A büntetésekről, Garabandal, Akita, La Salette

2013.08.24 20:00

A büntetésekről

 

A büntetésekről az eddigi jelenések alapján  

                                                                                           

La Salette

(La Salette jelenéseit 1851 - ben egyházilag elismerték)

1846. szeptember 19  - én két pásztorgyermeknek (Giraud és Melanie)  jelenik meg a Szűzanya La Salette – ben.

A Szűzanya a világ hitetlensége és bűnei miatt egy kövön ülve sírt, nyakában egy lánc lógott, melyen egy különleges kereszt volt. A gyermekek úgy látták, hogy a kereszten az Úr Jézus mintha élt volna. A keresztfa egyik oldalán egy kalapács, a másikon pedig egy harapófogó volt látható, melyek a szenvedéstörténet eszközeit szimbolizálják. A Szűzanya elmondta a gyermekeknek, hogy ez a kereszt megvéd bennünket a megpróbáltatások idején, a háromnapos sötétség alatt pedig világítani fog, és ezt még a kételkedők is látni fogják.  A kereszthez egy rövid imát is adott a Szűzanya, melyet a megpróbáltatások idején kell imádkoznunk:

 

 

Jézus drágalátos Vére, melyet a kereszten kiontottál értünk,

Áldd meg ezt a házat és vedd oltalmad alá. 

Részlet a La Salette jövendöléseiből

„A Földet mindenféle csapások érik (a járványok és éhínség mellett, amely széles körben elterjed). Háborúk sorozatai lesznek az utolsó háborúig, amelyet az Antikrisztus tíz királya vív meg, akiknek azonos lesz tervük, az Antikrisztus pedig egyeduralkodója lesz a Földnek. Mielőtt ez megtörténik, valamilyen hamis béke lesz a Földön. Az emberek semmi másra nem gondolnak, csak a szórakozásra. A gonoszok a legkülönbözőbb bűnöket követik el. De az Anyaszentegyház gyermekei, az én hitem gyermekei, igaz követőim, növekszenek szeretetükben Isten iránt, és erényeik igen kedvesek lesznek előttem. Boldogok az alázatos lelkűek, akiket a Szentlélek vezet. Én oldalukon küzdök, míg el nem érik az idők teljességét.

A természet bosszúért kiált az ember miatt, és remeg a rémülettől azok miatt, amiknek el kell következniük a bűnnel szennyezett Földön. Remegj föld, remegjetek mindnyájan, akik Jézus Krisztus szolgáinak valljátok magatokat, és bensőtökben csak önmagatokat imádjátok. Remegjetek, mert Isten ellenségeitek kezébe ad majd, mert a szent helyek teli vannak rothadással. Sok zárda nem az Isten háza többé, hanem Asmodeus (a Sátán egyik neve) és a hozzá hasonlók legelői. Ebben az időben születik meg az Antikrisztus egy zsidó apácától, egy hamis szűztől, aki az őskígyóval játszik össze, aki mestere minden tisztátalanságnak. Az Antikrisztus apja egy püspök lesz. Születésekor istenkáromlás árad szájából. Foggal születik. Megtestesült ördög lesz. Rettenetesen fog ordítani. Csodákat cselekszik majd. Eledele tisztátalanság lesz. Lesznek testvérei, akik bár nem lesznek megtestesült ördögök, mint az Antikrisztus, de a gonoszság fiai lesznek. Tizenkét éves korában magára vonja az emberek figyelmét nagyszerű győzelmeivel. Hamarosan mindnyájan (az Antikrisztus és testvérei) csapatokat vezetnek, melyeket a pokol légiói segítenek.

Az évszakok megváltoznak. A föld nem terem mást, csak rossz gyümölcsöt. A csillagok eltérnek megszokott pályájukról. A Hold elmosódott, pirosas fényt ad ki. Víz és tűz görcsökként rázzák meg a Földgolyót. Borzalmas földrengések lesznek, amelyek elnyelnek hegyeket és városokat.

Róma elveszti hitét, és az Antikrisztus székhelye lesz. A démonok, az Antikrisztussal együtt, nagy csodákat művelnek a földön és a levegőben. Az ember egyre gonoszabbá válik. Isten gondoskodik majd hűséges szolgáiról és a jóakaratú emberekről. Az Evangéliumot mindenütt hirdetik, és minden nemzet fiai megismerik az igazságot.

Sürgető kiáltást hallatok a Földre. Hívom az égben uralkodó, élő Isten hűséges szolgáit. Hívom az emberré lett Krisztus igaz követőit, Krisztusét, aki egyetlen, igaz megváltója az emberiségnek. Hívom gyermekeimet, az igazán hűségeseket, akik nekem adták magukat, hogy isteni Fiamhoz vezessem őket, azokat, akiket karjaimban hordozok, vagyis akik az én szellememben élnek. Legvégül pedig hívom az utolsó nap apostolait, Jézus Krisztus hűséges tanítványait, akik megvetették a világot és önmagukat, akik szegénységben, alázatban, megvetettségben és csendben, imában és önsanyargatásban, tisztaságban és Istennel való egységben, szenvedésben és a világnak ismeretlenül éltek. Ez lesz az idő, hogy előjöjjenek és megtöltsék a világot világossággal. Menjetek és nyilatkoztassátok ki magatokat, kedves és szeretett gyermekeim. Én a ti oldalatokon vagyok, és bennetek, ha hitetek a fény, amely átragyog ezeken a boldogtalan napokon. Buzgóságtok tegyen titeket éhessé Jézus Krisztus tiszteletére és dicsőségére. Harcoljatok, világosság gyermekei, ti kevesen, akik láttok. Mert itt az ideje minden korszaknak, vége minden végnek. Az Egyház megfogyatkozik, a világ megrémül. De akkor Hénoch és Illés eljönnek, eltelve a Szentlélektől. Isten erejéből fognak prédikálni. A jóakaratú emberek hisznek majd Istenben, és sok lélek, vigasztalásban részesül. Nagy léptekkel haladnak majd előre a Szentlélek erényei felé. Elítélik az Antikrisztus ördögi romlottságát. Jaj, a Föld lakóinak! Véres háborúk lesznek, járványok és éhínség és ragályos betegségek. Rettenetes jégesőben állatok fognak a földre hullani. Viharok jönnek, amelyek városokat ráznak meg; földrengések, amelyek országokat nyelnek el. Hangok hallatszanak majd a levegőben. Az emberek a falba verik fejüket, és halálukért esdekelnek, és másrészről a halál gyötri majd őket. Mindenütt vér folyik. Ki győzhet, ha Isten nem rövidíti meg ezeket a megpróbáltatásokat? Az igazak vére, könnyei és imái miatt Isten megenyhül. Hénochot és Illést megölik. A pogány Róma eltűnik. Az égből tűz esik le, és megemészt három várost. Az egész világmindenséget rémület rázza meg. Sokan hagyják magukat félrevezetni, mert nem imádják az igazi Krisztust, aki közöttünk él. Ez lesz az idő, mikor a Nap elsötétedik, és csak a hit marad meg.

Itt az ideje ennek. Az alvilág megnyílik. Itt van a sötétség királyainak királya, itt a Vadállat az ő alattvalóival, aki magát a világ megváltójának mondja. Büszkén felemelkedik a levegőbe, hogy az égbe menjen. De Szent Mihály megfojtja őt leheletével. Lezuhan a Földre, amely három napon keresztül állandóan háborgott, és most megnyílik tüzes belseje. Az Antikrisztus bennreked minden követőjével együtt a pokol örökké tartó mélységeiben. Akkor a tűz és a víz megtisztítja a Földet, megemészti az emberek büszkeségének alkotásait, és minden megújul. Minden Istent szolgálja és dicsőíti.”

 

Garabandal

 

Garabandal egy spanyol falú, 90 km –re az Atlanti Óceán partjaitól.

Garabandálban a Szűzanya 1961 – 1965 között jelent meg a 11 és 12 éves gyermekeknek, név szerint: Conchita, Maria Dolores, Jacinta és Maria Cruz.

A garabandáli Jelenések során a Szűzanya a következőket mondta Conchitának a látnok gyermeknek 1965. szeptember 14 – én:

 

„Ha nem változunk meg, rettenetes lesz a Büntetés, amint megérdemeljük. Láttuk, de nem mondhatom meg, miből fog állni, mert nem kaptam erre engedélyt a Boldogságos Szűztől. Nem mondhatok semmi mást a Büntetésről. Amikor láttam, nagyon nagy félelmet éreztem, annak ellenére, hogy a Boldogságos Szűzre néztem.”

Conchita azt mondta a jezsuita P. Marcellino Andreunak: „Ha majd megtapasztalja a Figyelmeztetést, tudni fogja, hogy az "idők végének" a küszöbén állunk.” És amikor megkérdezték, mit ért ez alatt, így válaszolt: „A Szűz azt mondta nekünk, hogy a Figyelmeztetés és a Csoda lesznek az utolsó nyilvános felszólítások, melyeket Isten ad nekünk. Ezért gondolom, hogy utánuk már közel leszünk az "idők végéhez".

A Szűz szavainak azonos visszhangja, amit 1979. augusztus 16-án Jácinta mondott nekünk Garabandalban. Barátainak, akik aggódva beszélgettek a ránk váró veszélyekről, így válaszolt: „A Szűz nyomatékosan arra szólított fel bennünket, hogy imádkoznunk kell ezért. Ezek a súlyos események a Figyelmeztetés előtt jönnek. Mert a Figyelmeztetés akkor következik be, amikor a helyzet a legsúlyosabb lesz.” Nemcsak azért idézem ezeket a szavakat, hogy a „kacsáknak” elejét vegyem, melyek a szenzációhajhászok közt közszájon forognak, hanem elsősorban azért, hogy szem elé állítsam a legfőbb tudnivalót:

A garabandáli üzenet az "idők végére" szóló üdvhozó üzenet.

 

Akita

 

A Japán-tenger partján épült Akita városában, az illetékes megyéspüspök beleegyezésével működő női szerzetes közösség zárdájában a Szent Szűz faszobra 1975 – 1981 között több alkalommal izzadott, víz és vérkönnyekkel könnyezett.  Az Istenanya szobor szájából Sasagawa nővér süket fülein keresztül hallotta az üzenetet, később csodás módon meggyógyult.

Részletek az üzenetekből:

„Amint előbb már mondtam, ha az emberek nem bánják meg bűneiket, és nem javulnak meg, a mennyei Atya rettenetes büntetést küld az emberiségre; büntetést, amely félelmetesebb lesz, mint a vízözön volt; olyan büntetést, amilyent még nem élt át az emberiség. Tűz hull majd az égből, és az emberiség nagyobb része megsemmisül. Nem kíméli sem a papokat, sem a hívőket. Akik túlélik, annyira szenvednek majd, hogy irigyelni fogják a halottakat.

Az egyedüli fegyverek, amelyek megmaradnak számotokra: a rózsafüzér és a kereszt, amelyet Fiam nektek hagyott. Imádkozzátok naponta a rózsafüzért a pápáért, a püspökökért és a papokért. Sátáni erők hatolnak be még az Egyházba is; bíborosok kelnek fel bíborosok ellen. Az Egyház megtelik olyan emberekkel, akik megalkuvók lesznek. Az engem tisztelő papokat megvetik és kinevetik. Elpusztulnak az oltárok és a templomok. A Sátántól félrevezetve sok pap és szerzetes felhagy az Úr szolgálatával. Az ördög főleg az Istennek szentelt lelkekkel foglalkozik majd. Elszomorít engem a nagyon sok lélek elvesztése.

A mérték már betelt.

Ha az emberek egyre többet vétkeznek, többé nem részesülnek irgalomban.”

 

A Szűzanya, a Máriás Papi mozgalomhoz

A ti időtök Angyalai

Ma emlékezzetek meg Gábor, Rafael és Mihály Arkangyalok ünnepéről.

Ők a ti időtök Angyalai.

Ők a megtisztulás és a nagy gyötrelem befejező idejének az Angyalai.

Ők a ti időtök Angyalai.

Egy különleges feladat rájuk van bízva a megpróbáltatás és a nagy büntetés időszakában.

Övék a feladat, hogy megmentsék az Isten népét, összegyűjtsék a Föld minden részéről azokat, akik arra hivatottak, hogy a kis maradék részét képezzék, amely hűséges fog maradni Istenhez, Szeplőtelen Szívem biztos menedékében.

Ők a ti időtök Angyalai.

Az angyalok azok, akik kinyilatkoztatják nektek a lepecsételt Könyvben leírt utolsó eseményeket.

– Mihály Arkangyalra bízták a feladatot, hogy harcra vezesse az Angyalok és az én hűséges fiaim seregét a Sátán, a gonoszság, a sátáni szabadkőművesség hatalmai ellen, akik már világviszonylatban egy nagy hatalomban szerveződtek, hogy Istennel és Krisztusával szembeszálljanak.

Szent Mihály közbe fog lépni mindenekelőtt azért, hogy megküzdjön az ősi ellenséggel, Luciferrel, aki a végső időkben meg fog jelenni az Antikrisztus minden sötét erejével.

Az ő feladata, hogy küzdjön ellene és legyőzze, elűzze őt a sötétség és a tűz birodalmába, felajánlva mennyei Édesanyátoknak azt a láncot, amellyel megkötözheti és azt a kulcsot, amellyel a mélység kapuját bezárhatja, hogy onnan többé ne tudjon kijönni és ártani a világban.

– Rafael Arkangyalra bízták a missziót, hogy mennyei orvosként vegyen részt a nagy harcban, hogy segítsen nektek, és meggyógyítsa mindazokat, akiket megütöttek és megsebesítettek.

Mint ahogyan Tóbiásnak visszaadta a látást, úgy sok millió szegény fiamnak, akik a bűnöktől, tévedésektől és a ti napjaitok nagy sötétségétől vakká váltak, odaajándékozza a látást, hogy újra hihessenek, és újra szemlélhessék az Igazság isteni ragyogását.

– Gábor Arkangyalra bízták a nagy küldetést, hogy hirdesse Jézus dicsőséges visszatérését, aki megalapítja országát a világban.

Ahogyan tőle jött Fiam világba való első eljövetelének az égi hirdetése, úgy ismét ő lesz Jézus dicsőséges második eljövetelének tündöklő hírnöke.

Ez a második eljövetel hatalomban és fényben fog megérkezni Jézussal, aki az ég felhőin, az Ő istenségének a ragyogásában jelenik meg, hogy mindent Maga alá vessen.

Így az egész teremtett világmindenség számára meg fog jelenni Fiam, Jézus isteni hatalma.

Gábor Arkangyalnak, akit „Isten erősségének” hívnak, adták a feladatot, hogy mindenkinek hirdesse Isten hatalma erejével Jézus közeli visszatérését.

Ezért ma felhívlak titeket, hogy tiszteljétek őket, imádkozzatok hozzájuk, és hívjátok ennek a három Arkangyalnak a segítségét, akik hivatva vannak, hogy végrehajtsák ezt a nagy küldetést a nagy gyötrelmek befejező időszakában, és bevigyenek benneteket a végső események szívébe, hogy azokat bizalommal és nagy reménnyel éljétek meg.

 

 

Boldog Taigi Anna-Mária

 

Boldog Taigi Anna-Máriának, a szentéletű római családanyának szintén tudtára adta Isten, hogy mi vár a világra:

Anna-Mária: Isten két büntetést fog küldeni. Az egyiket háborúk, forradalmak és egyéb bajok alakjában; ez földi eredetű. A másik az Égből származik. Sűrű sötétség fogja borítani az egész Földet három napon és három éjszakán keresztül. Semmit se lehet látni, a levegő tele lesz pestissel, aminek sokan áldozatul esnek, nemcsak a vallás ellenségei. Mesterséges fényt nem lehet használni majd ebben a sötétségben, csak szentelt gyertyákat. Aki kíváncsiságból kinyitja az ablakot, hogy kinézzen, vagy elhagyja a házat, ott helyben holtan rogyik majd össze. Ez alatt a három nap alatt az embereknek otthonukban kell maradniuk, imádkozzák a rózsafüzért és könyörögjenek Isten irgalmáért.

Míg az elsőt az igazak imái és vezeklései megenyhítik, a másodikat semmi sem fogja enyhíteni. Rövid lesz, de irtózatos erejű. Nyomában az emberiség nagyobb fele kipusztul. Ez borzasztó, rémületes és általános lesz... Egészen váratlanul fog bekövetkezni. Az istentelenek megsemmisülnek. Anna millió és millió embert látott, akik háború következtében halnak meg. Más milliók viszont egy előre nem látott halál által. A háborúk, forradalmak és más csapások végén egy borzalmas képet látott. Megpillantotta az Úr kezét, amint mozgásba hozta az eget, és ijesztő meteorok által az embereket félelmetes zavarba hozta, és ismét milliók halálát látta. A világra váró ezen ítéletről még világosabban a következőképpen nyilatkozott:

— Az egész világot sűrű sötétség fogja beborítani, mely három nap és három éjjel fog tartani. Ebben a sötétségben lehetetlen lesz bármit is látni. Ez a sötétség együtt jár a levegő megfertőzésével, amely nem kizárólag, de főleg a vallás ellenségeit fogja elragadni. Mindaddig, míg a sötétség tart, képtelenség lesz világot gyújtani. Csak a szentelt gyertyát lehet majd meggyújtani, és általa világítani. Aki ezen sötétség alatt kíváncsiságból kinyitja az ablakot, hogy kinézzen, vagy a házból kimegy, ott helyben fog holtan összerogyni. Ebben a három napban maradjanak az emberek inkább a házaikban, imádkozzák a rózsafüzért és kérjék Isten irgalmát.

Még volt egy látomása, amelyben többször részesült:

— Látja a lángok által körülnyaldosott Földet; sötétség borítja; hatalmas épületek omlanak össze; úgy tűnik, mintha az Ég és a Föld a halállal küszködnék; a levegő gonosz szellemekkel lesz megfertőzve, melyek mindenféle borzasztó alakokban fognak megjelenni. Üldözni fogják a vallást, a papokat pedig megölik. A templomok zárva lesznek, de csak rövid időre. A Szentatya kénytelen lesz Rómát elhagyni; a csapásokat egy általános megújulás követi. Mindez akkor fog bekövetkezni, amikor majd úgy tűnik, hogy az Egyház elvesztette minden lehetőségét, hogy szembeszálljon az üldöztetésekkel.

 

Heede (1937 – 1940)

 

Heede, Németország nyugati részén terül el, Hollandiával határos. Először 1937. November 1 én jelent meg itt a Szűzanya négy kislánynak (Anni, Grete, Maria, és Susi).

A gyermekek számos üzenetet kaptak a Szűzanyától, többek között az előttünk álló büntetésekről is:

„Hideg téli hónap éjszakáján jövök a bűnös Földre nagy mennydörgésben. Meleg téli szél előzi meg ezt a rossz időt. Iszonyatos lökések morzsolják szét a Földet. Tűzvörös felhőkből villámok gyújtanak fel és égetnek hamuvá mindent, amit a bűn megfertőzött. Mérges gázok és kén fojt meg mindent, mert gázzal lesz tele a levegő, és örvénylő rombolás ragadja el a büszke építményeket. Az emberi nemnek meg kell tudnia, hogy egy Akarat van, ami fölötte áll minden emberi akaratnak: ez Isten akarata!

Amikor majd a pokol az igazakra tör, és borzalmas ijesztéssel akarja őket megsemmisíteni, el ne felejtsétek, hogy gondolok rátok! Éppen ezért jelt adok, hogy tudjátok ítéletem kezdetét. Ha hideg téli éjszakán mennydörgés dübörög végig a Földön úgy, hogy a hegyek is beleremegnek, akkor gyorsan zárjatok be minden ajtót, ablakot, függönyözzetek le minden kilátást, ne lássa kíváncsi tekintet a történésnek ezt a borzalmát, mert szent az Úr haragja, és ekkor tisztítja meg a Földet érettetek, hűséges nyájam!

Meneküljetek legszentebb Anyám oltalma alá! Legyetek bizalmatlanok azok iránt, miket látni és hallani fogtok, mert mindez a pokol vakító műve, de nektek nem árthat! Bízzatok szeretetemben, és ne kételkedjetek! Mennél jobban bíztok bennem, annál áttörhetetlenebb lesz az a védőbástya, amellyel körülveszlek benneteket! Harcoljatok a lelkekért, ajánljátok fel megpróbáltatásaitokat, küzdelmeiteket Szívem kedvenceiért, a megtévedt papokért, hogy az utolsó pillanatban megadhassam nekik a tökéletes bánat kegyelmét. Szeretetem lesz jutalmatok! Tartsatok ki! Egy éjszaka és egy nap, még egy éjjel és még egy nap tart a csapás! A rákövetkező éjszaka nyugalma feloldja az ijedt feszültséget, és a megvirradó reggelen ismét kisüt a nap és a hosszú sötétség után újra árasztja fényét és melegét. Akkor majd alázatos hittel vegyétek az új életet, és éljetek békében és szeretetben! Addig azonban ne sajnáljátok az áldozatokat, mert ennek nyomán sarjad majd ez a vetés, nő fel az Istennek tetsző nemzedék.

Külön is szólok hozzátok, alázatos lelkek! Kérlek benneteket, adjátok nekem egész éneteket. Főleg akaratotokat, áldozatul másokért, testvéreitekért! Nem kíméllek meg benneteket a szenvedéstől és megpróbáltatástól, legyetek bátrak, tanaim rettenthetetlen terjesztői. A világ eszelős bolondoknak tart majd benneteket, megkísérli Egyházam elpusztítását, és megkínoz majd benneteket a tévedésbeejtéssel, a hamis meggyőzéssel. A pokol rászedése beszél majd belőlük és a szentnek látszó ravaszság. Álljatok ellen, ne higgyetek, küzdjetek alázattal, hallgatással, imával és kötelességteljesítéssel. Legyetek részvéttel megtévesztett testvéreitekkel szemben. Viseljétek el a sebeket, ütéseket, ahogyan én is elviseltem. Engedjétek magatokat megfeszíteni testvéreitekért, hogy az Ég kiengesztelődjék, és mindenki megtérjen! Forduljatok Szent Szívemhez, az irgalom forrásához, Anyámhoz, a kegyelmek Anyjához, hogy a kikerülhetetlen ítélet a pokol felett aratott győzelem legyen, és az ítéletet végrehajtó angyalaim a halálra szántakat megtért nyájként vezessék haza a Paradicsom dicsőségébe!

 

A turzovkai jelenések

Turzovka Szlovákia területén terül el, Lengyelországhoz közel. Nem messze a falutól az Okrouhlá hegy magaslik ki, melynek csúcsán, a Zivcakován, egy fenyőfán, emberemlékezet óta köztiszteletnek örvend a Segítő Szűzanya képe. A hegyet három falu veszi körül: Turzovka, Vyszoka és Korna.

 

Lasut Máté, az állami szolgálatban álló erdőkerülő, nagyon vallásos révén többször is megállt a fenyőfán lévő Szűzanya képe előtt és imádkozott. 1958. június 1. szintén megállt a Szent Szűz képe előtt imádkozni. Alig fejezte be imáját, amikor hirtelen egy gyönyörű Rózsakeretet látott, melyben ott állt a Szűzanya.  Rendkívül szép volt. Kedvesen mosolyog Mátéra. Balkezében rózsafüzér. Magasztos fenség és kimondhatatlan jóság sugárzott róla. Máté egy pillanatig sem kételkedik abban, hogy a Szűzanyát látja.

Később a Szűzanya üzeneteket adott Máténak a világ számára ezekből idézünk:

 Máténak adott üzenet a Szűzanyától.

 

 

Részlet

Isten büntetése az emberiség kétharmadát fogja elpusztítani. A Nap megszűnik meleget adni. A nyarak hidegek lesznek, a termés gyenge. Rettenetes áradások és egyéb természeti csapások sújtják majd a világot. A földrengések hegyeket mozdítanak el. Templomok fognak összeomlani, az árvíz házakat ragad magával. A hitetlenek káromkodni fognak kétségbeesésükben. A levegő megtelik démonszerű alakokkal, amelyek a bűnök és bűntettek megtestesülései lesznek. Ezek a rémképek rettegésben fogják tartani az emberiséget.

Utána a természet lecsillapodik, és ragyogó fényesség jelenik meg, de a világot nem lehet felismerni. Minden elpusztult. Nehéz életet és élőlényeket találni. Isten megbüntette a gonoszokat és azokat, akik káromolták.

„Minden gyermekem meg fogja kapni, és homlokán fogja hordozni a kereszt jelét. Ezt a jelet csak választottaim fogják látni. Az angyalok kioktatják majd ezeket a választottakat, hogy miként viselkedjenek. Az én híveim a legnehezebb órákban sem fognak félni. A jó szellemek meg fogják védeni őket, és a mennyből kapnak táplálékot. Onnan részesülnek további utasításokban. Halálhoz hasonló álomba fognak merülni, de az angyalok meg védik őket.

Amikor felébrednek, olyanok lesznek, mint az újszülöttek. Testük szép lesz, és lelkük elmerül Istenben. Mindent, amit tesznek, Isten dicsőségére fogják tenni. A Föld szép lesz, és választottaim meglátják, miként gondoskodik róluk Isten.

Szeressetek engem minél jobban, napról-napra. Minél inkább szeretitek Istent, és minél jobban szerettek engem, annál bátrabbak lesztek a félelem napjaiban. Ezek fagyos éjszakákkal, mennydörgéssel, földrengéssel fognak kezdődni. Akkor jól zárjátok be lakóhelyeteket, imádkozzatok, vessetek keresztet, bánjátok meg bűneiteket, hívjátok segítségül Isten Anyját, és Ő védelmébe fog venni benneteket.” (Szűzanya)

Egyik alkalommal a Boldogságos Szűz ezt is mondta:

„Az angyalok, akik meg vannak bízva a pusztítás munkájával, készen állnak. De Isten haragját vissza lehet tartani, ha imádkozzátok a rózsafüzért, vezekeltek, és ha a bűnösök megbánják bűneiket.”

A Boldogságos Szűz int minket, hogy beszéljünk a jelenésekről, akikhez tudunk szólni. Az, aki hall ezekről és terjeszti őket, semmitől se féljen, mert Isten kegyelmében lesz.

 

 

Rosa Quattrini, San Damiano (1967)

 

 

 

San Damiano, egy kis falu észak Olaszországban, de annál nagyobb zarándokhely, mely 20 km-re fekszik Piacenza - tól.

 

 

 

 

 

Rosa Quattrini egy egyszerű parasztasszony volt, aki mind a három gyermekét császármetszéssel szülte, a harmadik a császármetszés során, egy súlyos fertőzést kapott. A sebek nem gyógyultak, teljesen munkaképtelen lett, majd halálos betegen ágynak esett. Ekkor az ottani népviseletnek megfelelően felöltözve megjelent neki a Szűzanya, és meggyógyította. Ugyanakkor arra kérte „mama Rosa-t” (ahogyan őt a környékbeliek nevezték), hogy látogassa meg a dél Olaszországban élő Pió atyát, aki őt betegápolásra szólította fel, melynek szívesen tett eleget két éven keresztül. Két év múlva ismét megjelent neki a Szűzanya és számos üzenetet adott neki. Az alábbiakban a végidőkre vonatkozó üzenetekből idézünk:

„Tudomástokra adom, hogy nagy tároló edények legyenek készenlétben, hogy vizet tölthessetek bele; de kis edények is, mert amikor a félelmetes idő bekövetkezik, tehetetlenek lesztek, mert nem hallgattatok az én szavamra.

Abban az időben önts a nagy edényből vizet egy kis edénybe, mártsd bele arcodat és megmenekülsz.

Közben nagy bizalommal imádkozzatok égi Édesanyátokhoz, valamint a mennyei Atyához, hogy erőt és bátorságot nyerjetek mindezek elviselésére.

Ha erős földlökéseket észleltek és teljes sötétség vesz körül benneteket, emeljétek fel a szemeteket az égre, és kitárt karokkal irgalomért és részvétért könyörögjetek. Imádkozzátok a Salve Reginát háromszor és öt Credót. Majd szívből kérjétek: Jézus, Mária mentsetek meg minket!

1968 – ban a következőket mondta: Már évekkel ezelőtt jeleztem, hogy nagy járvány jön a Földre, de sohasem hittétek. A járvány után jönnek majd a büntetések.”

folytatjuk...