi vezérléssel működik a tömegtájékoztatás?

Lerántjuk a leplet a média igazi irányítóiról

Magyarországon, s egyelőre az egész világon, a fő véleményformáló tömegtájékoztatási eszköz a televízió. Szakmai körökben – és főleg a világot irányítóknál - evidenciának számít (e sorok írójának például egy tévészereplés után Pallagi Ferenc, a NAP TV műsorvezetője említette), hogy társadalmi hatású véleményformálást csak olyan médiummal lehet elérni hazánkban, amely legalább 80 ezer emberhez jut el.

Ma már csupán két-három olyan újság van, amelynek a példányszáma időnként meghaladja a százezret, de az interneten és a rádiózásban is alig találunk ilyen szócsöveket, hiszen a piac rendkívül megosztott lett. Amennyiben mégis van, azok kivétel nélkül a világot irányító oligarchiák kezében vannak, ahogy azt rövidesen látni fogjuk. Pontosabban nagy ritkán sikerül a körön kívülieknek áttörni a blokádot. Ilyen volt a Magyar Rádión futó Vasárnapi Újság annak idején, amelyet – volt olyan időszak -, hogy 1 millióan is hallgattak. Ezért kellett szétverni, felszámolni, ahogy az be is következett. Jellemző, hogy a műsor szétverését már a Fidesz-kormány alatt elkezdték, majd a 2002-es MSZP-SZDSZ újbóli hatalomra kerülése óta befejezték. Valamennyi körön kívüli munkatársat eltávolítottak, e sorok írójától egészen Haeffler Andrásig. S ilyen, a blokádot már feszegető médiummá vált napjainkban a Kuruc.info internetes hírportál, ezért őrjöng vele kapcsolatosan Gyurcsány Ferenctől Orosz Józsefig a magyarellenes politikai-közéleti vezető réteg.

A Kurucot azonban lényegesen nehezebb lesz elhallgattatni, mint annak idején a Vasárnapi Újságot, hiszen a portál nem közszolgálati médium, így az államnak semmiféle hatalma nincs felette. Így csak a büntetőjoghoz nyúlhatott a kormány, ám az NBH és a Szervezett Bűnözés Elleni Osztály hiába kért jogsegélyt az USA-tól, mivel ott működik a Kuruc.info szervere, egyelőre az internet még meglévő demokráciája nem ad lehetőséget a hatalomnak a hírportál elhallgattatására.

A nyomtatott sajtót (így lapunkat) a terjesztésen keresztül tudják akadályozni abban, hogy egy bizonyos határon túl növekedjék, az internet azonban egyelőre alig szabályozható, hiszen a valójában diktatúraként működő pénzügyi oligarchia zseniálisan bújik állandóan a fennen hirdetett demokratikus álarc mögé. Ezúttal azonban egyelőre a nemzeti ellenállás leleményesebbnek bizonyult, s a hatalom saját csapdájába esett. Kétségtelen azonban, hogy a Kuruc.info, a Szent Korona Rádió, a Magyar Jelen és az összes többi körön kívüli médium összefogása sem veheti fel a versenyt a televíziók hatásával.

Miközben a nemzeti radikális média – az átfedéseket figyelembe véve - teljes összefogásával sem képes 100-150 ezer főnél több emberre hatni, addig a kereskedelmi televíziók egy adásukkal több millió embert tudnak befolyásolni. Nincs ma ennél nagyobb hatalom. Láthattuk, hogyan mentegetőznek a 2006-os, 2007-es felkelések résztvevőivel szemben véres megtorlást követelő műsorvezetők előtt a tévében az államhatalmi-népképviseleti szervek vezetői, bírák, ügyészek, amiért még nem tudták bebörtönözni, vagy kivégezni az összes nemzeti érzelmű magyart. Vizsgáljuk meg a két vezető tévécsatorna, az RTL Klub és a TV2 tulajdonosi hátterét, de úgy, ahogy még eddig soha senki!

Kezdjük a TV2-vel! A csatornát létrehozó tulajdonos a SBS Broadcasting nevű cég, amely az MSZP-SZDSZ kormány jóvoltából 1997-ben kezdte el sugározni a TV2-t. Bár, az elmúlt tíz év alatt több cég neve is felmerült tulajdonosként, valójában a csatorna mindvégig ugyanannak a néhány embernek a kezében maradt. A tranzakciók csak azért kellettek, hogy a szűk kör még nagyobb befolyásra tegyen szert. A SBS Broadcasting 1999-ben bekebelezte a Central European Enterprise-t, amely egyébként az 1997-es kereskedelmi televíziós pályázaton vesztes Írisz TV tulajdonosa volt, később pedig a TV3 tulajdonosa lett. 2001-ben az SBS 60,18%-ról 81,19%-ra emelte tulajdoni hányadát a TV2-ben. A kisebbségi tulajdonos MTM Kommunikációs Rt. részesedése így 25,45%-ról 16%-ra, a Tele-München Fernseh GmBH&Co részesedése pedig 14,48-ról 2,8%-ra esett vissza. 2007-ben aztán látszólag tulajdonosváltás történt, hiszen a papíron német ProSiebenSat.1 Media AG felvásárolta a TV2-t tulajdonló SBS Broadcasting Group-ot. Valójában azonban ez a „felvásárlás” tulajdonképpen egy egyesülés volt, aminek következtében soha nem látott pán-európai médiabirodalom jött létre, amely továbbra is ugyanazoknak a személyeknek, érdekköröknek a kezében összpontosul. A ProSiebenSat.1 és az SBS Broadcasting ugyanis egyaránt a KKR és Permira, papíron amerikai-brit tőketársaság többségi tulajdonában volt. Sőt, az immáron fél Európára kiterjedő médiamogul 2007 decemberében még szűkebb csoport kezébe került, egészen pontosan az eredeti alapítói kör szinte egyedüliként uralhatja a tömegtájékoztatási birodalmat, miután az elmúlt hónapban a ProSiebenSat.1-ben kisebbségi tulajdonos németországi Axel Springer bejelntette, hogy az amerikai-brit társaságnak eladja 12 százalékos részesedését. A ProSiebenSat.1 – SBS konglomerátum ma már fél Európára kiterjed, összesen 15 országban működtet tévé és rádió csatornákat, összesen hetvenhármat, méghozzá általában a vezető médiumokat. És hogy valójában kik állnak a különböző cégnevek mögött?

Nos, ha a hazai újságokban keresgélünk (amelynek egy része ugyancsak ehhez a cégbirodalomhoz tartozik), annyit találhatunk, hogy a SBS egy skandináv cégcsoport, amelyet 1989-ben alapítottak Dánia fővárosában, Koppenhágában, s kezdetben ebben a térségben – Norvégiában, Svédországban és Dániában – kezdett el terjeszkedni. Arról már nem lehetett olvasni, hogy 1989-90-ben a szovjet-kommunista rendszer összeomlásakor – a helyzet adta lehetőségeket felismerve - megbízatást teljesítve egy amerikai állampolgár érkezett Európába, hogy egy „skandináv” médiacéget (az SBS-t) alapítson, amely az elmúlt 17 esztendő alatt akkora birodalommá növekedett, hogy ma már fél Európa tömegtájékoztatását ellenőrzi. Ez az amerikai állampolgár pedig nem más, mint az 55 éves Harry E. Sloan, aki még véletlenül sem skandináv, hanem egy rendkívül befolyásos zsidó család tagja. A Sloan családnévről csak annyit, hogy James Sloan alapította James Wilsonnal az Orange Rendet, vagy más néven a Narancs Páholyt 1794-ben. Mindketten aktív szabadkőműves vezetők voltak azokban a forradalmi, történelmi időkben.
Harry E. Sloan jelenleg a világ egyik legnagyobb média(és cég-)birodalmának, az amerikai Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) vezetője. Az MGM-t egyébként a huszadik század első évtizedeiben ugyancsak befolyásos zsidók alapították: Marcus Loew (Lőw) és Louis B. Mayer. Sloan nemrégiben Amerikában kijelentette, hogy számára az MGM neve és hagyományai voltak a legfontosabbak, amikor úgy döntött, hogy most éppen a Metro-Goldwyn-Mayer vezetője lesz. Az MGM rendelkezik egyébként a világ legnagyobb filmkönyvtárával, mintegy 4 ezer alkotással. James Bond, a Rózsaszín Párduc és a legismertebb mozifilmek és figurák mind-mind az MGM termékei, az amerikai filmek túlnyomó többsége ebből a gyárból került ki az elmúlt 100 évben. Az MGM mellesleg – többek között - a Los Angeles és Las Vegas-i központokkal működő hotel és kaszinó bizniszben is érdekelt, e téren a magát a cégbe bevásároló, a Forbes Magazin szerint a világ negyvenegyedik (most éppen az 55. helyre visszaesett) leggazdagabb embere, az örmény származású Kirk Kirkerian irányít.

A belterjesség ezen fokát látva, nyilván nem meglepő, hogy a magyarországi TV2-ben vezető álláshoz családi, származási vagy politikai alapon lehet jutni. 2000-ben alakult meg az MTM-SBS résztulajdonában álló Interaktív Televíziós Műsorkészítő Kft, amely a TV2 műsorait gyártja. A cég főtulajdonosai Kereszty Gábor és Sváby András lettek. 2002-ben Kereszty lett a TV2 vezérigazgatója, majd 5 éven át ő vezette a csatornát. Tavaly megint lépett egyet előre a ranglétrán, az TV2-t is birtokló anyacéghez, külföldi kenyéradó gazdáihoz távozott, az új vezérigazgató pedig a kereskedelmi igazgatóként a legsikeresebb részleget irányító Várdy Zoltán lett. Kereszty Gábor gyors karrierjét nyilvánvalóan annak köszönhette, hogy édesapja az a Kereszty András, aki a szocialista pártlapnak, a Népszavának volt a főszerkesztője, s akit az MSZP-SZDSZ kormányra kerülését követően 1994. szeptember 30-án a MÚOSZ elnökének választottak. Az egyébként is pártállami múlttal terhelt újságíró szövetség, a MÚOSZ Kereszty András regnálása alatt odáig süllyedt, hogy „a szocialista miniszterelnök a saját mikrofonállványának használhatta, elnököstől, székházastól, közszolgálati tévéstől – Horn Gyula sajtóértekezletnek nevezett, rendszeres médiaparódiái alkalmából” – írta róla a Magyar Nemzet. Kereszty András éppen akkor volt a MÚOSZ első embere, amikor Horn Gyuláék a médiatörvénnyel zöld utat adtak a sokáig megvárakoztatott kereskedelmi csatornák indulásához. Ezután (1997-ben) átadta a helyét a hasonszőrű Wisinger Istvánnak. A hála nem maradt el, hiszen Kereszty András fia, Gábor lett a TV2 vezetője. Az előmenetelt továbbá nagyban segítette az a tény, hogy Kereszty Gábor és Sváby András mindketten a cionista húrokat pengető Bánó András tanítványaiként kezdték, a hírhedten elfogult egykori Objektív című műsorban, a közszolgálati televízióban. Az már csupán hab a tortán, hogy amikor Sváby távozott, a helyére az az Árpa Attila került az Interaktív kreatív igazgatói székébe, akinek az apukája, Árpa József korábban a TV2 gyártási és műszaki főigazgatója volt.

Toroczkai László
Magyar Jelen